Portāls ir saņēmis Apstādījumu uzraudzības komisijas 26.septembra sēdes protokolu. Piedāvājam iepazīties ar pieņemtajiem lēmumiem.

Protokolu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.


D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par 2 koku nozāģēšanu Jūrmalas ielā 2.
2.Par 2 koku nozāģēšanu Papes ielā 12.
3.Par kokiem Ganību ielā 135/141.
4.Par bērza nozāģēšanu Klusā ielā 4.
5.Par divu bērzu un trīs liepu nozāģēšanu Priežu ielā 40.
6.Par koku zaru apzāģēšanu Dzelzceļnieku ielā 3 un Dzelzceļnieku ielā 7.
7.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Lāčplēša ielā 35.
8.Par 2 liepu apzāģēšanu Mucinieku ielā 8.
9.Par ozola apzāģēšanu Ventspils ielā 4.
10.Par bīstamu kļavu Celmu ielā 5.
11.Par vītola nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 105.
12.Par koku apzāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 32.
13.Par DAP atzinumu par kalnu kļavu Rīgas ielā 67 un par zirgkastaņu Katrīnas ielā 7.

1.Par 2 koku nozāģēšanu Jūrmalas ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi VSIA "Piejūras slimnīca" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus Piejūras slimnīcas teritorijā.

ovērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viens no likvidēt paredzamajiem kokiem ir liela kļava. Tā stumbra sākuma daļā ir sadalījusies trīs atzaros, no kuriem viens ir nokaltis un viens nosliecies uz brauktuves pusi, tādējādi traucējot ātrās palīdzības transporta drošībai. Nozāģējot tikai šos divus atzarus, kļava kļūtu potenciāli bīstama, jo tās stumbrā ir attīstījusies arī trupe un koks kļūs nenoturīgs.

Otrs likvidēt paredzētais koks ir praktiski nokaltis, slīpi audzis bērzs, kurš atrodas uz zemesgabala robežas, tādējādi apgrūtinot žoga būvniecību.

Atļaut VSIA "Piejūras slimnīca" organizēt bīstamas kļavas un kalstoša bērza likvidēšanu, kuri atrodas zemesgabalā Jūrmalas ielā 2, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

2.Par 2 koku nozāģēšanu Papes ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt divus kokus pie dzīvojamās mājas Papes ielā 12, jo viens ir nokaltis, bet otrs bojā mājas pamatus un nesošās konstrukcijas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viens koks pagalmā, blakus žogam, ir nostabots un pilnībā nokaltis. Otrs ir zirgkastaņa, kas aug ļoti tuvu (tuvāk par 1m) dzīvojamai mājai ielas pusē. Koka saknes un stumbrs bojā ēkas pamatus un apdraud tās konstrukcijas.

Atļaut organizēt zirgkastaņas un nokaltuša koka likvidēšanu, kuri atrodas zemesgabalā Papes ielā 12, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

3.Par kokiem Ganību ielā 135/141
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi lūgumu apsekot kokus teritorijā ap Veco ļaužu dzīvojamo māju Ganību ielā 135/141 un novērtēt to stāvokli.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību ielas pusē aug aptuveni 20 biezi sastādītas kļavas, kuras nav bīstamas, taču ieteicama koku retināšana un vainagu sakopšana, pieaicinot sertificētu, profesionālu kokkopi. Miera ielas pusē aug liels osis un bērzi, kuriem tāpat ieteicama profesionāla vainagu sakopšana.

Ieteikt Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141 vadībai organizēt teritorijā ap Veco ļaužu dzīvojamo māju esošo koku retināšanu un profesionālu vainagu kopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

4.Par bērza nozāģēšanu Klusā ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug pie dzīvojamās mājas Klusā ielā 4, jo tas traucē gaisa komunikāciju kabeļiem, saknes bojā ietvi, izcilā mājas pamatus un kanalizācijas cauruli.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie dzīvojamās mājas ielas daļā aug liels bērzs, kuram iepriekšējos gados ir veikta profesionāla vainaga kopšana. Bērzs ir spēcīgi augošs, tam nav bojāta sakņu sistēma. Elektrokabelis ir izolēts, un bērza zari tam nav traucējošs faktors.

Bērza nozāģēšanai nav būtiska pamatojuma. Komisijai ir jāievēro Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 9.punkts, kas nosaka, ka visi publiskie stādījumi un koki Liepājas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājami pilsētas stādījumi, kuriem ir sabiedriska vērtība.

Neatļaut organizēt bērza, kas aug pie dzīvojamās mājas Klusā ielā 4, nozāģēšanu. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos atbilstoši Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 16.punktam, pievienojot pamatojumu koku nozāģēšanai, ko sniedzis sertificēts kokkopis – arborists vai sertificēts būveksperts.

5.Par divu bērzu un trīs liepu nozāģēšanu Priežu ielā 40
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja likvidēt divus bērzus, kas aug pie privātmājas Priežu ielā 40, Ķoniņu ielas daļā. Kā pamatojums tiek minēts, ka bērzi apdraud māju. Lūgts arī apsekot trīs liepas, kas aug pie īpašuma Priežu ielas daļā.

Apsekojot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētie bērzi un liepas ir spēcīgi augoši koki, kas atrodas ārpus dzīvojamās mājas teritorijas. Vizuāli novērtējot, koki nav bīstami, un tie neapdraud dzīvojamās mājas konstrukcijas. Kokiem ir ieteicama vainagu kopšana, bērziem vainagu pacelšana, bet liepām atsevišķu zaru īsināšana. Taču nav objektīva iemesla likvidēt šos kokus.

Ja paredzēta dzīvojamās mājas un žoga rekonstrukcija, būvdarbu veikšanas gaitā ir maksimāli jāaizsargā koki no iespējamiem bojājumiem būvniecības laikā, kas tos vēlāk var padarīt bīstamus vai izraisīt šo koku bojāeju.

Atzinumu par koku bīstamību un nepieciešamību likvidēt var sniegt sertificēts arborists.

1.Neatbalstīt ieceri nozāģēt divus bērzus un trīs liepas, kas aug pie dzīvojamās mājas Priežu ielā 4.
2.Lūgt P/I "Komunālā pārvalde" iekļaut šo koku vainagu sakopšanu 2017.gada ielas koku kopšanas darbu plānā.
3.Iesniedzējs komisijas lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos, atbilstoši Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 16.punktam, pievienojot pamatojumu koku nozāģēšanai, ko sniedzis profesionāls, sertificēts kokkopis - arborists.

6.Par koku zaru apzāģēšanu Dzelzceļnieku ielā 3 un Dzelzceļnieku ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi lūgumu no Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas apsekot kokus pie īpašumiem Dzelzceļnieku ielā 3 un Dzelzceļnieku ielā 7, jo to zari traucē gājēju pārvietošanos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka uz zemesgabalu robežas gar ietvēm Dzelzceļnieku ielā Nr.7 un Nr. 3 aug liepas, kurām nepieciešama vainagu pacelšana.

Lūgt P/I "Komunālā pārvalde" iekļaut trīs liepu, kas aug Dzelzceļnieku ielā 3 un Dzelzceļnieku ielā 7, vainagu sakopšanu 2016./2017.gada ielas koku kopšanas darbu plānā.

7.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Lāčplēša ielā 35
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 35 pagalmā, jo koka vidusdaļa ir tukša un apdraud ēkas un to iedzīvotāju drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu daudzdzīvokļu mājas sienai aug novecojusi zirgkastaņa, kas pārsniedz blakus esošo ēku augstumu. Koks ~2 m augstumā no zemes ir sadalījies divos atzaros, un tā vidū ir izveidojies dobums, kurā ir attīstījusies trupe. Zirgkastaņas apakšējie zari iepriekš ir nozāģēti. Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai kopīpašuma gadījumā un daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, ka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

1.Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Lāčplēša ielas 35 pagalmā, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.
2.Ņemot vērā, ka zirgkastaņa aug daudzdzīvokļu dzīvojamā nama pagalmā, pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas, komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur šī koka ciršanu atbalsta vismaz 50% pluss viena balss šā nama dzīvokļu īpašnieku un jāsaņem koka ciršanas atļauja.

8.Par 2 liepu apzāģēšanu Mucinieku ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja organizēt dzīvojamās mājas Mucenieku ielā 8 teritorijā augošo divu liepu vainagu sakopšanu. Iesniegumam pievienota dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopija, kurā koku vainagu sakopšanu atbalsta 62.5% dzīvokļu īpašnieku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie iebrauktuves un blakus dzīvojamās mājas žogam aug divas liepas, kurām ieteicama vainaga sakopšana, darbu veikšanai pieaicinot sertificētu, profesionālu kokkopi.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt vainagu sakopšanu divām liepām, kas aug dzīvojamās mājas Mucenieku ielā 8 teritorijā, darbu veikšanai piesaistot sertificētu arboristu.

9.Par ozola apzāģēšanu Ventspils ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt zarus ozolam, kas aug pie dzīvojamās mājas Ventspils ielā 4, jo tie atrodas uz mājas jumta un bojā īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka pie dzīvojamās mājas aug liels, kupls ozols, kurš ir pāraudzis ēku. Kokam veicama profesionāla vainaga sakopšana, noīsinot zarus, kuri sniedzas līdz mājai un virs tās jumta.

Ozola vainaga veidošana noteikti jāveic profesionālam kokkopi.

Atļaut organizēt ozola, kas aug zemesgabalā Ventspils ielā 4,  vainaga sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot sertificētu arboristu.

10.Par bīstamu kļavu Celmu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dzīvokļu īpašnieku biedrības "Piltenes 8" iesniegumu, kurā komisija tiek informēta, ka blakus esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celmu ielā 5 piegulošajā teritorijā joprojām aug bīstama kļava (2012.gada 11.aprīlī komisija izdevusi atļauju šī koka likvidēšanai). Koks aug pie daudzdzīvokļu mājas Piltenes ielā 8 dienvidu puses gala sienas. Iedzīvotāji lūdz palīdzību kļavas likvidēšanai, jo šā gada 18.septembrī kārtējo reizi tika izsaukti ugunsdzēsēji, jo dega šīs kļavas dobums. Koks ir palicis bīstams, jo vairākas reizes ir dedzināts.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļavai veikti tīši bojājumi, kā rezultātā koks ir kļuvis nenoturīgs un bīstams, ieteicams to likvidēt.

1.Informēt dzīvojamās mājas Celmu ielā 5 apsaimniekotāju par mājas piegulošajā teritorijā augošu kļavu, kas bojājumu rezultātā kļuvusi bīstama apkārtējo māju iedzīvotājiem un ir likvidējama.
2.Atļaut mājas apsaimniekotājam organizēt bīstamās kļavas likvidēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.
3.Atļaujas saņemšanai iesniegt komisijā dzīvokļu īpašnieku lēmumu, kur bīstamās kļavas likvidēšanu atbalsta vismaz 50% pluss viena balss dzīvokļu īpašnieku.

11.Par vītola nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 105
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Oskara Kalpaka ielā 105, jo tā zari bojā mājas fasādi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu dzīvojamai mājai aug vītols. Koks ir apzāģēts, bet vītols pēc apzāģēšanas ātri ataug un tāpēc jāapzāģē regulāri, lai nebojātu ēkas fasādi. Pie mājas stādīti arī košumkrūmi un ielas daļā liepas.

Galīgo lēmumu nozāģēt šo vītolu var pieņemt mājas dzīvokļu īpašnieki. Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai kopīpašuma gadījumā un daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

1.Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt vītola, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Oskara Kalpaka ielā 105, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka nociršanu.
2.Pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas, komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur vītola likvidēšanu atbalsta vismaz 50% pluss viena balss šā nama dzīvokļu īpašnieku.

12.Par koku apzāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 32
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja sakopt vainagus kokiem, kas aug pie dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 32. Iesniegumā lūgta atļauja apzāģēt 2 kokus, kas aug zemesgabalā Krišjāņa Valdemāra ielā 32, vienu koku, kas aug zemesgabalā Alejas ielā 9 un kokus, kas aug uz robežas ar Liepājas katoļu pamatskolas teritoriju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka dzīvojamai mājai Krišjāņa Valdemāra iela 32 piekrītošajā zemesgabalā aug divi oši, kuriem ieteicama vainagu kopšana un sauso zaru izzāģēšana. Mājai rietumu pusē (zemesgabalā Alejas ielā 9) aug liela kļava, kurai ieteicama vainaga sakopšana, jo zari bojā nama K.Valdemāra ielā 32 jumtu. Mājai ziemeļu pusē (zemesgabalā Krišjāņa Valdemāra ielā 26/28, Liepājas Katoļu pamatskolas teritorijā) aug trīs kļavas, divi oši un zirgkastaņa. Mazāko kļavu, kas ir sējenis, ieteicams nozāģēt, jo aug slīpi un ar laiku pieaugot kļūs bīstama. Koki saauguši biezi, viens otram tuvu blakus. Lielajam osim ir daudz nokaltušu zaru, savukārt otra kļava aug virsū zirgkastaņai, kas veido vienpusēju vainagu. Kokiem ieteicama retināšana un vainagu sakopšana.

1.Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 2 ošu, kas aug zemesgabalā Krišjāņa Valdemāra ielā 32, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.
2.Lūgt zemesgabala Alejas ielā 9 īpašniekam sabiedriskajai organizācijai  Liepājas Lietuviešu kultūras biedrībai "Rūta" organizēt vainaga sakopšanu kļavai, kas bojā nama K.Valdemāra ielā 32 jumtu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.
3.Lūgt Liepājas Sv.Jāzepa Romas katoļu draudzei organizēt vainagu sakopšanu osim, zirgkastaņai un kļavai, kas aug uz robežas ar īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 32, darbu veikšanai piesaistot arboristu un rekomendēt nozāģēt nelielo kļavu, kas aug nogāzē.

13.Par DAP atzinumu par kalnu kļavu Rīgas ielā 67 un zirgkastaņu Katrīnas ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinumu par kalnu kļavu, kas aug Rīgas ielā 67 un par zirgkastaņu, kas aug Katrīnas ielas 7 pagalmā.

DAP konstatējusi, ka kalnu kļavas, kas aug Rīgas ielā 67, apkārtmērs 1.3m augstumā no sakņu kakla ir 2.28m, un sakarā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 38.2.apakšpunktu un 2.pielikumu šis koks ir dabas piemineklis – aizsargājams koks (dižkoks). Lēmuma pieņemšanai par šī koka nociršanu zemes īpašniekam nepieciešams iesniegt rakstisku iesniegumu DAP.

Par zirgkastaņas nociršanu Katrīnas ielā 7, DAP nav tiesīga sniegt atzinumu, jo nav nodrošināta piekļuve kokam, nav iespējams veikt koka objektīvu apmērīšanu un novērtēšanu, kamēr nav nojaukta kokam piebūvētā saimniecības ēka.

1.Atlikt jautājuma izskatīšanu par zirgkastaņas, kas aug Katrīnas ielā 7, nociršanu un informēt nama apsaimniekotāju par Dabas aizsardzības pārvaldes sniegto informāciju saistībā ar zirgkastaņas nociršanu Katrīnas ielā 7, kurā lūgts nodrošināt piekļuvi zirgkastaņai, nojaucot palīgēku.
2.Informēt biedrību "Karosta Kids" ka lēmuma pieņemšanai par kalnu kļavas nociršanu Rīgas ielā 67, iesniedzams rakstisks iesniegums Dabas aizsardzības pārvaldei.