Piedāvājam iepazīties ar domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 16.septembra lēmumiem un izskatītajiem jautājumiem.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par 5 papeļu nociršanu Lazaretes ielā 8.
2.Par bērzu zāģēšanu Ķieģeļu ielā 26.
3.Par robīnijas nociršanu Zirņu ielā 63/65.
4.Par vainagu veidošanu 3 liepām Ezera ielā 96.
5.Par kļavas nozāģēšanu Rucavas ielā 20.
6.Par 3 vītolu apzāģēšanu Ugāles ielā 8.
7.Par koka apzāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielas 16 pagalmā.
8.Par bērza nozāģēšanu Kūrmājas prospektā 20.
9.Par bebru bojātiem vītoliem Kūrmājas prospektā.
10.Par koku apzāģēšanu pie zemesgabala Vites ielā 9.

1.#
Par 5 papeļu nociršanu Lazaretes ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 5 papeles, kas aug Lazaretes ielā 8.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Lazaretes ielā 8, gar Lazaretes ielu un gar iebrauktuvi skolas teritorijā aug papeles. Pamīšus papelēm ir iestādītas priedes, kuras cieš no papeļu noēnojuma.  

Lietderīgi plānot pakāpenisku skolas teritorijā augošo papeļu likvidāciju, saglabājot pārējos lapu un skuju kokus.

Atļaut organizēt pakāpenisku papeļu, kas aug Lazaretes ielā 8, nozāģēšanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par papeļu ciršanu.

2.#
Par bērzu zāģēšanu Ķieģeļu ielā 26
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzus, kas aug Ķieģeļu ielā 26 un apdraud īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Ķieģeļu ielā 26 aug 4 bērzi, diviem bērziem diametrs 1,3 m augstumā ir   48 cm, bet pārējo bērzu stumbru diametri ir 47cm un 28 cm.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, zaudējumu atlīdzība par 4 bērzu, kas aug Ķieģeļu ielā 26, ciršanu ir (48 cm + 48 cm + 47 cm + 28 cm) x 1 x 0,1 x 2 x 0,8  = 27,36LVL +   (PVN21%) = 33,11LVL. Zaudējumu atlīdzība 33,11LVL jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110). Zemesgabala īpašnieks, kā kompensējošos stādījumus savā zemesgabalā, paredzējis tūjas.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par 4 bērzu, kas aug Ķieģeļu ielā 26, ciršanu Ls 33,11.
2.Atļaut organizēt 4 bērzu, kas aug Ķieģeļu ielā 26, ciršanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību Ls 33,11 par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar bērzu ciršanu.

3.#
Par robīnijas nociršanu Zirņu ielā 63/65
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kalstošu robīniju, kas atrodas Zirņu ielā 63/65.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka privātmājas pagalmā aug robīnija. Kokam ir iztrupējis stumbrs.

Atļaut organizēt robīnijas, kas aug Zirņu ielā 63/65, nozāģēšanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

4.#
Par vainagu veidošanu 3 liepām Ezera ielā 96
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 3 liepas, kas aug pie nama Ezera ielā 96 un aizēno logus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama aug 3 liepas. Kokiem saglabāts dabiskais vainags. Nepieciešams nozāģēt apakšējos zarus, kas aizēno logus, kā arī īsināt zarus, kas aug virs jumta. Liepas aizliegts galotņot.

Atļaut organizēt 3 liepu, kas aug pie nama Ezera ielā 96, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicināt profesionālu koku kopēju.

Kokus aizliegts galotņot (stabot)!

5.#
Par kļavas nozāģēšanu Rucavas ielā 20
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug pie nama Rucavas ielā 20, jo zari bojā ēkas jumtu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētajā adresē aug kalnu kļava. Koks aug pārāk tuvu ēkai.

Atļaut organizēt kalnu kļavas, kas aug Rucavas ielā 20, nociršanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

6.#
Par 3 vītolu apzāģēšanu Ugāles ielā 8
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Ugāles ielas 8 iedzīvotāju lūgumu atļaut apzāģēt 3 vītolus, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Ugāles ielā 8

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītoli ir bijuši apzāģēti, šobrīd ataugušas atvases.

Atļaut organizēt 3 vītoliem, kas aug zemesgabalā Ugāles ielā 8, ataugušo atvašu apzāģēšanu.

7.#
Par koka apzāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielas 16 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Krišjāņa Valdemāra ielā 16.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug liepa, kļava un zirgkastaņa, bet pie žoga Ludviķa ielas pusē 3 galotņotas Holandes liepas. Kokiem nepieciešama profesionāla vainagu sakopšana, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu kopēju.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrībai organizēt 6 koku, kas aug zemesgabalā Krišjāņa Valdemāra ielā 16, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

8.#
Par bērza nozāģēšanu Kūrmājas prospektā 20
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas ieaudzis ēkas Kūrmājas prospektā 20 pamatos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs bojā kultūrvēsturisko ēku Kūrmājas prospektā 20.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 18.punktu, šī bērza ciršana jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanai.

9.#
Par bebru bojātiem vītoliem Kūrmājas prospektā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi anonīma autora zvanu par bebru bojātiem kokiem kanālā pie stadiona, Kūrmājas prospekta galā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bebri turpina grauzt ūdenskrātuves malā augošos kokus, neskatoties uz to, ka stumbri pagājušā gadā tika notīti ar sietu. Viens vītols ir iegāzies ūdenī.  

Rast risinājumus, ieteikumus, kā ierobežot bebru darbību pilsētā.

Lūgt Pašvaldības aģentūrai “Nodarbinātības projekti” izvākt bebru nograuzto koku.

10.#
Par koku apzāģēšanu pie zemesgabala Vites ielā 9
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt 2 kokus, kas noēno īpašumu Vites ielā 9.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Vites ielā saglabāta Holandes liepa, kas tikusi sakopta Vites ielas rekonstrukcijas ietvaros. Šī liepa aug zemesgabala rietumu pusē un nerada būtisku noēnojumu. Nav saprotams ko tieši iesniegumā minētie koki noēno, jo zemesgabals Vites ielā 9 netiek izmantots.

Lūgt precizēt iemeslu 2 koku, kas aug Vites ielai 9 blakus esošā zemesgabalā, apzāģēšanai.