Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 5.septembra sēdes protokolu. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par koku apzāģēšanu Dzintaru ielā 46;
2.Par bīstamu bērzu Ventas ielā 1A;
3.Par ozola apzāģēšanu Klaipēdas ielā 92;
4.Par 2 bērzu un egles nozāģēšanu Cieceres ielā 51;
5.Par koku nozāģēšanu E.Tisē ielā 75;
6.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Katrīnas ielā 7;
7.Par nokaltušu liepu Dārza ielā 4/8;
8.Par nokaltušu liepu pie Rīgas ielas 58;
9.Par 2 kļavu nozāģēšanu Rīgas ielā 67;
10.Par bīstamu ozolu Stārķu ielā 30;
11.Par 3 bērzu nozāģēšanu Krūmu ielā 38;
12.Par koku apzāģēšanu O.Kalpaka ielā 87;
13.Par papeļu nozāģēšanu Lazaretes ielā 8;
14.Par nokaltušas priedes nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 37;
15.Par bērza nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 59;
16.DAP atzinums par daļēji nolūzušo kļavu Jūrmalas parkā un par papeli ar āmuli Grīzupes ielā 8.

1.Par koku apzāģēšanu Dzintaru ielā 46
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Dzintaru ielā 46.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka dzīvojamās mājas pagalmā aug trīs liepas, kurām ieteicama vainagu pacelšana un zaru retināšana, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu kokkopi.       

Atļaut organizēt trīs liepu, kas aug dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 46 pagalmā, vainagu pacelšanu un kopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

2.Par bīstamu bērzu Ventas ielā 1A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug dzīvojamās mājas Ventas ielā 1A pagalmā, jo tas ir daļēji nokaltis, tā vidus ir izpuvis, kā arī tas apdraud īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka dzīvojamās mājas pagalmā, tuvu saimniecības ēkai, aug liels un vecs bērzs, ar daļēji nokaltušiem zariem, tā saknes ir ieaugušas ēkas pamatos. Bērzs ir nosliecies uz blakus zemesgabala pusi.

Atļaut likvidēt bērzu, kas aug Ventas ielā 1A, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.    

3.Par ozola apzāģēšanu Klaipēdas ielā 92
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt ozolu, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 92. No iedzīvotājiem ir saņemtas sūdzības, ka ozols bojā mājas fasādi un aizsedz dienas gaismu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu daudzdzīvokļu mājai aug ozols, kura zari sniedzas balkonos un aizsedz dienas gaismu vairākiem dzīvokļiem. Kokam ieteicama vainaga kopšana, piesaistot

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt ozola, kas aug pie daudzdzīvokļu mājas Klaipēdas ielā 92, vainaga kopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

4.Par 2 bērzu un egles nozāģēšanu Cieceres ielā 51
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja likvidēt divus bērzus un vienu egli, kas aug dzīvojamās mājas Cieceres ielā 51 teritorijā. Iesniegumā minēts, ka koki apdraud mājas drošību un koku saknes bojā žoga pamatus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu dzīvojamai mājai aug vairāki lieli koki, tostarp divi bērzi, kuru zari skar mājas jumtu un liela egle, kas noēno gan māju, gan pagalmu. Koki atrodas tuvu žogam, to sakņu sistēma bojā žoga pamatus.

Atļaut likvidēt divus bērzus un vienu egli, kas aug Cieceres ielā 51, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koka ciršanu.

5.Par koku nozāģēšanu Eduarda Tisē ielā 75
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug dzīvojamai mājai Eduarda Tisē ielā 75 piesaistītajā zemesgabalā. Koku ciršana prasīta pamatojoties uz mājas iedzīvotāju sūdzībām, ka koki bojā mājas fasādi, aizsedz dienas gaismu un stipra vēja laikā sitas logos. Iesniegumam pievienotas fotofiksācijas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu daudzdzīvokļu mājai aug liepa, kuras zari pilnībā nosedz vairāku dzīvokļu logus mājas rietumu pusē. Turpat netālu aug arī daļēji nokaltusi egle.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai kopīpašuma gadījumā un daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, ka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

1. Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 1 liepas un 1 egles, kas aug zemesgabalā Eduarda Tisē ielā 75, likvidēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.

2. Informēt, ja koki aug daudzdzīvokļu dzīvojamā nama pagalmā, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, komisijai jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur koku ciršanu atbalsta vismaz 50% pluss viena balss šā nama dzīvokļu īpašnieku un jāsaņem koku ciršanas atļauja.

6.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Katrīnas ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug dzīvojamās mājas Katrīnas ielā 7 iekšpagalmā, jo koka zari bojā malkas novietnes pamatus, sienu un jumta segumu. Iesniegumam pievienots mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kurā 71% dzīvokļu īpašnieki ir " Par" zirgkastaņas nozāģēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa ir veca, cieši pie tās stumbra piebūvēta malkas novietne un žogs ar blakus esošo zemesgabalu. Koka stumbra apkārtmērs, mērot 1,3 m augstumā no zemes, ir aptuveni 2.5 metri. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, kuri nosaka, ja zirgkastaņa sasniegusi un pārsniedz apkārtmēru 1,8 m, mērot 1,3 m augstumā no zemes, pašvaldība atļauju šo koku ciršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

Atlikt jautājuma izskatīšanu par zirgkastaņas, kas aug dzīvojamās mājas Katrīnas ielā 7, nozāģēšanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

7.Par nokaltušu liepu Dārza ielā 4/8
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Nekustamā īpašuma pārvaldes lūgumu atļaut nozāģēt nokaltušu liepu, kas atrodas zemesgabalā Dārza ielā 4/8.

Atļaut Nekustamā īpašuma pārvaldei organizēt nokaltušas liepas, kas atrodas Dārza ielā 4/8, nozāģēšanu.

8.Par nokaltušu liepu pie Rīgas ielas 58
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju no Vides nodaļas, ka Rīgas ielā, pie nama Nr. 58, ir nepieciešams likvidēt vienu nokaltušu liepu.

Novērtējos situāciju dabā, konstatēts, ka liepa ir pilnībā nokaltusi.

Lūgt Komunālo pārvaldi organizēt nokaltušās liepas, kas atrodas Rīgas ielā, pie nama Nr.58, likvidēšanu.  

9.Par 2 kļavu nozāģēšanu Rīgas ielā 67
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja likvidēt 2 kļavas, kas atrodas īpašuma Rīgas ielā 67 iekšpagalmā. Kļavas atrodas pagalma vidū, kur plānots būvēt sporta spēļu laukumus un labiekārtot teritoriju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viena kļava aug iekšpagalmā uz apakšzemē esoša pagraba. Otra teritorijā esošā kļava ir kalnu kļava, kuras stumbra apkārtmērs ir 2.10 metrs. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, kuri nosaka, ja kalnu kļava sasniegusi un pārsniedz apkārtmēru 1,3m, mērot 1,3m augstumā no zemes, pašvaldība atļauju šo koku ciršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

Papildus ieteicama arī krūmu izciršana un vainagu sakopšana pārējiem teritorijā augošiem kokiem.

Atlikt jautājuma izskatīšanu par divu kļavu, kas aug Rīgas ielas 67 iekšpagalmā, nozāģēšanu, līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

10.Par bīstamu ozolu Stārķu ielā 30
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi LPII "Stārķis" vadītājas iesniegumu, kurā sniegta informācija, ka bērnudārza teritorijā esošais ozols ir nolūzis, kas rada bīstamību bērnu veselībai un dzīvībai.

Apsekojot bērnudārza teritoriju, konstatēts, ka pagalmā aug liels ozols, no kura trīs stumbriem viens pie koka pamatnes ir atdalījies no pārējiem un turpinājis augt slīpi. Šobrīd tas ir uzgūlies uz blakus esošās privātmājas žoga. Šis slīpais stumbrs ir jānozāģē. Kokam nepieciešama arī zaru retināšana un vainaga sakopšana, pieaicinot profesionālu kokkopi.

Atļaut LPII "Stārķis" vadītājai organizēt ozola, kas aug bērnudārza teritorijā, nolūzušā stumbra nozāģēšanu un vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

11.Par 3 bērzu nozāģēšanu Krūmu ielā 38
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt trīs bērzus, kas aug dzīvojamai mājai Krūmu ielā 38 piederošajā zemesgabalā. Iesniegumam pievienots Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums, kurā vairākums (51,3%) atbalsta bērzu nozāģēšanu. Iedzīvotājiem ir pretenzijas, ka bērzi savulaik ir iestādīti neapdomīgi tuvu pamatiem un šobrīd koku vainagi bojā mājas fasādes apdari, to saknes bojā pamatus.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka pie dzīvojamās mājas aug trīs augsti bērzi. Koki aug ļoti tuvu mājai, to zari aizsedz vairākiem dzīvokļiem dienasgaismu un bojā ēkas fasādi.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 3 bērzu, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krūmu ielā 38, likvidēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.

12.Par koku apzāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 87
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas Vecticībnieku draudzes iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt vainagus kokiem, kas aug tuvu baznīcas O.Kalpaka ielā 87 (Ziemeļu kapi) ziemeļu puses sienai un bojā ēku. Iesniegumam pievienots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 14.07.2016. apsekošanas akts.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā, tuvu baznīcai, aug koki, kam ieteicama zaru nozāģēšana un noīsināšana, vispārēja vainagu sakopšana, darbu veikšanai piesaistot profesionālu kokkopi.

Atļaut Liepājas Vecticībnieku draudzei organizēt koku, kas aug Ziemeļu kapos (Oskara Kalpaka ielā 87), tuvu Vecticībnieku baznīcai, vainagu vispārēju kopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

13.Par papeļu nozāģēšanu Lazaretes ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas 3. pamatskolas direktora iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt desmit papeles, kas aug skolas teritorijā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka skolas teritorijā aug daudz dažādu koku sugu, tajā skaitā vairāk kā desmit lielas papeles. Papeles stādītas sabiezināti, tāpēc ieteicama to retināšana, lai atbrīvotu vietu augšanai vērtīgākām koku sugām (kļavas, bērzi, priedes).

Atļaut Liepājas 3. pamatskolas direktoram organizēt 10 papeļu likvidēšanu skolas teritorijā un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.

14.Par nokaltušas priedes nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 37
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas kapsētu pārvaldes direktora iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušu priedi pie Garnizona kapsētas jaunizbūvētā stāvlaukuma Ģenerāļa Baloža ielā 37.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka priede ir pilnībā nokaltusi.

Atļaut Liepājas kapsētu pārvaldei organizēt nokaltušas priedes, kas atrodas pie Garnizona kapsētas jaunizbūvētā stāvlaukuma Ģenerāļa Baloža ielā 37, likvidēšanu.

15.Par bērza nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 59
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju bērza nozāģēšanai  pie dzīvojamās mājas Ģenerāļa Baloža ielā 59, jo bērza zari bojā mājas fasādi un jumtu, bet saknes aug mājas pamatos un kanalizācijas sistēmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu dzīvojamai mājai aug liels un vecs bērzs. Koka zari bojā ēkas jumtu un traucē dienas gaismas iekļūšanu dzīvokļos.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt bērza, kas aug zemesgabalā Ģenerāļa Baloža ielā 59, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo  koku nociršanu.

16.DAP atzinums par daļēji nolūzušo kļavu Jūrmalas parkā un par papeli ar āmuli Grīzupes ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par daļēji nolūzušo kļavu Jūrmalas parkā un par papeli ar baltā āmuļa ceru Grīzupes ielā 8. Tajā teikts, ka kļavas nociršana Jūrmalas parkā nav pretrunā ar Dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, jo tā parametri neatbilst aizsargājama koka statusam. Kokam ir augošas divas asis, nolūzušās ass vietā novērojama trupe, starp asīm līdz pamatnei ir izveidojusies plaisa, un kopumā koks var kļūt bīstams parka apmeklētājiem.

Savukārt lēmuma pieņemšanai par papeles nociršanu Grīzupes ielā 8, uz kuras aug īpaši aizsargājamas augu sugas indivīds baltais āmulis, zemes īpašniekam nepieciešams iesniegt rakstisku iesniegumu Dabas aizsardzības pārvaldei.

1.Lūgt Komunālo pārvaldi organizēt daļēji nolūzušās kļavas Jūrmalas parkā likvidēšanu.

2.Informēt, ka lēmuma pieņemšanai par papeles, uz kuras aug baltais āmulis, nociršanu Grīzupes ielā 8, iesniedzams rakstisks iesniegums Dabas aizsardzības pārvaldei.