SIA "Liepājas enerģija" šodien apkuri pieslēdza vēl vienai apsaimniekošanas uzņēmuma "Remaks" līdz šim apsaimniekotai mājai – Krūmu ielā 38.

Tas bija iespējams pēc vienošanās un līguma noslēgšanas ar jauno nama apsaimniekotāju SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs". Vienošanās noslēguma fāzē ir arī ar nama Reiņa meža ielā 5 dzīvokļu īpašnieku biedrību un plānots, ka apkuri varēs pieslēgt tūlīt pēc vienošanās noslēgšanas, informē "Liepājas enerģija".

Andris Štāls, SIA "Liepājas enerģija" valdes loceklis: "Apkures pieslēgšana namam Krūmu ielā 38 ir labs piemērs kā var atrisināt likuma robežās ikvienu jautājumu, ja visas iesaistītās puses to vēlas. Šajā gadījumā iniciatīvu uzņēmās jaunais nama apsaimniekotājs SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", kas īsā laikā operatīvi sakārtoja dokumentāciju, pārņēma māju savā pārziņā un noslēdza līgumu par siltumenerģijas piegādi."

Plānots, ka līdz dienas beigām apkure tiks pievienota arī namam Reiņa meža ielā 5, ar kuru vienošanās vēl jāparaksta.

Namu apsaimniekotāja "Remaks "Namu serviss" un "Remaks Nami", nolaidības un negodprātīgas rīcības dēļ joprojām bez apkures ir 3 no 15 uzņēmuma apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām (Aldaru 26/28;  Atmodas bulvāris 8a; Ģenerāļa Baloža 15).

Sarunas ar šo namu iedzīvotājiem turpinās, diemžēl daļa dzīvokļu īpašnieku nevēlas uzņemties atbildību par lēmumu, kas saistīts ar mājas apsaimniekotāja izvēli un tam uzticēto pilnvarojumu rīkoties dzīvokļu īpašnieku kopuma vārdā t.s. arī par līguma slēgšanu ar pakalpojumu sniedzēju un regulāru norēķinu veikšanu par saņemto pakalpojumu.

SIA "Liepājas enerģija" ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz siltumenerģijas piegādes pakalpojumus. Līgumi par siltumenerģijas piegādi daudzdzīvokļu mājām tiek slēgti ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju/pārvaldnieku, kurš arī norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem. Dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, kas slēdz līgumu ar SIA "Liepājas enerģija", nav faktiskais pakalpojuma saņēmējs. Apsaimniekotājs tiesiskajās attiecībās ar SIA "Liepājas enerģija", tāpat kā ar citiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem, stājas vienīgi dzīvokļu īpašnieku interesēs.

Līdz ar to starp dzīvokļa īpašnieku un dzīvojamās mājas apsaimniekotāju pastāv uz likuma pamata nodibinātas pilnvarojuma attiecības. Savukārt no pilnvarojuma izriet pilnvarotāju (dzīvokļu īpašnieku) pienākums atzīt pilnvarnieka rīcību sev par saistošu (Civillikuma 1515.pants) un sekojoši – uzņemties atbildību par pilnvarnieka noslēgto tiesisko darījumu izpildi. Arī DzMPL 16.panta pirmā daļa nosaka, ka pārvaldnieks ir atbildīgs dzīvojamās mājas īpašniekam par viņam dotā uzdevuma izpildi, saskaņā ar DzMPL, Civillikuma un noslēgtā pārvaldīšanas līguma noteikumiem.