Par 1,67 miljoniem eiro izbūvēs Liepājas pludmales izejas pilsētas vēsturiskajā centrā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbība jautājumos Gunārs Ansiņš (Liepājas partija).

Viņš norādīja, ka šonedēļ plānots parakstīt līgumu par būvobjekta nodošanu būvniekam un būvdarbu sākšanu. Patlaban ir noslēgušās visas ar būvniecību saistītās iepirkumu procedūras un ir uzsākts būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumu slēgšanas process.

Darbus veiks SIA "A-Land". Būvuzraudzību nodrošinās SIA "d4m" un autoruzraudzību – SIA "Joe".

Atbilstoši Liepājas pludmales tematiskā plānojumā noteiktajam, projektā plānota Liepājas vēsturiskā centra pludmales esošo gājēju zonu jeb izeju uz pludmali pārbūve, tajā skaitā inženiertīklu izbūve Kūrmājas prospekta, Peldu ielas, Glābšanas stacijas un Jūrmalas ielas izejās uz pludmali, kā arī publiskās ārtelpas labiekārtojuma infrastruktūras izbūve Kūrmājas prospekta, Peldu ielas un Glābšanas stacijas izejās uz pludmali.

Ansiņš stāstīja, ka projektā paredzēta gājēju piekļuves infrastruktūras pārbūve un izveide, proti, koka seguma, pludmales vārtu zonas cietā seguma un liedaga vārtu koka seguma platformas izveide. Tāpat tiks ierīkotas stacionārās publiskās tualetes, dušas un dzeramā ūdens punkts.

Tiks uzstādīti arī soli, sadzīves atkritumu urnas, velostatīvi, ģērbtuves un SOS punkti. Tiks izgatavoti un uzstādīti informācijas stendi un virziena norādes.

Šajā projektā iekļauta arī kāpu eroziju mazinošo risinājumu izbūve un kāpu biotopa stāvokļa uzlabošanas pasākumi, apstādījumu un vides objektu ierīkošana.

Tiks pārbūvēts arī esošais apgaismojums un uzbūvēts jauns funkcionālais un dekoratīvais apgaismojums.

Projektā paredzēts nodrošināt vides pieejamību, paplašinot izejās izveidotos gājēju celiņus, kā arī paredzot pandusa tipa uzbrauktuvi liedaga vārtu konstrukcijai, lai visām iedzīvotāju grupām būtu iespēja piekļūt izvietotajam aprīkojumam, un izveidot sanitārtehnisko aprīkojumu, kas būs pielāgots arī personām ar īpašām vajadzībām.

Pašvaldības pārstāvis uzsvēra, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota ne tikai piekļuves infrastruktūra pludmales piekrastes zonai, bet arī pilnvērtīga piekrastes zonas sasaiste ar atjaunoto kultūrvēsturiskā mantojuma objektu – koncertdārzu "Pūt, vējiņi!", un pilsētas dabas vērtību – Jūrmalas parku, labiekārtojot izeju uz pludmali pieguļošo teritoriju.