Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) pieņemusi lēmumu neatbalstīt  četru Holandes liepu, kas aug Kūrmājas prospektā posmā no Uliha līdz Hika ielai, ciršanu, tajā pašā laikā – konceptuāli atbalsta deviņu koku nociršanu šajā vietā, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lēmums pieņemts, izvērtējot koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību, teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā un atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem, kā arī – izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus.

Publiskā apspriešana no 13. līdz 22. novembrim notika saistībā ar SIA "Projekts 3" izstrādāto būvprojektu, kura pasūtītājs ir pašvaldība un kas paredz Kūrmājas prospekta un Uliha ielas krustojuma pārbūvi, autostāvvietu izbūvi, atsevišķu ietvju pārbūvi un citus darbus Kūrmājas prospektā posmā no Uliha ielas līdz Hika ielai, apgaismojuma pārbūvi un esošo apstādījumu papildināšanu.

Būvprojekta izstrādātāji bija vērsušies AUK atļaut nocirst 13 kokus. Projektētāji bija iesnieguši savu pamatojumu, kāpēc nepieciešams nocirst kopumā 11 liepas un divas zirgkastaņas.

Apskatot situāciju dabā un izvērtējot projektētāju iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, AUK pārstāvji konstatēja, ka par piecu koku (liepu) ciršanu ir rīkojama publiskā apspriešana, jo tie atbilst Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" nosacījumiem. Projektētāji iesniegumā bija atzīmējuši, ka šie koki traucē ielas un ietvju izbūvi atbilstoši standartiem un ģeometriskajiem parametriem.

No 13 kokiem, kuru likvidēšanu lūguši projektētāji, AUK neatļauj un neatbalsta četru koku ciršanu – no tiem divas liepas netraucē plānotajai būvniecībai, bet divi koki (arī liepas) – ir vietējas nozīmes dižkoki un tāpēc aizsargājami.

Savukārt AUK atļauj to piecu liepu ciršanu, par kurām notika publiskā apspriešana, un vēl četru koku (divas parastās zirgkastaņas un divas liepas) likvidēšanu, jo tie ir zaudējuši dzīvotspēju, ir satrupējuši. Par šiem kokiem publiskā apspriešana nebija nepieciešama.

Publiskajā apspriešanas savu viedokli kopumā izteikuši 26 respondenti, no kuriem astoņi atbalsta un 18 neatbalsta plānoto piecu koku nociršanu.

Respondenti, kas atzīmējuši, ka Ieceri atbalsta, norāda: "Esmu par modernu pilsētvidi"; "Minētie koki traucē riteņbraucējiem"; "Satiksmes drošība un uzlabošana ir svarīgāka par dažu koku likvidēšanu"; "Šī krustojuma pārbūve ir nepieciešama, jo šobrīd tas ir nepārredzams un bīstams"; "Aplis šajā vietā sen bija nepieciešams, jo izbraukt no Uliha ielas (virzienā no Roņu ielas) ir ļoti sarežģīti".

Publiskās apspriešanas dalībnieki, kuri nepiekrīt plānotajai koku nociršanai, pauž vispārīgus un uz emocijām balstītus viedokļus, bez pamatotiem argumentiem, piemēram: "Liepājas pilsētvidē kokus vajag saglabāt nevis izcirst"; "Lielie, skaistie koki ir maksimāli jāsaglabā"; "Koks – diženuma, cildenuma un pamatīguma, enerģijas simbols"; "Projektu vajag  taisīt tā, lai koki paliek!" utml.

AUK lēmums projektētājiem ir jāņem vērā, izstrādājot izmaiņas sākotnējā iecerē un  sagatavojot gala versiju iesniegšanai būvvaldē.