Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 31.augusta sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada  31.augustā  Nr.20

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Atkārtoti par koku nociršanu Kungu ielā 9.
2.Par kļavas nozāģēšanu Hika ielā 8.
3.Par koku apzāģēšanu Kūrmājas prospektā 19 .
4.Par vītola nozāģēšanu Jēkaba Dubelšteina ielā 9.
5.Par liepas nozāģēšanu pie Bernātu ielas 3 un 5.
6.Par papeles nozāģēšanu Klaipēdas ielā 80A.
7.Par papeles apzāģēšanu vai nozāģēšanu pie M.Ķempes ielas 10.
8.Par vītolu pie Cenkones ielas 29.
9.Par kļavas nociršanu Teodora Breikša ielā 35.
10.Par bojātu koku Krūmu ielā 15.
11.Par bērza nozāģēšanu Mežu ielā 56A.
12.Par nokaltušu koku O.Kalpaka ielā 99.
13.Par 2 ievu un papeles nozāģēšanu Atmodas bulvārī 14B.
14.Par papeli Gaujas prospektā 6.
15.Par koku ciršanu sakarā ar projektu "Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā".
16.Par vītolu Ziemeļu ielā 19B.


1.Atkārtoti par koku nociršanu Kungu ielā 9.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas atzinumu par divu koku, kas aug Kungu ielā 9 un atrodas tuvu valsts nozīmes piemineklim, nociršanu. Atzinumā norādīts, ka, novērtējot situāciju dabā un, vadoties pēc Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 43.un 44. punktu, nav pamata saskaņot koku ciršanu.

Neatļaut koku, kas aug Kungu ielā 9, nozāģēšanu.

2.Par kļavas nozāģēšanu Hika ielā 8.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā viņš lūdz izskatīt iespēju nozāģēt kļavu, kas aug Hika ielā 8, zemesgabala vidū, aizēnojot esošo ozolu.

Apsekojot kļavu dabā, konstatēts, ka koks aug pagalma vidū, parka zonā, kas ir vēsturiski veidota un ir ar sakoptu vainagu, tāpēc nav pamata kļavas, kas aug Hika ielā 8, nozāģēšanai.

Neatļaut iedzīvotājam nozāģēt kļavu, kas aug zemes gabalā Hika ielā 8.

3.Par koka apzāģēšanu Kūrmājas prospektā 19.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūdz atļauju apzāģēt koku, kas aug Kūrmājas prospektā 19 (Uliha 31 ielas pusē), jo zari bojā ēku.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka kļava aug tuvu mājai un tai ir nepieciešama vainaga sakopšana.

Atļaut apzāģēt kļavas traucējošos zarus, kas aug Kūrmājas prospektā 19, piesaistot arboristu.

4.Par vītola nozāģēšanu Jēkaba Dubelšteina ielā 9.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūdz atļauju nozāģēt lielu kļavas zaru, kas draud nolūzt un sabojāt žogu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava aug tuvu žogam.

Atļaut apzāģēt kļavas, kas aug Jēkaba Dubelšteina ielā 11 zarus, piesaistot arboristu.

5.Par liepas nozāģēšanu pie Bernātu ielas 3 un 5.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Bernātu ielas Nr.5 īpašuma pilnvarotās personas un Bernātu ielas Nr.3 īpašuma mājas vecākā iesniegumu, kurā tiek lūgts apzāģēt vai nozāģēt pie mājām esošo liepu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa aug ļoti tuvu mājai un skar to.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" apzāģēt traucējošos zarus liepai, kas aug pie īpašuma Bernātu ielā 3 un Bernātu ielā 5.

6.Par papeles nozāģēšanu Klaipēdas ielā 80A.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūdz apsekot un izvērtēt iespēju atļaut nozāģēt pašvaldības zemesgabalā augošo papeli.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele aug starp diviem bērziem, tuvu laternai, aizsedzot ielas apgaismojumu naktī. Kā arī viens bērzs ir novecojis.

1.Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt papeles, kas aug Klaipēdas ielā 80, nozāģēšanu.

2.Rekomendēt nozāģēt novecojošu bērzu, kas aug Klaipēdas ielā 80.

7.Par papeles apzāģēšanu vai nozāģēšanu pie M.Ķempes ielas 10.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja lūgumu pēc iespējas ātrāk apzāģēt zarus papelei, kas aug M.Ķempes ielā 10 (Cieceres ielas pusē).

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele ir ļoti liela un aug tuvu ēkai, bojājot tās jumtu.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt papeles, kas aug M.Ķempes ielā 10, vainaga samazināšanu.

8.Par vītolu pie Cenkones ielas 29.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūdz izvērtēt vītola, kas aug Cenkones ielā 29, nozāģēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītols ir satrunējis un bojāts.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt vītola, kas aug Cenkones ielā 29, nozāģēšanu.

9.Par kļavas nociršanu Teodora Breikša ielā 35.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut nozāģēt kļavu, kas traucē īpašumiem Tirgus ielā 35, 37 un atrodas uz īpašuma Teodora Breikša ielā 35.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka kļava aug virsū jumtam, to bojājot.

Atļaut iedzīvotājam organizēt kļavas, kas aug Teodora Breikša ielā 35 nozāģēšanu.

10.Par bojātu koku Krūmu ielā 15.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja lūgumu izskatīt iespēju nozāģēt vītolu Krūmu ielā 15.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 1 vītols ir ar stipri bojātu stumbru, bet pārējiem vajadzīga vainaga sakopšana.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

1.Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt vītola, kas aug Krūmu ielā 15 nozāģēšanu, pirms tam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniedzot mājas Krūmu ielā 15 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par vītola nozāģēšanu.

2.Rekomendēt pārējiem vītoliem polardēt vainagus, piesaistot arboristu.

11.Par bērza nozāģēšanu Mežu ielā 56A.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūdz atļauju nozāģēt bērzu, kas apdraud privātmāju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs aug tuvu mājai un ir šķībs, tādejādi apdraudot privātmāju.

Atļaut iedzīvotājam organizēt bērza, kas aug Mežu ielā 56A, nozāģēšanu.

12.Par nokaltušu koku O.Kalpaka ielā 99.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja lūgumu izskatīt iespēju nozāģēt koku O.Kalpaka ielā 99.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koks ir pilnībā nokaltis.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt nokaltušā koka, kas atrodas O.Kalpaka ielā 99, nozāģēšanu.

13.Par 2 ievu un papeles nozāģēšanu Atmodas bulvārī 14B.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja dzīvojamās mājas Atmodas bulvārī 14B, Liepājā, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu Nr.2015/5-12/0648, kurā dzīvokļu īpašnieki ar balsu vairākumu (Par – 53%) piekrīt 7 bērzu apzāģēšanai, kā arī papeles un ievas nozāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele un ieva ir pilnībā nokaltušas. Teritorijā aug 7 bērzi, no kuriem 3 aug tuvu mājai. Pārējos 4 bērzus neiesaka apzāģēt, jo bērzi slikti pacieš apzāģēšanu

1. Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt papeles un ievas, kas aug Atmodas bulvārī 14B, nozāģēšanu.

2.Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 3 bērzu, kas aug tieši pie mājas Atmodas bulvārī 14B apzāģēšanu, piesaistot arboristu.

14.Par papeli Gaujas prospektā 6.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvojamo māju Gaujas prospekts 6 un Rojas 8 īpašnieku iesniegumu, kurā tiek lūgts nozāģēt papeli, kas var nodarīt kaitējumu īpašumiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele ir ļoti liela ar milzīgiem zariem.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt papeles, kas aug Gaujas prospektā 6 vainaga sakopšanu, piesaistot arboristu.

15.Par koku ciršanu sakarā ar Kapsēdes ielas pārbūvi posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides nodaļas apkopotos sabiedriskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri, SIA "Projekts 3" izstrādātajā projektā "Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā". Publiskās apspriešanas laikā saņemtas 2 anketas, kurās 1 iedzīvotājs paudis atbalstu koku ciršanas iecerei. 1 iedzīvotājs – neatbalsta.

Konceptuāli atbalstīt SIA "Projekts 3" izstrādāto projektu "Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā", kas paredz aptuveni 84 koku un krūmu likvidēšanu.

16.Par vītolu Ziemeļu ielā 19B
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Smart Design and Architecture" iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju vītola nociršanai.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītols ir iztrupējis.

Rekomendējam iestādīt lielākus stādījumus ar piramidāliem vainagiem, saskaņojot ar Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekti.

1. Akceptēt SIA "Smart Design and Architecture" izstrādāto projektu "Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātuves jaunbūve" Ziemeļu ielā 19B", kas paredz vītola likvidāciju un nenoteikt zaudējuma atlīdzību par šī koka ciršanu.

2. Rekomendēt iestādīt jaunus stādījumus ar piramidāliem vainagiem, saskaņojot ar Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekti.