Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) tomēr neatbalsta visu četru sākotnēji iecerēto koku nociršanu Lielgabalu ielā, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Komisija iebilst pret vienas parastās liepas (stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 1,79 m) un viena parastā skābarža (apkārtmēru 0,9 m), kas aug Lielgabalu ielā  nociršanai, turpretī konceptuāli atbalsta divu parasto liepu (stumbru apkārtmēri 1,3 m augstumā no sakņu kakla 1,3 m un 0,64 m) nociršanu.

AUK ir izvērtējusi koku ciršanas ierosinājuma atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem.

Divas reizes apskatot situāciju dabā (11.augustā un 10. septembrī), AUK pārstāvji konstatēja, ka paredzēts likvidēt trīs liepas un vienu skābardi – pie īpašumiem O.Kalpaka ielā 99A un Mastu ielā 4.

AUK konstatējusi, ka parastais skābardis ir iekļauts "Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā" (Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 1.pielikums).
 
Skābardis un arī liepa, kuru ciršana netiek atļauta, ir labas kvalitātes sugu indivīdi. Koku tiešā tuvumā atrodas dzīvojamās mājas, līdz ar to ir novērojama ietekme uz ēku ekspluatāciju, cilvēku dzīves vietas un gaisa kvalitātes un drošības apstākļiem – koki samazina gaisa piesārņojumu no putekļiem, kas dažkārt rodas nepilnu 200m attālumā esošajā ostā.  

Divu liepu (apkārtmēri 1,3 m un 0,64 m), kas aug Mastu un plānotās Lielgabalu ielas krustojumā un kuru ciršanu AUK savukārt atļauj, atrodas pārbūvējamās brauktuves vietā vai tiešā tās tuvumā, kā arī traucē krustojuma pārredzamībai un satiksmes drošībai. Šī ir teritorija, kuras galvenais izmantošanas veids ir autotransporta, pilsētas elektrotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī inženierkomunikāciju izvietošana.

Komisija ir ņēmusi vērā arī publiskās apspriešanas rezultātus.

No 15. līdz 21. septembrim ikviens interesents bija aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā sakarā ar būvprojekta "Lielgabalu ielas izbūve Liepājā" izstrādi, kuras pasūtītājs ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".

Būvprojekta izstrādātāja, sertificēta būvspeciāliste Dace Kreičmane bija vērsusies (AUK) ar iesniegumu atļaut likvidēt četrus Lielgabalu ielas zemesgabalā augošus kokus.

Publiskās apspriešanas laikā viedokli kopumā izteikuši 76 respondenti, no kuriem viens atbalsta un 75 neatbalsta plānoto koku nociršanu.

Respondents, kurš atzīmējis, ka atbalsta koku ciršanu, norāda: "Vajag sakārtot teritoriju un komunikācijas gar O.Kalpaka 99 māju un apkārtni. Uzlikt par pienākumu izpildītājam iestādīt kokus un stādījumus citur, šīs teritorijas robežās".

Publiskās apspriešanas dalībnieki, kuri nepiekrīt plānotajai koku nociršanai, pamatā viens aiz otra ir atkārtojuši būtībā līdzīgus iebildumus: iecere būtiski pasliktinātu O.Kalpaka ielas 99A iemītnieku dzīves kvalitāti; koki iedzīvotājus aizsargā no ostas putekļiem; ieceres dēļ tiks nojaukti šķūnīši, kas ir vienīgā iespēja iedzīvotajiem uzglabāt dažādas mantas; jāmeklē citas iespējas izbūvēt ceļu.

AUK savā lēmumā ir atzīmējusi, ka sabiedrības paustais negatīvais viedoklis šajā gadījumā nevar tikt atzīts par izšķirošu apstākli, lai liegtu veikt atsevišķu koku nociršanu.

UZZIŅAI
– Lielgabalu ielā ir paredzēts pārbūvēt ielas brauktuvi 152 m garumā, izbūvēt ietvi gar O.Kalpaka ielu 99, izbūvēt jaunu apgaismojumu un vienā ielas galā, kur tā nonāk strupceļā, izbūvēt apgriešanās laukumu.
– Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt infiltrācijas akas lietus ūdens novadīšanai.
– Ielas posma izbūve ir nepieciešama, lai novērstu Lielgabalu ielas iedzīvotāju pārvietošanos cauri citām personām piederošajiem zemesgabaliem.