Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 12.oktobra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 12.oktobrī Nr. 23
D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par koku nozāģēšanu Dārtas ielā 8.
2.Par kalstošu kļavu Baznīcas ielā 31.
3.Par 2 liepām Katrīnas ielā 7.
4.Par kokiem Apšu ielā 6.
5.Par papeļu nozāģēšanu Katedrāles ielā 15 un Katedrāles 17.
6.Par kokiem Katedrāles ielā.
7.Par koku nozāģēšanu Ģ.Baloža ielā 13.
8.Par koku apzāģēšanu Garnizona, Centrālā, Ziemeļu kapsētās.
9.Par bīstamu koku 14.novembra bulvārī.
10.Atkārtoti par liepas nozāģēšanu Hika ielā 8.
11.Par likvidējamiem kokiem projekta "Ganību ielas pārbūve posmā no Zāļu ielas līdz Salmu ielai Liepājā" ietvaros.
12.Par 6 liepu apzāģēšanu Toma ielā.
13.Par koku apzāģēšanu Peldu ielā 25.
14.Par apsi Kuršu laukumā pie autobusu pieturas.
15.Par bērzu Ventas ielā 25.
16.Par atzinumu.

1.Par koku nozāģēšanu Dārtas ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Dārtas ielā 8, Liepājā. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs aug ļoti tuvu šķūnītim un ir ieaudzis pamatos.

Atļaut organizēt bērza, kas aug Dārtas ielā 8, nozāģēšanu.

2.Par kalstošu kļavu pie Baznīcas ielas 31
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi  SIA "Komunālā pārvalde lūgumu, apsekot kļavu, kas ir nokaltusi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava ir nokaltusi.

Lūgt zemes īpašniekam organizēt nokaltušās kļavas, kas aug Baznīcas ielā 31, nozāģēšanu.

3.Par 2 liepām Katrīnas ielā 7
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt vainagus 2 liepām, kas aug Katrīnas ielā 7.    

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepām, ir vajadzīga vainaga sakopšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt 2 liepu, kas aug Katrīnas ielā 7, vainagu sakopšanu.

4.Par kokiem Apšu ielā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt koku ciršanas iespēju.

Novērtējot teritoriju, konstatēts, ka viens bērzs ir nokaltis, kā arī 3 bērzi, ošlapu kļava un 2 pīlādži aug tuvu ēkai un bērnu laukumam, pilnībā aizēnojot logus un liedzot saules gaismu. Kā arī vienam bērzam un ievai ir vajadzīga vainaga sakopšana.

Atļaut organizēt 4 bērzu, 2 pīlādžu un  vienas ošlapu kļavas, kas aug Apšu ielā 6, nozāģēšanu. Kā arī organizēt viena bērza un ievas vainaga sakopšanu.

5.Par papeļu nozāģēšanu Katedrāles ielā 15 un Katedrāles 17
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvojamo māju Katedrāles ielā 15 un Katedrāles ielā 17 iedzīvotāju iesniegumu, kurā tiek lūgts nozāģēt papeli, kas aug uz pašvaldības zemes, teritorijā blakus mājai Katedrāles ielā 15 un Katedrāles ielā 17.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele ir bīstama un var apdraudēt tuvumā novietotās automašīnas.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" papeles, kas aug Katedrāles ielā 15 un Katedrāles ielā 17, nozāģēšanu 2016. gada rudenī.

6.Par kokiem Katedrāles ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Svētā Nikolaja Jūras katedrāles pārstāvju iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju koku apzāģēšanai.      

Novērtējot situāciju, konstatēts, ka kokiem, abās ielas pusēs ir vajadzīga vainagu sakopšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" iekļaut 2016. gada ielas koku kopšanas plānā koku, kas aug Katedrāles ielā, vainagu apzāģēšanu.

7.Par koku nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 13
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūdz izvērtēt Ģenerāļa Baloža ielā 13 dzīvojošo iedzīvotāju mutisku lūgumu par papeles zaru apzāģēšanu, kā arī liepas un bērza nozāģēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele aug pie pirmās kāpņu telpas, uz pilsētas zemes, aizsedzot dienas gaismu, bet liepa, kas aug mājas austrumu galā, noēno mājas sienu.

Savukārt bērzs aug uz Ģenerāļa Baloža 11 esošās mājas zemes.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "LIEPĀJAS PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAS, KOPŠANAS UN AIZSARDZĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, ka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam:
1) Nozāģēt vienu liepu, kas aug Ģenerāļa Baloža ielā 13, pirms tam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniedzot mājas Ģenerāļa Baloža 13 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka nociršanu.

2) Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt  papeles, kas aug Ģenerāļa Baloža ielā 13, vainaga sakopšanu.

8.Par koku apzāģēšanu Garnizona, Centrālās, Ziemeļu kapsētās
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Pašvaldības iestādes "Liepājas Kapsētu pārvalde" iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt zarus un veikt koku vainagu veidošanu Garnizona kapsētā (Ģenerāļa Baloža ielā 37), Centrālajā kapsētā (Klaipēdas ielā 83) un Ziemeļu kapsētā (Oskara Kalpaka ielā 87).

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kokiem ir vajadzīga vainagu sakopšana, kā arī zaru apzāģēšana.

Atļaut pašvaldības iestādei "Liepājas Kapsētu pārvalde" organizēt koku, kas atrodas Garnizona, Centrālajā un Ziemeļu kapsētās, vainagu sakopšanu, piesaistot arboristu.

9.Par bīstamu koku 14.novembra bulvārī
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi anonīmu zvanu, kurā tiek lūgts pievērst uzmanību ļoti slīpam, pēc izskata bīstamam kokam 14.novembra bulvārī, pie dzīvnieku patversmes.   

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  papele ir ļoti liela un šķība, aug virsū žogam.

Lūgt Liepājas pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" organizēt papeles, kas aug 14. novembra bulvārī, Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmes "Lauvas sirds" teritorijā, nozāģēšanu.

10.Atkārtoti par liepas nozāģēšanu Hika ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstuli, kurā sniegta atļauja veikt kļavas, kas aug Hika ielā 8 nozāģēšanu.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Hika ielā 8, nozāģēšanu.

11.Par likvidējamiem kokiem projekta "Ganību ielas pārbūve posmā no Zāļu ielas līdz Salmu ielai Liepājā" ietvaros.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Projekts 3" iesniegumu, kurā lūdz izskatīt jautājumu par 14 kokaugu nozāģēšanu projekta  "Ganību ielas pārbūve posmā no Zāļu ielas līdz Salmu ielai Liepājā" ietvaros.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kokus paredzēts likvidēt no Zāļu ielas līdz Salmu ielai. Projekta ietvaros jauni koki netiks stādīti, jo to neatļauj ielas sarkanās līnijas un projektējamās ielas šķērsprofils.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17..punktu, kas nosaka, ka, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos, rīkojama publiska apspriešana.

1) Lūgt SIA "Projekts 3" komisijā iesniegt publiskās apspriešanas organizēšanai nepieciešamos materiālus.

2) Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

12.Par 6 liepu apzāģēšanu Toma ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Komunālā pārvalde lūgumu apsekot 6 liepas, kuras vajag apzāģēt.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka liepām, kas aug Toma ielā, posmā no Vītolu ielas līdz Ausekļa ielai, ir vajadzīga vainagu sakopšana un zaru apzāģēšana, jo liepu zari sniedzas logos.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt 6 liepu, kas aug Toma ielā  zaru apzāģēšanu.

13.Par koku apzāģēšanu Peldu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurās tiek lūgts apzāģēt kokus, kas aug Peldu ielā 25 un aizsedz dienas gaismu.                   

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka koki aug tuvu dzīvojamai mājai, aizsedzot dienas gaismu.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt Peldu ielas liepu alejas apzāģēšanu, posmā no Uliha lielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

14.Par apsi Kuršu laukumā pie autobusa pieturas
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot apsi, kas aug Kuršu laukumā pie autobusa pieturas.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka apse ir ļoti liela un kupla un tai vajadzīga vainaga sakopšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt apses, kas aug Kuršu laukumā pie autobusa pieturas, zaru apzāģēšanu un vainaga sakopšanu.

15.Par bērzu Ventas ielā 25.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts apsekot bērzu, kas aug Ventas ielā 25.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka bērzs aug tuvu žogam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "LIEPĀJAS PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAS, KOPŠANAS UN AIZSARDZĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI" 21. punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Bērza stumbra diametrs ir 30cm. Zaudējumu atlīdzība par šī koka likvidēšanu ir 54.64 EUR un pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
30:0,702804 x 1 x 0.8 x 2 x 0.8 x 1 = 54.64

Atļaut organizēt bērza, kas aug Ventas ielā 25, nozāģēšanu, pirms tam iemaksājot Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) zaudējuma atlīdzību 54.64 EUR apmērā par bērza nociršanu un saņemot koka ciršanas atļauju.

16.Par atzinumu
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "RBSSKALS Būvvaldība" iesniegumu par objektu "PIKC Liepājas Valsts tehnikums, Dienesta viesnīcas rekonstrukcija, Ventspils ielā 51A, Liepājā", "PIKC Liepājas Valsts tehnikums, Mācību praktisko apmācību korpusu rekonstrukcija, Vānes ielā 4, Liepājā" un "PIKC Liepājas Valsts tehnikums, skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa rekonstrukcija, Ventspils ielā 51, Liepājā" nodošanu ekspluatācijā.

Informēju, ka 2013.gada 13.maijā Apstādījumu uzraudzības komisija izskatīja A/S "UPB" iesniegto Liepājas valsts tehnikuma rekonstrukcijas projektu, kurā tika paredzēts nozāģēt 3 bērzus, kas auga pie ēkas Ventspils ielā 51 un 2 ozolus un plūškoku, kuri auga pie ēkas Vānes ielā 4. Komisija konceptuāli atbalstīja izstrādāto projektu, kurš paredzēja minēto koku likvidāciju, jo koki auga pārāk tuvu ēkām. Koki tika nozāģēti, uzsākot būvdarbus.

Nav iemesla neizsniegt atzinumu par šo objektu nodošanu ekspluatācijā.

Atļaut komisijas priekšsēdētājai A.Dambergai sagatavot atzinumu par objektu nodošanu ekspluatācijā.