Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 27.marta sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par koku ciršanu Hika ielā 14.
2.Par nelikumīgu koku apzāģēšanu un nozāģēšanu pie Hika ielas 8.
3.Par kļavas nozāģēšanu Jūrmalas parkā pie akmens dobes.
4.Par 5 liepu nozāģēšanu pie Palangas ielas 7.
5.Par koku ciršanu Cieceres ielā 43.
6.Par koku vainagu veidošanu Dārza ielā 3 un Dārza ielā 5/7.
7.Par 15 liepu apzāģēšanu pie Ledus halles, Brīvības ielā 3/7.
8.Par koka nozāģēšanu pie SIA "LOC" auto stāvlaukuma Brīvības ielā 39.
9.Par koku apzāģēšanu Teodora Breikša ielā.
10.Par 9 liepu apzāģēšanu Flotes ielā 16.
11.Par kokiem Ventspils ielas parkā, Ventspils iela 15/27.
12.Par 6 koku nociršanu Jāņa Asara ielā 26.
13.Atkārtoti par koku nozāģēšanu Vānes ielā 18.
14.Par koka apzāģēšanu Celmu ielā 5.
15.Par bīstamu koku 14.novembra bulvārī 31/33.
16.Par koka apzāģēšanu pie nama Siļķu ielā 12.
17.Par kokiem Atmodas bulvārī 21.
18.Par koku apzāģēšanu Ludviķa ielā 7.
19.Par krūmiem pie dīķīša Rietumkrasta ielā.
20.Par bērza nozāģēšanu Ventspils ielā 18.
21.Par liepu apzāģēšanu Apšu ielā 4A.
22.Par papelēm pie nama Mirdzas Ķempes ielā 10.

1.Par koku ciršanu Hika ielā 14
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt zirgkastaņu, jo zari traucē gājējiem, izzāģēt sausos zarus priedei un nozāģēt kļavu, kas atrodas Hika ielā 14, jo koka zari atrodas virs mājas jumta un var radīt ēkas bojājumus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņai, kas aug Hika ielā 14, pie žoga, veicama vainaga sakopšana, bet priedei var izzāģēt nokaltušos zarus. Kļavai var noīsināt zarus, kas aug uz ēkas pusi, darbu veikšanu uzticot profesionālam koku kopējam.

1.Atļaut organizēt zirgkastaņas un priedes, kas aug Hika ielā 14, vainagu kopšanu, darbu veikšanai piesaistot profesionālu kokkopi.
2.Neatļaut organizēt kļavas, kas aug pie īpašuma Hika ielā 14, nozāģēšanu, bet ieteikt veikt zaru, kas aug uz mājas pusi, saīsināšanu.

2.Par nelikumīgu koku apzāģēšanu un nozāģēšanu pie Hika ielas 8
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju no interneta portāla "irLiepāja", ka pie īpašuma Hika ielā 8 ir nozāģēti 2 koki, bet viens koks apzāģēts.

Atgādinu, ka komisija 30.janvārī (protokols Nr.3) atļāva nozāģēt vienu kļavu, kas aug parka daļā pie jaunbūvējamā žoga Hika ielā 8.

Apsekojot teritoriju atkārtoti, konstatēts, ka nedaudz tālāk no nozāģēt atļautā koka celma ir vēl viens celms, bet kļavai nozāģēti vairāki lieli zari un viena stumbra daļa. Koks ir sabojāts, un turpmāko gadu laikā kļūs bīstams. Koka apzāģēšanu nav veicis profesionāls arborists, kā to nosaka Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 12.4. apakšpunkts.

Informēt Liepājas pilsētas pašvaldības policiju, ka pie īpašuma Hika ielā 8 ir notikusi nelikumīga viena koka nozāģēšana un vienas kļavas apzāģēšana.

3.Par kļavas nozāģēšanu Jūrmalas parkā pie akmens dobes
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides nodaļas lūgumu apsekot kļavu, kas aug Jūrmalas parkā pie atjaunojamās akmens dobes, jo līdz ar šī koka stumbru ir paredzēts izbūvēt dolomīta atbalsta sienu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļavai ir virspusēja sakņu sistēma un stumbrā ir plaisa. Kļava nomāc blakus augošo dižskābārdi.

Atļaut SIA "A-Land" organizēt kļavas, kas aug Jūrmalas parkā, pie atjaunojamās akmens dobes, nozāģēšanu.

4.Par 5 liepu nozāģēšanu pie Palangas ielas 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 5 kokus, kas aug Palangas ielā 7, jo koku stumbri ir iztrupējuši un tie var uzkrist mājai un automašīnai.

Apsekojot adresi dabā, konstatēts, ka pie īpašuma Palangas ielā 7 aug 5 liepas. Koki ir galotņoti, taču nav atzīstami par bīstamiem.

Neatļaut organizēt 5 liepu, kas aug pie īpašuma Palangas ielā 7.

Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos, iesniedzot papildu informāciju par koku radīto apdraudējumu.

5.Par koku ciršanu Cieceres ielā 43
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Cieceres 43" mājas pārvaldnieka iesniegumu, kurā lūgts saskaņot Cieceres ielas 43 labiekārtojuma projektā paredzēto koku ciršanu. Iesniegumam pievienota skice ar likvidēt paredzētajiem kokiem. Saskaņā ar iesniegto projekta skici ielas pusē paredzēts likvidēt divas papeles, ozolu un pīlādzi, bet pagalmā vienu vītolu un četru koku celmus.

Novērtējot kokus dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēto papeļu stumbru diametrs pārsniedz 3 m apkārtmēru un šo koku likvidēšanai nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums. Ozolu nepieciešams saglabāt, nodrošinot šī koka stumbra sakņu sistēmas aizsardzību būvdarbu laikā. Pagalmā augošais vītols ir novecojis un ar iztrupējušu stumbru. Ieteicams likvidēt arī blakus augošo zirgkastaņu, jo koks atzīstams par bīstamu.

1.Lūgt dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Cieceres 43" zemesgabala Cieceres ielā 43 labiekārtojuma projektā paredzēt zirgkastaņas, kas aug pagalmā, likvidāciju, bet ielas pusē augošo ozolu, kas atrodas uz pašvaldībai piekrītošas zemes, saglabāt.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par pīlādža, zirgkastaņas un vītola, kuri aug zemesgabalā Cieceres ielā 43, likvidēšanu.
3.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par divu Kanādas papeļu, kas aug uz robežas ar Cieceres ielas 43 īpašumu, nociršanu un galīgo lēmumu pieņemt pēc šī atzinuma saņemšanas.

6.Par koku vainagu veidošanu Dārza ielā 3 un Dārza ielā 5/7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt vainagus kokiem, kas aug Dārza ielā 3 un Dārza ielā 5/7.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minēto namu pagalmā aug galotņotas liepas, kurām veicama vainagu polardēšana, bet ozolam un dižskābardim, kas ir vietējas nozīmes dižkoks, sakopjami vainagi. Viena liepa ar bojātu stumbru ir likvidējama, jo koks atzīstams par bīstamu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt galotņoto liepu, kas aug Dārza ielas 3 un Dārza ielas 57 pagalmā, polardēšanu, ozola un dižskābarža (vietējas nozīmes dižkoks) vainagu profesionālu kopšanu un bojātas liepas nozāģēšanu, jo koks atzīts par bīstamu.

7.Par 15 liepu apzāģēšanu pie Ledus halles, Brīvības ielā 3/7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Liepājas olimpiskais centrs" iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 15 liepas, kas aug Brīvības ielā 3/7 pie ledus halles.

Novērtējot kokus dabā, konstatēts, ka liepas ir bijušas galotņotas, ieteicama vainagu kopšana.

Atļaut SIA "Liepājas olimpiskais cents" organizēt 15 liepu, kas aug pie ledus halles automašīnu stāvlaukuma, vainagu apzāģēšanu.

8.Par koka nozāģēšanu pie SIA "LOC" automašīnu stāvlaukuma Brīvības ielā 39
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Liepājas olimpiskais centrs" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kalstošu koku, kas atrodas pie automašīnu stāvlaukuma Brīvības ielā 39.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt nepieciešams kalstošu kļavu ar bojātu stumbru. Blakus augošajai kļavai veicama vainaga sakopšana, darbu veikšanu uzticot profesionālam koku kopējam.

Atļaut SIA "Liepājas olimpiskais centrs" organizēt kalstošas un bojātas kļavas, kas aug zemesgabalā Brīvības ielā 39, likvidēšanu un rekomendēt sakopt vainagu blakus augošajai kļavai.

9.Par koku apzāģēšanu Teodora Breikša ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāju telefona zvanus par nepieciešamību apzāģēt kokus, kas aug Teodora Breikša ielā.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka Teodora Breikša ielā augošajiem kokiem nepieciešama vainagu kopšana. Liepājas pilsētas apstādījumu uzraudzības koncepcijā 2016. – 2019. gadam paredzēts, ka šīs ielas kokus jāsakopj 2017.gadā.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt koku, kas aug Teodora Breikša ielā, vainagu kopšanu 2017. gada rudenī.

10.Par 9 liepu apzāģēšanu Flotes ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Alnida" iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 9 kokus, kas aug Flotes ielā 16.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka apzāģēt paredzēts 9 galotņotas liepas, kas aug tuvu ēkām. Bērzam ieteicams noīsināt atsevišķus zarus, kas aizsedz logus un bojā jumtu.    

Atļaut SIA "Alnida" organizēt 9 galotņotu liepu, kas aug zemesgabalā Flotes ielā 16, vainagu apzāģēšanu un bērzam noīsināt atsevišķus zarus, darbu veikšanu uzticēt profesionālam kokkopim.     

11.Par kokiem Ventspils ielas parkā, Ventspils ielā 15/27
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs" iesniegumu, kurā lūgts saskaņot koku ciršanu projekta "Brīvdabas basketbola laukuma būvniecība Ventspils ielas parkā 15/27, Liepājā (kad.Nr.17000120769)".

Saskaņā ar iesniegto projekta skici basketbola laukuma izbūvei nepieciešams nocirst trīs kokus, bet teritorijas labiekārtošanai 17 kokus. Projekts paredz arī jaunu apstādījumu ierīkošanu.

Publiskā apspriešana par koku ciršanu šī parka labiekārtošanai, kas ietvēra arī sporta laukumu izbūvi tika rīkota jau 2010.gada 14.septembrī, atkārtoti rīkot publisko apspriešanu par šo projektu rīkot nevajag.

Liepājas pilsētas būvvaldē akceptētais projekts darbojas kā projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

Konceptuāli atbalstīt SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs" izstrādāto projektu "Brīvdabas basketbola laukuma būvniecība Ventspils ielas parkā 15/27, Liepājā (kad.Nr.17000120769)", kurā paredzēta 20 koku likvidācija.

12.Par 6 koku nociršanu Jāņa Asara ielā 26
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 6 kokus (viena kļava un seši bērzi), kas aug Jāņa Asara ielā 26, jo zemesgabalu plānots apbūvēt.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie likvidēt paredzētajiem kokiem nav iespējams piekļūt, jo teritorija ir iežogota.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 7.punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojektā ir norādīti izcērtamie koki, būvvaldes izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju. Koku ciršanu atļauts uzsākt, kad samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku likvidēšanu un būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Ieteikt paredzēt 6 koku, kas aug zemesgabalā Jāņa Asara ielā 26, likvidāciju dzīvojamās mājas būvprojektā.

13.Atkārtoti par koku nozāģēšanu Vānes ielā 18
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti ir saņēmusi garāžu kooperatīva "Lauma-1" lūgumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug Vānes ielā 18 un tai pieguļošajā teritorijā. Īpašnieki ir izcirtuši mazvērtīgos krūmus un kokus, kas auga šajā teritorijā.

Atkārtoti apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka pie garāžu kooperatīva aug kalstošas, iztrupējušas un slīpi augošas papeles, kuras nav lietderīgi saglabāt, jo kokiem ir bojāti un lūstoši zari, kas apdraud īpašumu un cilvēkus. Saglabājami četri bērzi un viens vītols.

Atļaut garāžu kooperatīvam "Lauma-1" organizēt kalstošo, bojāto un bīstamo koku, kas aug pie īpašuma Vānes ielā 18, izciršanu.

Saglabājami četri bērzi un viens vītols.

14.Par koka vainaga kopšanu Celmu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" iesniegumu, kura lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug pie Celmu ielas 5, jo zari sitas logos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama augošajam vītolam nepieciešama vainaga polardēšana.

Atļaut SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" organizēt vītola, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Celmu ielā 5, polardēšanu.

15.Par bīstamu koku 14.novembra bulvārī 31/33
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi PA "Nodarbinātības projekti" mutisku lūgumu apsekot koku, kas aug 14.novembra bulvārī 31/33, jo koks draud izgāzties.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka melnalksnim ir bojāts stumbrs un koks ir nokaltis.

Atļaut PA "Nodarbinātības projekti" organizēt nokaltušā melnalkšņa, kas atrodas 14.novembra bulvārī 31/33, nozāģēšanu.

16.Par koka apzāģēšanu pie nama Siļķu ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāju sūdzību, ka Siļķu ielā pie nama Nr.12 aug koks, kura zari traucē gājēju pārvietošanos pa ietvi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzdzīvokļu namam Siļķu ielā 12 piederošajā zemesgabalā aug liepa, kurai nepieciešama vainaga pacelšana. Komisijai nav informācijas, kas veic šī nama apsaimniekošanu.

17.Par kokiem Atmodas bulvārī 21
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāju sūdzību, ka zemesgabalā Atmodas bulvārī 21, kas ir pašvaldības īpašums, atrodas daudz bīstamu koku.

Apsekojot dabā, konstatēts, ka teritorija Atmodas bulvārī 21 ir pielūžņota un gar Atmodas bulvāri aug potenciāli bīstamas papeles. Vairākiem kokiem ir bojāti un iztrupējuši stumbri, viens koks ir daļēji nolūzis un iekritis ielas teritorijā augošā koka vainagā. Nepieciešama šīs teritorijas sakārtošana, iežogošana un bīstamo koku izzāģēšana.

Informēt PI "Nekustamo īpašumu pārvalde", ka zemesgabalā Atmodas bulvāris 21 atrodas daudz potenciāli bīstamu koku, kurus ieteicams likvidēt.
 
18.Par koku apzāģēšanu Ludviķa ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "KCA" iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Ludviķa ielā 7, jo zari bojā ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Katoļu ielas pusē aug 3 galotņotas liepas, kuras nepieciešams polardēt un ozols, kuram veicama profesionāla vainaga kopšana un apjoma samazināšana.

Atļaut SIA "KCA" organizēt četru koku (trīs galotņotas liepas un ozols), kas aug Ludviķa ielā 7 (Katoļu ielas pusē), profesionālu vainagu kopšanu.

19.Par krūmiem pie dīķīša Rietumkrasta ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi mutisku lūgumu no SIA "Namu serviss APSE", sakopt pašvaldībai piederošo īpašumu pie nama Rietumkrasta ielā 4.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabals ar kadastra Nr.17000430313, kurā ietilpst arī dīķis un zemesgabals Rietumkrasta ielā 12 (kadastra Nr. 17000430310) tiek kopts daļēji. Nepieciešama krastmalas sakopšana un daļēja krūmu izciršana. Darbi veicami rudenī, lai netraucētu putnu ligzdošanu.

Komunālā pārvalde kopj dīķīti un tam pieguļošo teritoriju, kas atrodas Vaiņodes ielas labajā pusē. Kreisajā pusē esošā teritorija nav nodota Komunālās pārvaldes kopšanā.

Noskaidrot, kas veic zemesgabalu ar kadastra Nr.17000430313 un Rietumkrasta iela 12 (kadastra Nr.17000430310) kopšanu.

20.Par bērza nozāģēšanu Ventspils ielā 18
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug Ventspils ielā 18, jo koks aug slīpi uz mājas pusi un apdraud to. Lūgts arī novērtēt Ventspils ielā augošās vilkābeles, jo kokiem ir iztrupējuši stumbri un koki aug slīpi uz ietves pusi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā zemes gabalā Ventspils ielā 18 aug bērzs, kuru ieteicams likvidēt. Ventspils ielā stādītās vilkābeles ir novecojušas un ieteicams veikt stādījumu atjaunošanu. Šobrīd nav lietderīgi veidot jaunus ielas apstādījumus, jo Ventspils ielā ir gaisvadu elektrības vadi zem kuriem nevar atrasties koku stādījumi. Šie koki regulāri tiek apzāģēti, līdz ar to nolūstot tie neradīs būtisku kaitējumu.

1.Atļaut zemesgabala Ventspils ielā 18 īpašniecei organizēt bērza, kas aug Ventspils ielā 18, nociršanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.
2.Lūgt PI "Komunālā pārvalde" uzraudzīt Ventspils ielā augošo vilkābeļu stāvokli un informēt Apstādījumu uzraudzības komisiju, ja nepieciešama kāda koka nozāģēšana.

21.Par liepu apzāģēšanu Apšu ielā 4A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 4 liepas, kas aug Apšu ielā 4A.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug četras nelielas liepiņas, kuras ieteicams regulāri veidot un apzāģēt.

Atļaut iedzīvotājam organizēt 4 liepu, kas aug Apšu ielā 4A, vainagu apzāģēšanu.

22.Par papelēm pie nama Mirdzas Ķempes ielā 10
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot divas papeles, kuras aug pie nama Mirdzas Ķempes ielā 10 un bojā ēku, kā arī rada pūkas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki aug uz pašvaldībai piekrītošās zemes Cieceres ielas pusē.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt vainaga kopšanu 2 Kanādas papelēm, kas aug pie nama Mirdzas Ķempes ielā 10 (Cieceres ielas pusē).