Liepājas pašvaldība izsludinājusi atklātu metu konkursu par Kārļa Zāles laukumu pārveidošanu par kvalitatīvu, ilgtspējīgu, vizuāli pievilcīgu, funkcionālu, drošu un ērti lietojamu publisko ārtelpu.

Konkursa materiālu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 15.februāris, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība, kas nolikumā noteiktajā termiņā iesniedz atbilstoši noformētu metu. Konkursa nolikums un citi materiāli pieejami mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā Iepirkumi un izsoles.

Metu konkursa dalībniekiem ir jāizstrādā un jāiesniedz Kārļa Zāles laukuma telpiskā koncepcija un būvprojekta piedāvājums (būvprojekta izstrādes un būvdarbu autoruzraudzības izmaksas).

Ar konkursa uzvarētāju vai uzvarētājiem, ko noteiks žūrija, notiks sarunu procedūra par būvprojekta izstrādāšanu atbilstoši projektēšanas uzdevumam "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām  posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā"", kas pievienots konkursa materiāliem. Būvprojektu pašvaldība ir paredzējusi īstenot, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.

Metu konkursa dalībniekiem ir jāpiedāvā risinājumi, kā nodrošināt  gājējiem un velosipēdu lietotājiem ērtu piekļuvi Tirdzniecības kanāla krastmalai no Lielās, Skolas un Bāriņu ielas un kā krastmalu piemērot daudzpusīgai izmantošanai, ievērojot apvienotās telpas principu "iela = laukums".

Laukumam un tā piegulošajās teritorijās gājējiem un velobraucējiem jāparedz prioritāte, te jāparedz arī sabiedrības pulcēšanās vietas, jānodrošina sabiedriskā transporta ērta lietošana.

"Lai gan šī teritorija ir ar lielu potenciālu, šobrīd par  Kārļa Zāles laukumu varu teikt, ka tā ir degradēta ainava pašā pilsētas centrā," vērtē pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns. Te, pēc arhitekta vārdiem, nav drošas pieejas ūdensmalai, te rēgoja sabrukuši krasta stiprinājumi, nav radītas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, esošais labiekārtojums – kāpnes, laukumi, zālieni, atbalstsienas, brauktuvju segums  – ir pamatīgi nolietojies un ļoti sliktā stāvoklī.

"Tāpēc, sagatavojot konkursa darba uzdevumu, esam iekļāvuši nosacījumus, lai piedāvāto risinājumu pamatā būtu ievērots "cilvēka mērogs", pilsētvides lietotājs te justos droši, iederīgi, vēlētos teritoriju izmantot un tajā uzkavēties," papildina I. Kalns.

Metu konkursa teritorija ir sadalīta trīs zonās, un katrā no tām būs jāatrisina noteikti telpiskās plānošanas uzdevumi, kas būvdarbu rezultātā ļautu radīt mūsdienīgu pilsētvidi, vienlaikus saglabājot sasaisti ar blakus esošajām zonām.

Pirmajā zonā, kas ir teritorija pie kanāla, tas ir, no Tramvaja tilta līdz viesnīcai "Libava", metu konkursa dalībniekiem jāpiedāvā labiekārtojums, kura sastāvdaļa ir Kārļa Zāles piemineklis, kas šobrīd atrodas muzeja dārzā, bet ko paredzēts pārvietot uz šo, tam sākotnēji paredzēto vietu. Šajā zonā vēl ir paredzēts izbūvēt intensīvai lietošanai, laika apstākļiem un dabas procesiem tehniski, funkcionāli un estētiski piemērotus krasta stiprinājumus.

Otrā zona ietver kanāla krastmalas posmu aiz viesnīcas "Libava" – virzienā uz ezeru, līdz Jaunajam tiltam.

Trešā zona ir tā laukuma daļa, kas sastāv no brauktuves ar divām braukšanas joslām katrā virzienā, pagrieziena joslām, ietvēm, autostāvvietām, te atrodas degvielas uzpildes stacija "Neste" un ātrās ēdināšanas restorāns "Hesburger", dienvidu pusē – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāls un tirdzniecības centrs "Ostmala".

Otrajā zonā, saskaņā ar metu konkursa nosacījumiem, ir jāparedz parka tipa labiekārtojums ar gājēju celiņiem, atpūtas vietām, soliņiem, atkritumu urnām, apgaismojumu, apstādījumiem un Tirdzniecības kanāla krasta stiprinājumi, līdzīgi kā pirmajā zonā.

Savukārt trešajā zonā nepieciešams piedāvāt jaunu, kompaktu satiksmes infrastruktūras risinājumu, kas ir drošs gājējiem, velobraucējiem, iedzīvotājiem un samazina līdzšinējo satiksmes intensitāti.

Visās trīs zonās ir jārisina vides pieejamības jautājumi, apgaismojums un apstādījumu jeb zaļās zonas struktūra.

Materiāli konkursam ir jāizstrādā, ņemot vērā Vispārīgos būvnoteikumus, atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumus, Latvijas būvnormatīvus un citus regulējošus dokumentus.

Konkursa materiāli iesniedzami žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram Liepājas pilsētas pašvaldībā, Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401, 215.kabinets, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv.

Metu konkursa balvu fonds ir 9000 eiro.

Uzziņai
Kārļa Zāles laukums atrodas Tirdzniecības kanāla dienvidu krastā starp Tramvaja tiltu un Jauno tiltu. Teritorija ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskā centra daļa un uz to paveras pilsētbūvnieciski nozīmīgi skati no tiltiem, no Jaunās ostmalas, no Lielās ielas un Bāriņu ielas.

Pievienotajā attēlā:
Metu konkursa ietvaros priekšlikumi jāsniedz par kartē iezīmēto teritoriju no Tramvaja tilta līdz Jaunajam tiltam un no Tirdzniecības kanāla krastmalas līdz daudzdzīvokļu māju īpašumā esošo zemesgabalu robežām.