Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 18.aprīļa sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par bērza nozāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 8.
2.Par 6 koku apzāģēšanu un 1 koka nozāģēšanu Bāriņu ielā 8/10 .
3.Par 3 bērzu nozāģēšanu Mālu ielā 8.
4.Par ošu nozāģēšanu Baznīcas ielā 22A.
5.Par lapegles nozāģēšanu Saldus ielā 15A.
6.Par vītoliem pretī Ziemeļu ielai 58.
7.Par  koka nozāģēšanu Talsu ielā.
8.Par publiskās apspriešanas rezultātiem Laboratorijas ielā.
9.Par kokiem pie īpašuma Brīvības ielā 9.

1.Par bērza nozāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju bērza nozāģēšanai, jo tas aug pārāk tuvu mājai, bojājot mājas pamatus, kā arī traucē mājas būvniecībai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs aug ļoti tuvu žogam un ēkai, traucējot mājas piebūves celtniecībai. Bērza diametrs ir 49 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Bērza stumbra diametrs ir 49 cm. Zaudējumu atlīdzība par šī koka likvidēšanu ir 27,89 eiro un pirms šī koka ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
49 cm: 0,702804 x 1 x 0,1 x 2 x 2 x 1 = 27,89 eiro.

Atļaut iedzīvotājam organizēt bērza, kas aug Krišjāņa Valdemāra ielā 8, nozāģēšanu, pirms tam  Liepājas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot atlīdzību 27,89 eiro, par šī koka nozāģēšanu.

2.Par 6 koku apzāģēšanu un 1 koka nozāģēšanu Bāriņu ielā 8/10
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja veikt 5 koku apzāģēšanu un 1 koka nozāģēšanu, jo tie aizēno dzīvojamo māju un rada bīstamību stipra vēja apstākļos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  3 liepas, kurām ir vajadzīga vainaga kopšana, aug uz kaimiņu zemes Jāņa ielā 8 un par to kopšanu jāvienojas ar zemesgabala īpašnieku.

Uz mājas zemes aug 1 liepa, kas ir bojāta un slīpi augoša. Kā arī 2 liepas, kas ir galotņotas un tām vajadzīga vainagu veidošana.

1) Atļaut iedzīvotājam organizēt 1 liepas, kas aug Bāriņu ielā 8/10, nozāģēšanu.

2) Atļaut 2 liepu, kas aug Bāriņu ielā 8/10 vainagu apzāģēšanu, piesaistot arboristu.

3) Atļaut organizēt 3 liepu, kas aug Jāņu ielā 8 vainagu apzāģēšanu, piesaistot arboristu, pirms darbu veikšanas saskaņojot ar zemes gabala īpašnieku.

3.Par 3 bērzu nozāģēšanu Mālu ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgts apsekot teritorijā augošos bērzus, jo tie apdraud īpašumu, to saknes bojā ietvi, pamatus un īpašuma zemi.           

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 3 bērzi, no tiem 2 bērzi ir novecojuši un aug tuvu žogam. 1 bērzs ir jauns un augošs un nav pamata tā nozāģēšanai.

Atļaut iedzīvotājam organizēt 2 bērzu, kas aug Mālu ielā 8, nozāģēšanu.

4.Par ošu nozāģēšanu Baznīcas ielā 22A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja ošu nozāģēšanai, jo koki ir novecojuši ar tukšiem stumbriem, kas, stipra vēja laikā var apdraudēt cilvēkus un īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 3 oši, kas ir labi auguši, ar sakoptiem vainagiem un tāpēc Apstādījumu uzraudzības komisija neredz iemeslu koku nozāģēšanai. Ja īpašniekam liekas, ka koki tomēr ir bīstami, tad lūdzam iesniegt Apstādījumu uzraudzības komisijā arborista slēdzienu, par 3 ošu nozāģēšanu.

Lūgt iedzīvotājam iesniegt Apstādījumu uzraudzības komisijā arborista slēdzienu par 3 ošu nozāģēšanas vajadzību.

5.Par lapegles nozāģēšanu Saldus ielā 15A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut nozāģēt lapegli īpašuma teritorijā. Koka saknes atrodas tuvu mājai, bojājot mājas pamatus, kā arī traucē kanalizācijas izbūvei.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu mājai aug lapegle, kurai nav galotnes.

Atļaut iedzīvotājam organizēt lapegles, kas aug Saldus ielā 15A, nozāģēšanu.   

6.Par vītoliem pretī Ziemeļu ielai 58
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi sūdzību no iedzīvotājiem par Liepājas Valsts tehnikuma teritorijā augošiem vītoliem, kas aizēno viņu īpašumu un vēja laikā tiem lūzt zari.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  teritorijā aug 10 vītoli. Lai noteiktu, kuriem vītoliem ir vajadzīga vainagu samazināšana, bet kurus vajag nozāģēt, jālūdz tehnikumam pieaicināt arboristu, lai tas dod slēdzienu par 10 vītolu nozāģēšanu vai apzāģēšanu.      

Lūgt Liepājas Valsts tehnikumam izvērtēt 10 vītolu, kas aug Ziemeļu ielā 58, stāvokli, pieaicināt arboristu.

7.Par koka nozāģēšanu Talsu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts nozāģēt 2 alkšņus, kas aug pretī īpašumam Talsu ielā 27, jo tie aizēno blakus esošo dārziņu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug viens liels melnalksnis, tāpēc komisijai nekļuva skaidrs, kur atrodas iesniegumā minētie 2 alkšņi

Atlikt jautājuma izskatīšanu par 2 alkšņu nozāģēšanu un lūgt precizēt koku atrašanās vietu.

8.Par publiskās apspriešanas rezultātiem elektrolīniju izbūvei
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides nodaļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri saistībā ar elektrolīnijas izbūvi Laboratorijas ielā un elektrolīnijas pārbūvi Pulkveža Brieža ielā. Kopumā iesniegtas 33 anketas, no tām elektroniski aizpildītas 16, bet rakstiski aizpildītas 17 aptaujas anketas. Saistībā ar 637 koku ciršanu objektā "10kV KL izbūve no TP1415 līdz TP1416 Liepājas pilsētā" koku ciršanu atbalsta tikai 3 respondenti, 1 respondents atbalsta daļēji, bet 29 neatbalsta koku ciršanu. 4 priežu ciršanu objektā "10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā", atbalsta 6 respondenti, 2 respondenti atbalsta daļēji, bet 25 respondenti neatbalsta koku ciršanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Sakarā ar elektroapgādes sistēmas izbūvi Laboratorijas ielā paredzēts izcirst 637 kokus ar stumbru diametru no 15 cm līdz 30 cm. Pārsvarā likvidējami melnalkšņi un priedes.

Zaudējumu atlīdzība par 10 bērzu ar stumbra diametru 25 cm likvidēšanu.

250 cm: 0,702804x1x1,5x2x0,8x0,5 = 426,86 eiro.

Zaudējumu atlīdzība par priežu un melnalkšņu likvidēšanu:
4gab. x 15 cm = 60 cm
3gab. x 20 cm = 60 cm
62gab. x 25 cm = 1550 cm
558gab. x 30 cm = 16740 cm

18410 cm: 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 62 868,17 eiro

Zaudējumu atlīdzība par objektā "10kV KL izbūve no TP1415 līdz TP1416 Liepājas pilsētā" likvidējamiem 637 kokiem ir 63 295,03 eiro.

Zaudējumu atlīdzība par objektā "10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā" likvidējamām 4 priedēm ir 819,57 eiro.
(4 gab. x 60 cm): 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 819,57 eiro.

Zaudējumu atlīdzības summas jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) reizē ar būvniecības ieceres dokumentācijas akceptēšanu Liepājas pilsētas būvvaldē.

1) Konceptuāli atbalstīt SIA "Elektriķis" izstrādātos projektus "10kV KL izbūve no TP1415 līdz TP1416 Liepājas pilsētā" un "10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā".

2) Noteikt zaudējumu atlīdzību 63 295,03 eiro par 637 koku likvidēšanu objektā "10kV KL izbūve no TP1415 līdz TP1416 Liepājas pilsētā", kas iemaksājama Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā.

3) Noteikt zaudējumu atlīdzību 819,57 eiro par 4 priežu likvidāciju objektā "10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā", kas iemaksājama Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā.

9.Par kokiem pie īpašuma Brīvības ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisijai pārsūtīta informācija par 5 liepām, kas aug pie īpašuma Brīvības ielā 9. Koku apsekošanas aktu sagatavojis kokkopis arborists, apliecības Nr.095750. Aktā norādīts, ka objektā aug 5 liepas. Koks Nr.1 – liepa, pirms vairākiem gadiem ir galotņota, kā rezultātā stumbrā vērojamas spēcīgas trupes pazīmes. Trupei attīstoties, stumbrā izveidojies dobums, kas aizbetonēts. Koks ievērojami sasvēries ielas virzienā. Ieteikts rast iespēju koku likvidēt. Līdzīgi novērtēta un ieteikts likvidēt liepu Nr.2. Koks Nr.3 – liepa, galotņota. Liepas augšdaļā liela brūce, kura iegūta sadursmē ar autotransportu, kas noticis, jo koks sasvēries ielas virzienā. Brūcē attīstījusies trupe. Ieteikts koku likvidēt. Koki Nr.4 un Nr.5 – liepas, galotņotas, stāvoklis labs, spēcīga trupe nav konstatēta. Kokus ieteikts polardēt.

Sazinoties ar Priekuļu tehnikumu, kas sagatavo koku kopējus Latvijā, noskaidrots, ka kokkopis arborists, kas sagatavojis atzinumu,  2013.gadā kā tālmācības students ir ieguvis kokkopja arborista profesiju. Savukārt sazinoties ar Latvijas kokkopju arboristu biedrību noskaidrots, ka šāda izglītība sniedz pamatzināšanas koku kopšanā un stādīšanā, bet nesniedz pietiekamas zināšanas koku novērtēšanā. Lai veiktu koku novērtēšanu un sniegtu šādu atzinumu koku nozāģēšanai ir nepieciešams vismaz ETW sertifikāts (European Tree Worker Certified).

1.Lūgt Vides nodaļai organizēt konsultāciju ar sertificētu koku ekspertu par liepu, kas aug pie īpašuma Brīvības ielā 9, likvidēšanas nepieciešamību.  

2.Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" iekļaut 2017.gada ielu koku kopšanas darbu plānā  liepu, kas aug Brīvības ielā, posmā no Jaunās ostmalas līdz 1905.gada ielai, vainagu apzāģēšanu.