Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 21.jūlija sēdē pieņemtajiem lēmumiem par koku zāģēšanu un kopšanu.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014. gada 21. jūlijā Nr.18

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par 2 koku ciršanu Dzintaru ielā 91.
2.Atkārtoti par vītolu nozāģēšanu Pļavu ielā 121A.
3.Par kokiem Dzintaru ielā 93.
4.Par kokiem Ganību ielā 169.
5.Par kļavu Virsnieku ielā 5.
6.Par bērzu Priekules ielā 3.
7.Par papeles nozāģēšanu Zāļu ielā 30.
8.Par koku apzāģēšanu Dārza ielas 35 pagalmā.
9.Par kokiem Bāriņu ielā 31.
10.Par koka nozāģēšanu Bāriņu ielā 29.
11.Par 2 koku nozāģēšanu Ganību ielā 29.
12.Par krūmu izzāģēšanu Smilgu ielā.
13.Par nolūzušu koku Vērgales ielā 12.
14.Par kokiem pie īpašuma Kuldīgas ielā 7.
15.Par koku ciršanu Turaidas ielā.
16.Par kalstošiem bērziem Strazdu ielā 4B.
17.Par koku apzāģēšanu Kroņu ielā 17.
18.Par kokiem Ausekļa ielā 9.
19.Par papelēm pie nama Klaipēdas ielā 130.
20.Atkārtoti par kokiem Līvas kapsētā.

1.#
Par 2 koku ciršanu Dzintaru ielā 91
Apstādījumu uzraudzības komisijā tika iesniegts dzīvokļu īpašnieku biedrības “Dzintaru 91” iesniegums, ar kuru biedrība lūdza atļauju nozāģēt 2 zirgkastaņas, kas aug Dzintaru ielā 91, jo saskaņā ar labiekārtojuma projektu šajā vietā paredzēts izbūvēt auto stāvvietas.

Koki projektā nebija iezīmēti.

Iedzīvotāju iebildumu dēļ biedrības “Dzintaru 91” valde pieņēmusi lēmumu kokus saglabāt, un iesniegums ir atsaukts.

2.#
Atkārtoti par vītolu nozāģēšanu Pļavu ielā 121A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vēl 4 vītolus, jo koku pūkas rada neērtības kaimiņiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka iedzīvotāji vēlas nozāģēt 4 vītolus, kas aug rindā gar Pļavu ielas malu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21.2. apakšpunktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, zemes īpašniekam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu. Zaudējumu atlīdzību par 4 vītolu, kas aug zemesgabalos Pļavu ielā 121A un 123, ciršanu aprēķina pēc formulas (38 + 27 + 26 + 23) cm: 0,702804 x 0,8 x 0,8 x 2 x 0,8 x 0,5 =  83,05 EUR. Pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 83,05 EUR.

Atļaut organizēt 4 vītolu, kas aug gar zemesgabala Pļavu ielā 121A robežu, nozāģēšanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 83,05 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu.

3.#
Par kokiem Dzintaru ielā 93
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt zirgkastaņas, ceriņus un kļavu, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Dzintaru ielā 93.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ceriņiem nepieciešams veikt atjaunojošo apgriešanu. Kļava aug pārāk tuvu ēkai. Saskaņojot ar dzīvokļu īpašniekiem, kļavu ieteicams likvidēt. Zirgkastaņas aug ēkas galā, kur nav logu. Kokiem var veikt vainaga pacelšanu, nozāģējot dažus apakšējos zarus un vainagu retināšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

Rekomendēt zemesgabalā Dzintaru ielā 93 organizēt:
-ceriņu atjaunojošo apgriešanu;
-4 zirgkastaņu vainagu pacelšanu un kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju;
-kļavas nozāģēšanu, iepriekš darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem un saņemot koka ciršanas atļauju.

4.#
Par kokiem Ganību ielā 169
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Būvvaldes lūgumu apsekot kokus, kas aug zemesgabalā Ganību ielā 169 un novērtēt to augtspēju un ainaviskumu, kā arī sniegt ieteikumus šo koku iekļaušanai ainavā, jo zemesgabalā plānota būvniecība.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā aug vītols ar diviem stumbriem un 2 liepas. Viena no liepām sliktā stāvoklī, ieteicams likvidēt.

Rekomendēt zemesgabalā Ganību ielā 169 saglabāt vītolu un liepu, bet paredzēt kalstošās liepas likvidāciju.

5.#
Par kļavu Virsnieku ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug Virsnieku ielā 5.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka uz zemesgabala robežas aug kļava. Koks traucē atvērt vārtus iebraukšanai garāžā.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Virsnieku ielā 5, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

6.#
Par bērzu Priekules ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot bērzu, kas aug pie nama Priekules ielā 3, jo saņemtas iedzīvotāju sūdzības, ka zari sitas logos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzi aug pietiekošā attālumā no mājas, tuvāk mājai aug ozols. Pieaicinot profesionālu koku kopēju, bērziem var noīsināt atsevišķus zarus.

Atļaut organizēt ozola un bērzu, kas aug pie nama Priekules ielā 3, profesionālu vainagu kopšanu, noīsinot kokiem zarus, kas sitas logos.

7.#
Par papeles nozāģēšanu Zāļu ielā 30
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug Zāļu ielā 30, jo koka saknes bojā ēkas pamatus un komunikācijas. Iesniegumam pievienots mājas kopsapulces lēmums, kurā lūgts nozāģēt papeli.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā zemesgabalā aug liela papele un 4 liepas. Nozāģējot papeli, uzlabosies augšanas apstākļi liepām.

Atļaut organizēt papeles, kas aug Zāļu ielā 30, nociršanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

8.#
Par koku apzāģēšanu Dārza ielas 35 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Dārza ielas 35 pagalmā, jo tie rada lielu ēnu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug liepas. Koku vainagu kopšanu jāuztic profesionālam koku kopējam.

Atļaut organizēt liepu, kas aug Dārza ielas 35 pagalmā, vainagu profesionālu kopšanu, darbus uzticot arboristam.

9.#
Par kokiem Bāriņu ielā 31
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi zemesgabala Bāriņu ielā 31 īpašnieču iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 kokus, kas aug Bāriņu ielā 31, lai labiekārtotu un iežogotu īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka paredzēts nozāģēt novecojušu liepu ar stumbra diametru 40 cm, kas aug ļoti tuvu mājai, liepu ar stumbra diametru 20 cm, kas ieaugusi zem bērza, kur paredzēts izbūvēt žogu un 2 liepu sējeņus ar stumbra diametru 20 cm. Ieteicams nozāģēt visu šo 3 liepu puduru, lai atbrīvotu vietu blakus augošai liepai, kurai veicama vainaga kopšana.

Atļaut organizēt:
-liepu puduru, kas aug Bāriņu ielas 31 pagalmā, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu;
-vienai liepai veikt vainaga kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

10.#
Par koka nozāģēšanu Bāriņu ielā 29

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt ozolu, kas ieaudzis šķūnītī, kā dēļ šķūnīti nav iespējams saremontēt un izmantot malkas uzglabāšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā pagalmā aug liels bērzs, pīlādzis un ozols, kas ieaudzis pa vidu šķūnītim. Citas vietas, kur pārcelt vai izbūvēt šķūni pagalmā nav.

Atļaut organizēt ozola, kas aug Bāriņu ielā 29 pie šķūņiem, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

11.#
Par 2 koku nozāģēšanu Ganību ielā 29
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus, kas aug Ganību ielā 29, jo koki traucē ēkas nojaukšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs ieaudzis ēkas pamatos, bet liepa atrodas pietiekošā attālumā no nojaucamās ēkas.
Organizējot nojaukšanas darbus, liepu ieteicams iežogot, lai pasargātu no mehāniskas bojāšanas.

1.Atļaut organizēt bērza, kas aug Ganību ielā 29, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.
2.Neatļaut nozāģēt liepu, kas aug Ganību ielā 29. Rekomendēt liepu iežogot ēkas nojaukšanas laikā, lai pasargātu no mehāniskas bojāšanas.
   
12.#
Par krūmu izzāģēšanu Smilgu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju lūgumu izzāģēt krūmus, kas aug Smilgu ielā, jo šo ceļu daudzi velobraucēji izmanto, lai ērti nokļūtu no Liepājas uz Grobiņu un atpakaļ.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka izcērtamo krūmu apjoms ir liels. Bezlapu periodā šo krūmu izzāģēšanai varētu piesaistīt šķeldotājus.

Krūmu izzāģēšanu organizēt vēlā rudenī vai ziemā, bezlapu periodā un krūmu utilizēšanai piesaistīt šķeldotāju.

13.#
Par nolūzušu koku Vērgales ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu apsekot bojātu un aizlūzušu koku, kas atrodas Vērgales ielā 12.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītolam viens stumbrs iegāzies īpašumā Vērgales ielā 12.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt aizlūzušā vītola, kas atrodas pie īpašuma Vērgales ielā 12, nozāģēšanu.

14.#
Par kokiem pie īpašuma Kuldīgas ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Kuldīgas ielas 7 īpašnieces iesniegumu, kurā lūgts apsekot zemesgabalu Kuldīgas ielā 7 un atļaut izzāģēt un apzāģēt kokus, kas noēno dārzu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka izzāģējami koki, kuru stumbra diametrs, mērot 1,3 m augstumā no zemes, nepārsniedz 12 cm. Gar zemesgabala robežu augošajiem melnalkšņiem var veikt vainaga pacelšanu un nozāģēt apakšējos zarus. Kuldīgas ielas malā augošajiem diviem melnalkšņu puduriem var nozāģējot tievākos stumbrus, saglabājot 2 resnākos kokus.

Atļaut organizēt:
-mazvērtīgo koku (kuru celmu caurmērs nepārsniedz 20 cm), kas aug gar īpašumu Kuldīgas ielā 7, izzāģēšanu;
-koku vainagu pacelšanu kokiem, kas aug gar žogu, nozāģējot apakšējos zarus;
-2 melnalkšņu puduru, kas aug ielas pusē pie Kuldīgas ielas 7 žoga, retināšanu nozāģējot tievākos stumbrus un saglabāt 2 resnākos.

15.#
Par koku ciršanu Turaidas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi “IE.LA inženieri” izstrādāto skiču projektu “Ietves un veloceliņa rekonstrukcija Turaidas ielā, posmā no Atmodas bulvāra līdz Lazaretes ielai, Liepājā”, kas paredz 47 koku likvidāciju. Nav iesniegti priekšlikumi jaunu koku stādījumu ierīkošanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka saskaņā ar izstrādāto skiču projektu nepieciešams likvidēt 2 ošus, 3 kļavas, 3 melnalkšņus, 21 bērzu, 5 priedes, 8 liepas, 4 papeles un ceriņu. No projektā likvidēt paredzētajiem kokiem visvērtīgākā ir 7 liepu rinda, kas aug Turaidas ielā pie namiem Nr.12 un Nr.14. Liepas ir veselīgas un ainaviskas, jo kokiem saglabāti dabiskie vainagi. Nepieciešama vainagu pacelšana un neliela kopšana, izzāģējot atsevišķus zarus vainagā. Šobrīd liepas norobežo dzīvojamās mājas no satiksmes radītā trokšņa un uzlabo mikroklimatu. Savukārt lietderīgi būtu šī projekta ietvaros likvidēt 22 novecojušās un kalstošās papeles, tai skaitā projekta 5. Posmā – 18 papeles, kas aug aiz nama Turaidas ielā 16, bet projekta 6. Posmā – 4 papeles, no kurām 2 aug krustojumā ar Invalīdu ielu.

Lietderīgi būtu paredzēt jaunus, vietas apstākļiem atbilstošus kokaugu stādījumus. Piemēram, priežu stādījumus papildināt ar Maķedonijas priedēm (Pinus peuce) vai Benksa priedēm (Pinus banksiana). Augšanas apstākļi piemēroti arī baltai robīnijai (Robinia pseudoacacia), kas izaug lieli un dekoratīvi koki. Vietās, kur nevar iestādīt liela auguma kokus, var paredzēt dekoratīvo krūmu un skujeņu stādījumu, kā, piemēram, kalnu priedes (Pinus mugo), slotzarus (Cytisus scoparius) un Lamarka korintes (Amelanchier lamarckii), kas audzējama kā neliels koks vai vārpainā korinte (Amelanchier spicta), apmēram 2 m augsts krūms. Izmantojamas arī citas  kokaugu sugas, kas mazprasīgas augsnes ziņā, sausumizturīgas, izturīgas pret atmosfēras piesārņojumu un neieņēmīgas pret kaitēkļiem un slimībām, bet dekoratīvas.

Tā kā projekta “Ietves un veloceliņa rekonstrukcija Turaidas ielā, posmā no Atmodas bulvāra līdz Lazaretes ielai, Liepājā” īstenošanas laikā saglabājamiem kokiem tiks bojātas saknes, iesakām būvdarbu organizēšanas projektā, kas ir akceptētā būvprojekta sastāvdaļa, detalizēti uzskaitīt pasākumus, kas jāievēro koku aizsardzībā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, pirms galīgā lēmuma, par koku ciršanu Turaidas ielā pieņemšanas, rīkojama publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana organizējama 20 dienas no informatīvo materiālu saņemšanas.

1. Lūgt SIA “IE.LA inženieri”, izstrādājot projektu “Ietves un veloceliņa rekonstrukcija Turaidas ielā, posmā no Atmodas bulvāra līdz Lazaretes ielai, Liepājā”, ņemt vērā šādus ieteikumus:
1.1. izskatīt iespēju un saglabāt 7 liepu rindu, kas aug gar namiem Turaidas ielā 12 un 14;
1.2.paredzēt 22 novecojušo un kalstošo papeļu likvidāciju;
1.3. izvērtēt iespēju ierīkot  jaunus, vietas apstākļiem piemērotus, apstādījumus;
1.4.būvdarbu organizēšanas projektā, kas ir akceptētā būvprojekta sastāvdaļa, detalizēti uzskaitīt pasākumus, kas jāievēro koku aizsardzībā.
2.SIA “IE.LA inženieri” Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt informatīvos materiālus (elektroniski un papīra formā) publiskās apspriešanas organizēšanai par koku ciršanu projektā “Ietves un veloceliņa rekonstrukcija Turaidas ielā, posmā no Atmodas bulvāra līdz Lazaretes ielai, Liepājā”, norādot izcērtamo koku sugu, skaitu un stumbra diametru.
3.Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

16.#
Par kalstošiem bērziem Strazdu ielā 4B
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt bērzus, kas aug Strazdu ielas 4B pagalmā. 3 bērzi atrodas uz gāzes vada, bet viens bērzs ir sācis kalst.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzi ir novecojuši, kā arī cieš no gaismas trūkuma. Bērzi ir izteikti saulmīļi. Šajā pagalmā labāk ierīkot jaunus stādījumus, izmantojot nelielus kokus vai košumkrūmus, kas pacieš noēnojumu, piemēram, skābārži, lazdas, īves u.c.

1. Atļaut organizēt 4 bērzu, kas atrodas Strazdu ielas 4B pagalmā, nozāģēšanu, darbus saskaņojot ar dzīvokļu īpašniekiem un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.
2. Rekomendēt, plānojot pagalma labiekārtojumu, bērzus nomainīt pret jauniem, atbilstošiem apstādījumiem.

17.#
Par koku apzāģēšanu Kroņu ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug pie nama Kroņu ielā 17.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Kroņu ielā pie nama Nr.17 aug 2 liepas un ozols. Kokiem nozāģējamas uz stumbriem ataugušās atvases.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut rudens/ziemas darbu plānā koku, kas aug pie nama Kroņu ielā 17, vainagu kopšanu.

18.#
Par kokiem Ausekļa ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nocirst koku, kas traucē ēkas rekonstrukcijai un novērtēt pārējos apstādījumus, kas atrodas skolas teritorijā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu ēkai aug goba, kas nozāģējama. Pie ēkas aug liels pīlādzis un galotņota Holandes liepa. Liepai nepieciešams veikt vainaga formēšanu, nozāģējot uz stumbra saaugušās atvases. Pie žoga aug ogābele, bet pie mūzikas skolas sienas – filadelfu rinda, kam nepieciešama atjaunojošā apgriešana.

Atļaut zemesgabalā Ausekļa ielā 9 organizēt:
-gobas nozāģēšanu;
-Holandes liepas vainaga formēšanu;
-filadelfu atjaunojošo apgriešanu.

19.#
Par papelēm pie nama Klaipēdas ielā 130
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvojamās mājas Klaipēdas 130 padomes  iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt papeles, kas aug pašvaldībai piederošajā zemesgabalā pretī mājām Klaipēdas ielā 130 un 132, jo koki rada pūkas, kas izraisa alerģiju un apdraud ēkas un automašīnas.

Papeļu putekšņus kā alergēnus analīzes uzrāda ļoti reti, mazāk nekā 1% gadījumu, tātad uzskats par papelēm kā spēcīgiem alergēniem ir mīts. Kad lido papeļu pūkas, papeles sen jau ir noziedējušas, jo zied īslaicīgi – tikai piecas dienas. Tiem, kuri domā, ka viņiem ir alerģija no papeļu pūkām, visbiežāk ir alerģija no graudzālēm, kas zied pūku lidošanas laikā. Bet zināma saistība papeļu pūkām ar alerģiju ir – pūkas veļas un savāc ap sevi visu ko citu, aplīp ar putekšņiem, putekļiem, tāpēc rodas kairinājums.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā ar kadastra Nr.17000430132 aug 4 Kanādas papeles, bet zemesgabalā ar kadastra Nr.17000430134 aug 2 papeles un 2 kļavas. Koki nav kritiskā stāvoklī, taču sava lielā auguma dēļ ir potenciāli bīstami stiprā vējā. Šobrīd zemesgabalos atrodas degradēti elementi, smilšu kaste, veļas žāvētājs un aizaudzis betona bruģējums. Šķērsām laukumam iemītas takas, un daļēji tas tiek izmantots kā automašīnu stāvlaukums.

Lietderīgi būtu izstrādāt zemesgabalu labiekārtojumu, kurā paredzēt papeļu nomaiņu pret mūsdienu prasībām atbilstošiem stādījumiem un atrisināt automašīnu novietošanas problēmu. Šeit automašīnas novieto arī pludmales apmeklētāji. Līdzīgas iedzīvotāju sūdzības ik gadu tiek saņemtas par papelēm, kas aug pašvaldības zemesgabalos ar kadastra Nr.17000430130 un Nr.17000430125.

Ierosināt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas Būvvalde” izskatīt iespēju organizēt labiekārtojuma projekta izstrādi pašvaldības zemesgabaliem, kas atrodas Klaipēdas ielas mikrorajonā.

20.#
Atkārtoti par kokiem Līvas kapsētā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Vides un veselības daļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanu Līvas kapsētas rekonstrukcijai.

Pavisam saņemtas 14 elektroniski aizpildītas anketas, kurās 11 respondenti atbalsta šo koku ciršanu un 3 atbalsta daļēji.
Tā kā žoga būvniecības dēļ tiks traumētas saglabājamo koku saknes, būvdarbu organizēšanas projektā, kas ir akceptētā būvprojekta sastāvdaļa, detalizēti jāuzskaita pasākumi, kas jāievēro koku aizsardzībā, koku stumbru un sakņu aizsardzības pasākumi, kā arī vainagu kopšana.

Pirms darbu uzsākšanas būvobjektā jāsagatavo esošo koku aizsardzības plāns un dabu organizācija būvniecības laikā.

1.Konceptuāli atbalstīt SIA “d4m” izstrādāto projektu “Līvas kapsētas žoga renovācija Cenkones ielā 18/20, Liepājā”, kurā paredzēta 20 koku likvidācija.

2.Rekomendēt projekta “Līvas kapsētas žoga renovācija Cenkones ielā 18/20, Liepājā” būvdarbu organizēšanas projektā noteikt konkrētus koku stumbru un sakņu aizsardzības pasākumus būvdarbu laikā, kā arī vainagu kopšanu.