Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Sabiedrisko attiecību daļas sagatavoto Apstādījumu uzraudzības komisijas 9.jūnija sēdes protokola izrakstu un pieņemtajiem lēmumiem.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ
2014. gada 9. Jūnijā Nr.15

D A R B A K Ā R T Ī B Ā
1.Par nokaltušu liepu pie Arnolda ielas 13.
2.Par koku ciršanu žoga izbūvei Līvas kapos.
3.Par zirgkastaņām pie nama Bernātu ielā 17.
4.Par liepas nozāģēšanu Apšu ielā 3A.
5.Par koka nozāģēšanu Ganību ielā 37.
6.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Egļu ielā 6.
7.Par koku nozāģēšanu un apzāģēšanu Pļavu ielā 121A un 123.
8.Par 3 koku nociršanu Rīgas ielā 60.
9.Par kokiem pie Piltenes ielas 10.
10.Par koku izciršanu Kapsēdes ielā 9/15.
11.Par koku apzāģēšanu pie Palangas ielas 5.
12.Par vītola apzāģēšanu Lielā ielā 12A.
13.Par bērza nozāģēšanu Ventas ielā 6.
14.Par koku apzāģēšanu Dzintaru ielas 91 pagalmā un pie nama Dzintaru ielā 97/99.

1.#
Par nokaltušu liepu pie Arnolda ielas 13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi anonīmu telefona zvanu, kurā iedzīvotājs ziņo par nokaltušu koku, kas atrodas pie īpašuma Arnolda ielā 13. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa, par kuras tīšu bojāšanu iedzīvotāji ziņoja pagājušā gada decembrī, ir nokaltusi. Par šā koka bojāšanu Pašvaldības policija vainīgajai personai sastādīja administratīvā pārkāpuma aktu.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt nokaltušās liepas, kas atrodas pie īpašuma Arnolda ielā 13, nozāģēšanu.

2.#
Par koku ciršanu žoga izbūvei Līvas kapos
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas kapsētu pārvaldes iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug Līvas kapsētā un traucē jauna žoga būvniecībai. Ir iesniegta arī SIA “D4M” izstrādāta projekta skice, kurā paredzēts likvidēt 12 kokus, kas traucē žoga izbūvei.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka skiču projektā likvidēt paredzēts 6 kļavas, 2 ošus, zirgkastaņu, 2 Holandes liepas un augļu koku (Kaukāza plūme). Papildus šiem kokiem lietderīgi būtu likvidēt vītolu, bērzu, osi, egli un 4 kļavas, jo koki aug pārāk sabiezināti un tuvu plānotajam žogam. Žoga būvniecības projektā maksimāli saglabājamas Holandes liepas, kurām ir ekoloģiska, estētiska un ainaviska vērtība.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas, jārīko sabiedriskā apspriešana.

Tā kā žoga būvniecības laikā tiks traumētas saglabājamo koku saknes, pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams organizēt koku vainagu apzāģēšanu un būvprojektā ieteicams paredzēt šo darbu izmaksas, kā arī pasākumus koku sakņu un stumbru aizsardzībai.

1. Noteikt publisko apspriešanu saistībā ar koku ciršanu Līvas kapsētā un lūgt Liepājas kapsētu pārvaldei komisijā iesniegt Līvas kapsētas žoga izbūves projekta skici, kurā atzīmēti likvidējamie koki, to suga un stumbra caurmērs.

2. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanai.

3.#
Par zirgkastaņām pie nama Bernātu ielā 17
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot zirgkastaņas, kas aug pie nama Bernātu ielā 17 un novērtēt to bīstamību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama Bernātu ielā 17, Bernātu ielas pusē aug zirgkastaņa un osis, bet Strautu ielas pusē aug 3 zirgkastaņas un osis. Koki iestādīti ļoti tuvu ēkai. Tie ir galotņoti, tāpēc turpmāk nepieciešama to regulāra vainaga kopšana, formējot. Oši ir salīdzinoši sliktā stāvoklī. Tāpēc, veicot koku vainagu apzāģēšanu, nepieciešams izvērtēt to saglabāšanas iespējas. Ja koku stumbri augšā ir pārāk iztrupējuši, kokus ieteicams nozāģēt.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2014./2015.gada rudens/ziemas darbu plānā 4 zirgkastaņu un 2 ošu, kas aug pie nama Bernātu ielā 17, vainagu apzāģēšanu.

Ja tiek konstatēts, ka koki ir avārijas stāvoklī, galotņotos ošus un iztrupējušās zirgkastaņas likvidēt, iepriekš informējot Vides un veselības daļu.

4.#
Par liepas nozāģēšanu Apšu ielā 3A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt liepu, kas aug Apšu ielā 3A, jo paredzēta teritorijas labiekārtošana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa ir bijusi galotņota.
Ataudzis neregulārs un neestētisks vainags. Šī koka likvidācija uzlabos augšanas apstākļus blakus augošajai liepai un uzlabos rotaļu laukuma insolāciju.

Atļaut organizēt liepas, kas aug Apšu ielā 3A, nozāģēšanu, nepiemērojot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

5.#
Par koka nozāģēšanu Ganību ielā 37
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot koku, kas aug pie nama Ganību ielā 37 un novērtēt tā stāvokli.
Namu Ganību ielā 37 ir paredzēts nojaukt, un šī koka zari traucēs darbu veikšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama Ganību ielā 37 aug 2 liepas un šo kokus ir plānots nozāģēt Ganību ielas, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai, rekonstrukcijas projekta ietvaros. Ja ēkas nojaukšanas laikā kāds koku zars būtiski traucē, to var nozāģēt.

1.Informēt, ka liepas, kas aug pie nama Ganību ielā 37, paredzēts nozāģēt Ganību ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros.

2.Atļaut nozāģēt liepām, kas aug pie nama Ganību ielā 37, zarus, kas traucē ēkas nojaukšanas darbus.

6.#
Par zirgkastaņas nozāģēšanu Egļu ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Egļu ielā 6, jo koks ir slims un traucē žoga izbūvi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie žoga, cieši līdzās viens otram aug bērzs un zirgkastaņa.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Egļu ielā 6, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

7.#
Par koku nozāģēšanu un apzāģēšanu Pļavu ielā 121A un 123
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt teritoriju Pļavu ielā 121A un 123 un izzāģēt tur augošos kokus, jo nākotnē teritoriju plānots apbūvēt. Pa teritorijas perimetru augošos vītolus iesnieguma iesniedzējs vēlas apzāģēt.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka šajā teritorijā aug 3 bērzi, kurus nepieciešams saglabāt. Ieteicams saglabāt arī teritorijā augošos resnākos 3 vītolus ar stumbra diametru, mērot 1,3 m augstumā, 40 cm, 43 cm un 45 cm un 8 vītolu pudurus, kas aug Pļavu ielas un Vaiņodas ielas pusē gar zemesgabaliem Pļavu ielā 121A un 123. Gar ielām augošie vītoli ir bijuši galotņoti, nepieciešama šo koku polardēšana un slīpi augošo un bojāto stumbru daļu nozāģēšana, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju arboristu. Pārējos teritorijā augošos vītolus var izzāģēt iepriekš samaksājot zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “LIEPĀJAS PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAS, KOPŠANAS UN AIZSARDZĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI” 21. punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina  zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu, ko aprēķina pēc formulas: koka diametrs dalīts ar 0,702804 reizināts ar  koka sugas koeficentu, koka nociršanas iemesla koeficentu, apdzīvotās vietas koeficentu, koka atrašanās vietas koeficentu un vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto koeficentu. Zaudējumu atlīdzību par vītolu, kas aug Pļavu ielā 121A un 123, ciršanu aprēķina: ((35 cm x 4 gab.) + (30 cm x 3 gab.) + (27 cm x 3 gab.) + (26 cm x 2 gab.) + ( 20 cm x 3 gab.) + (18 cm x 4 gab.) + 32 cm + 23 cm): 0,702804 x 0,8 x 0,8 x 2 x 0,8 x 0,5 = 400,68 EUR. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība EUR 400,68 par 21 vītola, kas aug Pļavu ielā 121A un 123, ciršanu.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 400,68 EUR par 21 vītola nozāģēšanu Pļavu ielā 121A un 123.

2.Atļaut organizēt teritorijas Pļavu ielā 121A un 123 sakopšanu:

2.1.izzāģējot 21 vītolu, iepriekš samaksājot zaudējumu atlīdzību 400,68 EUR;

2.2.apzāģējot 8 vītolu pudurus, kas aug uz zemesgabalu robežas un sakopt vainagus zirgkastaņai un 3 vītoliem, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

8.#
Par 3 koku nociršanu Rīgas ielā 60
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 kokus, kas aug zemesgabalā Rīgas ielā 60, jo koki traucē teritorijas labiekārtošanai un komunikāciju izbūvei.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nozāģēt paredzēts 2 liepas un vilkābeli. Liepa un vilkābele aug ļoti tuvu ēkai, bet otra liepa ir gandrīz nokaltusi.

Atļaut organizēt 3 koku, kas aug Rīgas ielā 60, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

9.#
Par kokiem pie Piltenes ielas 10
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju sūdzību par nokaltušiem kokiem pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piltenes ielā 10.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Piltenes ielā 10 atrodas 3 kļavas. Viena kļava ir nokaltusi, bet 2 kļavām nepieciešams izzāģēt nokaltušos zarus. Lietderīgi veikt vainagu pacelšanu nozāģējot apakšējos zarus 3 ošlapu kļavām, kas aug šī nama ziemeļu galā un traucē gājējiem.

Atļaut nama Piltenes ielā 10 apsaimniekotājam organizēt nokaltušā koka, kas atrodas zemesgabalā Piltenes ielā 10, nozāģēšanu un, pieaicinot profesionālu koku kopēju, sakopt vainagus 2 kļavām un 3 ošlapu kļavām veikt vainagu pacelšanu nozāģējot un noīsinot apakšējos zarus.

10.#
Par koku izciršanu Kapsēdes ielā 9/15
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja izzāģēt kokus un krūmus zemesgabalā Kapsēdes ielā 9/15.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ilgstošas teritorijas neapsaimniekošanas rezultātā teritorija aizaugusi ar krūmājiem un koku sējeņiem.

Ierosinu atļaut izcirst tikai mazvērtīgos koku sējeņus, kuru celmu caurmērs ir mazāks par 20 cm un krūmus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5.punktu, bez pašvaldības rakstiskas atļaujas ārpus meža var cirst: augļu kokus, kokus, kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 cm un normatīvajos aktos noteiktajās aizsargjoslās augošos kokus.

Saskaņot zemesgabalā Kapsēdes ielā 9/15 krūmu un koku, kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 cm, izciršanu.

11.#
Par koku apzāģēšanu pie Palangas ielas 5
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug Palangas ielā pie nama Nr.5.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepas, kas aug Palangas ielā ir bijušas galotņotas, kokiem ataugušas atvases, kas bojā ēkas sienu.
Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut koku, kas aug Palangas ielā, vainagu kopšanu šā gada rudens darbu plānā.

12.#
Par vītola zaru apzāģēšanu Lielā ielā 12A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu noorganizēt koka, kas aug zemesgabalā Lielā ielā 12A, vainaga sakopšanu, jo tā zari traucē tūristu autobusu stāvvietas ierīkošanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zeltzaru vītolam, kas aug Lielā ielā 12A, nepieciešams nozāģēt atseviškus apakšējos zarus.

Lūgt zemesgabala Lielā ielā 12A īpašniekam organizēt vītola, kas aug Lielā ielā 12A, vainaga profesionālu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

13.#
Par bērza nozāģēšanu Ventas ielā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug zemesgabalā Ventas ielā 6, jo kokam nolūzis liels zars un bojāts stumbrs.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts bērzu, kas apmēram 2 m augstumā sadalās 2 stumbros. Vienā no stumbriem attīstījusies trupe uz ko norāda piepes un nolūzis liels zars. Bērzu ieteicams nozāģēt, iepriekš saskaņojot ar dzīvokļu īpašniekiem. Lietderīgi nozāģēt arī priedi, kas nīkuļo zem kļavas vainaga.

Atļaut organizēt bērza un priedes, kas aug zemesgabalā Ventas ielā 6, nozāģēšanu, pirms koku ciršanas komisijā iesniedzot šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku likvidēšanu.

14.#
Par koku apzāģēšanu Dzintaru ielas 91 pagalmā un pie nama Dzintaru ielā 97/99

Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 2 kokus, kas aug Dzintaru ielas 91 pagalmā, jo koku zari traucē pagalma labiekārtojuma darbu veikšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepām, kas aug daudzdzīvokļu namu pagalmā nepieciešama vainaga pacelšana un darbu veikšanai jāpieaicina profesionāls koku kopējs.

Lūdzu komisiju atbalstīt SIA “Komunālā pārvalde” plānoto vītola, kas aug pie nama Dzintaru ielā 97/99, polardēšanu.

1.Atļaut organizēt 3 liepu, kas aug Dzintaru ielā 91, vainagu pacelšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

2.Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt vītola, kas aug Dzintaru ielā pie nama Nr.97/99, polardēšanu.