Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 16. janvāra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa. 

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par zirgkastaņu pie Kalēju ielas 4.
2.Par vītola nozāģēšanu Ganību ielā 169.
3.Par melnalkšņiem Zemnieku ielas malā un vītolu krustojumā ar Parka ielu.
4.Par koku un krūmu izciršanu Satiksmes ielā 6.
5.Par papelēm Tosmarē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos.
6.Par koka nozāģēšanu Turaidas ielā 14.
7.Par priedes nozāģēšanu Baltijas ielā 11.
8.Par teritorijas sakārtošanu Piltenes ielā 3A.
9.Atkārtoti par ozola nozāģēšanu Rudzu ielā 13.
10.Par vainagu sakopšanu liepām pie ēkas Lielā ielā 12.

1.Par zirgkastaņu pie Kalēju ielas 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi lūgumu izsniegt atļauju vainaga sakopšanai zirgkastaņai, kas aug pie mājas Kalēju ielā 4.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka pie dzīvojamās mājas aug galotņota zirgkastaņa, kurai  ataugušas atvases un nepieciešama vainaga sakopšana.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug pie mājas Kalēju ielā 4, vainaga  sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi – arboristu.

2.Par vītola nozāģēšanu Ganību ielā 169
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi SIA "WD Liepāja-1" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vītolu Ganību ielā 169, jo krītošās koka lapas nosprosto jumta iekšējās lietus savākšanas notekas un pastāv risks pārslogot jumta kopnes, ja izveidosies ūdens baseins uz jumta. Lūstošie koka zari bojā jumta segumu un uz jumta izvietotās tehnoloģiskās iekārtas.  

Atgādinu, ka Komisija 2015.gada 23.februārī (sēdes protokols nr.5) ir izdevusi atļauju SIA "Wash&Drive" veikt profesionālu vainaga sakopšanu vītolam.

Apsekojot vītolu dabā, konstatēts, ka starp jaunuzbūvēto veikalu "Maxima" un auto mazgātavu "Wash&drive" aug liels divstumbru vītols. Koks ir veselīgi augošs, taču tā lielie zari skar automazgātavas jumtu, un varētu bojāt uz jumta esošās tehnoloģiskās iekārtas, kā to norāda iesniedzējs.

Šajā gadījumā kokam būtu jānozāģē lielākā daļa vainaga virs būves jumta, kas būtiski ietekmēs koka stabilitāti un pasliktinās vizuālo izskatu. Kokam paliks lielas rētas nozāģēto zaru vietās, kur attīstīsies trupe, jo vītoli slikti aizdziedē rētas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Vītola stumbru apkārtmērs ir 2,70m un 2,60m. Zaudējumu atlīdzība par šī koka likvidēšanu ir 307,80 eiro, un pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas, summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110), saskaņā ar pievienoto rēķinu nr. 6.

Zaudējumu aprēķina formula:
(86cm+83cm): 0,702804 x 0.8 x 1 x 2 x 0.8 x 1 = 307,80 eiro.
1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar divstumbru vītola likvidēšanu 307,80 EUR.
2.Atļaut SIA "WD Liepāja-1" organizēt divsumbru vītola, kas aug Ganību ielā 169, nozāģēšanu, iepriekš samaksājot zaudējumu atlīdzību un saņemot koku ciršanas atļauju.

3.Par melnalkšņiem Zemnieku ielas malā un vītolu krustojumā ar Parka ielu.
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi informāciju no PI "Komunālā pārvalde" par bojātiem melnalkšņiem, kas aug Raiņa parkā gar Zemnieku ielu. Pie futbola stadiona, Zemnieku ielas krustojumā ar Parka ielu, atrodas daļēji nozāģēts vītols ar tukšu, iztrupējušu vidu.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka Zemnieku ielas kreisajā pusē, sākot no Zemnieku un Tirgus ielu krustojuma līdz Zemnieku un Parka ielu krustojumam, atrodas novecojuši un kalstoši melnalkšņi. Vairāki no tiem ir bez galotnes, bez mizas, bojāti vai grasās izgāzties. Pie futbola stadiona Zemnieku ielā atrodas vītols, kam vētras laikā bija nolūzis liels zars, tāpēc nozāģēts ~3 m no sakņu kakla. Vītola stumbrā attīstījusies trupe, koks kļuvis nenoturīgs un bīstams.

Lūgums pirms melnalkšņu likvidēšanas veikt to fotofiksāciju.
1.Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt bojāto un bīstamo melnalkšņu likvidēšanu Zemnieku ielas kreisajā pusē, sākot no Zemnieku un Tirgus ielu krustojuma līdz Zemnieku un Parka ielu krustojumam, pirms darbu uzsākšanas veicot fotofiksāciju likvidējamiem kokiem.
2.Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt daļēji nozāģētā vītola likvidēšanu, kas atrodas Zemnieku un Parka ielu krustojumā  pie futbola stadiona.

4.Par koku un krūmu izciršanu Satiksmes ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi LSEZ SIA "Euro DK" iesniegumu, kurā tiek lūgts saskaņot visu krūmu un koku ciršanas darbus Satiksmes ielā 6. Ciršanas darbi ir paredzēti saskaņā ar noslēgto līgumu ar LSEZ pārvaldi par ieguldījumiem projektā "Noliktavas būvniecība un aprīkošana".

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 0.54 ha lielā zemesgabalā Satiksmes ielā 6 ar kokiem un krūmiem ir apauguši apmēram 0,49 ha, līdz ar to teritorija nekvalificējas kā mežs. Komisijai nav iebildumu koku un krūmu likvidācijai saskaņā ar izstrādāto projektu.

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 7. punkts nosaka, ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai, būvvaldē saskaņots būvprojekts darbojas, kā projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja. Krūmu ciršanai pašvaldības atļauja nav nepieciešama.

Konceptuāli atbalstīt LSEZ SIA "Euro DK" lūgumu saskaņot koku un krūmu ciršanas darbus Satiksmes ielā 6, projekta "Noliktavas būvniecība un aprīkošana" ietvaros. Liepājas pilsētas Būvvaldes izsniegtā būvatļauja darbojas kā projektā atzīmēto koku un krūmu ciršanas atļauja.

5.Par papelēm Tosmarē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas pilsētas vadības uzdevumu apsekot papeles, kas aug Tosmares mikrorajonā, namu apsaimniekotājs saņem iedzīvotāju sūdzības par koku bīstamību, kā arī par papeļu pūku negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību.

Apsekojot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo namu Ģenerāļa Baloža ielas 39, Ģenerāļa Baloža ielas 41, Mežmalas ielas 3, Mežmalas ielas 5, Mežmalas ielas 7, Pāvilostas ielas 1, Pāvilostas ielas 3 un Spīdolas ielas 4 pagalmos un Spīdolas ielā kā galvenā apstādījumu koku suga izmantotas balzāmpapeļes. Savukārt Pāvilostas ielā, pie īpašuma Spīdolas iela 8, aug Kanādas papeles.

Vēsturiski papeles tikušas stādītas vietās, kur nepieciešams ātri iegūt liela koka efektu, jo ir ātraudzīgs un mazprasīgs koks, izturīgs piesārņotā, pilsētas vidē, pacieš sasāļotu augsni, ko rada sāls kaisīšana ziemas apstākļos. Taču tām ir daudz kaitēkļu, un šie koki ir uzņēmīgi pret slimībām, īpaši daudz slimo ar lapu koku vēzi. Arī minēto namu pagalmos augošās papeles ir skārusi šī slimība un vēža infekcijas pazīmes redzamas gan uz zariem, gan stumbriem. Papeles ir divmāju augs, un sievišķie eksemplāri pilsētvidē nav piemēroti, jo rada pūkas. Kuras no šajos pagalmos un Spīdolas ielā augošajām papelēm ir sievišķie koloni, var noteikt ziedēšanas laikā (maija beigās, jūnija sākumā).

Tā kā papeles vietām stādītas sabiezināti, vispirms izzāģējamas augumā atpalikušās un nomāktās papeles. Saglabājamām papelēm sakopjami vainagi, izzāģējot bojātos un nokaltušos zarus. Iedzīvotāji var pieņemt lēmumu par pagalma labiekārtojuma projekta izstrādi un tajā paredzēt jaunus, mūsdienu prasībām atbilstošus stādījumus. Koku nociršana jāatbalsta vismaz 50% + 1 dzīvokļu īpašniekam.

Spīdolas ielā augošās papeles tika sakoptas 2014. gada martā. Atkārtota šo koku vainagu kopšana būtu nepieciešama pēc pieciem līdz septiņiem gadiem.

1. Ieteikt namu apsaimniekotājam:
- organizēt augumā atpalikušo un nomākto papeļu izzāģēšanu, saglabājamo papeļu vainagu sakopšanu, izzāģējot bojātos, inficētos un nokaltušos zarus;
- informēt iedzīvotājus par iespējām veikt pagalmu labiekārtošanu.

2. Atkārtoti Tosmares mikrorajonu apsekot papeļu ziedēšanas laikā (maija beigas vai jūnija sākums) un noteikt sievišķo kolonu īpatsvaru.

3. Lūgt p/i "Komunālā pārvalde" iekļaut 2019. gada ielas koku kopšanas darbu plānā 34 papeļu, kas aug Spīdolas ielā, vainagu kopšanu. Izskatīt finansiālās iespējas, lai 2017./2018.gada rudens /ziemas periodā sakoptu vainagus 10 Kanādas papelēm, kas aug Pāvilostas ielā pie īpašuma Spīdolas iela 8.

6.Par koka nozāģēšanu Turaidas ielā 14
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Turaidas ielā 14, jo koka saknes bojā mājas pamatus, bet zari aug uz mājas fasādes pusi un aizsedz logus. Iesniegumam pievienota fotofiksācija un dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, kurā koka likvidēšanu atbalsta 60.4% mājas dzīvokļu īpašnieki.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka mājas rietumu pusē ļoti tuvu tai aug koks, kas, spriežot pēc pumpuriem, ir osis. Tā saknes ieaugušas mājas pamatos un zari sniedzas līdz 3. stāva balkoniem. Oša likvidēšana ir pieļaujama. Komisija ievēroja, ka mājas austrumu pusē augošā papele ir novecojusi, ar daudz kalstošiem un ar vēzi slimiem zariem vainagā. Papeli ieteicams nozāģēt, jo tā ir potenciāli bīstama.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt oša un papeles, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Turaidas ielā 14, nozāģēšanu, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.

7.Par priedes nozāģēšanu Baltijas ielā 11
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt priedi, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Baltijas ielā 11 rietumu pusē. Priede aug slīpi uz ēkas pusi, kā arī tās sakņu sistēma bojā mājas piebraucamo ceļu. Iesniegumam pievienota fotofiksācija un dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, kurā koka likvidēšanu atbalsta 60.0% mājas dzīvokļu īpašnieki.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētā priede ir potenciāli bīstama un tās likvidēšana ir pieļaujama.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt potenciāli bīstamas priedes, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Baltijas ielā 11, nozāģēšanu, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka nociršanu

8.Par teritorijas sakārtošanu Piltenes ielā 3A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi "Garāžu kooperatīva Piltenes ielā 5A" iesniegumu, kurā sniegta informācija, ka uz pašvaldībai piederoša zemesgabala Piltenes ielā 3A aug krūmi, kuros tiek mesti atkritumi, kā arī bezpajumtnieki vasarā šo vietu izmanto dabisko vajadzību kārtošanai. Tiek lūgts veikt minēto krūmu nozāģēšanu un teritorijas sakopšanu. Iesniegumam pievienotas 4 fotofiksācijas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētais zemesgabals ir neapbūvēts, aizaudzis ar krūmiem un zālāju.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" iekļaut krūmu izciršanu un teritorijas sakopšanu Piltenes ielā 3A, 2017. gada pavasara darbu plānā.

9.Atkārtoti par ozola nozāģēšanu Rudzu ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti ir saņēmusi lūgumu nozāģēt ozolu, kas aug zemesgabalā Rudzu ielā 13. Iesniedzējs nepiekrīt Komisijas š.g. 3. janvāra (protokols Nr.1) lēmumam, kur komisija neļāva ozolu nozāģēt, bet ieteica sakopt un apzāģēt kokam vainagu. Ozola nozāģēšanai piekrīt arī pārējie divi Rudzu ielas 13 īpašnieki.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012 .gada 2. maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23. punktu un 3. pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Ozola stumbra diametrs ir 73 cm. Zaudējumu atlīdzība par šī koka likvidēšanu ir 265,91 EUR, un pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas, summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Zaudējumu aprēķina formula:
73cm: 0,702804 x 2 x 0.8 x 2 x 2 x 0.8 x 1 = 265,91 EUR.
1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 265.91 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā, saistībā ar ozola likvidēšanu Rudzu ielā 13.
2.Atļaut organizēt ozola, kas aug Rudzu ielā 13, nozāģēšanu, iepriekš samaksājot zaudējumu atlīdzību, un saņemot koku ciršanas atļauju.   

10.Par vainagu sakopšanu liepām pie ēkas Lielā ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija 2016. gada 23. decembrī ir saņēmusi informāciju no PI "Komunālā pārvalde" par 3 liepām pie veikala "Drogas" Lielā ielā 12. Liepām nepieciešama apakšējo zaru noņemšana un vainagu sakopšana.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka liepu apakšējie zari ir zemi, kas traucē gājēju pārvietošanos, vairāki zari ir aplauzti.

Lūgt P/I "Komunālā pārvalde" iekļaut trīs liepu vainagu sakopšanu, kas aug pie veikala "Drogas" Lielā ielā 12, 2017. gada ielas koku kopšanas darbu plānā.