26.februārī Izglītības komisijā skatīts jautājums par valsts normatīvo aktu prasībām, kas paredz vidusskolās noteiktu skolēnu skaitu un minimālo mācību platību katram audzēknim.

Komisijā tika vērtēta esošā un prognozētā situācija Liepājas vidusskolās un piedāvāts risinājums izveidot jaunu, spēcīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu vispārējās izglītības iestādi ar atbilstošu skolēnu skaitu un klašu piepildījumu, ko šobrīd nevar nodrošināt divas skolas katra atsevišķi, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Normatīvie akti nosaka, ka no 2020. gada 1. septembra minimāli pieļaujamam izglītojamo skaitam vidusskolā jābūt vismaz 120 audzēkņiem, jānodrošina vismaz divas paralēlās klases un skolēnu skaits vienā klasē vismaz 22 izglītojamie. Tāpat vienam izglītojamam mācību telpā jānodrošina minimālā telpu platība divi kvadrātmetri.

Darba grupa, kuru veido Liepājas Izglītības pārvaldes pārstāvji un izglītības iestāžu speciālisti, izvērtējot esošo un prognozēto Liepājas vispārējās izglītības iestāžu piepildījumu, mācību telpu noslodzi un to pilnvērtīgu izmantošanu, konstatējusi, ka minētajām prasībām nevarēs kvalificēties vairākas Liepājas vidusskolas, tādēļ nepieciešams uzsākt konkrētus attīstības soļus, kā arī regulāri vērtēt skolu iespējas izpildīt normatīvo aktu prasības.

Komisijā tostarp izvērtēts darba grupas piedāvātais risinājums apvienot Liepājas A. Puškina 2. vidusskolu un Liepājas pilsētas 12. vidusskolu, izveidojot jaunu, modernu, spēcīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu vispārējās izglītības iestādi ar atbilstošu skolēnu skaitu un klašu piepildījumu. Minētās skolas atsevišķi to nevar nodrošināt.  

A. Puškina 2. vidusskolas un 12. vidusskolas apvienošanas rezultātā ir iespējams ne tikai nodrošināt vidusskolā nepieciešamo skolēnu skaitu, bet arī paaugstināt izglītības kvalitāti, racionāli un efektīvi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, pilnībā izmantot 2. vidusskolas modernizēto mācību vidi, paplašinot piedāvāto izglītības programmu izvēli vidējās izglītības posmā. Apvienošana veicinās pedagogu meistarības izaugsmi, plašāku atbalsta personāla pieejamību, savstarpēji apgūstot abu skolu labākās tradīcijas un pieredzi.

Komisijas priekšlikums paredz, ka izveidotā izglītības iestāde turpinās realizēt šobrīd A. Puškina 2. vidusskolas un 12. vidusskolas licencētās un akreditētās izglītības programmas. Abu skolu izglītības darbinieki turpinās darbu apvienotajā skolā, izvērtējot darba slodzes un pārskatot darba līgumus.

Lai nodrošinātu reorganizācijas procesu, tiks izveidota reorganizācijas komisija ar abu skolu pārstāvju līdzdalību, kas risinās organizatoriskos jautājumus. Reorganizāciju plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam – 2019.gada 1.septembrim.

Lēmums vēl jāizskata un jāapstiprina Izglītības, kultūras un sporta komitejā un domes sēdē.