Ziemassvētkos priecīga ziņa arī liepājniekiem – tā kā šodien Saeima pieņēmusi grozījumus "Covid-19" infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz šajā apkures sezonā  līdzfinansēt pašvaldībām 50% no mājokļa pabalstam faktiski izlietotajiem līdzekļiem, vairāk trūcīgo  liepājnieku, īpaši vientuļie seniori un cilvēki ar  invaliditāti, kuri kopš 2021.gada 1.jūlija vairs nevarēja saņemt mājokļa pabalstu, no 1. janvāra atkal varēs tam kvalificēties, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Valdības lēmums paredz no 2022.gada 1. janvāra līdz 31. maijam palielināt mājokļa pabalsta saņēmēju loku, nosakot augstākus koeficientus  mājokļa pabalstam atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem vai cilvēkiem ar invaliditāti (koeficients – 2.5 mājokļa pabalsta formulā) un mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti (koeficients– 2 mājokļa pabalsta formulā). Tas ļaus pašvaldībai palielināt mājokļa pabalstu saņēmēju skaitu 2022.gada pirmajā pusgadā, ņemot vērā līdz šim nepieredzēto cenu kāpumu enerģijas tirgos, kas ietekmē arī Liepājas trūcīgos iedzīvotājus. No 1. janvāra mājokļa pabalsta apmērs tiks aprēķināts, piemērojot jaunos koeficientus un 2021.gada decembra rēķinos norādītos mājokļa un citus ar mājokli saistītos izdevumus, kas jāapmaksā janvārī.

"Man ir gandarījums, ka valdība mūs uzklausījusi un esam spējuši pamatoti  argumentēt mūsu rūpi par trūcīgākajiem Liepājas iedzīvotājiem, kuri kopš 2021.gada 1. jūlija vairs nevar saņemt mājokļa pabalstu. Par situāciju ar siltumenerģijas cenu kāpumiem un pašvaldību bažām par iespēju nodrošināt atbalstu iedzīvotājiem, kā arī valsts līdzfinansējuma nepieciešamību mājokļa pabalsta nodrošināšanai vairākkārt tikāmies ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, vērsām Labklājības ministrijas uzmanību uz to, ka pašreizējā mājokļa pabalsta regulējums nesasniedz atsevišķas nabadzības riskam pakļautās sociālās grupas – galvenokārt vientuļos pensionārus un cilvēkus ar invaliditāti"," atzīst Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska.

Gandrīz 70 procenti līdzšinējo mājokļa pabalsta saņēmēju, kam iepriekš Liepājas pašvaldība bija noteikusi augstākus ienākumu sliekšņus, šobrīd vairs nevar saņemt šo pabalstu - tās galvenokārt ir pensionāru un personu ar invaliditāti mājsaimniecības, kuras pakļautas lielākam nabadzības riskam. Ja mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtība šobrīd vairāk mērķēta un ir labvēlīgāka  viszemāko ienākumu mājsaimniecībām, kur ienākumi ir 150 līdz 200 eiro mēnesī, tad no 2022.gada 1. janvāra to varētu saņemt arī vientuļie seniori un cilvēki ar invaliditāti, kuru ienākumi ir mazliet augstāki.

Lai kompleksi risinātu siltumenerģijas cenu kāpuma (šajā apkures sezonā) ietekmi uz visneaizsargātākajām un nabadzības riskam visvairāk pakļautajām mājsaimniecībām un vienlaikus dotu iespēju pašvaldībām nodrošināt arī citiem sociālā atbalsta pasākumiem nepieciešamo finansējumu, veikti grozījumus " "Covid-19" infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" , nosakot, ka pašvaldībām tiek nodrošināta valsts mērķdotācija 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstam, kas radušies laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.maijam. Lēmums apstiprināts arī Saeimā.

"Lai gan šis ir īstermiņa risinājums šai apkures sezonai, tas dos iespēju sniegt mājokļa pabalstu plašākam iedzīvotāju lokam, t.sk. nosakot labvēlīgākus nosacījumus pensionāriem un personām ar invaliditāti" , gandarīta Sociālā dienesta direktore.

Vienlaikus LM sadarbībā ar pašvaldībām rosinājusi 2022.gada 1.pusgadā izvērtēt  kopš 2021.gada 1.jūlija ieviesto vienoto mājokļa pabalsta regulējumu un tā piemērošanu,  un izstrādāt ilgtermiņa risinājumus attiecībā uz materiālās situācijas izvērtēšanas nosacījumiem, koeficientu noteikšanu noteiktiem mājsaimniecību veidiem u.c., kas būtu ieviešami no 2023.gada.

Uzziņai
Mājokļa pabalstu Sociālajā dienestā var pieprasīt persona, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī un tur  deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu. Mājokļa pabalsta aprēķinā tiek ņemti vērā šādi izdevumi: par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām); par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām; ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

Mājokļa  pabalstu izmaksā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendārajā gadā. Pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, vai arī uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā un iesniegt:
• iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
• darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
• izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
• visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
• dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
• dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu);
• citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.
Atgādinām, ka Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta. Konsultēties par pabalstu saņemšanas iespējām un veikt pierakstu Sociālās palīdzības daļā iespējams telefoniski darba laikā:
634 89652, 634 89655, Karostas iedzīvotājiem 634 56185, Velnciema iedzīvotājiem 634 26044.