Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai Liepājas iedzīvotājiem līdz 8. septembrim publiskajai apspriešanai nodota saistošo noteikumu projekta "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi" jaunā redakcija, par kuru ikviens interesents var izteikt savu viedokli un komentārus, portālu informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldība publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos, virzot noteikumu projektu tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē. Saistošo noteikumu jaunā redakcija kopā ar skaidrojumu un anketu iedzīvotāju priekšlikumiem un papildinājumiem publicēta pašvaldības mājas lapā.

Ņemot vērā to, ka likums "Par pašvaldībām" ir zaudējis spēku, spēku zaudē arī Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu "Par svētku pabalstiem", Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu "Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem" un Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" izdošanas tiesiskais pamatojums. Tāpēc nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi" paredz apvienot iepriekš izstrādāto saistošo noteikumu tiesisko regulējumu un izstrādāti ar mērķi noteikt Liepājas valstspilsētas pašvaldības materiālā atbalsta veidus noteiktām iedzīvotāju grupām un iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, lai veicinātu mājsaimniecību sociālo funkcionēšanu.

Jaunajos saistošajos noteikumos atsevišķi izdalīti šādi papildu sociālās palīdzības pabalsti: pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai, ko piešķir, pamatojoties uz mājsaimniecības materiālo resursu  izvērtējumu; pabalsts krīzes situācijā ar mērķi operatīvi sniegt materiālu atbalstu ārēju notikumu radītu seku novēršanai, kā arī situācijā, kad konstatēta pašas mājsaimniecības nespēja risināt situāciju. Pabalstu piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju.

Pašvaldību likuma 44. panta otrajā daļā noteikts, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi atbilstoši likuma normām. Saistošajos noteikumos noteikti šādi Liepājas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi (līdz šim – svētku pabalsti), kurus piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju: bērna piedzimšanas pabalsts ar mērķi atbalstīt jaundzimušo ģimenes bērna uzturēšanai un kopšanai nepieciešamo lietu iegādei; pabalsts mācību piederumu iegādei; pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu; pabalsts politiski represētai personai ar mērķi godināt un sniegt atbalstu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, pabalsts simts un vairāk gadu vecumu sasniegušām personām ar mērķi godināt personu nozīmīgā dzīves jubilejā un sniegt materiālu atbalstu; Ziemassvētku pabalsts ar mērķi sniegt materiālu atbalstu svētkos; pabalsts pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes ar mērķi atjaunot personas spēju sociāli funkcionēt; pabalsts apbedīšanai ar mērķi sniegt materiālu atbalstu mājsaimniecībai sakarā ar tuvinieka nāvi; pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai ar mērķi sniegt materiālu atbalstu mājsaimniecībai sociālās situācijas risināšanai nestandarta situācijā.

Saistošajos noteikumos paredzēta vienota pašvaldības papildu sociālās palīdzības pabalstu un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu pieprasīšanas un saņemšanas kārtība, nodalot pabalstu veidus un nosakot, kurus pabalstus piešķir Sociālais dienests, kurus –  Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo lietu komisija.
 
Pabalsta apmērs politiski represētām personām paaugstināts no 50 uz 100 eiro.  Pārējo pabalstu apmēri ar šiem saistošajiem noteikumiem mainīti netiek.

Saistošajos noteikumos aktualizēti un precizēti pabalstu piešķiršanas un saņemšanas nosacījumi, paplašināti kritēriji bērna piedzimšanas pabalsta pieprasīšanai ar mērķi  sniegt atbalstu arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Latvijas Republikā saņēmuši pagaidu aizsardzības statusu. Kopš bruņotā konflikta sākuma starp Ukrainu un Krievijas Federāciju pašvaldībā reģistrēta 13 bērnu piedzimšana, kas dzimuši Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Latvijas Republikā ir saņēmuši pagaidu aizsardzības statusu.

Tiek prognozēts, ka personu skaits, kuras kvalificējas minēto pabalstu saņemšanai, paliks iepriekšējā gada līmenī, un papildu līdzekļi 2023. gada budžetā nebūs nepieciešami.

Pabalsti tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un to apmērs ir atkarīgs no pašvaldības finansiālajām iespējām. Pašvaldības plānotais budžets saistošajos noteikumos noteikto pabalstu izmaksai 2023. gadā ir 710 485 eiro. Pašvaldības papildu sociālās palīdzības pabalstiem plānoti 204 735 eiro, pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem – 499 750  eiro.

Saistošo noteikumu izpildi arī turpmāk nodrošinās Sociālais dienests un Sociālo lietu komisija.