Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Liepājas ūdens", reģ. Nr. 42103000897, adrese: K. Valdemāra iela 12, Liepāja, 2021. gada 11. novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku". Salīdzinoši ar spēkā esošā tarifu aprēķiniem, izmainīta viena pozīcija – izdevumi par elektroenerģiju.
Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Ūdensapgāde
0,77 EUR/m3
Kanalizācija
0,98 EUR/m3
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Ūdensapgāde
0,78EUR/m3
Kanalizācija
1,02 EUR/m3
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Ūdensapgāde
1,30
Kanalizācija
4,08
Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. janvāri. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas cenu pieaugumu.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var K. Valdemāra ielā 12, Liepājā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30), piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālruni 63423417, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Liepāja, K. Valdemāra iela 12, fakss 63423417, e–pasts: lu@liepajas–udens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e–pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli Intaram Iesalniekam piederošajam nekustamajam īpašumam. Nekustamā īpašuma adrese: Klāva Ukstiņa iela 49–6, Liepāja. Nekustamā īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis, kadastra numurs 1700 902 6744, ar kopējo platību 30,5 m2, kas izvietots ēkas 2.stāvā, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 305/2768 domājamās daļas no ēkām un zemes gabala. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS Citadele banka, Republikas laukums 2A, Rīga. Piedzinējs: SIA EVA–SAT, Jaunmoku iela 26, Rīga. Hipoetkārais kreditors: SIA Cityfinances, Ganību dambis 17A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums: 8600,00 EUR. Izsoles kārta: 1. Izsoles sākumcena: 8600,00 EUR. Izsoles solis: 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 7.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita nodrošinājuma summa 860,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 17.novembris. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 17.decembris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 636 24319.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko pirmo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli apbūvētam zemesgabalam Virssardzes ielā 11, Liepājā, kadastra Nr.17000020445, ar kopējo platību 50215 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 414 700 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 19.novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 20.decembris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 9.decembrim jāiemaksā nodrošinājums 41 470 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādnieces Svetlanas Reinfeldes daļu laulāto kopmantā – nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu, kas atrodas Pāvilostas ielā 5 – 75, Liepājā. Piedzinējs: OU PlusPlus Baltic pilnvarotais pārstāvis Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, adrese: Akmeņu iela 14, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 42,5 m2 un 425/51093 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4857 75, kadastra Nr. 1700 902 6638. Nekustamā īpašuma (½ domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 1900,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 7.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 190,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 17.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 17.decembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (reģistrācijas Nr.90000329402) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli piešķir Nomas tiesību iegūšanu par daļu no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā (4320 m2 platībā). Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 15.novembra plkst. 13.00 līdz 2021.gada 5.decembrim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ra.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 15.novembrī plkst.13.00 un noslēdzas 2021.gada 15.decembrī plkst.13.00.  Izsoles sākuma soļa cena (nosacītā cena): EUR 26,00. Izsoles nodrošinājums – 259,20 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro un 20 centi) ( 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – nosacītās cenas) 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma datuma personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldei. reģistrācijas Nr. 9000329402, AS "Swedbanka", konta Nr. LV LV12HABA0001407037000, ar atzīmi "Izsoles nodrošinājums par piedalīšanos par daļu nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā sastāvā esošas ēkas nomas tiesību izsolē". Izsoles dalībnieks/pretendents, kurš saskaņā ar Noteikumiem ir nosolījis augstāko cenu iegūst tiesības saskaņā ar Noteikumiem slēgt Nomas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi. Nomas objekta paredzētais iznomāšanas veids – noliktavu objekta izveide, kura ietekme uz vidi neizplešas ārpus objekta teritorijas.
Izsoles mērķis – Īpašuma iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu. Izsole tiek organizēta par daļu 4320 m2 platībā no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā, ar kadastra apzīmējumu 1700 022 0059 068, sastāvā esošās ēkas – nodaļas lūžņu kompleksai pārstrādei, kadastra apzīmējums 1700 022 0059 068.  Nomas līgums tiek slēgts par attiecīgo izsoles Nomas objektu, atbilstoši Noteikumu 2.pielikumā pievienotajam Nomas līguma projektam.  Nomas līgums tiek noslēgts uz 2 (diviem) gadiem.  Ar Nomas objekta dokumentiem var iepazīties un Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Nekustamo īpašumu speciālisti, tālrunis (+371) 63407700.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (reģistrācijas Nr.90000329402) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli piešķir Nomas tiesību iegūšanu par daļu no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā (4320 m2 platībā). Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 15.novembra plkst. 13.00 līdz 2021.gada 5.decembrim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ra.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 15.novembrī plkst. 13.00 un noslēdzas 2021.gada 15.decembrī plkst.13.00. Izsoles dalībnieks/pretendents, kurš saskaņā ar Noteikumiem ir nosolījis augstāko cenu iegūst tiesības saskaņā ar Noteikumiem slēgt Nomas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi. Izsoles soļa sākuma cena (nosacītā cena): EUR 11 833,24 mēnesī. Izsoles solis noteikts 118 EUR . Izsoles nodrošinājums – 1183,32 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit trīs euro un 32 centi) 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – nosacītās cenas 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma datuma personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldei. reģistrācijas Nr. 9000329402, AS "Swedbanka", konta Nr.LV LV12HABA0001407037000, ar atzīmi "Izsoles nodrošinājums par piedalīšanos nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā sastāvā esošas ēkas  nomas tiesību izsolē". Nomas objekta paredzētais iznomāšanas veids – noliktavu objekta izveide, kura ietekme uz vidi neizplešas ārpus objekta teritorijas.
Izsoles mērķis – Nomas objekta iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu. Izsole tiek organizēta par visu nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā, ar kadastra apzīmējumu 1700 022 0059 068 sastāvā esošo ēku – nodaļu lūžņu kompleksai pārstrādei, kadastra apzīmējums 1700 022 0059 068, ar platību 25181,7 m2 un piegulošo zemesgabala daļu 8322m2 platībā. Nomas līgums tiek noslēgts uz 2 (diviem) gadiem. Ar Nomas objekta dokumentiem var iepazīties un Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Nekustamo īpašumu speciālisti, tālrunis (+371) 63407700.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS DOLOTOVS, personas kods 120760–XXXXX, miršanas datums 24.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARKS JERMAČKOVS, personas kods 250866–XXXXX, miršanas datums 30.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS KANDERS, personas kods 221253–XXXXX, miršanas datums 25.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INTA TREIBAHA, personas kods 141158–XXXXX, miršanas datums 18.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Testaments tiks nolasīts zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā 2021. gada 7. decembrī plkst. 11.00.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HELENE POGOSKA, personas kods 110823–XXXXX, miršanas datums 24.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 216144.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGFRĪDS ZIEMELIS, personas kods 190235–XXXXX, miršanas datums 26.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS JAUNZEMS, personas kods 090353–XXXXX, miršanas datums 13.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIGA IRMA ŠLEIERE, personas kods 061231–XXXXX, miršanas datums 26.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 216107.

Uzaicinājums uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69428121 Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāles Latvijā vienkāršotās procedūras lietā pret Ainu Vižlu par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo AINAI VIŽLAI, dzim. 1964. gada 2. augustā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Ķieģeļu iela 35A, Liepāja, LV–3401, ka civillieta Nr. C69428121 tiks izskatīta rakstveida procesā 2022. gada 10. janvārī, un saīsināto sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2022. gada 10. janvārī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250. panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Igors Kligačs un izskaidro, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrais teikums. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.2 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93.panta trešā daļa).