Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2021.gada 21.septembrī ir apstiprināts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā, kadastra Nr.1700 022 0151, sastāvā esošas vienas būves un zemesgabala daļas nomas tiesību pirmās izsoles nolikums.
Izsoles objekts ir nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā, kadastra Nr.1700 022 0151, sastāvā esošas vienas būves un/vai zemesgabala daļas nomas tiesības:
1) nodaļa lūžņu kompleksai pārstrādei, kadastra apzīmējums 1700 022 0059 069, ar platību 25181,7 m2;
2) zemesgabala, kadastra apzīmējums 1700 022 0151, daļa 25564,4 m2 platībā (turpmāk – Īpašums).
Izsole tiek organizēta trīs lotēs:
– 1. lote – par visu nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā, ar kadastra apzīmējumu 1700 022 0059 068, sastāvā esošo ēku – nodaļu lūžņu kompleksai pārstrādei, kadastra apzīmējums 1700 022 0059 068, ar platību 25181,7 m2 un piegulošo zemesgabala daļu 8322 m2 platībā;
– 2. lote – par daļu 4320 m2 platībā no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā, ar kadastra apzīmējumu 1700 022 0059 068, sastāvā esošās ēkas – nodaļas lūžņu kompleksai pārstrādei, kadastra apzīmējums 1700 022 0059 068;
– 3. lote – par daļu 16870 m2 platībā no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā, ar kadastra apzīmējumu 1700 022 0059 068, sastāvā esošās ēkas – nodaļas lūžņu kompleksai pārstrādei, kadastra apzīmējums 1700 022 0059 068.
Īpašuma paredzētais iznomāšanas veids – noliktavu objekta izveide, kura ietekme uz vidi neizplešas ārpus objekta teritorijas.
Iznomāšanas termiņš ir 1 (viens) gads, ar iespēju pagarināt līguma termiņu līdz 1 (vienam) gadam.
Izsole notiks 2021.gada 20.oktobrī plkst.11.00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē (3. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā.
Pirmās lotes nosacītās nomas maksas sākumcena (turpmāk – Sākumcena) ir EUR 0,46 (00 euro un 46 centi) par 1 m2 ēkas mēnesī un EUR 0,03 (00 euro un 3 centi) par 1 m2 piegulošā zemesgabala mēnesī jeb kopā EUR 11 833,24 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.
Otrās un trešās lotes nosacītās nomas maksas sākumcena (turpmāk – Sākumcena) ir EUR 0,60 (00 euro un 60 centi) par 1 m2 mēnesī jeb EUR 2592 mēnesī par 2. loti un EUR 10 122 mēnesī par 3. loti, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles nodrošinājums EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) iemaksājams Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes norēķinu kontā: AS "Swedbank", kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0001407037000, ar norādi "Izsoles nodrošinājums par piedalīšanos nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā, sastāvā esošas ēkas (vai tās daļas) nomas tiesību izsolē".
Izsoles solis – 1% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot izsoles soli uz augšu līdz veselam skaitlim euro, tas ir:
– par 1. loti EUR 118 (viens simts astoņpadsmit euro un 00 centi);
– par 2. loti EUR 26 (divdesmit seši euro un 00 centi);
– par 3. loti EUR 101 (viens simts viens euro un 00 centi).
Maksāšanas līdzekļi – 100% euro.
Ar Īpašuma inventarizācijas lietu var iepazīties un Īpašumu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Nekustamā īpašuma speciālisti, tālr. (+371) 63407700.
Ar Nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Fēniksa ielā 4, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63407704, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30 un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes tīmekļa vietnē https://liepaja–sez.lv/.
Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2021.gada 15.oktobrim plkst.16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālr. (+371) 28348454.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Yi Lun William Wong piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 39–61. Nekustamais īpašums sastāv no  dzīvokļa īpašuma Nr.61 Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 39–61, 48,0 m² platībā, 4800/391224 kopīpašuma domājamās daļas no daudzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1700002013801) un zemes (kadastra apzīmējums 17000020138). Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese: Tukuma iela 1, Liepāja, LV–3416; Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Nekustamā īpašuma novērtējums – 9500 EUR, izsoles sākumcena – 9500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 950,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 5.oktobrī un noslēgsies 2021. gada 4.novembrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 25.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 950,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Jeļenai Olsonei piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Siguldas ielā 23–6. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.6 Liepājā, Siguldas ielā 23–6, 50,0 m² platībā, 50/2235 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 17000400402001) un 50/2235 kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 17000400402). Piedzinēja – valsts, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums – 23 800 EUR, izsoles sākumcena – 23 800 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 2000,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 30.septembrī un noslēgsies 2021. gada 1.novembrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 20.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2380,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Dmitrijam Ņesterenko un Viktorijai Ņesterenko piederošo nekustamo īpašumu Baseina iela 32, Liepāja, kadastra Nr.17000200401. Parādnieks: Dmitrijs Ņesterenko. Piedzinēji: (a) Kristīna Cernosjova; (b) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010; (c) VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums – EUR 8200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 1371 kv.m, kadastra apzīmējums 17000200401. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, kadastra Nr.17000200401. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 8200,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 1.oktobris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 1.novembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 21.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 820,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.09.2021
Reģistrācijas numurs: 50203350231
Firma: SIA "WASE"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 15 – 43, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203349796
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "50 Star cars"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 117, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 28.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40002191630
Firma: IK LALETE
Adrese: Liepāja, Kuģinieku iela 13 – 1, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203348841
Firma: SIA "Sigil Translation"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 16 – 6, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203348678
Firma: SIA "SEAB"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 76/80 – 62, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203349014
Firma: SIA ATAR–V13
Pamatkapitāls: 2700 EUR
Adrese: Liepāja, Ozolu iela 47, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203348875
Firma: SIA "Artdrive"
Pamatkapitāls: 2750 EUR
Adrese: Liepāja, Reiņu meža iela 9 – 52, LV–3407

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 27.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40008310546
Nosaukums: ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA "LĒŅU 5"
Adrese: Liepāja, Skrundas iela 21, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203349495
Firma: SIA "JM Rental"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Virssardzes iela 11, LV–3414

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS STEPANOVS, personas kods 230355–XXXXX, miršanas datums 20.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANITA HEINACKA, personas kods 310336–XXXXX, miršanas datums 01.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 13. oktobrī plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA MELENTJEVA, personas kods 150241–XXXXX, miršanas datums 19.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PAULA ZVIRBULE, personas kods 270933–XXXXX, miršanas datums 10.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 214512.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 14. oktobrī plkst. 13.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS KOTOVS, personas kods 170862–XXXXX, miršanas datums 23.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALFRĒDS ZEME, personas kods 290842–XXXXX, miršanas datums 13.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA BALIKA (TATIANA BALYK), personas kods 011144–XXXXX, miršanas datums 27.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA KIVKO (NINA KIVKO), personas kods 130737–XXXXX, miršanas datums 27.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALERIJS BRAKUNOVS, personas kods 200863–XXXXX, miršanas datums 27.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALERIJS BOJAROVS, personas kods 020151–XXXXX, miršanas datums 27.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS JAKOVĻEVS, personas kods 040642–XXXXX, miršanas datums 15.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA ŽĪDIŅA, personas kods 050135–XXXXX, miršanas datums 04.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS AGULIS, personas kods 310534–XXXXX, miršanas datums 25.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RIHARDS KIRŠTEINS, personas kods 200425–XXXXX, miršanas datums 20.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 214356.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 15. oktobrī plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina MARINU GRAVĀNI (Marina Gravāne), dzim. 27.07.1984., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Turaidas ielā 20 – 47, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 546,96, parāda izveidošanās periods ir no 01.08.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina BAIBU MŪRNIECI (Baiba Mūrniece), dzim. 21.03.1989., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Daugavas ielā 15–23, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 416,77, parāda izveidošanās periods ir no 01.11.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina MONTU ĶEIRI (Monta Ķeire), dzim. 19.03.1969., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Pļavu ielā 4 – 50, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 538,70, parāda izveidošanās periods ir no 01.09.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina KLĀVU LĪDUMU (Klāvs Līdums), dzim. 14.11.1989., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Emīlijas ielā 10–1, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 377.70, parāda izveidošanās periods ir no 01.09.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina ROMĀNU FJODOROVU (Romāns Fjodorovs), dzim. 14.01.1970., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Pāvilostas ielā 1–72, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 724,92, parāda izveidošanās periods ir no 01.07.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina KRISTAPU DAZARTU (Kristaps Dazarts), dzim. 31.05.1991., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Bārtas ielā 12–3, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 633,72, parāda izveidošanās periods ir no 01.07.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina LIGITU DAZARTI (Ligita Dazarte), dzim. 05.10.1967., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Bārtas ielā 18–10, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 402,01, parāda izveidošanās periods ir no 01.08.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina NIKOLAJU MIGUCKI (Nikolajs Miguckis), dzim. 29.06.1970., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Atmodas bulvārī 14B–11, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 762,36, parāda izveidošanās periods ir no 01.12.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina JEĻENU MUSKATI–MUSKARATI (Jeļena Muskate–Muskarate), dzim. 12.10.1972, ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Egļu ielā 18–1, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 196,72, parāda izveidošanās periods ir no 01.12.2020. līdz 31.08.2021. Parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Egļu ielā 18–3, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 134,58, parāda izveidošanās periods ir no 01.12.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina SANDRU ZĪVERTI (Sandra Zīverte), dzim. 30.04.1961, ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Oskara Kalpaka ielā 52/56–126, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 338,08, parāda izveidošanās periods ir no 01.01.2021. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina LIDIJU VOLKOVU (Lidija Volkova), dzim. 24.05.1959., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Ganību ielā 90 – 2, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 405,89, parāda izveidošanās periods ir no 01.07.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina DIANU BUBNOVU (Diana Bubnova), dzim. 14.07.1982., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Pulkveža Brieža ielā 5–14, Liepājā, lietošanu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 378.03, parāda izveidošanās periods ir no 01.07.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina ALEKSANDRU GROŠEVU (Aleksandrs Groševs), dzim. 09.01.1970., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Siļķu ielā 16 – 42, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 350.25, parāda izveidošanās periods ir no 01.07.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina OĻEGU ŽITKOVU (Oļegs Žitkovs), dzim. 10.07.1957, ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Katedrāles ielā 17 – 63, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 312,53, parāda izveidošanās periods ir no 01.07.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina SERGEJU MAMEDOVU (Sergejs Mamedovs), dzim. 26.11.1979., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Ostas ielā 4–9, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 316,83, parāda izveidošanās periods ir no 01.07.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina OĻEGU SABĻINU (Oļegs Sabļins), dzim. 06.12.1978., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Priežu ielā 33–7, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 142,44, parāda izveidošanās periods ir no 01.07.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina VALĒRIJU ŅESTEROVU (Valērija Ņesterova), dzim. 05.11.1986., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Ģenerāļa Baloža ielā 8–4, Liepājā, izmantošanu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 446,45, parāda izveidošanās periods ir no 01.10.2020. līdz 31.08.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina VAHIDURU RAHMANU (WAHIDUR RAHMAN), dzim. 1982.gada 1.novembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2021.gada 17.novembrī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, 11a.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.69355421 Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Diānu Mitrofanovu, Vahiduru Rahmanu (Wahidur Rahman) par aizgādības tiesību atņemšanu, lietā ar trešo personu Nataliu Mitrofanovu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina ILZI RULLI, dzim. 1960.gada 8.janvārī, ierasties kā atbildētāju Arņa Ruļļa prasībā par laulības šķiršanu uz tiesas sēdi 2021.gada 9.novembrī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 9. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Rīgas rajona tiesa paziņo ALEKSANDRAM KOZUBAM, dzim. 1987.gada 1.septembrī, ka Rīgas rajona tiesa 2021.gada 4.februarī saņemts Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 9 zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica pieteikums, ar kuru lūgts apstiprināt 2021.gada 8.janvara izsoles aktu Nr. 00001/009/2021–AKT izpildu lieta Nr.00642/009/2019 par Aleksandram Kozubam piederoša nekustama īpašuma Celmu iela 5–23, Liepāja (domājama daļa 1/2), pārdošanu izsolē, dzēšot visas nostiprinātās parāda saistības un aizlieguma atzīmes.
Tiesas paziņojums par lietas izskatīšanu Aleksandram Kozubam, dzim. 1987.gada 1.septembrī, deklarētajā dzīvesvietas adresē nav izsniegts.
Ar Rīgas rajona tiesas tiesneses 2021.gada 14.septembra lēmumu nolemts par pieteikuma izskatīšanu publicēt paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieteikumu izskatīt rakstveida procesa 2021.gada 4.novembrī.
Pieteikums tiks izskatīts šādā sastāvā: tiesnese Dainida Sarma. Uz izskatīšanu rakstveida procesa lietas dalībniekiem nav jāierodas.
Aleksandram Kozubam, dzim. 1987.gada 1.septembrī, ir Civilprocesa likuma 74. panta otrajā daļā noteiktās civilprocesuālās tiesības. Pieteikumu Aleksandrs Kozubs var saņemt Rīgas rajona tiesā, Ieriķu ielā 5, Rīgā, vai Latvijas tiesu e–pakalpojumu portālā https://manas.tiesas.lv/eTiesas/".