Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Ingai Jaunzemei piederošo ¼ domājamo daļu no nekustamā īpašuma – ēkām Lietuviešu ielā 3, Liepājā, kadastra Nr.17005200388. Parādniece – Inga Jaunzeme. Piedzinēji: (a) Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, (b) SIA "Intrum Latvia", reģistrācijas Nr. 40203088409, Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV–1039. Novērtējums – EUR 7100,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000200388001, un kopējo platību 160,2 kv.m, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000200388002 un kopējo platību 12,2 kv.m, veļas mājas ar kadastra apzīmējumu 17000200388004 un kopējo platību 7,5 kv.m, atejas ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000200388005 un kopējo platību 2,4 kv.m. Zemesgabals neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā. Ēkas atrodas uz zemesgabala, kura īpašniece ir Latvijas valsts Finanšu ministrijas personā. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17005200388, bet Ingas Jaunzemes īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma ¼ domājamā daļa pieder Ingai Jaunzemei, pamatojoties uz 03.11.1987. noslēgto pirkuma līgumu Nr.1–3886. Ar 03.11.1987. līgumu ir noteikts, ka Ingas Jaunzemes atsevišķā lietošanā tiek nodots dzīvojamās mājas dzīvoklis pēc plāna Nr.2, kas atrodas pirmajā stāvā un sastāv no divām istabām ar 15,8 kv.m, un 15,8 kv.m, 2/5 no šķūņa Nr.2, bet kopējā lietošanā paliek dzīvojamās mājas koridors B 14,3 kv.m platībā, un priekštelpa A 3,4 kv.m platībā, kā arī veļas māja un tualete. Otrās izsoles sākumcena – EUR 5325,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 29.septembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 29.oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 19.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 710,00. Tālr. 63232382.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vecajā ostmalā 56, Liepājā, kadastra Nr. 17000300024, kas sastāv no zemesgabala 769 kv.m platībā, uz kura atrodas noliktava ar kopējo platību 441,3 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 47 800 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 1.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 1.novembris plkst.13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 21.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 4780 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Mārai Kravčenko piederošo nekustamo īpašumu Ugāles iela 11–10, Liepāja, kadastra Nr.17009013099. Parādniece: Māra Kravčenko. Piedzinēji: (a) BIGBANK AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103200513, Gustava Zemgala gatve 78–1, Rīga, LV–1039, (b) SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416, (c) Ričards Tobers, (d) Gints Zeikmanis. Novērtējums:  EUR 12 200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 38,5 kv.m, kas atrodas daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 385/28849 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000440150001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000440150. Māra Kravčenko nekustamo īpašumu mantojusi, bet zemesgrāmatā nav nostiprinājusi savas īpašuma tiesības. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009013099. Pirmās izsoles sākumcena EUR 12 200,00. Izsoles solis EUR 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 28.septembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 28.oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1220,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, rīko nekustamā īpašuma Viršu iela 8 – 73, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 5308, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 73 ar kopējo platību 48,9 m², kopīpašuma 489/36315 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000020355001), kopīpašuma 489/36315 domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 17000020355). Nekustamā īpašuma īpašnieks – Edgars Stonkus. Piedzinējs – PlusPlus Baltic OU, juridiskā adrese: Tartu mnt 83, 6th Floor, Tallinn, Igaunija. Nekustamā īpašuma novērtējums – 9300,00 EUR. Nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcena – 6975,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 14. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 930,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr. LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2021. gada 24. septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 25. oktobris plkst. 13.00.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta:  Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Danielam Gabaliņam piederošo nekustamo īpašumu Cukura iela 5–11, Liepāja, kadastra Nr.17009026805. Parādnieks: Daniels Gabaliņš. Piedzinēji: (a) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010; (b) Jekaterina Kohova. Novērtējums – EUR 10 700,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 45,2 kv.m, kas atrodas daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 452/29013 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000220079001, no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 17000220079002 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 17000220079. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, kadastra Nr.17009026805. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 10 700,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 24.septembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 25.oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 14.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1070,00. Tālr. 63232382.

Komecreģistrs

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 24.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40008310442
Nosaukums: Volejbola klubs "LIEPĀJA"
Adrese: Liepāja, Meldru iela 1, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 23.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203348150
Firma: SIA ARTFIKSA
Pamatkapitāls:  2850 EUR
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 103 – 13, LV–3405

Individuālais komersants

Reģistrācijas datums: 22.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40002191522
Firma: K Egors–N
Adrese: Liepāja, Jūras iela 5 – 48, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 23.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203347988
Firma: SIA "Windows PRO"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Ozolu iela 12 – 5, LV–3411

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA POŅEMECKA (LIDIA PONEMETSKA), personas kods 240143–XXXXX, miršanas datums 19.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA STAROVECKA, personas kods 210361–XXXXX, miršanas datums 26.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGMANTS GURAUSKS, personas kods 180358–XXXXX, miršanas datums 22.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMĀRA POGODINA (TAMARA POGODINA), personas kods 270338–XXXXX, miršanas datums 13.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJS SBITŅEVS, personas kods 190152–XXXXX, miršanas datums 12.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZINAIDA PĻEHUNA (ZINAIDA PLEKHUN), personas kods 171241–XXXXX, miršanas datums 04.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 214161.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNIS MATISONS, personas kods 190746–XXXXX, miršanas datums 11.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLIVERS STAHOVSKIS, personas kods 081150–XXXXX, miršanas datums 10.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGNATS DŽERIŅŠ, personas kods 040940–XXXXX, miršanas datums 03.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LANDA SILACĒRPA, personas kods 301064–XXXXX, miršanas datums 14.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KAZIMIRS KAUPS, personas kods 151242–XXXXX, miršanas datums 12.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 214010.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 14. oktobrī plkst.12.30 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA DUNKERE, personas kods 010238–XXXXX, miršanas datums 15.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS NIEDRE, personas kods 240245–XXXXX, miršanas datums 27.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MUDRĪTE IRMA GRUNDE, personas kods 010738–XXXXX, miršanas datums 04.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājums nokārtot saistības

Adresāts: ARTŪRS ŠLOSBERGS ZAHAREVSKIS, personas kods 2112XX–XXXXX.
Paziņojums par Cesijas Līguma noslēgšanu (Cesijas līguma datums 2021.gada 25.maijā) un atgādinājums parādniekam Nr.2021/25/05 par pienākumu samaksāt parādu pilnā apmērā.
Jānis Rimša, dzīv. Salaspilī, Rīgas iela 12/12, LV–2121, Latvijas Republika, turpmāk tekstā "Cedents", no vienas puses, un Georgijs Zotovs, dzīv. Liepājā, Lāčplēša iela 20–12., LV–3401, Latvijas Republika, turpmāk tekstā "Cesionārs", no otras puses, abi kopā saukti "Līdzēji", noslēdza Cesijas līgumu.
Saskaņā ar Cesijas līgumu Cedents cedē tā pamatparāda prasījumu un visus blakus prasījumus, kas izriet no pamatparāda prasījuma, turpmāk tekstā – Prasījums pret Artūru Šlosbergu Zaharevski, turpmāk tekstā – Parādnieks, pamatojoties uz 2015.gada 13.janvāra aizdevuma līgumu par summu 22 500 EUR (divdesmit divi tūkstoši pieci simti euro) un blakus prasījumi uz Cesijas līguma noslēgšanas datumu 8548 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro) apmērā.
Parādnieka parāds izriet no 2015.gada 13.janvāra Aizdevuma līguma, kas tiek noslēgts starp Jāni Rimšu un Artūru Šlosbergu Zaharevski. Aizdevums tiek izsniegts Aizņēmējam uz termiņu līdz 2015.gada 13.jūnijam.
Lūdzu apmaksāt pilnu parāda summu 31 048 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis četrdesmit astoņi euro), kas sastāv no aizdevuma pamatparāda summas 22 500 EUR (divdesmit divi tūkstoši pieci simti euro) un blakus prasījumiem 8548 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro), ko veido likumiskie procenti, 20 dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas dienas, pārskaitot to uz bankas kontu AS Swedbank, LV38HABA0551003859448, saņēmējs Georgijs Zotovs.
Paziņo zv.notāre D.Tučkus.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69336821, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras lietā pret YI LUN WILLIAM WONG par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo Yi Lun William Wong, dzim. 1989. gada 29. janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Ģenerāļa Baloža iela 39–61, Liepāja, LV–3414, ka civillieta Nr. C69336821 tiks izskatīta rakstveida procesā 2021. gada 3. novembrī, un saīsināto sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2021. gada 3. novembrī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250. panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Igors Kligačs un izskaidro, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.2 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93. panta trešā daļa).