Liepājas cietumā ir izveidota radošā darbnīca, kurā ieslodzītajiem jauniešiem ir iespējams nodarboties ar mūziku, zīmēšanu un gleznošanu, kā arī apgūt šūšanas prasmes.

Kā informē biedrība "Liepājas pirmstiesas uzraudzības centrs", radošā darbnīca izveidota pateicoties Eiropas Komisijas piešķirtajam līdzfinansējumam, programmas "Jaunatne darbībā” apakšprogrammas "Jauniešu iniciatīvas” ietvaros.

Ikdienas darbošanās radošajā darbnīcā noris gan individuālā veidā, izmantojot projekta ietvaros sagādātos mācību materiālus papīra un DVD formā, gan profesionālu apmācītāju klātbūtnē.

Projekta norise ir balstīta uz jauniešu līdzdalības principu, kas nozīmē, ka jauniešiem tiks veicināta tādu sociālo prasmju attīstība kā – vienlīdzība, līdzcietība, cieņa un respekts pret otra zināšanām un prasmēm, nediskriminācija u.c. sabiedrībai būtiski jautājumi. Tāpat, projekta dalībnieki projekta ietvaros būs apguvuši prasmes plānot, analizēt un novērtēt, jo atbilstoši apakšprogrammas "Jauniešu iniciatīvas” vadlīnijām, paši jaunieši ir šī projekta plānotaji un
īstenotāji, kur biedrība "Liepājas pirmstiesas uzraudzības centrs” sniedz jauniešiem visu nepieciešamo atbalstu un uzņemas likumiskā pārstāvja lomu.

Visu projektu caurvij Eiropas dimensija un projekta laikā, notiks arī vairāki atsevišķi pasākumi, kas tieši vērsti uz Eiropas pilsoņa apziņas veicināšanu jauniešos.

Projekta norise turpināsies līdz 2013.gada 31.jūlijam.