Izglītības pārvalde līdz 2022. gadam sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu arī īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

Projekts tiek realizēts, lai lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Liepājā šajā projektā šobrīd iesaistītas sešas skolas, 118 izglītojamie no 5. līdz 12. klasei un 94 pedagogi, informē Liepājas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem individuālu atbalstu.

Katram skolēnam, kurš tiek iesaistīts projektā, sadarbībā ar pedagogu–konsultantu tiek izstrādāts individuālais mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plāns, ietverot tajā dažādus atbalsta pasākumus – individuālas konsultācijas skolā, sabiedriskā transporta pakalpojuma izdevumu kompensācija starppilsētu sabiedriskajā transportā, ēdināšanas izdevumu un individuālās lietošanas priekšmetu ( apģērbs, apavi, higiēnas preces ) apmaksa. Skolēnam papildus pedagoga palīga atbalstam tiek sniegts arī citu nepieciešamo speciālistu atbalsts – psihologa, sociālā pedagoga, logopēda utt.

Liepājā šobrīd projektā iesaistīti pavisam 118 skolēni no sešām skolām – Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola (6 skolēni ), Raiņa 6. vidusskola (20 ), 7. vidusskola ( 7 ), 8. vidusskola (19 ), Liepājas internātskola (47), Vakara (maiņu) vidusskola (19).  Individuālo pieeju katram skolēnam īsteno pavisam 94 pedagogi. Pedagoga palīgi ir īpaši sagatavoti, lai palīdzētu skolēnam gan mācību stundās, gan individuālās konsultācijās pēc stundām.

Plānots, ka tuvākajā laikā projektā tiks iesaistītas vēl piecas Liepājas skolas – O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, A.Puškina 2. vidusskola, J. Čakstes 10. vidusskola, 12. vidusskola un 3. pamatskola.

Aprēķināts, ka maksimālais atbalsts katram skolēnam no Eiropas Sociālā fonda mēnesī ir 300 eiro. Latvijā kopumā šajā projektā paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Statistika liecina, ka zēni pamet mācības divreiz biežāk nekā meitenes. Kā nozīmīgākos iemeslus viņi min darba uzsākšanu un nepatiku pret mācībām, bet meitenes – grūtniecību un veselības problēmas. Abiem dzimumiem mācīties traucē arī motivācijas trūkums. Šajā ziņā veidojas apburtais loks – jauniešiem ir grūtības mācīties, tādēļ trūkst motivācijas un viņi neattaisnoti kavē stundas. Savukārt stundu kavējumi noved pie nespējas laikā apgūt uzdoto. Liepājas vispārizglītojošās skolās pagājušajā mācību gadā skolēnu "atbirums", kuri pameta mācības, vidusskolās bija 120. Savukārt pamatskolās otrgadnieku skaits 1.–4. klasēs pērn bija 10, bet 5.–9. klasēs – 40.

Tā kā izvēle pamest skolu iet roku rokā ar sarežģītām attiecībām klasē, grūtiem finansiālajiem apstākļiem, nelabvēlīgu vidi ģimenē un citiem jūtīgiem jautājumiem, ne vienmēr pedagogi ir pietiekami sagatavoti, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu. Daļa vecāku nepietiekami interesējas par bērna skolas gaitām un neapzinās izglītības būtisko nozīmi viņa nākotnē.

Vairāk par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" iespējams uzzināt www.pumpurs.lv.