Sākot ar šo mācību gadu arī divās uzsākta vēl nebijusi atbalsta programmas ieviešana drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanai.

Lai kopīgi ieviestu atbalsta programmu skolēniem un jauniešiem Liepājas 15. vidusskolā un Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā, sadarbojas septiņu Latvijas augstskolu pētnieki, docētāji, valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

"Atbalsta programma veido sistēmisku pieeju jautājumiem, kas pēdējā desmitgadē izglītības sistēmā palikuši novārtā – kā atbalstīt skolēnus, kuriem ir grūtības mācībās, zemas sekmes, un kuriem ir uzvedības problēmas. Projektā galvenā uzmanība tiek pievērsta faktoriem, kas rada risku skolēniem pamest skolu, neturpināt izglītību," projekta darbību raksturo projekta satura koordinatore Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Dita Nīmante.

Programmā ir piecas savstarpēji saistītas sadaļas: atbalsts pozitīvai uzvedībai, sociāli emocionālā audzināšana, vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai, karjeras atbalsta programma skolēniem, kā arī mentorings alternatīvai dzīves pieredzei "Lakstīgala"," skaidro projekta vadītāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāna palīdze Gunta Kraģe, norādot, ka labās prakses piemēri tika meklēti gan Latvijas pašvaldībās, gan arī vizītēs skolās Lietuvā, Vācijā, Polijā, Norvēģijā, kā arī praktiski materiāli iegūti no ASV.

Viens no jautājumiem, ko risinās programma – kā skolai konsekventi un sistēmiski rīkoties gadījumos, kad skolēni ievēro skolas izstrādātos noteikumus un kā rīkoties, ja pārkāpj skolas noteikumus, ir agresīvi. Projektā ir izstrādāta sistēmiska pieeja, kas paredz iesaistīt gan pašvaldības institūcijas, gan vecākus.

15.septembrī Latvijas Universitātē pirmo reizi sadarbības programmas "Lakstīgala" seminārā klātienē tikās 60 skolēni no dažādām Latvijas vietām ar tiem 60 studentiem, kuri ir kļuvuši par mentoriem. No Liepājas piedalījās 6 bērni ar vecākiem un studentiem no Liepājas Universitātes, kuri kļuvuši par šo bērnu " lielajiem draugiem". Projektā iesaistītie bērni uz mācību gada laiku iegūst draugus, kuri viņiem palīdzēs veiksmīgāk iejusties sabiedrībā, izvirzīt un apjaust savus mērķus, un to, kā tos sasniegt.

Programmā piedalās tie pedagoģijas, psiholoģijas un izglītības zinātņu studenti, kuri ir motivēti individuāli strādāt ar skolēniem, pilnveidojot jauniešu personības un veicinot pozitīvu uzvedību.

Programmā "Lakstīgala" mentors jeb students un skolēns sadarbosies, tiekoties vienu reizi nedēļā un pavadot kopā vairākas stundas. Mentora uzdevums ir pēc paša izstrādāta un ar augstskolas pasniedzējiem saskaņota plāna rosināt jaunieša interesi par notiekošo kultūrā un sabiedriskajos procesos, kā arī sekmēt priekšstatu veidošanos par savstarpējām attiecībām, draudzību, mācīšanos. Programmas darbības laikā mentors rakstīs personīgo dienasgrāmatu, kurā ir atspoguļotas viņa darbības, jaunieša attieksmes maiņa, izmaiņas uzvedībā un mācībās.

Sadaļu "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" (APU) skolas sākušas apgūt jau no pašas pirmās skolas dienas šajā mācību gadā. Katras skolas kolektīvs izveidojis savus uzvedības noteikumus, kuri jāievēro ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Projekta mērķis ir nevis cīnīties ar sekām, bet veicināt pozitīvo.

Liepājas 15. vidusskolas direktors Gints Ročāns:  "Par projekta ieguvumiem vēl grūti spriest, jo skolā tikai šonedēļ sākusies projekta ieviešana ( no 1. septembra visi mācījās un atkārtoja pozitīvas uzvedības noteikumus). Šonedēļ klasēm izdalītas pirmās kartiņas, kuras skolēni nopelna ar pozitīvu uzvedību. Skolēni cenšas pildīt šos noteikumus, jo stimuls ir arī lielā balva – bezmaksas ekskursija pirmajai klasei, kuras kontā būs 1000 kartiņas. Taču skolas direktors uzskata, ka atbalsta programmas galvenais ieguvums tomēr būs tas, ka tā ļaus izcelt bērna uzvedībā labāko, uzslavēt un iedrošināt viņa centienus,  veicinās pozitīvas uzvedības iemaņu attīstību.

Informācija par projektu

Projekta "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei" realizācija notiek Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātes 1.2.2.4.1. "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana" ietvaros.

Latvijas Universitāte īsteno projektu sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 25 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru.
Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada 3. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.
Projekta finansējuma apmērs: Ls 1 600 000, 85% (Ls 1 360 000) no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% (Ls 240 000) finansē Latvijas valsts.

Projekta virsmērķis ir izstrādātās atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaitu 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs, veicinot viņu iesaistīšanos izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta tiešais mērķis ir izzināt, modelēt, aprobēt un izvērtēt sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēmu 13 – 25 gadus veciem jauniešiem 15 pašvaldībās, lai samazinātu sociālās atstumtības riskus un to jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī veicinātu viņu profesionālās ievirzes izglītību un nodarbinātību, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmu un paaugstinot projektā iesaistītā personāla kompetences līmeni.

Plašāka informācija par projekta aktualitātēm: www.atbalsts.lu.lv.