Lai 8.vidusskolu arī turpmāk saglabātu kā vidusskolu, nolemts Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu pievienot Liepājas 8. vidusskolai, tā palielinot skolēnu skaitu.

Šo lēmumu domes 21.marta sēdē vienprātīgi atbalstīja visi 15 deputāti. Lēmums tiks īstenots līdz šā gada 1. septembrim. Līdz ar apvienošanu 8.vidusskolai tiks nodotas arī Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas mācību programmas, kuras vakarskolas audzēkņi no jaunā mācību gada varēs turpināt apgūt kā atsevišķu programmu 8.vidusskolā.

Pagaidām pašvaldība nav izlēmusi, ko iesākt ar atbrīvojušos ēku Raiņa ielā 5, atbildot uz deputātes Ludmilas Rjazanovas jautājumu, sēdē sacīja domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis. Viņš norādīja, ka ir divas iespējas – vai no ēku iznomāt vai nodot atsavināšanai, taču tas vēl esot jālemj.

Lai stiprinātu Liepājas 8. vidusskolu arī sākumskolas posmā, tiek apsvērta iespēja skolas vienā korpusā, pirms tam sakārtojot infrastruktūru, īstenot arī pirmsskolas izglītības programmu 5 – 6 gadīgo bērnu apmācībai, norādīja domes priekšsēdētājs.

Kā skaidro Izglītības pārvalde, vispārējās izglītības likuma grozījumos, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī, paredzēti tikai divi vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipi – vidusskolas un valsts ģimnāzijas, no vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipoloģijas izslēdzot vakara (maiņu) vidusskolas. Tajā pašā laikā tiek saglabāta iespēja neklātienes un tālmācības programmas īstenot vidusskolās.

Normatīvie akti nosaka, ka no 2020. gada 1. septembra minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības iestādē ir vismaz 120 audzēkņi, nodrošinot vismaz divas paralēlās klases. Skolēnu skaitam viena klasē jābūt vismaz 22 izglītojamiem.

Izvērtējot Liepājas pilsētā esošo un prognozēto vispārējās izglītības iestāžu piepildījumu, mācību telpu noslodzi un to pilnvērtīgu izmantošanu, konstatēts, ka minētajām prasībām nekvalificējas Liepājas 8. vidusskola. Ņemot vērā izglītojamo skaitu Liepājas 8.vidusskolas 10. – 12.klasēs (52 izglītojamie),  Liepājas 8.vidusskola nespēs izpildīt Ministru kabineta noteikumu   prasības, kas stāsies spēkā 2020. gada 1.septembrī. Tāpat Liepājas 8.vidusskolai nākotnē pastāv risks nenokomplektēt 1. klases.

Savukārt Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas pastāvēšana esošajās ēkās Raiņa ielā 5 ir neekonomiska – ēkai nepieciešami ievērojami ieguldījumi – 52 000 eiro pagraba sienu sanācijai un telpu remontam. Tā kā atsevišķas izglītības programmas tiek īstenotas Raiņa ielā 3, arī šajā objektā jumta avārijas remontam nepieciešams ieguldīt 53 900 eiro.

 
Šobrīd Vakara (maiņu) vidusskolā mācās 302 izglītojamie no 15 līdz 50 gadiem, no kuriem trešā daļa apgūst vidējo izglītību tālmācībā. Liepājas 8. vidusskolā mācās 577 audzēkņi. Apvienojot abas skolas, veidotos spēcīga vidusskola ar audzēkņu skaitu ap 900, tas ļautu stiprināt arī skolas pedagogu potenciālu. Abās skolās 16 pedagogi ir pensijas un pirmspensijas vecumā.

Liepājas 8. vidusskolā no jaunā mācību gada plānots īstenot arī pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma “Jūras zinības”, kura šogad tiek aprobēta Liepājas internātpamatskolā.

Lēmums stāsies spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas direktorei pēc lēmuma stāšanās spēkā uzdots informēt attiecīgās institūcijas un personas, tai skaitā izglītojamo vecākus, pedagogus, darbiniekus.

Deputāti arī pieņēma lēmumu atzīt par spēku zaudējušu pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumu "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas vakara (maiņu) vidusskola" nosaukuma maiņu".