Veselība ministrija atzīst, ka situācija ar bērnu zobārstniecību Liepājā ir kritiska, un kā pagaidu risinājumu sola mobilo zobārstniecības pakalpojumu pie slimnīcas vēl šajā gadā.

Mobilais zobārstniecības kabinets būs pieejams no 2018. gada 17. decembra līdz 22. decembrim, sniedzot valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus pie Liepājas reģionālās slimnīcas, teikts Veselības ministrijas sniegtajā atbildē Liepājas domes deputātei Ludmilai Rjazanovai.

Vēstulē, ko parakstījusi valsts sekretāra pienākumu izpildītāja D. Mūrmane-Umbraško, teikts: "Veselības ministrija ir saņēmusi kolektīvu (deviņu vecāku) sūdzību par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu nepieejamību Liepājā un ierosinājumus situācijas risinājumam, kā arī lūgumu atbildi uz iesniegumu sūtīt Ludmilai Rjazanovai.

Sniedzam informāciju, ka daudzviet Latvijā valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamība ir saistīta ar ārstniecības personāla finansiālo motivāciju nodrošināt šādu pakalpojumu. Tādējādi Veselības ministrija jau vairākus gadus īsteno darbības, lai esošo resursu ietvaros risinātu bērnu zobārstniecības jomas nepietiekamā finansējuma jautājumus. Piemēram, nepieciešamība pēc papildu finansējuma zobārstniecības nozarei ietverta vairākos politikas plānošanas dokumentos* un pēdējo divu gadu laikā pārskatīti un palielināti tarifi atsevišķiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ko valsts maksā par zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu bērniem, ievērojamu papildu finansējumu bērnu zobārstniecībai novirzot ar 2018. gadu no piešķirtā finansējuma veselības aprūpes sistēmas reformas pasākumu īstenošanai. Minētais ir uzlabojis situāciju attiecībā uz valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu nodrošinājumu valstī kopumā, apturot pakalpojumu sniedzēju skaita samazinājumu un atsevišķos reģionos pat veicinot nelielu pakalpojumu sniedzēju un apjoma palielinājumu. Ar minētajām tarifu izmaiņām, ko zobārsti novērtējuši atzinīgi, pakāpeniski tiek veicināta pakalpojumu sniedzēju ieinteresētība nodrošināt valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus bērniem, un tiek turpināts darbs pie jaunu pakalpojumu sniedzēju piesaistes.

Attiecībā uz valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību Liepājā, sniedzam informāciju, ka arī Veselības ministrijas rīcībā pieejamā informācija norāda uz kritisku situāciju valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanā Liepājā. Diemžēl Liepājas pilsētā ārstniecības iestādes, kuras sniedz zobārstniecības pakalpojumus, labprātāk izvēlas sniegt maksas pakalpojumus un neslēgt līgumus ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD) par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu. Kā iemesli līgumu neslēgšanai ar NVD tiek norādīti ne tikai finansiāli apsvērumi (jo mazāk zobārstu izvēlas sniegt valsts apmaksātus pakalpojumus, jo lielākas iespējas gūt peļņu ir maksas pakalpojumu sniedzējiem), bet arī darba specifika un administratīvais slogs, veicot sniegto zobārstniecības pakalpojumu uzskaitījumu apmaksai no valsts budžeta.

Ņemot vērā situāciju valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamībā bērniem Liepājā, situācijas risināšanā iesaistījies Veselības ministrijas galvenais speciālists zobārsta specialitātē A. Paeglītis, Liepājas pašvaldība un NVD, kas slēdz līgumus ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu un administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus. A. Paeglītis organizējis vairākas sanāksmes Liepājas pašvaldībā, ticies klātienē un pārrunājis līgumu slēgšanas iespējas ar ārstniecības iestādēm, kas sniedz zobārstniecības pakalpojumus Liepājā kā maksas pakalpojumus, kā arī ar mediju starpniecību informējis Liepājas iedzīvotājus par radušos situāciju. Vienā no pēdējām tikšanās reizēm, kurā piedalījāties arī Jūs, Veselības ministrijas galvenais speciālists zobārsta specialitātē pārrunāja ar Jums vēstulē minēto informāciju un priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Tāpat informējam, ka arī NVD aktīvi iesaistījies situācijas risināšanā Liepājā, piemēram, 2018. gada novembrī aptaujāti zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji Liepājā par līgumu slēgšanas iespējām ar NVD par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem.

Tāpat zobārstniecības pakalpojumus Liepājas iedzīvotājiem aicināti sniegt citās pilsētās nodarbināti zobārsti, kā arī ārpus Liepājas nodarbinātie zobārsti aicināti izvēlēties sniegt šādus pakalpojumus Liepājā. Vienlaikus noslēgts arī jauns līgums par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu, kā arī novirzīts papildu finansējums zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai Liepājā un rindu mazināšanai tuvākajās pilsētās, lai bērni no Liepājas varētu saņemt attiecīgo pakalpojumu arī citviet ārpus Liepājas.

Saskaņā ar NVD sniegto informāciju Liepājā valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus šobrīd sniedz četras zobārstniecības iestādes – IK "Bušmanis", Pīlādžu ielā 34 (zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumus), SIA "Liepājas reģionālās slimnīca", Kārļa Zāles laukumā 2 (zobārstniecības, zobu higiēnas un protezēšanas pakalpojumi), SIA "Veselības salons Z", Krišjāņa Valdemāra ielā 18 – 2 (zobu higiēnas pakalpojumi). Pēc aktīvas NVD un A. Paeglīša iesaistes problēmjautājuma risināšanā no 2018. gada 1. oktobra pieejami arī valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi bērniem ārstniecības iestādē A/S "Veselības centru apvienība", Liepājas medicīnas centrā, Brīvības ielā 95 (zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumi). Esošā finansējuma ietvaros NVD var noslēgt vēl papildus līgumus ar zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem par pakalpojumu sniegšanu no valsts budžeta līdzekļiem, taču Liepājā praktizējošie zobārsti diemžēl pašlaik izvēlas sniegt pakalpojumus par maksu un neslēgt līgumus ar NVD.

Tāpat situācijas risinājumam NVD ir noslēdzis līgumu ar SIA "DentBaltic" par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem mobilajā zobārstniecības kabinetā jeb autobusā. Lai gan parasti mobilie zobārstniecības kabineti tiek organizēti vietās ar pazeminātu zobārstu pakalpojumu pieejamību, piemēram, attālākos lauku reģionos, no 2018. gada 22. oktobra līdz 2018. gada 26. oktobrim valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšana mobilajā zobārstniecības kabinetā tika nodrošināta arī pie Liepājas reģionālās slimnīcas.

Ņemot vērā kritisko zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem Liepājā, plānots, ka mobilais zobārstniecības kabinets būs pieejams pilsētā arī no 2018. gada 17. decembra līdz 2018. gada 22. decembrim, sniedzot valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus pie Liepājas reģionālās slimnīcas. Taču vienlaikus uzsverams, ka mobilais zobārstniecības kabinets tiek organizēts kā pagaidu risinājums palīdzības sniegšanā un gaidīšanas rindas mazināšanā.

Arī Liepājas pašvaldība iesaistījusies problēmsituācijas risināšanā, mēģinot piesaistīt jaunus speciālistus un piedaloties situācijas risinājumu izstrādē.

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši likumā "Par pašvaldībām" noteiktajam pašvaldībām ir autonomā funkcija nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Tādējādi arī Liepājas pašvaldībai jāveic nepieciešamie pasākumi veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai.

Ņemot vērā minēto, situācija attiecībā uz valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību iespēju robežās tiek risināta, un arī turpmāk tiks īstenotas dažādas aktivitātes valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai bērniem Liepājā.

Attiecībā uz Jūsu sūdzībā sniegtajiem priekšlikumiem sniedzam informāciju, ka šobrīd bērniem jau tiek apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi no valsts budžeta, taču tādās ārstniecības iestādēs, kas sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus. Iedzīvotāji var brīvi izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, kur saņemt pakalpojumus. Ņemot vērā valsts apmaksātu zobārstu trūkumu Liepājā, iedzīvotāji tiek aicināti saņemt attiecīgos pakalpojumus citviet, kur šādi pakalpojumi ir pieejami (vēršam uzmanību, ka ārpus Liepājas ir ārstniecības iestādes ar mazu gaidīšanas laiku zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumu saņemšanai).

Par pienākumu pašvaldības pakļautībā esošās zobārstniecības iestādēs nodrošināt bezmaksas dežūrārsta pakalpojumus 24/7, sniedzam informāciju, ka NVD slēdz līgumus ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu un apmaksu par veikto darbu, savukārt darbu ārstniecības iestādē organizē iestādes vadītājs. Pašvaldība var risināt darba organizācijas jautājumus savā pakļautībā esošās ārstniecības iestādēs atbilstoši kompetencei, tajā skaitā risināt darba laika un atalgojuma jautājumus.

Savukārt saistībā ar zobārstu piesaisti zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai bērniem no citām valstīm informējam, ka Veselības ministrija neiebilst pret ārstu-speciālistu, tajā skaitā zobārstu, piesaisti no citām valstīm. Vienlaikus sniedzam informāciju, ka ārstniecības personu piesaiste var notikt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktā kārtībā. Detalizētāka informācija par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pieejama Akadēmiskās informācijas centrā (biroja adrese: Dzirnavu iela 16 (3.stāvs), Rīga; pasta adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050; kontakttālrunis: (+371) 67 225 155; e-pasta adrese: aic@aic.lv; mājaslapa: sk. šeit). Ar jautājumiem par kvalifikācijas atzīšanu var vērsties arī Latvijas Ārstu biedrībā.

Tāpat sniedzam informāciju attiecībā uz rezidentu piespiedu nosūtīšanu darbam Liepājā un paskaidrojam, ka rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība Latvijā šobrīd paredz noteikta laika nodarbinātību personām, kuru apmācība rezidentūrā finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, taču neietver prasību par piespiedu nodarbinātību valsts izvēlētā ārstniecības iestādē un pilsētā. Papildus informējam, ka, ņemot vērā to, ka Latvijā atsevišķās teritorijās trūkst ārstniecības personu, ne tikai zobārstu, bet arī citu speciālistu, ārstniecības personāla piesaiste reģionos aktualizēta vairākkārtīgi. Šobrīd pieejami dažāda veida motivējoši atbalsta mehānismi, lai jaunie speciālisti izvēlētos darbu ārpus Rīgas, taču piespiedu nosūtīšana darbam teritorijās, kur novērojams ilgs gaidīšanas laiks uz pakalpojumu, skatāma kontekstā ar cilvēktiesībām.

Ņemot vērā minēto un valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamības jautājuma aktualitāti, Veselības ministrija, NVD un A. Paeglītis turpinās iesāktās aktivitātes ne tikai papildus finansējuma, bet arī speciālistu piesaistīšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu zobārstniecības aprūpi bērniem.

Vienlaikus, ņemot vērā pašvaldību noteiktās funkcijas, aicinām arī Liepājas pašvaldību īstenot aktivitātes zobārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Liepājas iedzīvotājiem.

Papildus informējam, ka pēc Jūsu sūdzības saņemšanas esam veikuši nepieciešamos tehniskos uzlabojumus Veselības ministrijas mājaslapā atsauces norādē un sasaistē ar NVD mājaslapā pieejamo informāciju attiecībā uz valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu saņemšanas iespējām".

*Primārās veselības aprūpes attīstības plānā 2014.–2016.gadam, Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2018.–2020. gadam un informatīvajā ziņojumā “Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2018.gadā.