Lai sniegtu materiālu atbalstu Liepājas iedzīvotājiem, kuri palikuši bez ienākumiem vai tie būtiski samazinājušies sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju un netiek saņemts valsts atbalsts, 18. februārī Liepājas pilsētas Domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi "Par Liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar "Covid–19" izplatību", informē Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Šis pabalsts paredzēts iedzīvotājiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājā, gadījumos, kad ārkārtējās situācijas rezultātā cilvēkam samazinājušies vai zuduši ienākumi no algota darba, saimnieciskās vai profesionālās darbības. Tā mērķis ir daļēji kompensēt negūtos ienākumus gadījumos, kad netiek saņemts valsts atbalsts. Piemēram, cilvēks zaudējis darbu ārkārtējās situācijas dēļ, taču viņam nav tiesību saņemt bezdarbnieka pabalstu, samazināta darba slodze vai darba stundas u.c.

Krīzes pabalstu piešķirs 80% apmērā no trīs iepriekšējo mēnešu vidējiem ienākumiem, bet ne mazāk kā 250 eiro un ne vairāk kā 500 eiro personai, kuras ienākumi saistībā ar konkrētās ārkārtējās situācijas iestāšanos ir zuduši. Savukārt personām, kuru ienākumi ārkārtējās situācijas ietekmē būtiski samazinājušies, pabalstu piešķirs 80% apmērā no summas, par kādu ienākumi samazinājušies attiecībā pret vidējiem ienākumiem par iepriekšējiem trīs mēnešiem, bet ne mazāk kā 150 eiro un ne vairāk kā 250 eiro.

Pabalstu nepiešķir, ja mājsaimniecības ienākumi pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā iepriekšējā mēnesī pārsniedz 500 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā – 250 eiro. Par mājsaimniecību uzskatāmas vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

Pabalstu piešķir un izmaksā Sociālais dienests, kamēr valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar "Covid–19" izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, norādot izveidojušās krīzes situācijas saistība ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, un dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus. Konsultāciju par krīzes pabalsta saņemšanu un palīdzību iesnieguma sagatavošanā var saņemt pa tālruni 634 89652.

Pabalsta krīzes situācijā izmaksai Sociālā dienesta budžetā 2021.gadā ieplānoti 42 000 eiro.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ja cilvēkam tomēr valsts sniegtais atbalsts un arī darba alga ir nepietiekama ģimenes pamatvajadzību nodrošināšanai, šādos gadījumos jāvēršas Sociālajā dienestā, lai kārtotu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālās palīdzības pabalstus.

Tā kā Sociālais dienests ārkārtējās situācijas laikā strādā attālināti, iesniegumu un dokumentus iespējams ievietot pasta kastītē pie Sociālā dienesta Eduarda Veidenbauma ielā 3, durvīm vai nosūtīt pa pastu, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūti uz e–pastu socialais.dienests@liepaja.lv.

Foto no unsplash.com