Papildināts. Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes pastāvīgo komiteju sēžu darba kārtību ceturtdien 11.maijā. Pirmā no sēdēm sāksies jau pulksten 9.30.

Liepājas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas sēde 11.05.2017. pulksten 9.30 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā

1.Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā".
2.Par grozījumiem deleģēšanas līgumā.
3.Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020. gadam" aktualizēšanu.
4.Par konkursu "Par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā".
5.Par bezmantinieka mantu Ūdens ielā 35, Liepājā.
6.Par ceļa servitūta tiesību nodibināšanu.
7.Par zemesgabala, Siguldas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siguldas ielā 13, daļas, iznomāšanu.
8.Par zemesgabala, Ganību ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ganību ielā 188 un 190, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
9.Par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
10.Par Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.marta lēmuma Nr.123 atcelšanu.
11.Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēde 11.05.2017. pulksten 14 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā

1.Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020. gadam" aktualizēšanu.
2.Par grozījumiem deleģēšanas līgumā.
3.Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 15. septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju".
4.Par vieglatlētikas manēžu.
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2017. gadam".
6.Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā".
7.Par kustamas mantas atsavināšanu.
8.Par neapdzīvojamo telpu Roņu ielā 1 lietošanas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
9.Par bezmantinieka mantu Ūdens ielā 35, Liepājā.
10.Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11.Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215-5 izsoli.
12.Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-3 izsoli.
13.Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73-8 izsoli.

Papildināts. Pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 11.maijā plkst. 12.30, 226. telpā, Liepājā, Rožu ielā 6
1.Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Zemessardzes štābu.

2.Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 "Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā".

3.Par projektu "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija".

Lēmums ir nepieciešams, lai nodrošinātu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" iesniegšanu finansējuma saņemšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros.  

Projekts ir secīgs turpinājums pašvaldības iepriekšējiem ieguldījumiem, veicot izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes pasākumus ar Eiropas Reģionālā attīstības un Kohēzijas fondu atbalstu, kad tika sakārtotas ēku fasādes, jumti, mainīti logi un ārdurvis, veikta ēku pamatu siltināšana.

Tuvāko gadu laikā desmit Liepājas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijā, īstenojot vairākus projektus, plānots  ieguldīt kopumā 10,4 milj. eiro. Tik apjomīgas investīcijas izglītībai Liepājā vēl nav bijušas. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas Savienība, bet 15 procenti būs pašvaldības līdzfinansējums.

Šis projekts ir SAM 8.1.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" otrais projekts, plānots, ka sekos vēl trešais projekts "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" ar 4 skolu renovāciju.
Darbi jau notiek pirmajā projektā "Liepājas valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā".

Šajā projektā ir iespējams piesaistīt finansējumu iekštelpu, tai skaitā sanitāro mezglu, sporta zāļu atjaunošanai, iekšējo inženiertīklu nomaiņai, uzlabot ēku ugunsdrošību, iegādāties ergonomiskas mēbeles skolēniem un jaunas IK tehnoloģijas, piesaistot no Eiropas Reģionālā attīstības fonda par kopējo summu 5 382 000 eiro.

Šī projekta ietvaros paredzēts uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi piecās Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs :
-Liepājas A. Puškina 2.vidusskola, Liedaga iela 5;
-Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, Rīgas iela 50;
-Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Ganību iela 106;
-J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola, Alejas iela 16;
-Liepājas 12.vidusskola, Kr.Valdemāra iela 35/37.