Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 11.martā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam" par 2021.gadu(programma spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai). A.Kļaveniece
2. Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta". K.Lukošjus
3. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Meldru ielas pārbūvei. K.Lukošjus
4. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. U.Kaugurs
5. Par grozījumiem sadarbības līgumā. I.Lapiņa
6. Par Liepājas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas noteikumiem. J.Neimanis
7. Par projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem". K.Niedre-Lathere
8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Nekustamā īpašuma pārvalde"". M.Egmanis
9. Par zemesgabala Turaidas ielā 8B, blakus nekustamajam īpašumam Britu flotes ielā 6, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
10. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 1A, daļas nomu. M.Egmanis
11. Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu Parka iela 6, Liepāja, nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
12. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
13. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5–107 atsavināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7–17 atsavināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14–60 atsavināšanu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B–12 atsavināšanu.
M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4–40 atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 11.martā pulksten 12

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Sociālo lietu komisijas lēmumu Aija Mickus
2. Par Sociālo lietu komisijas lēmumu Evija Jaunsleine

Komitejas priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 11.martā pulksten 13.

1. Par grozījumu pašvaldību iestādes "Liepājas sporta spēļu skola" nolikumā. E.Mūrniece
2. Par projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem". K.Niedre-Lathere

Komitejas priekšsēdētājs A.Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 11.martā pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem". K. Niedre-Lathere
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu. R.Fricbergs
3. Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta". K.Lukošjus
4. Par aizņēmumu projekta "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" īstenošanai. E.Kalveniece
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam". E.Kalveniece
6. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Nekustamā īpašuma pārvalde"". M.Egmanis
7. Par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 72–2, Liepājā. M.Egmanis
8. Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu Parka iela 6, Liepāja, nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
9. Par neizpildīto saistību dzēšanas priekšlikuma saskaņošanu. M.Egmanis
10. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5–107 atsavināšanu. M.Egmanis
11. Par neapdzīvojamo telpu Kuršu ielā 21–11N izsoli. M.Egmanis
12. Par neapdzīvojamo telpu Ventspils ielā 53–75 izsoli. M.Egmanis
13. Par nekustamā īpašuma Dārza ielā 9–61 izsoli. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 25–13 izsoli. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79–5 izsoli. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 3–3 izsoli. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57–8A izsoli. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65–9 izsoli. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5–7 izsoli. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5–4 izsoli. M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Bērzu ielā 21–14 izsoli. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Baseina ielā 18–3 izsoli. M.Egmanis
23. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 49 izsoli. M.Egmanis
24. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 53 izsoli. M.Egmanis
25. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21–38 nosacīto cenu. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 9–10 nosacīto cenu. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 109–15 nosacīto cenu. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 76/80–34 nosacīto cenu. M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Imantas ielā 10–3 nosacīto cenu. M.Egmanis
30. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7–17 atsavināšanu M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14–60 atsavināšanu. M.Egmanis
33. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B–12 atsavināšanu. M.Egmanis
34. Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4–40 atsavināšanu. M.Egmanis

Domes priekšsēdētājs J.Vilnītis