Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 11.februārī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. D.Liepniece–Liepiņa
2. Par grozījumiem 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā". A.Vitāls
3. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.–2023.gadam. O.Zutis
4. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.–2023.gadam un darba plānu 2021.gadam. V.Šalms
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.353 "Par projektu "Būnas izbūve Baltijas jūrā"". K.Lukjošus
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.464/13 "Par projektu "Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu"". K.Lukjošus
7. Par aizvietotājizpildes noteikšanu. A.Vitāls
8. Par būves nojaukšanu. M.Egmanis
9. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabaliem Lazaretes ielā 8, Liepājā un Zemgales ielā 15, Liepājā. M.Egmanis
10. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Kapsēdes ielā 1 daļai. M.Egmanis
11. Par apbūvēta zemesgabala Ezermalas ielā 7 nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
12. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 12.novembra lēmumā Nr.594/17 "Par zemesgabala Aldaru ielā 11,12/15 domājamo daļu iznomāšanu". M.Egmanis
13. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 94A, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 94, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
14. Par zemesgabala Projektētā ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 108, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
15. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92A, pretī nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 92, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
16. Par zemesgabala Kuršu ielā 7A nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
17. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens

Komitejas priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 11.februārī pulksten 12

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu 2020.gada ceturtajā ceturksnī. Uldis Novickis
2. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu. Evija Jaunsleine
3. Pārskats par Dzīvokļu komisijas darbu 2020.gada 2.pusgadā. Mārtiņš Tīdens

Komitejas priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 11.februārī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par pirmskolas izglītības iestādes dibināšanu Kristīne Niedre–Lathere
2. Par Liepājas pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu. Zane Pomerance
3. Par grozījumu 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei". Zane Pomerance
4.Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā. Zane Pomerance
5.Par grozījumu 2019.gada 22.augusta nolikumā Nr.18 "Liepājas Liedaga vidusskolas nolikums". Zane Pomerance
6.Par grozījumu 2017.gada 19.janvāra nolikumā Nr.6 "Liepājas 3.pamatskolas nolikums". Zane Pomerance
7. Par grozījumu 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.32 "Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Gailītis" nolikums". Zane Pomerance
8. Par ēkas Kungu ielā 24 nodošanu lietošanā. Māris Egmanis
9. Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" nolikumā. Elans Strazdiņš

Komitejas priekšsēdētājs Atis Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 11.februārī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumu 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei". Z.Pomerance
2. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā. Z.Pomerance
3. Par Liepājas pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu. Z.Pomerance
4. Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" nolikumā. E.Strazdiņš
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.353 "Par projektu "Būnas izbūve Baltijas jūrā"". K.Lukjošus
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.464/13 "Par projektu "Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu"". K.Lukjošus
7. Par aizņēmumu projekta "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā" īstenošanai. E.Kalveniece
8. Par aizņēmumu projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta" (Roņu iela) īstenošanai. E.Kalveniece
9. Par aizņēmumu projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" īstenošanai. E.Kalveniece
10. Par aizņēmumu projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 3.kārta" (Ezermalas iela) īstenošanai. E.Kalveniece
11. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas ūdens" pamatkapitālā. M.Egmanis
12. Par būves nojaukšanu. M.Egmanis
13. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā Nr.547 "Par neapdzīvojamo telpu Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā". M.Egmanis
14. Par neapdzīvojamo telpu Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā. M.Egmanis
15. Par ēkas Kungu ielā 24 nodošanu lietošanā. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10–51 nosacīto cenu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 13–13 nosacīto cenu. M.Egmanis
18. Par apbūvēta zemesgabala Ezermalas ielā 7 nodošanu atsavināšanai. M.Egmanis
 
Komitejas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis