Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 14.janvārī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par sabiedriskās domas pētījumu. V.Vitkovskis
2. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu.
A.Kļaveniece
3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs". A.Mickus
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" nolikums". A.Vitāls
5. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Raiņa ielas pārbūvei. K.Lukošjus
6. Par projektu "Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde". K.Lukošjus
7. Par projektu "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā". K.Lukošjus
8. Par projektu "Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā". D.Liepniece-Liepiņa
9. Par projektu "Uzņēmējdarbības plānošanas atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā". Z.Pomerance
10. Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. U.Kaugurs
11. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. U.Kaugurs
12. Par grozījumu 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.274 "Par nodošanu pārvaldīšanā". M.Egmanis
13. Par nekustamā īpašuma Vecā ostmalā 56 atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par atļauju dāvinājuma pieņemšanai. M.Egmanis
15. Par zemesgabala Cīravas ielā 20A iznomāšanu. M.Egmanis
16. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam Muitas ielā 3, Liepājā. M.Egmanis
17. Par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemesgabaliem Atmodas bulvārī 37 un Atmodas bulvārī 26, Liepājā. M.Egmanis
18. Par zemes vienības Brīvostas iela, Liepājā, kadastra apzīmējums 1700010077 (ostas pievedceļš), nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības.
M.Egmanis
19. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 2020.gadā. M.Tīdens
20. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
21. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 109–15 atsavināšanu. M.Egmanis
22. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs V.Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 14.janvārī pulksten 12

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem". Linda Krasovska
2. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2020.gadā. Taiga Ziemele
3. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu. Taiga Ziemele
4. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu. Taiga Ziemele
5. Par Sociālo lietu komisijas darbu 2020.gada otrajā pusgadā. Helvijs Valcis
 
Komitejas priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 14.janvārī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas teātris". Evija Jaunsleine
2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Liepājas leļļu teātris". Evija Jaunsleine
3. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja". Aija Mickus
4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams". Aija Mickus
5. Par projektu "Uzņēmējdarbības plānošanas atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā". Zane Pomerance
6. Par grozījumu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Futbola skola" nolikumā. Evija Mūrniece
7. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017. gada 16.marta nolikumā Nr.13 "Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Liesmiņa" nolikums". Zane Pomerance
8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 21.maija nolikumā Nr.15 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde nolikums". Zane Pomerance
9. Par pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīte" nolikuma apstiprināšanu. Zane Pomerance

Komitejas priekšsēdētājs Atis Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 14.janvārī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par projektu "Uzņēmējdarbības plānošanas atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā". Z.Pomerance
2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem". L.Krasovska
3. Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās. O.Luce
4. Par projektu "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā". K.Lukošjus
5. Par projektu " Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde". K.Lukošjus
6. Par projektu "Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā". D.Liepniece-Liepiņa
7. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.460 "Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā". A.Nelsone
8. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu. A.Kļaveniece
9. Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" īstenošanai. E.Kalveniece
10. Par atļauju dāvinājuma pieņemšanai. D.Jēriņš
11. Par zemes vienības Brīvostas iela, Liepājā, kadastra apzīmējums 1700010077 (ostas pievedceļš), nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības. M.Egmanis
12. Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 2–8 daļu, Liepājā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. M.Egmanis
13. Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2020.gadā. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 1–55 nosacīto cenu. M.Egmanis
15. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Katedrāles ielā 1, Liepājā, cenas apstiprināšanu. M.Egmanis
16. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25, Liepājā, cenas apstiprināšanu. M.Egmanis
17. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 33A, Liepājā, cenas apstiprināšanu. M.Egmanis
18. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 109–15 atsavināšanu. M.Egmanis
20. Par nekustamā īpašuma Vecā ostmalā 56 atsavināšanu. M.Egmanis
21. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72 izsoli. M.Egmanis
22. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43–86N trešo izsoli. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis