Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 8.oktobrī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par tramvaju reģistrāciju un tehniskā stāvokļa kontroli Liepājas pilsētā. D.Jēriņš
2. Par projektu "Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā”. M.Herbsts
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs".  Z.Pomerance
4. Par grozījumiem 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam". A.Kļaveniece
5. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu.
A.Kļaveniece
6. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 2021.gadam. A.Vītols
7. Par atbalstu nozares profesionāļu forumam “Kultūra Rīt”. A.Deksnis
8. Par aizvietotājizpildes noteikšanu tīkla reklāmas objektu demontāžai. A.Kudrēviča
9. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Zirgu salā 2, daļas zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis
10. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam Kārļa Zāles laukums 1, Liepājā. M.Egmanis
11. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dunikas ielā 9/11 daļai. M.Egmanis
12. Par zemesgabala Grīzupes ielā 104, pretī nekustamajam īpašumam Slimnīcas ielā 7, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
13. Par zemesgabala Krūmu ielā 79zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
14. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 1B, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
15. Par zemesgabala Viršu ielas daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
16. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
17. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A–13 atsavināšanu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3–10 atsavināšanu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9–1 atsavināšanu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1–12 atsavināšanu. M. Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4–12 atsavināšanu. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6–66 atsavināšanu. M.Egmanis

=Komitejas priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 8.oktobrī pulksten 12

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Klaipēdas ielā 92–49, Liepājā. M.Egmanis

2. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Vītolu ielā 4–24, Liepājā. M.Egmanis
3. Par "Starpinstitucionālās sadarbības plāna vardarbības ģimenē un partneru starpā novēršanai Liepājā 2020–2025" izskatīšanu. L.Krasovska

Komitejas priekšsēdētājs H.Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 8.oktobrī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nomas maksas cenrādi. V.Hartmane
2. Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam. E.Strazdiņš
3. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā. Z.Pomerance
4. Par saistošo noteikumu "Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā" apstiprināšanu. Z.Pomerance
5. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs". Z.Pomerance
6. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 12.aprīļa nolikumā Nr.9 "Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepiņa" nolikums". Z.Pomerance
7. Par Liepājas pilsētas domes Izglītības komisijas 2020.gada 8.septembra lēmumu Nr.12. Z.Pomerance
8. Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei. J.Jirgens

Komitejas priekšsēdētājs A.Deksnis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 8.oktobrī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nomas maksas cenrādi. V.Hartmane
2. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā. Z.Pomerance
3. Par saistošo noteikumu "Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā" apstiprināšanu. Z.Pomerance
4. Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam. E.Strazdiņš
5. Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei. J.Jirgens
6. Par aizvietotājizpildes noteikšanu tīkla reklāmas objektu demontāžai. A.Kudrēviča
7. Par projektu "Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā". M.Herbsts
8. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 2021.gadam. M.Ābols
9. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu. A.Kļaveniece
10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam". E.Kalveniece
11. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ķieģeļu iela 35A, Liepājā, cenas apstiprināšanu. M.Egmanis
12. Par neapdzīvojamo telpu Imantas ielā 3–5N nodošanu lietošanā. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1–12 atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4–12 atsavināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A–13 atsavināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3–10 atsavināšanu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6–66 atsavināšanu.  M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9–1 atsavināšanu.  M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3–20 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10–12 nosacīto cenu. M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14–38 nosacīto cenu. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 40–44 nosacīto cenu. M.Egmanis
23. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 51–15 nosacīto cenu. M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Kuldīgas ielā 38–6 nosacīto cenu. M.Egmanis
25. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2–52 nosacīto cenu. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 103–27 nosacīto cenu. M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 29–27 nosacīto cenu. M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 21–48 nosacīto cenu. M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10–33 nosacīto cenu. M.Egmanis
30. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1–19 nosacīto cenu. M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma Aldaru ielā 31/33–5 izsoli. M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 89–9A izsoli. M.Egmanis
33. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17–24 izsoli. M.Egmanis
34. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 19–6 izsoli. M.Egmanis
35. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 19–7 izsoli. M.Egmanis
36. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 17–15 izsoli. M.Egmanis
37. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–10 izsoli. M.Egmanis
38. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 59–3 izsoli. M.Egmanis
39. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 1–2N izsoli. M.Egmanis
40. Par nekustamā īpašuma Šaurajā ielā 6 izsoli. M.Egmanis
41. Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 26A izsoli. M.Egmanis
42. Par nekustamā īpašuma Miltu ielā 3 izsoli. M.Egmanis
43. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 39 izsoli. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis