Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 16.jūlijā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. A.Kļaveniece
2. Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu, rezultatīvo rādītāju 2019.gadā apstiprināšanu un atbildīgo institūciju noteikšanu. A.Kļaveniece
3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra noteikumos Nr.5 "Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā". D.Liepniece-Liepiņa
4. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas "Liepājas Metalurgs" teritorijai, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. A.Vitāls
5. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. A.Vitāls
6. Par zemesgabala Britu Flotes ielā 7A iznomātās platības palielināšanu. M.Egmanis
7. Par zemesgabala Pērkones ielā 29/31, blakus nekustamajam īpašumam Siguldas ielā 17, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
8. Par zemesgabala Slapjajā ielā 3 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
9. Par zemesgabala Uliha ielā 94 nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
10. Par zemesgabala Egļu ielā 32 Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
11. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam Dārza ielā 10, Liepājā. M.Egmanis
12. Par nekustamā īpašuma Uliha ielā 36 atsavināšanu. M.Egmanis
13. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu - būvi Liepājā, Ķieģeļu ielā 35A. M.Egmanis
14. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.  M.Tīdens
15. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 51-15 atsavināšanu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 103-27 atsavināšanu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 29-27 atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs V.Vitkovskis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 16.jūlijā pulksten 12.
 
(Jautājums, ziņotājs)
1. LPPP atskaite par 2020.gada II ceturksni U.Novickis

2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu" L.Krasovska

3. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Peldu ielā 60-6, Liepājā M.Egmanis

4. Par komisijas darba pārskatu H.Valcis

Komitejas priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 16.jūlijā pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 “Par dzīvokļa pabalstu" L.KRASOVSKA
2. Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu, rezultatīvo rādītāju 2019.gadā apstiprināšanu un atbildīgo institūciju noteikšanu A.Kļaveniece
3. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu A.Kļaveniece
4. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Dūņu ielā 6, cenas apstiprināšanu M.Egmanis
5. Par nekustamā īpašuma Uliha ielā 36 atsavināšanu M.Egmanis
6. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA “Liepājas Ūdens" pamatkapitālā M.Egmanis
7. Par grozījumu 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.13 "Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums" M.Egmanis
8. Par grozījumiem 2007.gada 13.aprīļa nolikumā Nr.22 "Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu atsavināšanas nolikums" M.Egmanis
9. "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu" M.Egmanis
10. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
11. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
12. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-44 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-66 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-42 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 7-22 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 10-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-51 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-65 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-66 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A-17 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 9-29 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
23. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 51-15 atsavināšanu M.Egmanis
25. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 103-27 atsavināšanu M.Egmanis
27. Par dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 29-27 atsavināšanu M.Egmanis
28. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 6-66 nosacīto cenu M.Egmanis
29. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 56-7 nosacīto cenu M.Egmanis
30. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu M.Egmanis
31. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 30-6 izsoli M.Egmanis
32. Par dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 6-9 domājamo daļu izsoli M.Egmanis
33. Par dzīvokļa īpašuma Dorupes ielā 23-3 izsoli M.Egmanis
34. Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 12-3 izsoli M.Egmanis
35. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N izsoli M.Egmanis
36. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-7A izsoli M.Egmanis
37. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-1 izsoli M.Egmanis
38. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12-6 izsoli M.Egmanis
39. Par nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 92-54N izsoli M.Egmanis
40. Par nekustamā īpašuma Kuršu ielā 11/13-28N izsoli M.Egmanis
41. Par dzīvokļa īpašuma Kurzemes ielā 8-10 izsoli M.Egmanis
42. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-1 izsoli M.Egmanis
43. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 4A-3 izsoli M.Egmanis
44. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 izsoli M.Egmanis
45. Par dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33-5 izsoli M.Egmanis
46. Par dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33-6 izsoli M.Egmanis
47. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-14 izsoli M.Egmanis
48. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 12-1 izsoli M.Egmanis
49. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 6-47 izsoli M.Egmanis
50. Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 30-3 izsoli M.Egmanis
51. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-54 atkārtotu izsoli M.Egmanis
52. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-63 atkārtotu izsoli M.Egmanis
53. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-64 atkārtotu izsoli M.Egmanis
54. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-70 atkārtotu izsoli M.Egmanis
55. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-106 atkārtotu izsoli M.Egmanis
56. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-114 atkārtotuizsoli M.Egmanis
57. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-123 atkārtotu izsoli M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis