Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Attīstības un Finanšu komiteju sēdēs lemšanai paredzētajiem darba kārtības jautājumiem.

Pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība ceturtdien, 15.novembrī, pulksten9.30 Liepājā, Rožu ielā 6, 226. telpā

1. Par zemesgabala Rendas ielā 7A nomas līguma termiņa pagarināšanu

2. Par zemesgabala Celtnieku ielā 21 nomas līguma termiņa pagarināšanu

3. Par Rūpniecības ielas daļas iznomāšanu

4. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 56A iznomāšanu

5. Par zemesgabala Grīzupes ielā 57 iznomāšanu

6. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības

7. Par zemesgabala Dārza ielā 42, Liepājā, robežu apstiprināšanu

8. Par nekustamo īpašumu Mežu ielā 64 un Ploču ielā 7B pārņemšanu

9. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.446 "Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai"

10. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu

11. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu

12. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu

13. Par licencēto amatierzveju - makšķerēšanu - Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam

14. Par Liepājas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020.gadam, tai skaitā Ilgtspējīgu attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, jo 2012. gada 31. decembrī beidzas Liepājas pilsētas domes 2009. gada 3. decembra apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 28 "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz loču tornim” darbības termiņš.

Licencētā makšķerēšana tika ieviesta un turpinās, lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos un gūtu papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, kā arī kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā amatierzveja – makšķerēšana Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam.

Būtiskākās izmaiņas salīdzinājumā ar 2009. gada 3. decembrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem:
- precizēti atļautie makšķerēšanas termiņi;
- precizēti izmantojamo licenču veidi, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos.

15. Par pilsētu mēru paktu, projekta "Meshartility" ietvaros

Lēmumprojekts nepieciešams, lai Liepāja pievienotos pilsētu mēru paktam, kuram šobrīd (uz 12.11.2012.) pasaulē jau ir pievienojušās 4468 pilsētas (Latvijā 10 pilsētas). Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas kustība, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kas savās teritorijās brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamus enerģijas avotus. Pakta parakstītāji apņēmušies ievērot un pārsniegt Eiropas Savienības mērķi samazināt CO2 emisijas līdz 2020. gadam par 20%.

Gada laikā tiks izstrādāts Ilgtspējīgas enerģētiskās rīcības plāns, kas būs jāapstiprina domes sēdē. Plāns sniegs atbildes uz pilsētas turpmāko virzību enerģētikas jomā.

16. Par Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra lēmuma Nr.375 "Par SIA "Rapsoil" vēja elektrostaciju parka ierīkošanu" atcelšanu

17. Par detālplānojuma pilnveidoto redakciju

Ar Liepājas pilsētas domes 2011. gada 24.novembra lēmumu Nr. 376 "Par detālplānojuma redakcijas pilnveidošanu" tika nolemts uzdot detālplānojuma ierosinātājam, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rapsoil", pilnveidot detālplānojuma Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā, 1. redakciju atbilstoši institūciju sniegtajiem atzinumiem, sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr. 4 "Par vēja elektrostaciju parka ierīkošanas Liepājas pilsētas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu" izvirzītajiem obligātajiem nosacījumiem un sagatavot detālplānojuma galīgo redakciju.

Lai informētu sabiedrību un institūcijas par izmaiņām VES tehniskajos parametros detālplānojuma pilnveidotā galīgā redakcija ir nododama sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

18. Par speciālo vieglatlētikas treniņu segumu

19. Par veikparka izveides iespējām Liepājā

20. Par stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

Pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība ceturtdien, 15.novembrī, pulksten 15.30 Liepājā, Rožu ielā 6, 226. telpā

1. Par projektu "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā"

Lēmums nepieciešams, lai piešķirtu līdzekļus projekta „Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā” īstenošanai. Projekts paredz turpināt pašvaldības uzsākto iniciatīvu, lai piesaistīto deficīto specialitāšu ārstus, ja nav pieejams līdzvērtīgs speciālists Liepājā un līdz ar to ir apdraudēta vai neiespējama noteiktu pakalpojumu sniegšana Liepājas pilsētas un reģiona iedzīvotājiem, kā arī jaunos ārstus – rezidentus. Cilvēkresursu piesaistes programma notiek jau no 2007. gada. Šo gadu laikā piesaistīti 16 jauni speciālisti.

2. Par saistošo noteikumu "Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” apstiprināšanu

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiks uzskatīts iesniedzējam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem piederošs nekustamais īpašums vai tā daļa, uz kuru ir vērsta piedziņa pēc izpildu dokumentiem vai rīcība ar to ir aprobežota ar tiesas lēmumu un šāds aprobežojums ir reģistrēts zemesgrāmatā, kā arī vienu daudzbērnu ģimenei vai ģimenei, kurā ir persona ar invaliditāti, piederošu transportlīdzekli, kas ģimenes locekļa īpašumā ir reģistrēts vismaz 12 mēnešus pirms trūcīgas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas.
 
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
 
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
 
6. Par Vienošanās Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/03/003 "Liepājas daudzfunkcionālā centra "Lielais Dzintars" izveide" grozījumu Nr.1 akceptēšanu
 
7. Par līgumsoda apmēru par braukšanu bez braukšanas tiesības apliecinoša dokumenta Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā
 
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
 
9. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 
10. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 
11. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 
12. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
 
13. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
 
14. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
 
15. Par dzīvojamās mājas Ugāles ielā 11 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 
16. Par dzīvojamās mājas Mežu ielā 55 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 
17. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 79 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 
18. Par asignējumiem pabalstu izmaksai Liepājas Sociālajam dienestam
 
19. Par papildu finansējumu pilsētas noformēšanai
 
20. Par papildu finansējumu gada nogales pasākumiem
 
21.Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2012. gadam"

Evita Enģele, domes sabiedrisko attiecību speciāliste