Liepājas domes sēdes darba kārtība 23.jūlijā pulksten 12. Sēdē notiks, izmantojot videokonferenču rīku ZOOM.
 
(jautājums, ziņotājs)

1. Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu, rezultatīvo rādītāju 2019.gadā apstiprināšanu un atbildīgo institūciju noteikšanu. G.Ansiņš

2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš

3. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru. G.Ansiņš

4. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu”. G.Ansiņš

5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra noteikumos Nr.5 "Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā". G.Ansiņš

6. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijai, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. G.Ansiņš

7. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. V.Vitkovskis

8. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Ūdens" pamatkapitālā. V.Vitkovskis

9. Par Dzīvokļu īpašnieku biedrības "Mežu 43" iesniegumu. L.Matisone

10. Par biedrības "Piltenes 4" iesniegumu. L.Matisone

11. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Peldu ielā 60-6, Liepājā. G.Ročāns

12. Par zemesgabala Britu Flotes ielā 7A iznomātās platības palielināšanu. L.Rjazanova

13. Par zemesgabala Pērkones ielā 29/31, blakus nekustamajam īpašumam Siguldas ielā 17, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

14. Par zemesgabala Slapjajā ielā 3 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

15. Par zemesgabala Uliha ielā 94 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

16. Par zemesgabala Egļu ielā 32 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

17. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu - būvi Ķieģeļu ielā 35A, Liepājā. L.Matisone

18. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam Dārza ielā 10, Liepājā. L.Matisone

19. Par nekustamā īpašuma Uliha ielā 36 atsavināšanu. L.Matisone

20. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Dūņu ielā 6, Liepājā, cenas apstiprināšanu. L.Matisone

21. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

22. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

23. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

24. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-44 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

25. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-66 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

26. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-42 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

27. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 7-22 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

28. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 10-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

29. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu. L.Matisone

30. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-51 izsoles rezultātu apstiprināšanu. L.Matisone

31. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-65 izsoles rezultātu apstiiprināšanu. L.Matisone

32. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-66 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Šveiduks

33. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A-17 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Šveiduks

34. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 9-29 izsoles rezultātu apstiprināšanu. E.Striks

35. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu. E.Striks

36. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 51-15 atsavināšanu. V.Vitkovskis

37. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu. V.Vitkovskis

38. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 103-27 atsavināšanu. V.Vitkovskis

39. Par dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 29-27 atsavināšanu. V.Vitkovskis

40. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 6-66 nosacīto cenu. V.Vitkovskis

41. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 56-7 nosacīto cenu. V.Vitkovskis

42. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. V.Vitkovskis

43. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 30-6 izsoli. M.Šveiduks

44. Par dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 6-9 domājamo daļu izsoli. M.Šveiduks

45. Par dzīvokļa īpašuma Dorupes ielā 23-3 izsoli. M.Šveiduks

46. Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 12-3 izsoli. M.Šveiduks

47. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N izsoli. M.Šveiduks

48. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-7A izsoli. M.Šveiduks

49. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-1 izsoli. M.Šveiduks

50. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12-6 izsoli. M.Šveiduks

51. Par nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 92-54N izsoli. M.Šveiduks

52. Par nekustamā īpašuma Kuršu ielā 11/13-28N izsoli. M.Šveiduks

53. Par dzīvokļa īpašuma Kurzemes ielā 8-10 izsoli. E.Striks

54. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-1 izsoli. E.Striks

55. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 4A-3 izsoli. E.Striks

56. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 izsoli. E.Striks

57. Par dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33-5 izsoli. E.Striks

58. Par dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33-6 izsoli. E.Striks

59. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-14 izsoli. E.Striks

60. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 12-1 izsoli. E.Striks

61. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 6-47 izsoli. E.Striks

62. Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 30-3 izsoli. E.Striks

63. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-54 atkārtotu izsoli. V.Vitkovskis

64. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-63 atkārtotu izsoli. V.Vitkovskis

65. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-64 atkārtotu izsoli. V.Vitkovskis

66. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-70 atkārtotu izsoli. G.Skorobogatova

67. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-106 atkārtotu izsoli. G.Skorobogatova

68. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-114 atkārtotu izsoli. G.Skorobogatova

69. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-123 atkārtotu izsoli. G.Skorobogatova

70. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.13 "Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums". G.Ansiņš

71. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2007.gada 13.aprīļa nolikumā Nr.22 "Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu atsavināšanas nolikums". G.Ansiņš

Domes priekšsēdētājs J.Vilnītis