Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtība 23.aprīlī pulksten 12. Sēdē notiks, izmantojot videokonferenču rīku ZOOM,

(jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš

2. Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projektam LLI–490 "Senioru sociālā iekļaušana Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie Seniori)" (Social inclusion of elderly people in Latvia – Lithuania cross border region by improving accessibility to physical and social activities; Acronym: LLI–490 Active Seniors). G.Ansiņš

3. Par projektu "Palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē" ("Increasing people safety in the Baltic Sea through cross–border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme" (ONLY SAFE!)). G.Ansiņš

4. Par projektu "Palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē" ("Increasing people safety in the Baltic Sea through cross–border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme" (ONLY SAFE!)). G.Ansiņš

5. Par projektu "Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm" ("The development of safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the local government and police authorities" (SCAPE II)). G.Ansiņš

6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.243 "Par projektu "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem"". G.Ansiņš

7. Par projektu "Pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 10". J.Vilnītis

8. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2019.gada saimniecisko pārskatu. J.Vilnītis

9. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.145/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu". J.Vilnītis

10. Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" skaņu ieraksta studijas nomas pakalpojumu maksas cenrādi. A.Deksnis

11. Par vecāku maksājumiem ārkārtējās situācijas ierobežojumu spēkā esamības laikā. A.Deksnis

12. Par starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. A.Deksnis

13. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem". A.Deksnis

14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. H.Valcis

15. Par konkursa nolikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2020.gadā. G.Ansiņš

16. Par Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumu. G.Ansiņš

17. Par Pilsētas arhitektu. G.Ansiņš

18. Par izmaiņām Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvā. G.Ansiņš

19. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Bāriņu ielā 24, Liepājā. G.Ansiņš

20. Par amatu savienošanu. U.Sesks

21. Par Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.185. H.Valcis

22. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Klaipēdas ielā 104–25, Liepājā. G.Ročāns

23. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Reiņu meža ielā 18–17, Liepājā. G.Ročāns

24. Par nekustamā īpašuma Bāriņu ielā 11, Liepājā, pārņemšanu. G.Ansiņš

25. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 3, Liepājā, cenas apstiprināšanu. M.Šveiduks

26. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Vecajā ostmalā 23, Liepājā, cenas apstiprināšanu. M.Šveiduks

27. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13–34 nosacīto cenu. M.Šveiduks

28. Par apbūvēta zemesgabala Dūņu ielā 6 nodošanu atsavināšanai. E.Striks

29. Par apbūvēta zemesgabala Cukura ielā 34B nodošanu atsavināšanai. E.Striks

30. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 6–66 atsavināšanu. E.Striks

31. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. E.Striks

32. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A–17 izsoli. G.Skorobogatova

33. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 9–29 izsoli. G.Skorobogatova

34. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4–3 izsoli. G.Skorobogatova

35. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4–37 izsoli. G.Skorobogatova

36. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–23 izsoli. G.Skorobogatova

37. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6–48 izsoli. G.Skorobogatova

38. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 10–2 izsoli. E.Striks

39. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12–32 izsoli. E.Striks

40. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12–51 izsoli. E.Striks

41. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12–65 izsoli. E.Striks

42. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12–66 izsoli. M.Šveiduks

43. Par nekustamā īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 16A izsoli. M.Šveiduks

44. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39 izsoli. V.Vitkovskis

45. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 7–22 izsoli. V.Vitkovskis

46. Par zemesgabala "Jūrmalas parks 7" apbūves tiesību. V.Vitkovskis

47. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.184 "Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un iznomāšanu". V.Vitkovskis

48. Par zemesgabala Liedaga ielā 5, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 82, daļas iznomāšanu. V.Vitkovskis

49. Par zemesgabala Nākotnes ielā 23 daļas iznomāšanu. V.Vitkovskis

50. Par zemesgabala Toma ielā 8, blakus nekustamajam īpašumam Vītolu ielā 22/26, nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks

51. Par zemesgabala Krūmu ielā 30A, blakus nekustamiem īpašumiem Krūmu ielā 30 un 32, nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks

52. Par zemesgabala Projektētā ielā 7, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 78, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Matisone

53. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 112, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Matisone

54. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 114, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Matisone

55. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 116, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Matisone

56. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 118, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

57. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 118A, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

58. Par zemesgabala Projektētā ielā 18, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 120, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

59. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 12 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

60. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 16 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

61. Par zemesgabala Talsu ielā 2 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

62. Par zemesgabala Mirdzas Ķempes ielā 30 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

63. Par zemesgabala Grīzupes ielā 74 iznomātās platības samazināšanu. L.Rjazanova

Domes priekšsēdētājs J.Vilnītis