Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtība 21.maijā pulksten 12. Sēdē notiks, izmantojot videokonferenču rīku ZOOM.
 
(jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam". G.Ansiņš

2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš

3. Par projektu "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē". G.Ansiņš

4. Par projektu "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā". G.Ansiņš

5. Par grozījumiem 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr.428 "Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2. kārta" (Roņu iela)". G.Ansiņš

6. Par grozījumiem 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.468 "Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta" (Ezermalas iela)". G.Ansiņš

7. Par aizņēmumu projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" (Cukura iela) īstenošanai. G.Ansiņš

8. Par dalību projektā "Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma" (Sports Phisical qualities screening system). A.Deksnis

9. Par pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 2019.gada publisko pārskatu. M.Šveiduks

10. Par pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” darba plānu 2020.gadam. M.Šveiduks

11. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju". G.Ansiņš

12. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu. H.Valcis

13. Par vispārizglītojošo skolu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējās situācijas laikā. H.Valcis

14. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs” izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējās situācijas laikā. H.Valcis

15. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 2020.gadam. U.Sesks

16. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” nolikumu. G.Ročāns

17. Par Bērnunama nolikuma atzīšanu par spēku zaudējušu. G.Ročāns

18. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010. gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs". G.Ročāns

19. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu”. G.Ansiņš

20. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. G.Ansiņš

21. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. G.Ansiņš

22. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam". J.Vilnītis

23. Par grozījumiem 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.164/5 "Par Krīzes vadības grupas izveidi". J.Vilnītis

24. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts ieņēmumu dienestu. L.Matisone

25. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā. L.Matisone

26. Par kustamās mantas atsavināšanu. L.Matisone

27. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā Nr.44 "Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA "OC Liepāja"". L.Matisone

28. Par ēkas Oskara Kalpaka ielā 87, Liepājā, nodošanu lietošanā. M.Šveiduks

29. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 34B, Liepājā, cenas apstiprināšanu. M.Šveiduks

30. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Brīvības ielā 142 daļai. L.Rjazanova

31. Par zemesgabala Ganību ielā 106 iznomātās platības palielināšanu. L.Rjazanova

32. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A–54 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

33. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B–3 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

34. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B–63 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

35. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10A–29 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

36. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A–39 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

37. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14–33 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

38. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33–6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

39. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atkārtotu izsoli. E.Striks

40. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56–10 izsoli. E.Striks

41. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56–56 izsoli. E.Striks

42. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56–112 izsoli. E.Striks

43. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64–6 izsoli. E.Striks

44. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64–14 izsoli. E.Striks

45. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64–32 izsoli. E.Striks

46. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64–35 izsoli. A.Deksnis

47. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64–44 izsoli. A.Deksnis

48. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64–50 izsoli. A.Deksnis

49. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64–54 izsoli. A.Deksnis

50. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64–63 izsoli. A.Deksnis

51. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64–64 izsoli. A.Deksnis

52. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1–66 izsoli. A.Deksnis

53. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3–42 izsoli. A.Deksnis

54. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5–70 izsoli. M.Šveiduks

55. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5–106 izsoli. M.Šveiduks

56. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5–114 izsoli. M.Šveiduks

57. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5–123 izsoli. M.Šveiduks

Domes priekšsēdētājs J.Vilnītis