Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde darba kārtība ceturtdien, 20.janvārī, pulksten 12, izmantojot videokonferenču rīku "Zoom Meeting".

(jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem. H.Valcis

2. Par nomas maksas cenrādi koncertestrādē "Pūt, vējiņi!", Liepājā. U.Lipskis

3. Par aizņēmumu projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" īstenošanai. L.Matisone

4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS". J.Vilnītis

5. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS". D.Bluķe

6. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams". U.Sesks

7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja". V.Vitkovskis

8. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS". U.Sesks

9. Par līguma noslēgšanu ar SIA "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"". U.Sesks

10. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Tieslietu ministriju un tās padotības iestādēm. G.Ansiņš

11. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāju. G.Ansiņš

12. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa amata atlases konkursa nolikumu apstiprināšanu. H.Valcis

13. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Komisijas valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai sadalei nolikumu. D.Bluķe

14. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības komisijas nolikumu. A.Mertens

15. Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidotajām komisijām. G.Ansiņš

16. Par apstrīdēšanas iesniegumu. M.Šveiduks

17. Par tirgus statusa atcelšanu Siena ielā 4. V.Vitkovskis

18. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā. J.Vilnītis

19. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"" pamatkapitālā. U.Sesks

20. Par neapdzīvojamo telpu Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā. U.Hmieļevskis

21. Par pašvaldībai piederošo telpu Jūrmalas ielā 23–1N nodošanu bezatlīdzības lietošanā. U.Hmieļevskis

22. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4–34 atsavināšanu. P.Sereda

23. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15–70 atsavināšanu. P.Sereda

24. Par dzīvokļa īpašuma Dārza ielā 9–12 nosacīto cenu. D.Bluķe

25. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 24–2 nosacīto cenu. D.Bluķe

26. Par zemes vienības daļas Liepājā, Jūras ielā 16 zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. U.Hmieļevskis

27. Par zemes vienības daļas Zirgu salā 2 nomas līguma noteikumu izmaiņām. U.Hmieļevskis

28. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45, Liepājā 172/4988 domājamo daļu nomu. M.Šveiduks

29. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45, Liepājā 172/4988 domājamās daļas nomu. M.Šveiduks

30. Par zemesgabalu Piltenes ielā 1A un 1B daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu. P.Sereda

31. Par zemesgabala Nākotnes ielā 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. P.Sereda

32. Par zemesgabala Ezermalas ielā 6 ½ domājamās daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. P.Sereda

Priekšsēdētājs G. Ansiņš