Liepājas domes sēdes darba kārtība 20.februārī pulksten 12.

(Nr., jautājums, ziņotājs)
1. Par projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta" (Skolas iela).  A.Deksnis

2. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 3.kārta."  A.Deksnis

3. Par sportistu un treneru apbalvošanu. A.Deksnis

4. Par grozījumiem 2008.gada 23.oktobra lēmumā Nr.509 “Par finansējumu Liepājas Mākslas vidusskolai”. A.Deksnis

5. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā. A.Deksnis

6. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” nolikumu. G.Ročāns

7. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018. gada 15.marta nolikumā Nr.14 "Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" nolikums"". P.Sereda

8. Par grozījumu 2018. gada 13.septembra nolikumā Nr.37 "Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Gulbītis" nolikums"". P.Sereda

9. Par grozījumu 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei". A.Deksnis

10. Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu pašvaldībā. A.Deksnis

11. Par Liepājas apbalvojumu piešķiršanu. G.Ansiņš

12. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Zemkopības ministriju. G.Ansiņš

13. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.- 2025.gadam. G.Ansiņš

14. Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam. G.Ansiņš

15. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. G.Ansiņš

16. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2019.gadā. L.Matisone

17. Par uzziņas atcelšanu. E.Striks

18. Par Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta 2019.gada 20.decembra lēmumu Nr.2-10/1/ 5154. G.Ročāns

19. Par amatu savienošanu. A.Deksnis

20. Par apbūvēta zemesgabala Cukura ielā 3 nodošanu atsavināšanai. U.Sesks

21. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atsavināšanu. E.Striks

22. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-26 atsavināšanu. E.Striks

23. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. E.Striks

24. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A nosacīto cenu. G.Skorobogatova

25. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-62 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

26. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 12-30 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

27. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

28. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-10 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

29. Par zemesgabala Celtnieku ielā 12A zemes nomas līguma izbeigšanu. L.Rjazanova

30. Par zemesgabala Skuju ielā 5/7 daļas nomas līguma izbeigšanu. L.Rjazanova

31. Par zemesgabala, Katedrāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 1, daļas, nomu. L.Rjazanova

32. Par zemesgabala Ulmales ielā 14 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

33. Par zemesgabala, Lapu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Piltenes ielā 4, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Matisone

34. Par zemesgabala, Bāriņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Bāriņu ielā 29B, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Matisone

35. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Matisone

36. Par zemes nomu dārzu biedrībai "Alsungas ielas dārzi". L.Matisone

37. Par zemes nomu akciju sabiedrībai “Sadales tīkls”. L.Matisone

38. Par zemesgabala Ceriņu ielā 7 iznomāšanu. M.Šveiduks

39. Par zemesgabala Pērkones ielā 32, blakus nekustamajam īpašumam Kalēju ielā 34, daļas iznomāšanu. M.Šveiduks

40. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Lazaretes ielā 8 daļai. M.Šveiduks
 
Domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis