Lai samazinātu cilvēku pulcēšanos vienkopus un tiešo kontaktu, 19. marta Liepājas pilsētas domes sēdes norisi varēs vērot interneta tiešraidē Liepājas pašvaldības oficiālajā Facebook kontā @liepajalv, sākot no pulksten  12.00.

Liepājas domes sēdes darba kārtība 19.martā pulksten 12.

(Nr., jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam". G.Ansiņš
2. Par Liepājas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2020.-2030.gadam apstiprināšanu un darba grupas izveidošanu. G.Ansiņš
3. Par projektu "Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde". G.Ansiņš
4. Par grozījumiem sadarbības līgumā. G.Ansiņš
5. Par izmaiņām maksas autostāvvietu izvietojumā Liepājas pilsētā. M.Šveiduks
6. Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtotu iecelšanu. U.Sesks
7. Par amatu savienošanu. U.Sesks
8. Par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktoru. G.Ansiņš
9. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā. G.Ansiņš
10. Par grozījumiem Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un sastāvā. J.Vilnītis
11. Par Liepājas pilsētas domes Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu. G.Ansiņš
12. Par Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumu. G.Ansiņš
13. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 13.augusta nolikumā Nr.9 “Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu pretendentu atlases konkursa nolikums”.G.Ročāns
14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. H.Valcis
15. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam". J.Vilnītis
16. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 19.marta lēmumā Nr.121. G.Ansiņš
17. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. G.Ansiņš
18. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. G.Ansiņš
19. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļas līguma par apbūves tiesību izbeigšanu. L.Rjazanova
20. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, daļas nomu. L.Rjazanova
21. Par zemesgabala Žagatu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 43, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova
22. Par zemesgabala Kroņu ielā 2 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova
23. Par zemesgabala Invalīdu ielā 5 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova
24. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 47A nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova
25. Par zemesgabala Pulvera ielā 34 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Matisone
26. Par zemesgabala Ziemupes ielā 46 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Matisone
27. Par zemesgabala, Eduarda Veidenbauma ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ganību ielā 77/79, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Matisone
28. Par zemesgabala, Eduarda Tisē ielas, blakus nekustamajam īpašumam Eduarda Tisē ielā 58, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Matisone
29. Par zemesgabala, Lapu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Celmu ielā 3, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks
30. Par zemesgabala, Ventas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ventas ielā 38,daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks
31. Par zemesgabala Nākotnes ielā 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks
32. Par zemesgabala Latgales ielā 6 daļas un Nākotnes ielas daļas nomas līgumu termiņu pagarināšanu. M.Šveiduks
33. Par zemesgabala, Cukura ielas, blakus nekustamajiem īpašumiem Cukura ielā 36,38A un 40,daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Šveiduks
34. Par zemesgabala Kviešu ielā 70 iznomāšanu. M.Šveiduks
35. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu - jaunbūvi Liepājā, Liedaga ielā 8/14. M.Šveiduks
36. Par dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 6-9 kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu. E.Striks
37. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 56-7 atsavināšanu. E.Striks
38. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10-33 atsavināšanu. E.Striks
39. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29 nosacīto cenu. E.Striks
40. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-26 nosacīto cenu. E.Striks
41. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24 nosacīto cenu. E.Striks
42. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6 nosacīto cenu. E.Striks
43. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7 nosacīto cenu. E.Striks
44. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-54 izsoli. G.Skorobogatova
45. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-3 izsoli. G.Skorobogatova
46. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-63 izsoli. G.Skorobogatova
47. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10A-29 izsoli. G.Skorobogatova
48. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-39 izsoli. G.Skorobogatova
49. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14-33 izsoli. G.Skorobogatova
50. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6 atkārtotu izsoli. G.Skorobogatova
51. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 9-32 izsoli. G.Skorobogatova
52. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-29 izsoli. G.Skorobogatova
53. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-33 izsoli. G.Skorobogatova
54. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23 izsoli. G.Skorobogatova
55. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-44 izsoli. A.Deksnis
56. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-54 izsoli. A.Deksnis
57. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 9-11 izsoli. A.Deksnis
58. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 13-47 izsoli. A.Deksnis
59. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-3 izsoli. A.Deksnis
60. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-32 izsoli. A.Deksnis
61. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-32 izsoli. A.Deksnis
62. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-48 izsoli. A.Deksnis
63. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-18 izsoli. A.Deksnis
64. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-14 izsoli. A.Deksnis
65. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 41-54 izsoli. L.Matisone
66. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 atkārtotu izsoli. L.Matisone
67. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 izsoli. L.Matisone
68. Par nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 izsoli. L.Matisone

Domes priekšsēdētājs J.Vilnītis