Liepājas domes sēdes darba kārtība 19.jūnijā pulksten 12. Sēdē notiks, izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting.

1. Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam" rīcību īstenošanu, rezultatīvo rādītāju 2020.gadā apstiprināšanu un atbildīgo institūciju noteikšanu. G.Ansiņš

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam" par 2021.gadu (programma spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai). G.Ansiņš

3. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai). G.Ansiņš

4. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu. J.Vilnītis

5. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2020.gada publisko pārskatu. V.Vitkovskis

6. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" vadītāju. A.Deksnis

7. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Reģionālā slimnīca" peļņas novirzīšanu kapitālsabiedrības attīstībai. G.Ansiņš

8. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. G.Ansiņš

9. Par grozījumu 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.15 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības Medību koordinācijas komisiju". G.Ansiņš

10. Par grozījumiem 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.48/3 "Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.– 2025.gadam". V.Vitkovskis

11. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. V.Vitkovskis

12. Par 2015.gada 10.septembra lēmuma Nr.414 "Par lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabaliem Grīzupes ielā 6 un Grīzupes ielā 8A, Liepājā izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu" atcelšanu. V.Vitkovskis

13. Par lēmuma precizēšanu. L.Matisone

14. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Pāvilostas ielā 2–18, Liepājā. G.Ročāns

15. Par apbūvēta zemesgabala Egļu ielā 34 nodošanu atsavināšanai. E.Striks

16. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 7–4 atsavināšanu. U.Sesks

17. Par dzīvokļa īpašuma Celmu ielā 2–69 atsavināšanu. L.Matisone

18. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 12A–5 nosacīto cenu. M.Šveiduks

19. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 14–42 nosacīto cenu. A.Deksnis

20. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1–60 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

21. Par dzīvokļa īpašuma Bārtas ielā 18–8A izsoli. G.Skorobogatova

22. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5) daļas atkārtotu zemes nomas tiesības izsoli. M.Šveiduks

23. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D1) daļas zemes nomas tiesības izsoli. M.Šveiduks

24. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D4) daļas zemes nomas tiesības izsoli. M.Šveiduks

25. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D2) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. L.Matisone

26. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.1) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. L.Matisone

27. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.2) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. L.Matisone

28. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.Z6) daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. L.Matisone

29. Par zemesgabala Vidusceļa ielā 33 ½ domājamās daļas iznomāšanu. L.Rjazanova

30. Par zemes vienības "Kanālezers 1", blakus nekustamajam īpašumam Vecajā Ostmalā 29, daļas iznomāšanu. L.Rjazanova

31. Par zemesgabala Cukura ielā, blakus nekustamajiem īpašumiem Cukura ielā 36, 38A un 40, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

32. Par zemesgabala Sakņu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Siļķu ielā 25, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

33. Par zemesgabala Siena ielā, blakus nekustamajam īpašumam Klāva Ukstiņa ielā 5A, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

34. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 90C, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

35. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92B, blakus nekustamajam īpašumam Šķēdes ielā 19, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

36. Par zemesgabala Koku ielā, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 74, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

Domes priekšsēdētājs J.Vilnītis