Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde darbas kārtība ceturtdien, 19.augustā, pulksten 12.

(jautājums ziņotājs)
1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes politisko vadlīniju 2021.–2025.gadam apstiprināšanu. G.Ansiņš

2. Par grozījumu 2021.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.129/5 "Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada kopīgās attīstības programmas 2022.–2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādes uzsākšanu”. G.Ansiņš

3. Par aizņēmumu projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3.kārta" (Skolas iela) īstenošanai. J.Vilnītis

4. Par dalības maksu. J.Vilnītis

5. Par grozījumu līgumā par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. U.Sesks

6. Par Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu komisiju. G.Ansiņš

7. Par pašvaldības pārstāvjiem Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās. J.Vilnītis

8. Par pārstāvja deleģēšanu. G.Ansiņš

9. Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtotu iecelšanu. G.Ansiņš

10. Par atļauju Jānim Vilnītim savienot amatus. A.Deksnis

11. Par atļauju Atim Deksnim savienot amatus. J.Vilnītis

12. Par atļauju Ārim Ozoliņam savienot amatus. U.Sesks

13. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. L.Matisone

14. Par grozījumiem 2015.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”. L.Matisone

15. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu. U.Hmieļevskis

16. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Roņu ielā 3–4, Liepājā. A.Deksnis

17. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Roņu ielā 3–32, Liepājā. A.Deksnis

18. Par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 72–4, Liepājā. M.Šveiduks

19. Par grozījumu 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.154 "Par neapdzīvojamo telpu Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā". M.Šveiduks

20. Par grozījumu 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.446 "Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai". M.Šveiduks

21. Par grozījumu 2008.gada 23.oktobra lēmumā Nr.502 "Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu”. M.Šveiduks

22. Par Instruktoru ielas sarkano līniju precizēšanu. M.Šveiduks

23. Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 apbūves tiesību. U.Hmieļevskis

24. Par zemesgabala Užavas ielā, blakus nekustamajam īpašumam Užavas ielā 23, daļas iznomāšanu. U.Hmieļevskis

25. Par zemesgabala Aisteres ielā 1, blakus nekustamajam īpašumam Kārklu ielā 6, daļas iznomāšanu. U.Hmieļevskis

26. Par zemesgabala Turaidas ielā 8D, blakus nekustamajam īpašumam Imantas ielā 17, daļas iznomāšanu. L.Rjazanova

27. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam ģenerāļa Baloža ielā 40, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

28. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Virssardzes ielā 11, atsavināšanu. L.Rjazanova

29. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3–61 atsavināšanu. L.Rjazanova

30. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A–15 atsavināšanu. L.Rjazanova

31. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B–51 atsavināšanu. L.Rjazanova

32. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A–14A atsavināšanu. D.Bluķe

33. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11–34 atsavināšanu. D.Bluķe

34. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15–22 atsavināšanu. D.Bluķe

35. Par dzīvokļa īpašuma Imantas ielā 10–3 atsavināšanu. U.Hmieļevskis

36. Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 33–2 atsavināšanu. U.Hmieļevskis

37. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 3–60 atsavināšanu. U.Hmieļevskis

38. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 31B–35 atsavināšanu. L.Matisone

39. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 13–6 atsavināšanu. L.Matisone

40. Par dzīvokļa īpašuma Rojas ielā 7–90 atsavināšanu. L.Matisone

41. Par dzīvokļa īpašuma Šaurajā ielā 2–3 atsavināšanu. U.Lipskis

42. Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 39/41–5 atsavināšanu. U.Lipskis

43. Par dzīvokļa īpašuma Vānes ielā 9–44 atsavināšanu. U.Lipskis

44. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5–10 atsavināšanu. J.Vilnītis

45. Par neapdzīvojamo telpu Pīlādžu ielā 40–3N atsavināšanu. J.Vilnītis

46. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. J.Vilnītis

47. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 7–4 nosacīto cenu. U.Sesks

48. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 7–15 nosacīto cenu. U.Sesks

49. Par dzīvokļa īpašuma Celmu ielā 2–69 nosacīto cenu. U.Sesks

50. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43–2 nosacīto cenu. U.Sesks

51. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43–86N atkārtotu izsoli. A.Deksnis

52. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 53 trešo izsoli. A.Deksnis

53. Par nekustamā īpašuma "Ziemupes iela 10A, Liepāja" izsoli. A.Deksnis