Liepājas domes sēdes darba kārtība 15.oktobrī pulksten 12. Sēdē notiks, izmantojot videokonferenču rīku ZOOM.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020.gadam". G.Ansiņš

2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.–2020.gadam" aktualizēšanu. G.Ansiņš

3. Par projektu "Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā". G.Ansiņš

4. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nomas maksas cenrādi. A.Deksnis

5. Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei.  A.Deksnis

6. Par atbalstu nozares profesionāļu forumam "Kultūra Rīt”. A.Deksnis

7. Par Liepājas 7.vidusskolas direktoru. A.Deksnis

8. Par pārstāvja izvirzīšanu biedrības "Liepājas ezeri” valdē. G.Ansiņš

9. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.466/13. J.Vilnītis

10. Par Liepājas pilsētas domes Izglītības komisijas 2020.gada 8.septembra lēmumu Nr.12. G.Ročāns

11. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā. A.Deksnis

12. Par saistošo noteikumu "Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā" apstiprināšanu. A.Deksnis

13. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs". L.Matisone

14. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 12.aprīļa nolikumā Nr.9 "Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepiņa" nolikums". L.Matisone

15. Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam. A.Deksnis

16. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 2021.gadam. U.Sesks

17. Par tramvaju reģistrāciju un tehniskā stāvokļa kontroli Liepājas pilsētā. G.Ansiņš

18. Par saistošo noteikumu precizēšanu. J.Vilnītis

19. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam". J.Vilnītis

20. Par aizvietotājizpildes noteikšanu tīkla reklāmas objektu demontāžai. L.Matisone

21. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Klaipēdas ielā 92–49, Liepājā. G.Ročāns

22. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Vītolu ielā 4–24, Liepājā. G.Ročāns

23. Par neapdzīvojamo telpu Imantas ielā 3–5N nodošanu lietošanā. E.Striks

24. Par zemesgabala Grīzupes ielā 104, pretī nekustamajam īpašumam Slimnīcas ielā 7, daļas iznomāšanu. L.Rjazanova

25. Par zemesgabala Krūmu ielā 79 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

26. Par zemesgabala Viršu ielā daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

27. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 1B, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

28. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam Kārļa Zāles laukums 1, Liepājā. M.Šveiduks

29. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dunikas ielā 9/11 daļai. M.Šveiduks

30. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3–10 atsavināšanu. M.Šveiduks

31. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A–13 atsavināšanu. M.Šveiduks

32. Par dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9–1 atsavināšanu. M.Šveiduks

33. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1–12 atsavināšanu. M.Šveiduks

34. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4–12 atsavināšanu. M.Šveiduks

35. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6–66 atsavināšanu. M.Šveiduks

36. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3–20 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

37. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10–12 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

38. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14–38 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

39. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 40–44 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

40. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 51–15 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

41. Par dzīvokļa īpašuma Kuldīgas ielā 38–6 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

42. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2–52 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

43. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 103–27 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

44. Par dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 29–27 nosacīto cenu. E.Striks

45. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 21–48 nosacīto cenu. E.Striks

46. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10–33 nosacīto cenu. E.Striks

47. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1–19 nosacīto cenu. E.Striks

48. Par dzīvokļa īpašuma Aldaru ielā 31/33–5 izsoli. E.Striks

49. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 89–9A izsoli. E.Striks

50. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17–24 izsoli. E.Striks

51. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 59–3 izsoli. A.Deksnis

52. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 17–15 izsoli. A.Deksnis

53. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19–10 izsoli. A.Deksnis

54. Par nekustamā īpašuma Piltenes ielā 1–2N izsoli. A.Deksnis

55. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 19–6 izsoli. G.Ansiņš

56. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 19–7 izsoli. G.Ansiņš

57. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A, Liepājā, cenas apstiprināšanu. G.Ansiņš

58. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 39 izsoli. G.Ansiņš

59. Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 26A izsoli. L.Matisone

60. Par nekustamā īpašuma Miltu ielā 3 izsoli. L.Matisone

61. Par nekustamā īpašuma Šaurajā ielā 6 izsoli. L.Matisone

62. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Zirgu salā 2 daļas, zemes nomas tiesības izsoli. L.Matisone

Domes priekšsēdētājs J.Vilnītis