1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada publisko pārskatu. G. Ansiņš

2. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2022. gada publisko pārskatu. S. Roga

3. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2022. gada publisko pārskatu. U. Sesks

4. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma “Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam” aktualizēšanu. U. Hmieļevskis

5. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma “Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns” darbību un projektu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju 2022. gadā apstiprināšanu. G. Ansiņš

6. Par grozījumiem 2023. gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikumā “Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns” (2023. gada plāns). G. Ansiņš

7. Par projektu “Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (Plans for Urban Mobility Actions (PUMA))”. G.Ansiņš

8. Par projektu “Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde Liepājā”. J. Vilnītis

9. Par projekta "Skuju ielas posma, Ābeļu un Noliktavas ielu pārbūve, Liepājā" īstenošanu. V. Vitkovskis

10. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" peļņas novirzīšanu kapitālsabiedrības attīstībai. M. Lapsa

11. Par bioloģisko aktīvu nodošanu bilancē pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde". D. Bluķe

12. Par sadarbības līguma noslēgšanu agrīnās intervences multimodālās programmas "STOP 4-7" īstenošanā. J. Vozņesenskis

13. Par grozījumiem sadarbības līgumā ar Valsts zemes dienestu. G. Ansiņš

14. Par līdzdalības izbeigšanu biedrībās. G. Ansiņš

15. Par pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" vadītāju. G. Ansiņš

16. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru. G. Ansiņš

17. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku (īpašumu jautājumos). G. Ansiņš

18. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku (būvniecības jautājumos). G. Ansiņš

19. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas valstspilsētas pašvaldības komisiju sastāvos. G. Ansiņš

20. Par saistošo noteikumu par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni sniegšanu. H. Valcis

21. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par aprūpes pakalpojumu apstiprināšanu. H. Valcis

22. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošajiem noteikumiem. V. Vitkovskis

23. Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam. V. Vitkovskis

24. Par grozījumiem 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam”.
G. Ansiņš

25. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma medību tiesību izsoles noteikumiem. U. Hmieļevskis

26. Par Dzīvokļu komisijas 2023. gada 16. marta lēmumu Nr.328. H. Valcis

27. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Eduarda Tisē ielā 81-14, Liepājā. U. Lipskis

28. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pamatkapitālā. M. Lapsa

29. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo īpašumu Lēņu ielā 9, Liepājā. U. Lipskis

30. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 65, Liepājā nodošanu lietošanā. S. Roga

31. Par nedzīvojamās telpas Kungu ielā 2-8, Liepājā daļas nodošanu lietošanā. L. Rjazanova

32. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Klaipēdas ielā 138 (kadastra apzīmējums 1700 043 0084) daļas, nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. U. Hmieļevskis

33. Par grozījumu 2023.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.132/4 “Par ēkas servitūta (gaismas tiesības) nodibināšanu nekustamajam īpašumam Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37, Liepājā”. U. Hmieļevskis

34. Par zemesgabala Tīklu ielā 15A nomu. U. Hmieļevskis

35. Par zemesgabala Dorupes ielā 31 1/8 domājamās daļas nomu. M. Šveiduks

36. Par zemesgabala Grobiņas ielā 5 6/36 domājamās daļas nomu. M. Šveiduks

37. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 52 1/6 domājamās daļas nomu. M. Šveiduks

38. Par zemesgabala Tvaiku ielā 24 1/4 domājamās daļas nomu. G. Ročāns

39. Par zemesgabala Tvaiku ielā 24 1/8 domājamās daļas nomu. G. Ročāns

40. Par zemesgabala Tvaiku ielā 24 1/8 domājamās daļas nomu. G. Ročāns

41. Par zemesgabala Tvaiku ielā 24 2/8 domājamo daļu nomu. G. Ročāns

42. Par zemesgabala Tvaiku ielā 28 40/360 domājamo daļu nomu. G. Ročāns

43. Par zemesgabala Bārtas ielā 11 1/4 domājamās daļas nomu. L. Rjazanova

44. Par zemesgabala Celmu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Celmu ielā 1, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova

45. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 48, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova

46. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova

47. Par zemesgabala Ugāles ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 5, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova

48. Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. V. Vitkovskis

49. Par zemesgabala Spīdolas ielā 16 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. V. Vitkovskis

50. Par zemesgabala Grīzupes ielā 74 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. V. Vitkovskis

51. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Darbnīcu ielā 8A, atsavināšanu. L. Rjazanova

52. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 19/21-5 atsavināšanu. U. Lipskis

53. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. U. Lipskis

54. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-23 nosacīto cenu. D. Bluķe

55. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu neizīrēta nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 atkārtotai izsolei. D. Bluķe

56. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes vienībai (zemes starpgabals) "Parka iela 2", Liepājā. U. Sesks

57. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 55 izsolei. U. Sesks

Priekšsēdētājs G. Ansiņš