Liepājas domes sēdes darba kārtība 12.novembrī pulksten 12. Sēdē notiks, izmantojot videokonferenču rīku ZOOM.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par projektu "Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā". G.Ansiņš

2. Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 2.kārta". G.Ansiņš

3. Par projektu "Mājsaimniecībās izmantoto  apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai". G.Ansiņš

4. Par projektu "Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025.gadam izstrāde". G.Ansiņš

5. Par atļauju dāvinājuma pieņemšanai. G.Ansiņš

6. Par vispārizglītojošo skolu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējās situācijas laikā. J.Vilnītis

7. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" vadītāju. J.Vilnītis

8. Par pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" direktoru. J.Vilnītis

9. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktoru. J.Vilnītis

10. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" direktoru. J.Vilnītis

11. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS". A.Deksnis

12. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS". A.Deksnis

13. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams". A.Deksnis

14. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "OC Liepāja". A.Deksnis

15. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS". U.Sesks

16. Par izmaiņām Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvā. V.Vitkovskis

17. Par grozījumiem Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un sastāvā. J.Vilnītis

18. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.11 "Liepājas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums". H.Valcis

19. Par Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem un atcelšanu. L.Matisone

20. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu. L.Matisone

21. Par Liepājas pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu. M.Šveiduks

22. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas ūdens" pamatkapitālā. M.Šveiduks

23. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-1, Liepājā. H.Valcis

24. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-3, Liepājā. H.Valcis

25. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-4, Liepājā. H.Valcis

26. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-5, Liepājā. H.Valcis

27. Par būves nojaukšanu. V.Vitkovskis

28. Par zemesgabala Aldaru ielā 11, Liepājā, 12/15 domājamo daļu iznomāšanu. L.Rjazanova

29. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 32, daļas nomu. L.Rjazanova

30. Par zemesgabala Celtnieku ielā 7, Liepājā, 10/28 domājamo daļu Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

31. Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 12 Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

32. Par zemesgabala Papes ielā 20, Liepājā, 1/6 domājamās daļas Pilsētu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

33. Par zemesgabala Ugāles ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 7, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.Rjazanova

34. Par zemesgabala Krūmu ielā 72 zemes nomas līguma izbeigšanu. L.Matisone

35. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūras ielā 16, daļas zemes nomas tiesības izsoli. L.Matisone

36. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Zirgu salā 2, daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. L.Matisone

37. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemesgabala Krūmu ielā 72, atsavināšanu. E.Striks

38. Par apbūvēta zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25 nodošanu atsavināšanai. E.Striks

39. Par apbūvēta zemesgabala Katedrāles ielā 1 nodošanu atsavināšanai. E.Striks

40. Par apbūvēta zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 33A nodošanu atsavināšanai E.Striks

41. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-59 atsavināšanu. E.Striks

42. Par dzīvokļa īpašuma Ferdinanda Grīniņa ielā 6-8 atsavināšanu. M.Šveiduks

43. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-35 atsavināšanu. M.Šveiduks

44. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 7-26 atsavināšanu. M.Šveiduks

45. Par dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 1-55 atsavināšanu. M.Šveiduks

46. Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 35/37-23 domājamās daļas atsavināšanu. M.Šveiduks

47. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-10 nosacīto cenu. M.Šveiduks

48. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-13 nosacīto cenu. G.Skorobogatova
 
49. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-50 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

50. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-24 nosacīto cenu. G.Skorobogatova
 
51. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 3-9 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

52. Par dzīvokļa īpašuma Ugāles ielā 7-10 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

53. Par dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9-1 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

54. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4-12 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

55. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 nosacīto cenu. G.Skorobogatova

56. Par dzīvokļa īpašuma Dorupes ielā 23-3 atkārtotu izsoli. E.Striks

57. Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 12-3 atkārtotu izsoli. E.Striks

58. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N atkārtotu izsoli. E.Striks

59. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atkārtotu izsoli. E.Striks

Domes priekšsēdētājs J.Vilnītis