Publicējam liepājnieku zināšanai pilsētas domes četru pastāvīgo komiteju sēžu protokolus. Visas sēdes notika 20. oktobrī.

Pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja

Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404774, fakss 63423391

SĒDES PROTOKOLS

LIEPĀJĀ

20.10.2011.    Nr. 12

Sēde sasaukta 2011.gada 20.oktobrī pulksten 09.30.

Sēde atklāta 2011.gada 20.oktobrī pulksten 09.29.

Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Guntars KRIEVIŅŠ

Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: Gunārs ANSIŅŠ, Sergejs DIKTERJOVS, Irēna OPŠTEINE, Uldis SESKS, Jānis VILNĪTIS

Klātesošie: Nora DRIĶE, Žurnāliste, Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs, Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Inga KRIVCOVA, Liepājas pilsētas Būvvaldes Zemes ierīcības inženiere, Dace LIEPNIECE, Pašvaldības Vides un veselības daļas Vides aizsardzības vecākā speciāliste, Gints LŪSIS, Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas Sabiedriskais transports" direktors, Sarmīte PUJĒNA, Žurnāliste, Edgars RĀTS, Pašvaldības izpilddirektors, Agris SPRŪDE, SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" valdes loceklis, Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Sēdi protokolē Gita LUKATE
 
DARBA KĀRTĪBA
1. Par pilsētas nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu.
2. Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā.
3. Par sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"".
4. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 16.jūlija lēmumā Nr.267 "Par komisijām un konsultatīvajām padomēm".
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 "PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA ZEMES LIEPĀJAS PILSĒTĀ".
6. Par Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisiju.
7. Par līdzdarbības līgumu.
8. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
9. Par dzīvojamās mājas nojaukšanu.
10. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.322 "Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu".
11. Par nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 20A.
12. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra lēmumā Nr.14 "Par zemesgabala Brīvības ielā 30/40 robežu maiņu un zemesgabalu Zemnieku ielā 29 un Zemnieku ielā 31 robežu apstiprināšanu".
13. Par Ventspils ielas daļas nomu.
14. Par zemesgabala Riepu ielā 12A iznomāšanu.
15. Par zemesgabala Riepu ielā 14A iznomāšanu.
16. Par zemesgabala Mālu ielā 24 nomas līguma pārjaunošanu.
17. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
18. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 "LIEPĀJAS OSTAS NOTEIKUMI".
 
1.#
Par pilsētas nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu
ZIŅO Gints LŪSIS: - No 2012.gada 1.janvāra plānots mainīt Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklu iekļaujot tajā 912. un 904.maršruta (Grobiņa) reisus.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums nosaka, ka esošie līgumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ir spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim un līdz ar to, tiks slēgti jauni līgumi par pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētas maršrutu tīklā no 2012.gada 1.janvāra, kurā kā neatņemama līguma sastāvdaļa būs apstiprinātais Liepājas pilsētas maršrutu tīkls.

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par pilsētas nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu”.

RUNĀ Sergejs DIKTERJOVS: - Es nevaru atbalstīt maršruta tīkla apstiprināšanu. Šī gada jūnijā tika savākti 6000 iedzīvotāju parakstu par mikroautobusu saglabāšanu esošajos maršrutos. Jaunajā sistēmā mazie pārvadātāji tiks iznīcināti, varbūt paliks viens uzņēmums!
Kā varēja izsludināt konkursu, ja nebija apstiprināts maršruta tīkls?

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Manuprāt ir tikai divas lietas – konkurss par pārvadājumu pakalpojumiem un maršruta tīkla shēma.

RUNĀ Sergejs DIKTERJOVS: - Kā varēja notikt konkurss bez maršruta tīkla shēmas?

RUNĀ Gints LŪSIS: - Maršruta tīkls mainās nepārtraukti, jo mainās pieturvietas, ielas, par kurām kursē un tml. Tīkla apstiprināšana notiek periodiski.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Vai Jūsuprāt pretrunu nav?

RUNĀ Gints LŪSIS: - Manuprāt nē.

RUNĀ Sergejs DIKTERJOVS: - Diskusijas bija, bet neieklausījās mūsu viedoklī. Iedzīvotāji grib braukt cauri centram uz Ezerkrasta rajonu.

RUNĀ Gints LŪSIS: - Daudzi iedzīvotāji arī gribēja, lai transports būtu vairāk pieejams.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Aicinu izteikt viedokli balsojot.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, pret - 1, atturas - nav, nebalso - 1,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par pilsētas nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

2.#
Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā
ZIŅO Gints LŪSIS: - Ar Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 25.novembra lēmumu Nr.470 ir apstiprināta „Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta pārvaldes modeļa pilnveides koncepcija no 2012. gada”. Saskaņā ar šo koncepciju ir izveidota Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”, kura no 2012.gada 1.janvāra nodarbosies ar sabiedriskā transporta organizēšanu un biļešu un mēnešbiļešu izplatīšanu Liepājas pilsētā. Ar pasažieru pārvadātājiem aģentūra slēgs līgumus par pasažieru pārvadājumiem, kuros būs noteikta samaksa par vienu maršrutā veikto kilometru.

Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā no 2012.gada 1.janvāra tiks ieviesta vienota braukšanas biļete un papildināts mēnešbiļešu piedāvājums. Pasažieriem tiek saglabātas līdzšinējās atlaides braukšanas biļetēm.

Saistībā ar izmaiņām sabiedriskā transporta sistēmā nepieciešams veikt izmaiņas arī saistošajos noteikumos.

Plānots, ka pēc Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta pārvaldes modeļa pilnveides koncepcijas ieviešanas samazināsies pilsētas budžeta izdevumi sabiedriskā transporta nodrošināšanai. Šobrīd pārvadātājs veic pasažieru pārvadājumus un saņem ieņēmumus no biļešu realizācijas. Pārvadātājam ir izdevumi, kas saistīti ar pasažieru pārvadājumiem (degviela, algas, administrācijas izdevumi utt.). Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem kompensē no pilsētas budžeta, līdz ar to pārvadātājs nav motivēts samazināt savus izdevumus. Šobrīd pasažieru pārvadātāju zaudējumi, kurus maksā Liepājas pilsētas pašvaldība, ir vairāk ne kā 60 000 Ls mēnesī.
Ar pasažieru pārvadātajiem tiks slēgti līgumi par pasažieru pārvadāšanu Liepājas pilsētas maršrutu tīklā, kurā tiks noteikta viena kilometra pasažieru pārvadājumu cena Liepājas pilsētas maršrutu tīklā. Viss Liepājas pilsētas sabiedriskais transports tiks aprīkots ar globālās pozicionēšanas iekārtām (GPS), kas ļaus sekot maršrutu izpildei un kustības saraksta ievērošanai.

Braukšanas biļešu kontroli nodrošinās uzņēmums, kurš šīs tiesības iegūs konkursa kārtībā.

Aģentūra slēgs līgumus par braukšanas biļešu un abonementa biļešu izplatīšanu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā” un saistošo noteikumu projektu „PAR BRAUKŠANAS MAKSU SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ”.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ierosinu jautājumu virzīt izskatīšanai arī pastāvīgās IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA 2011.gada 20.oktobra sēdē.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret - nav, atturas - 1, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā” un saistošo noteikumu projektu „PAR BRAUKŠANAS MAKSU SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ” un iesniegt tos izskatīšanai pastāvīgās IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA 2011.gada 20.oktobra sēdē.

3.#
Par sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja""
ZIŅO Agris SPRŪDE: - SIA „Aviasabiedrība „Liepāja” saņēmusi Satiksmes ministrijas 2011.gada 11.oktobra vēstuli Nr.12-07.1/4562, kurā tā atkārtoti izsludina ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu pieņemšanu Kohēzijas fonda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.4. aktivitātes „Lidostu infrastruktūras attīstība” ietvaros. Projektu iesniegšanas termiņš 2011.gada 11.novembris.
Lai lidostu finansēšana šī projekta ietvaros un kopumā turpmāk būtu atbilstoša ES prasībām:
- 2011.gada 9.jūnijā ir veikti grozījumi likumā „Par aviāciju”,
- ar Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumu Nr.661 „Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām”, kuri stājās spēkā 2011.gada 24.septembrī, valstij, Satiksmes ministrijas personā, Liepājas un Ventspils pašvaldībām un attiecīgo pilsētu lidostām ir radīta tiesiskā bāze trīspusēja sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas līguma noslēgšanai,
- sagatavots līguma par sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu SIA „Aviasabiedrība „Liepāja”” projekts.

Lēmuma projekts nepieciešams, lai parakstītu minēto līgumu, ar kuru tiek apstiprināts izvērtējums par sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nepieciešamību SIA „Aviasabiedrība „Liepāja””, un kopā ar valsti sabiedrībai tiek uzliktas sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz priekšnosacījumu radīšanu regulārās gaisa satiksmes nodrošināšanai. Līguma termiņš ir 10 gadi.
Līguma projekts pievienots lēmuma projektam. Līgumā iespējamas korekcijas saskaņošanas gaitā ar Satiksmes un Finanšu ministrijām.

Lēmuma projekts precizē arī projekta līdzfinansējuma finansēšanas kārtību no Liepājas pašvaldības puses - SIA „Aviasabiedrība „Liepāja”” pamatkapitāla palielināšana tiek aizstāta ar kompensācijas mehānismu līguma ietvaros.

Pēc Kohēzijas fonda apguves pabeigšanas, bet ne ātrāk kā 2013.gadā, no pašvaldības budžeta var būt nepieciešams finansējums Liepājas lidostas ekspluatācijas izdevumu segšanai. Nepieciešamā finansējuma apjoms būs atkarīgs no regulāro lidojumu skaita. Par katra gada konkrētiem finansējuma apjomiem tiks lemts, plānojot attiecīgā gada pilsētas budžetu.

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība „Liepāja””.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret - nav, atturas - 1, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība „Liepāja”” un iesniegt tos izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJA 2011.gada 20.oktobra sēdē.

4.#
Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 16.jūlija lēmumā Nr.267 "Par komisijām un konsultatīvajām padomēm"
ZIŅO Dace LIEPNIECE: - Lai nodrošinātu pašvaldības publisko apstādījumu uzraudzību un kvalitatīvi izskatītu iesniegumus par koku kopšanu, ciršanu un citiem ar apstādījumiem saistītiem jautājumiem, nepieciešams izveidot Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisiju.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdarīt grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 16.jūlija lēmumā Nr.267 „Par komisijām un konsultatīvajām padomēm” un papildināt 1.2.punktu ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.2.4. Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija.”.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 16.jūlija lēmumā Nr.267 „Par komisijām un konsultatīvajām padomēm””.

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Šāda komisija jau bija un tā tika likvidēta, vai tagad kas ir mainījies?

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Manuprāt 1999.gādā šāda komisijas tika izveidota, tajā darbojās dažādu nozaru speciālisti. Šobrīd konkrētas amatpersonas pieņem lēmumus par koku nozāģēšanu. Lai padarīt šo procesu demokrātiskāku, piedāvāju Pašvaldības Sabiedrības veselības un vides daļai atgriezties pie komisijas. Komisijā paredzēti dažādi speciālisti, kuri varētu diskutēt arī par jaunu apstādījumu veidošanu pilsētā.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu vairāk nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 16.jūlija lēmumā Nr.267 „Par komisijām un konsultatīvajām padomēm”” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 27.oktobra sēdē.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputāti Irēnu Opšteini par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

5.#
Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 "PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA ZEMES LIEPĀJAS PILSĒTĀ"
ZIŅO Dace LIEPNIECE: - Lai nodrošinātu pašvaldības publisko apstādījumu uzraudzību un kvalitatīvi izskatītu iesniegumus par koku kopšanu, ciršanu un citiem ar apstādījumiem saistītiem jautājumiem, tiek izveidota Apstādījumu uzraudzības komisija, kura turpmāk izskatīs jautājumus par koku vainagu veidošanu un koku ciršanu un atļauju izsniegšanu minētajām darbībām. Tā kā līdz šim atļaujas izsniedza Liepājas pilsētas Domes Vides un veselības daļa, ir nepieciešami grozījumi Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Liepājas pilsētā”.

Saistošie noteikumi nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā kārtību, kādā Apstādījumu uzraudzības komisija izskata iedzīvotāju iesniegumus koku kopšanai vai ciršanai un izdod atļaujas.

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2009.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Liepājas pilsētā”” un saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2009.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Liepājas pilsētā”’.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2009.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Liepājas pilsētā”” un saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2009.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Liepājas pilsētā”” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputāti Irēnu Opšteini par lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

6.#
Par Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisiju
ZIŅO Dace LIEPNIECE: - Lai nodrošinātu pašvaldības publisko apstādījumu uzraudzību un kvalitatīvi izskatītu iesniegumus par koku kopšanu, ciršanu un citiem ar apstādījumiem saistītiem jautājumiem, nepieciešams izveidot Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisiju 7 locekļu sastāvā. Ir izskatīti deviņi iesniegumi, atbilstoši darbam komisijā atzīti Rutas Jaunzemes (SIA „Komunālā pārvalde darbu vadītāja – dārzniece), Vaironda Bitenieka (sertificēts arborists kokkopis), Aldas Dambergas (Liepājas pilsētas Domes Vides un veselības daļas dabas aizsardzības vecākā speciāliste), Jura Kātiņa (Liepājas pilsētas Pašvaldibas policijas inspektors), Ingrīdas Klanes (Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā valsts vides inspektore), Andra Kūlas (Valsts policijas Kurzemes reģionālās pārvaldes Kārtības policijas inspektors), Margaritas Kaņevskas (Liepājas pilsētas Būvvaldes Ainavu arhitekte) iesniegumi.
Komisijas izveidošanas kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības, struktūru un darba organizāciju nosaka nolikums, kurš izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu un Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 5.novembra saistošo noteikumu Nr.27 „LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 1.9.punktu.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija darbojas uz brīvprātības principiem un tās locekļi nesaņem atalgojumu par darbu komisijā.

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisiju” un nolikuma projektu „LIEPĀJAS PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS”.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un nolikuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisiju” un nolikuma projektu „LIEPĀJAS PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS
PILSĒTAS DOMES 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputāti Irēnu Opšteini par lēmuma projektu un nolikuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

7.#
Par līdzdarbības līgumu
ZIŅO Dace LIEPNIECE: - Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 5.novembra saistošo noteikumu Nr.27 „Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” 6.1.apakšpunkts paredz, ka publisko tiesību jomā līgumus slēdz, tikai pamatojoties uz atsevišķu Domes lēmumu.
No biedrības „Par Liepāju” ir saņemts Līdzdarbības līgums, kurš paredz veicināt dzīvnieku aizsardzības un labturības prasību uzlabošanu, kā arī sabiedrības līdzdarbību tās kontrolē. Sagatavotais lēmuma projekts „Par līdzdarbības līgumu” paredz akceptēt Līdzdarbības līguma slēgšanu.

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par līdzdarbības līgumu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputāti Irēnu Opšteini par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

8.#
Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts „Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.22 Oskara Kalpaka ielā 90, Liepājā - atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu.

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2011.gada 20.oktobra sēdē.

9.#
Par dzīvojamās mājas nojaukšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts „Par dzīvojamās mājas nojaukšanu” paredz nojaukt Liepājas pilsētas īpašumā esošu neizīrētu, divu dzīvokļu dzīvojamo māju un palīgēkas Cukura ielā 34A, Liepājā, kuras nav atjaunojamas, bojā pilsētas ainavu un ir bīstamas apkārtējai videi un cilvēkiem.
Nekustamais īpašums Cukura ielā 34A pieder pašvaldībai un atrodas Liepājas SEZ teritorijā.

Īpašums sastāv no dzīvojamās mājas, 2 palīgēkām un zemesgabala 2630 kv.m.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir piekritusi būvju nojaukšanai.

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par dzīvojamās mājas nojaukšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2011.gada 20.oktobra sēdē.

10.#
Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.322 "Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu"
ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts „Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.322 „Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu”” paredz izdarīt grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.322 „Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu” un lūgt Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu Pērkones ielā 32, Liepājā, sastāvošu no zemesgabala 42533 kv.m platībā un 4 būvēm, pašvaldības funkciju veikšanai - nodrošināt pašvaldības teritoriālās attīstības plānā paredzēto pasākumu izpildi veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu veicināšanā, kultūras un tautas jaunrades attīstības sekmēšanā.

Būs nepieciešami līdzekļi īpašuma Pērkones ielā 32 reģistrācijai zemesgrāmatā.

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.322 „Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu”” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2011.gada 20.oktobra sēdē.

11.#
Par nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 20A
ZIŅO Edgars RĀTS: - Lēmuma projekts „Par nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 20A” nepieciešams, lai pašvaldības īpašumā nonāktu nekustamais īpašums Zemnieku ielā 20A, Liepājā. Zemesgabals nepieciešams Parka ielas savienošanai ar jauno pieslēgumu Zemnieku ielai, projekta „Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)” realizācijas ietvaros.
Nekustamā īpašuma iegādes izdevumi paredzēti Eiropas Savienības fonda projekta „Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)” ietvaros kā attiecināmās izmaksas.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 20A” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2011.gada 20.oktobra sēdē.

12.#
Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra lēmumā Nr.14 "Par zemesgabala Brīvības ielā 30/40 robežu maiņu un zemesgabalu Zemnieku ielā 29 un Zemnieku ielā 31 robežu apstiprināšanu"

ZIŅO Inga KRIVCOVA: - Lēmuma projekts „Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra lēmumā Nr.14 „Par zemesgabala Brīvības ielā 30/40 robežu maiņu un zemesgabalu Zemnieku ielā 29 un Zemnieku ielā 31 robežu apstiprināšanu”” nepieciešams lai nostiprinātu zemesgrāmatā zemesgabalu Zemnieku ielā 29 un Zemnieku ielā 31 robežu izmaiņas un izbūvētu Parka ielu atbilstoši projekta dokumentācijai. No zemesgabaliem Zemnieku ielā 29 un Zemnieku ielā 31 atdalāmās daļas 1722 kv.m platībā, atrodas Parka ielas sarkanajās līnijās un tiks nostiprinātas zemesgrāmatā kā atsevišķa zemes vienība.

Ar Liepājas pilsētas Būvvaldes 2011.gada 27.septembra lēmumu Nr.585 apstiprināti grozījumi iepriekš izstrādātajā zemes ierīcības projektā un atdalāmajai zemesgabala daļai piešķirts nosaukums (adrese) Parka iela.

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra lēmumā Nr.14 „Par zemesgabala Brīvības ielā 30/40 robežu maiņu un zemesgabalu Zemnieku ielā 29 un Zemnieku ielā 31 robežu apstiprināšanu”” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.

13.#
Par Ventspils ielas daļas nomu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu Sergejam Bumbu tiesības iznomāt uz 5 gadiem Ventspils ielas, kas kalpo kā iebrauktuve pie nekustamā īpašuma Ventspils ielas 50B, daļu 176 kv.m platībā namīpašuma apsaimniekošanai un uzturēšanai, sagatavots lēmuma projekts „Par Ventspils ielas daļas nomu”.
Nomnieks maksās nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par Ventspils ielas daļas nomu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas Domes sēdē ziņošu es.

14.#
Par zemesgabala Riepu ielā 12A iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:- Lai nodrošinātu Andim Pūķim tiesības iznomāt pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Riepu ielā 12A, 5/6 domājamās daļas no 162 kv.m kopplatības, šķūnīšu uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 5 gadiem, sagatavots lēmuma projekts „Par zemesgabala Riepu ielā 12A iznomāšanu”.
Nomnieks maksās nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu.

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par zemesgabala Riepu ielā 12A iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas Domes sēdē ziņošu es.

15.#
Par zemesgabala Riepu ielā 14A iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu Andim Pūķim tiesības iznomāt pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Riepu ielā 14A, 5/6 domājamās daļas no 156 kv.m kopplatības, šķūnīšu uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 5 gadiem, sagatavots lēmuma projekts „Par zemesgabala Riepu ielā 14A iznomāšanu”.
Nomnieks maksās nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par zemesgabala Riepu ielā 14A iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas Domes sēdē ziņošu es.

16.#
Par zemesgabala Mālu ielā 24 nomas līguma pārjaunošanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu tiesības pārjaunot zemesgabala Mālu ielā 24, nomas līgumu no Inetas Mediņas uz Oskaru Reiteru uz iepriekšējā nomas līguma termiņu, sagatavots lēmuma projekts „Par zemesgabala Mālu ielā 24 pārjaunošanu”.
Nomnieks turpinās maksāt nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par zemesgabala Mālu ielā 24 pārjaunošanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas Domes sēdē ziņošu es.

17.#
Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: - Liepājas pilsētas pašvaldība ar Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.445 „Par pilnvarojumu” ir pilnvarojusi Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku (nekustamā īpašuma jautājumos) Mārtiņu Tīdenu Liepājas pilsētas pašvaldības vārdā parakstīt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai.
Saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), izpilddirektora vietniekam M.Tīdenam jāsniedz informācija par izskatītajiem pirkuma – pārdevuma līgumiem attiecībā uz pirmpirkuma tiesība neizmantošanu.
Liepājas pilsētas pašvaldībā, laika posmā no 2011.gada 10.septembra līdz 2011.gada 15.oktobrim reģistrēti šādi nekustamā īpašumu pirkuma –pārdevuma līgumi:
- Uliha iela 112, Liepājā (kadastra Nr.1700 040 0332), sastāvoša no zemesgabala 642 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un trīs palīgēkas, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 35000,
- Papes iela 13, Liepājā (kadastra Nr.1700 042 0238), sastāvoša no zemesgabala 708 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 77759,65,
- Caunu iela 10, Liepājā (kadastra Nr.1700 034 0054), sastāvoša no zemesgabala 721 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 11000,
- Matrožu iela 3, Liepājā (kadastra Nr.1700 031 0134), sastāvoša no zemesgabala 365 kv.m kopplatībā, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 7000,
- Ventas iela 28, Liepājā (kadastra Nr.1700 044 0090), sastāvoša no zemesgabala 1470 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 140560,80,
- Priekules iela 7A, Liepājā (kadastra Nr.1700 042 0097), sastāvoša no zemesgabala 602 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 21084,12,
- Loču iela 1A, Liepājā (kadastra Nr.1700 031 0013), sastāvoša no zemesgabala 872 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos palīgceltni, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 27978,
- Stūrmaņu iela 6, Liepājā (kadastra Nr.1700 031 0022), sastāvoša no zemesgabala 399 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un palīgceltni, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 41938,
- Indriķa iela 6, Liepājā (kadastra Nr.1700 032 0183), sastāvoša no zemesgabala 782 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 14500.

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.23 „Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”.
 
18.#
Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 "LIEPĀJAS OSTAS NOTEIKUMI"
ZIŅO Guntars KRIEVIŅŠ: - Sagatavotais lēmuma projekts „Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „LIEPĀJAS OSTAS NOTEIKUMI”” un saistošo noteikumu projekts „PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2007.GADA 20.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.23 „LIEPĀJAS OSTAS NOTEIKUMI”” paredz ierobežot makšķerēšanu ostas teritorijā, tādējādi novēršot apdraudējumu pašiem makšķerniekiem, kas rodas, makšķerējot tuvu kuģu ceļiem, kā arī teritorijās, kur jāiekrauj vai jāizkrauj krava. Makšķerēšanas ierobežošana atvieglos kuģu satiksmes operatīvo vadību ostā un ostas pievedceļos, kā arī atvieglos kuģošanas drošības kontroli ostā. Šobrīd ostas akvatorijā ir aizliegta tikai rūpnieciskā zveja, taču līdzšinējā pieredze liecina, ka makšķerēšana ostas teritorijā traucē ostas darbībai. Liepājas ostas teritorija ir iekārtota kuģu un pasažieru apkalpošanai, kravas, transporta un ekspedīciju operāciju veikšanai un citai saimnieciskai darbībai. Makšķerēšana saskaņā ar Zvejniecības likumu ir uzskatāma par amatierzveju, kas ir rekreācijas vai sporta nolūkā veikta darbība, lai ar makšķerēšanas rīkiem iegūtu zivis bez tiesībām zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt tirgū. Līdz ar to makšķerēšana ostas teritorijā ir ierobežojama.
Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret - nav, atturas - 1, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „LIEPĀJAS OSTAS NOTEIKUMI”” un saistošo noteikumu projektu „„PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2007.GADA 20.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.23 „LIEPĀJAS OSTAS NOTEIKUMI”” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas Domes sēdē ziņošu es.

Sēde slēgta 2011.gada 20.oktobrī pulksten 10.06.

Pastāvīgā Finanšu komiteja

Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404732, fakss 63423391

SĒDES PROTOKOLS

LIEPĀJĀ
20.10.2011. Nr. 11

Sēde sasaukta 2011.gada 20.oktobrī pulksten 14.00.
Sēde atklāta 2011.gada 20.oktobrī pulksten 14.04.

Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS

Sēdē piedalās 7 komitejas locekļi: Gunārs ANSIŅŠ, Sergejs DIKTERJOVS, Silva GOLDE, Guntars KRIEVIŅŠ, Valdis SKUJIŅŠ, Helvijs VALCIS, Jānis VILNĪTIS

Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis:
Ivars KESENFELDS, komandējumā

Klātesošie:
Māris EGMANIS, P/i, Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Gunta JĀKOBSONE, sabiedrisko attiecību daļas speciāliste, Gints LŪSIS, P/a „Liepājas sabiedriskais transports” direktors, Edgars RĀTS, pašvaldības izpilddirektors, Agris SPRŪDE, SIA, Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Sēdi protokolē Indra JOTIKA

DARBA KĀRTĪBA
1. Par pašvaldības budžeta izpildi 2011.gada 3.ceturksnī.
2. Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā.
3. Par sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"".
4. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2011.gadā.
5. Par saistošo noteikumu "PAR IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" apstiprināšanu.
6. Par V.Alpatovas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
7. Par S.Agejeva nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
8. Par L.Dikajas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
9. Par nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 20A.
10. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības.
11. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.322 "Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu".
12. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
14. Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2011.gada 10.augusta lēmumu Nr.279.
15. Par dzīvojamās mājas nojaukšanu.
16. Par dzīvojamās mājas Turaidas ielā 12 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
17. Par dzīvojamās mājas Trimpus ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
18. Par dzīvojamās mājas Peldu ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
19. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu.
20. Par asignējumiem pabalstu izmaksai Liepājas Sociālajam dienestam.
 
1.#
Par pašvaldības budžeta izpildi 2011.gada 3.ceturksnī
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības budžeta izpildi 2011.gada 3.ceturksnī".
Aicinu iepazīties ar sagatavoto prezentāciju un pievienotajiem materiāliem.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.11 "Par pašvaldības budžeta izpildi 2011.gada 3.ceturksnī".

2.#
Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā
ZIŅO Gints LŪSIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā".

Ar 2010. gada 25. novembra Domes lēmumu nr. 470 ir apstiprināta “Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta pārvaldes modeļa pilnveides koncepcija no 2012. gada”. Saskaņā ar šo koncepciju ir izveidota Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”, kura no 01.01.2012 nodarbosies ar sabiedriskā transporta organizēšanu un biļešu un mēnešbiļešu izplatīšanu Liepājas pilsētā. Ar pasažieru pārvadātājiem aģentūra slēgs līgumus par pasažieru pārvadājumiem, kuros būs noteikta samaksa par vienu maršrutā veikto kilometru. Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā no 01.01.2012 tiks ieviesta vienota braukšanas biļete un papildināts mēnešbiļešu piedāvājums. Pasažieriem tiek saglabātas līdzšinējās atlaides braukšanas biļetēm. Saistībā ar izmaiņām sabiedriskā transporta sistēmā nepieciešams veikt izmaiņas arī saistošajos noteikumos.

Plānots, ka pēc Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta pārvaldes modeļa pilnveides koncepcijas ieviešanas samazināsies pilsētas budžeta izdevumi sabiedriskā transporta nodrošināšanai. Šobrīd pārvadātājs veic pasažieru pārvadājumus un saņem ieņēmumus no biļešu realizācijas. Pārvadātājam ir izdevumi, kas saistīti ar pasažieru pārvadājumiem (degviela, algas, administrācijas izdevumi utt.). Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem kompensē pilsēta no pilsētas budžeta. Līdz ar to pārvadātājs nav motivēts samazināt savus izdevumus. Šobrīd pasažieru pārvadātāju zaudējumi, kurus maksā Liepājas pilsēta ir vairāk kā 60 000 Ls/ mēnesī.
Ar pasažieru pārvadātajiem tiks slēgti līgumi par pasažieru pārvadāšanu Liepājas pilsētas maršrutu tīklā, kurā tiks noteikta viena kilometra pasažieru pārvadājumu cena Liepājas pilsētas maršrutu tīklā. Viss Liepājas pilsētas sabiedriskais transports tiks aprīkots ar globālās pozicionēšanas iekārtām (GPS), kas ļaus sekot maršrutu izpildei un kustības saraksta ievērošanai. Braukšanas biļešu kontroli nodrošinās uzņēmums, kurš šīs tiesības izcīnīs konkursa kārtībā. Aģentūra slēgs līgumus par braukšanas biļešu un abonementa biļešu izplatīšanu.

Gatavojot izmaiņas sabiedriskā transporta sistēmā ir notikušas konsultācijas ar Liepājas politiski represēto klubu, Liepājas neredzīgo biedrību, Liepājas Diakonijas centru, Latvijas brīvo arodbiedrību savienību.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot J.Vilnīti.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - 1, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

3.#
Par sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja""
ZIŅO Agris SPRŪDE: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība „Liepāja””.

SIA „Aviasabiedrība „Liepāja” saņēmusi Satiksmes ministrijas 2011.gada 11.oktobra vēstuli Nr.12-07.1/4562, kurā tā atkārtoti izsludina ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu pieņemšanu Kohēzijas fonda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.4. aktivitātes „Lidostu infrastruktūras attīstība” ietvaros. Projektu iesniegšanas termiņš 2011.gada 11.novembris.

Lai lidostu finansēšana šī projekta ietvaros un kopumā turpmāk būtu atbilstoša ES prasībām:

1) 2011.gada 9.jūnijā ir veikti grozījumi likumā „Par aviāciju”,
2) Ar 2011.gada 23.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.661 „Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām” spēkā stāšanās 2011.gada 24.septembrī, valstij Satiksmes ministrijas personā, Liepājas un Ventspils pašvaldībām un attiecīgo pilsētu lidostām ir radīta tiesiskā bāze trīspusēja sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas līguma noslēgšanai.
3) Sagatavots līguma par sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība „Liepāja”” projekts.Lēmums nepieciešams, lai parakstītu minēto līgumu, ar kuru tiek apstiprināts izvērtējums par sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nepieciešamību sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība „Liepāja””, un kopā ar valsti sabiedrībai tiek uzliktas sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz priekšnosacījumu radīšanu regulārās gaisa satiksmes nodrošināšanai. Līguma termiņš 10 gadi. Līguma projekts ir pielikumā Nr.1. Līgumā iespējamas korekcijas saskaņošanas gaitā ar Satiksmes un Finanšu ministrijām. Lēmums precizē arī projekta līdzfinansējuma finansēšanas kārtību no Liepājas pašvaldības puses - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība „Liepāja”” pamatkapitāla palielināšana tiek aizstāta ar kompensācijas mehānismu līguma ietvaros.

Pēc Kohēzijas fonda apguves pabeigšanas, bet ne ātrāk kā 2013.gadā no pašvaldības budžeta var būt nepieciešams finansējums Liepājas lidostas ekspluatācijas izdevumu segšanai. Nepieciešamā finansējuma apjoms būs atkarīgs no regulāro lidojumu skaita. Par katra gada konkrētiem finansējuma apjomiem tiks lemts, plānojot attiecīgā gada pilsētas budžetu.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot G.Ansiņu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - 1, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par sabiedriskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība „Liepāja””" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.
4.#
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2011.gadā
ZIŅO Silva GOLDE: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2011.gadā".

2006.gada 2.novembrī ar Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.540 tika apstiprināti noteikumi Nr.1 „Par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Liepājas pilsētā”. Noteikumu 2.punkts paredz, ka Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde pēc Liepājas pilsētas pašvaldības gadskārtējā budžeta apstiprināšanas veic aprēķinus par viena izglītojamā izmaksām budžeta gadā Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs. Lēmums nepieciešams, jo ar Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 8.jūnija lēmumu Nr.192, „Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2011.GADAM" 2011.gada 29.septembrī Liepājas pilsētas Domes lēmums Nr.306 „Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2011.GADAM"” tika piešķirts papildus finansējums Ls 136966 apmērā.

Ar pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem līdz šī gada beigām, plānots vēl papildus provizoriski palielināt budžetu par Ls 2184.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot S.Goldi.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2011.gadā" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

5.#
Par saistošo noteikumu "PAR IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" apstiprināšanu
ZIŅO Silva GOLDE:     - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par saistošo noteikumu "PAR IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" apstiprināšanu".
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka, ka pašvaldības kompetencē ir noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Līdz šim šāda kārtība ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta.

Saistošie noteikumi nosaka izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt atvieglojumus par ēdināšanu Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī atvieglojumu pieprasīšanas kārtību, to piešķiršanas kārtību.

Pieņemot saistošos noteikumus, atvēlētais finansējums provizoriski paliks 2010. gada līmenī.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot S.Goldi.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par saistošo noteikumu "PAR IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

6.#
Par V.Alpatovas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par V.ALPATOVAS nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu".
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 1.daļas 3.punkts nosaka, ka mirušas fiziskās personas nodokļu parādu dzēš, ja nav iespējama piedziņa no mantiniekiem. 25.panta 3. daļa nosaka, ka pašvaldības budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas dzēš attiecīgā pašvaldība. 2011.gada 22.jūlijā ir izbeigta 2008.gada 2.novembrī mirušās Viktorijas Alpatovas (p.k. 250978-10801) mantojuma lieta, par ko zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže ir izdevusi aktu Nr.4614 par mantojuma lietas izbeigšanu, jo noteiktajā laikā nepieteicās neviens mantinieks un manta piekrīt valstij (Civillikuma 416.pants).

Pašvaldības budžetā netiks iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis Ls 13,53 un par šo summu samazināsies neiekasējamo nodokļu parādu apjoms.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot S.Dikterjovu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par V.Alpatovas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

7.#
Par S.Agejeva nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
ZIŅO Ronalds FRICBERGS:     - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par S.AGEJEVA nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu".
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 1.daļas 3.punkts nosaka, ka mirušas fiziskās personas nodokļu parādu dzēš, ja nav iespējama piedziņa no mantiniekiem. 25.panta 3.daļa nosaka, ka pašvaldības budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas dzēš attiecīgā pašvaldība. 2011.gada 13.septembrī Liepājas pilsētas Domē ir saņemta Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Larisas Medvedevas vēstule Nr.1-5/870 „Par kreditora prasījumu”, kurā informēts, ka 2009.gada 22.augustā mirušā Sergeja Agejeva (p.k. 190659-10815) mantojuma lieta ir izbeigta, jo mantinieki nav ieradušies un manta piekrīt valstij (Civillikuma 416.pants).

Pašvaldības budžetā netiks iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis Ls 24,76 un par šo summu samazināsies neiekasējamo nodokļu parādu apjoms.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot S.Dikterjovu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par S.AGEJEVA nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

8.#
Par L.Dikajas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
ZIŅO Ronalds FRICBERGS:     - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par L.DIKAJAS nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu".
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 1.daļas 3.punkts nosaka, ka mirušas fiziskās personas nodokļu parādu dzēš, ja nav iespējama piedziņa no mantiniekiem. 25.panta 3.daļa nosaka, ka pašvaldības budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas dzēš attiecīgā pašvaldība. 2011.gada 13.septembrī Liepājas pilsētas Domē ir saņemta Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Larisas Medvedevas vēstule Nr.1-5/869 „Par kreditora prasījumu”, kurā informēts, ka 2010.gada 31.augustā mirušās Ludmilas Dikajas (p.k. 260740-10822) mantojuma lieta ir izbeigta, jo mantinieki nav ieradušies un manta piekrīt valstij (Civillikuma 416.pants).
Pašvaldības budžetā netiks iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis Ls 36,92 un par šo summu samazināsies neiekasējamo nodokļu parādu apjoms.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot S.Dikterjovu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par L.DIKAJAS nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

9.#
Par nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 20A
ZIŅO Edgars RĀTS:     - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 20A".

Lēmums nepieciešams, lai pašvaldības īpašumā nonāktu nekustamais īpašums Zemnieku ielā 20A, Liepājā. Zemesgabals nepieciešams Parka ielas savienošanai ar jauno pieslēgumu Zemnieku ielai, projekta „Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai) realizācijas ietvaros.

Nekustamā īpašuma iegādes izdevumi paredzēti Eiropas Savienības fonda projekta „Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai) ietvaros kā attiecināmās izmaksas.

Ir veikti 3 novērtējumi robežās no180-194 tūkst., mums jāpērk par zemāko noteikto cenu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot G.krieviņu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 20A" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

10.#
Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības

ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības".
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 42.panta trešo daļu, Dome lemj par pašvaldības kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības citai pašvaldībai.

Lēmums paredz nodot bez atlīdzības Kuldīgas novada pašvaldībai pašvaldības kustamo mantu – materiālus, kuri tika iegūti nojaucot 2 stāvu dzīvojamo māju Kr.Valdemāra ielā 32B. Kuldīgas novada pašvaldība saņemtos materiālus izmantos pilsētas vēsturiskās apbūves atjaunošanai.

Kustamā manta tiks nodota Kuldīgas novada pašvaldībai, parakstot par to nodošanas un pieņemšanas aktu. Pamatojoties uz nodošanas aktu, tiks izdarīts grozījums pašvaldības bilancē.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot J.Vilnīti.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

11.#
Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.322 "Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu"

ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.322 „Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu”".

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5., 6. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo un otro daļu, pašvaldības Dome lemj par nekustamās mantas iegūšanu īpašuma pašvaldības funkcijas veikšanai un pašvaldības nekustamās mantas nodošanu valstij tās funkcijas veikšanai. Tā kā saņemta Veselības ministrijas vēstule par izmaiņām nekustamā īpašuma Pērkones ielā 32 sastāvā, ir nepieciešams izdarīt grozījumu Domes 29.09.2011. pieņemtajā lēmumā Nr.322 par minētā nekustamā īpašuma pārņemšanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā, precizējot īpašuma sastāvu.

Nekustamais īpašums Pērkones ielā 32 pēc izmaiņu izdarīšanas sastāv no zemesgabala ar platību 42533 kv.m un 4 ēkām.

Būs nepieciešami līdzekļi īpašuma Pērkones ielā 32 reģistrācijai zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz lēmumu, tiks lūgts LR Ministru kabinetam izdot attiecīgu rīkojumu par īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot J.Vilnīti.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.322 „Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu”" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.
 
12.#
Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu".

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā paredzētajām īrnieka tiesībām iesniegt atsavināšanas ierosinājumu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, minētā likuma 45.panta noteiktajā kārtībā, Domei jāpieņem lēmums par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.22 Oskara Kalpaka ielā 90, Liepājā, atsavināšanu.

“Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu atsavināšanas nolikums” nosaka, ka atsavināšanas process tiek finansēts no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.Objektu atsavināšanas izdevumi tiek noteikti 10% apmērā no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.Līdzekļu uzskaiti un administrēšanu veic NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE. Objekta atsavināšanā iegūtos līdzekļus NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot J.Vilnīti.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.
 
13.#
Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu

ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu".
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, tiks apmierināts atsavināšanas ierosinātāja - dzīvokļa īrnieka lūgums. Saskaņā ar šī likuma prasībām, veikts šī dzīvokļa vērtējums. Vērtējumu veicis neatkarīgais vērtētājs, kas izvēlēts konkursa kārtībā. Nekustamā īpašuma Bārtas ielā 10-6 noteiktā vērtība par 1 kv.m ir Ls 59,30.
Ja atsavināšanas ierosinātājs-dzīvokļa īrnieks piekritīs Domes noteiktajai dzīvokļa cenai un nopirks dzīvokli, pilsētas budžets iegūs papildus ienākumus – 90% apmērā no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot J.Vilnīti.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.
 
14.#
Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2011.gada 10.augusta lēmumu Nr.279

ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2011.gada 10.augusta lēmumu Nr.279".
Lēmums nepieciešams, lai sniegtu atbildi uz Genadija Mašņica 2011.gada 9.septembra iesniegumu, ar kuru apstrīdēts Liepājas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmums.

Dzīvojamā māja Turaidas ielā 15, Liepājā (lēmuma pieņemšanas brīdī – Zemgales iela 1) ar Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 2.septembra lēmumu Nr.374 „Par dzīvojamo māju privatizāciju” nodota privatizācijai. Privatizācijas paziņojums Genadijam Mašņicam nosūtīts 2011.gada 30.martā. 2011.gada 12.jūlijā Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā iesniegts Genadija Mašņica iesniegums ar lūgumu samazināt viendzīvokļa dzīvojamās mājas privatizācijas vērtību. Komisija izvērtējot lietas apstākļus, Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 2011.gada 10.augustā pieņēma lēmumu Nr.276 „Par pirkuma līguma noslēgšanu Liepājā, Turaidas ielā 15”, ar kuru atteica ieskaitīt pirkuma maksā Genadija Mašņica veiktos ieguldījumus un atstāja spēkā noteikto objekta privatizācijas vērtību.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot J.Vilnīti.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - 1, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2011.gada 10.augusta lēmumu Nr.279" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

15.#
Par dzīvojamās mājas nojaukšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas nojaukšanu".

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 31.panta pirmo, ceturto un piekto daļu, Civillikuma 1084.panta pirmo daļu, būve, kura rada draudus garāmgājējiem ir jāsaved kārtībā vai jānojauc.

SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” ir iesniedzis vēstuli ar lūgumu izvērtēt ēkas tehnisko stāvokli un organizēt avārijas situācijas novēršanu.

Nekustamais īpašums Cukura ielā 34A zemesgrāmatā ir uz pašvaldības vārda un atrodas Liepājas SEZ teritorijā.Īpašums sastāv no dzīvojamās mājas, 2 palīgēkām un zemesgabala 2630 kv.m. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija akceptēja lēmuma projektu par lēmumā minēto būvju nojaukšanu.

SIA „Komunālā pārvalde” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizēs būvju nojaukšanu.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot J.Vilnīti.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas nojaukšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

16.#
Par dzīvojamās mājas Turaidas ielā 12 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Aivars KAŅKA: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Turaidas ielā 12 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto, sesto un astoto daļu, dzīvokļu īpašnieki var pārņemt māju savā pārvaldīšanā, noslēdzot dzīvojamās mājas pilnvarojuma līgumu ar juridisku personu par mājas turpmāku pārvaldīšanu.

Nekustamais īpašums Turaidas ielā 12 sastāv no dzīvojamās mājas ar 36 dzīvokļu īpašumiem un gruntsgabalu 2281 kv.m. Privatizēti 24 īpašumi (66,7%).Dzīvokļu īpašnieki 20.07.2011. kopsapulcē pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „Apsaimniekošanas serviss L” par dzīvojamās mājas turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Mājas apsaimniekotājam ir pārvaldnieka sertifikāts. Līdzekļu atlikums uz 31.08.2011 ir Ls 4923,54.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot V.Skujiņu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Turaidas ielā 12 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.
 
17.#
Par dzīvojamās mājas Trimpus ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Aivars KAŅKA: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Trimpus ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
Pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto, sesto, septīto un astoto daļu, dzīvokļu īpašnieki nodibinot mājas apsaimniekošanas biedrību, var pārņemt nekustamo īpašumu savā pārvaldīšanā.
Nekustamais īpašums Trimpus ielā 1 sastāv no dzīvojamās mājas ar 4 dzīvokļu īpašumiem. Mājas kopējā platība 580,5 kv.m. Piesaistītais gruntsgabals 1407 kv.m. Privatizēti 2 īpašumi (50%). Dzīvokļu īpašnieki nodibināja biedrību „Trimpus 1”. Biedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā. Līdzekļu atlikums uz 31.08.2011. ir: Ls - 2867,36. Kredīta neatmaksātais atlikums uz 31.08.2011. ir Ls 0,00.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS:  - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot V.Skujiņu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Trimpus ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.
 
18.#
Par dzīvojamās mājas Peldu ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Aivars KAŅKA: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Peldu ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".

Pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto sesto un astoto daļu, dzīvokļu īpašnieki var pārņemt māju savā pārvaldīšanā, noslēdzot dzīvojamās mājas pilnvarojuma līgumu ar juridisku personu par mājas turpmāku pārvaldīšanu.

Nekustamais īpašums Peldu ielā 40 sastāv no 2 dzīvojamām mājām ar 6 dzīvokļu īpašumiem un gruntsgabalu 505 kv.m. Privatizēti visi īpašumi (100%). Dzīvokļu īpašnieki 29.08.2011. kopsapulcē pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” par īpašuma turpmāku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājam ir namu pārvaldnieka kvalifikācija, kura atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Līdzekļu atlikums uz 31.08.2011. ir Ls 83,56.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot V.Skujiņu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Peldu ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 27.oktobra sēdē.
 
19.#
Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu".
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA” (turpmāk – Pašvaldības policija) lūdz piešķirt finanšu līdzekļus Ls 2440 apmērā divu datoru un divu rāciju iegādei. Pašvaldības policijas rīcībā ir 39 raidstacijas, no kurām 2 ir iegādātas un tiek lietotas kopš 1998.gada. Tās ir fiziski nolietojušās. Sīkus defektus iespējams remontēt, bet bāzes šasijas un pamatplates nomaiņas izmaksas ir pārāk augstas. Pašvaldības policijas darbā tiek izmantoti 33 datori. Seši no tiem ir kritiskā stāvoklī, no kuriem 2 jau izgājuši no ierindas.

Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Uldis SESKS: - Nākošā gadā būs jāatgriežas pie šī jautājuma, jo Pašvaldības policijā ir nepieciešams atjaunot morāli novecojušas iekārtas (rācijas, datorus). Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.12 "Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu".

20.#
Par asignējumiem pabalstu izmaksai Liepājas Sociālajam dienestam
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2005.gada 8.decembra lēmumu "Par priekšlikumiem īres/apsaimniekošanas un komunālo maksājumu iekasēšanu uzlabošanai" (sēdes protokols Nr.14), 2006.gada 2.janvāra sadarbības līgumu, 2011.gada 15.aprīļa sadarbības līgumu starp Liepājas pilsētas pašvaldību, Liepājas pilsētas Sociālo dienestu un SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz akceptēt Ls 100 000 pārskaitīšanu SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" no Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 2011.gada budžetā plānotajiem pabalstu līdzekļiem.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.13 "Par asignējumiem pabalstu izmaksai Liepājas Sociālajam dienestam".

Sēde slēgta 2011.gada 20.oktobrī pulksten 14.40.

Protokolēja Indra JOTIKA

Pastāvīgā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja

Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404774, fakss 63423391

SĒDES PROTOKOLS

LIEPĀJĀ, 2011.gada 20.oktobrī    Nr. 10

Darba kārtība:
1. Par LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS darbu 2011.gada trešajā ceturksnī
2. Par LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS informāciju par nelegālā alkohola aprites ierobežošanu 2011.gada trešajā ceturksnī
3. Par dotācijas mērķa maiņu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"

1.#
Par LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS darbu 2011.gada trešajā ceturksnī

ZIŅO Normunds DĪĶIS: - 2011.gada trešajā ceturksnī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA" (turpmāk – Pašvaldības policija) darbinieki sastādīja 6088 administratīvo pārkāpumu protokolus: Administratīvā daļa – 2551, Dežūrnodaļa – 1559, Transporta kontroles nodaļa – 1624, Nepilngadīgo lietu nodaļa – 322, Analītiskā nodaļa – 32. Minētajā laika posmā saņēmām 2060 izsaukumu, 1028 personas tika ievietotas īslaicīgās aizturēšanas telpās, 77 personas nogādātas Valsts policijā. Pašvaldības policija 2011.gada trešajā ceturksnī saņēma 4198 iesniegumus (t.sk. Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa – 2173). Tika iekasēta soda nauda Ls 14036,49.

Ja salīdzinām ar iepriekšējo laika posmu, par 464 protokoliem vairāk sastādīti par atrašanos sabiedriskā vietā reibumā vai alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, par 172 vairāk par smēķēšanu neatļautā vietā, par 119 vairāk par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā. Par 206 protokoliem mazāk sastādīti pasažieriem par braukšanu bez biļetes sabiedriskajā transportā, par 21 mazāk par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, par 16 mazāk par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tai skaitā stāvēšanas vai apstāšanās, noteikumu pārkāpšanu piekrastes kāpu aizsargjoslā vai pludmalē.

2011.gada trešajā ceturksnī Pašvaldības policijas Analītiskā nodaļa jautājumā par nelegālā alkohola aprites ierobežošanu uzsāka 29 administratīvās lietvedības, sastādīja 31 administratīvo pārkāpumu protokolu. Valsts policijai kriminālprocesa uzsākšanai tika nosūtīta viena lieta.

Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļa minētajā laika posmā apsekoja 18 veikalus, pārbaudot alkoholisko dzērienu un cigarešu tirdzniecību nepilngadīgām personām. Vienā no veikaliem ("Krišjānis", Krišjāņa Valdemāra ielā 56/58) tika konstatēta alkoholisko dzērienu pārdošana nepilngadīgajam, un uzsākta lietvedība, 9 gadījumos tika sastādīti protokoli pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.panta trešās daļas.
2011.gada trešajā ceturksnī 159 policisti nodrošināja sabiedrisko kārtību 20 dažāda mēroga masu pasākumos. Mūzikas festivāla "Summer Sound Liepāja 2011" laikā sabiedrisko kārtību nodrošināja 42 policisti, tika sastādīti 105 administratīvo pārkāpumu protokoli.

RUNĀ Elita KOSAKA: - Man ir jautājums un priekšlikums. Visās pilsētas vispārizglītojošajās skolās ir Pašvaldības policijas darbinieki. Vai viņiem nav iespējams veikt skaidrojošu darbu – sniegt informāciju par to, ka par alkoholisko dzērienu lietošanu nepilngadīgajiem draud administratīvā atbildība?

Liepājas pilsētas Domes Administratīvās komisijas (turpmāk – Administratīvā komisija) sēdēs mēs izskatām daudz jautājumu par to, ka nepilngadīgās personas lietojušas alkoholiskos dzērienus. Pirmajā reizē nepilngadīgās personas, kuras sasniegušas 14 gadu vecumu, tiek brīdinātas, tikai otrajā pārkāpuma gadījumā tiek uzlikts naudas sods no Ls 25. Nesen bija sastādīts protokols 14 gadu vecai nepilngadīgai personai, kurai alkometrs uzrādījis vairāk par divām promilēm. Ierosinu vērst uzmanību uz preventīvo darbu šajā jautājumā.

RUNĀ Normunds DĪĶIS: - Šobrīd astoņās pilsētas vispārizglītojošajās skolās dežurē Pašvaldības policijas darbinieki.

Mēs arī tagad veicam preventīvo darbu. Iesaistot rūķi, informējam 1.-4.klašu skolēnus un pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupiņu bērnus par savstarpējo attiecību jautājumiem pašu starpā, kā arī par to, kāda atbildība var iestāties par dažādiem pārkāpumiem.

Vecāko klašu skolēniem ir izstrādāta programma, kā iepazīstināt jauniešus ar jautājumiem par likumdošanas pamatiem, tiesībām un pienākumiem. Vispārizglītojošo skolu direktori to zina. Pašvaldības policijas darbinieki, kuri dežūrē skolās, piedalās arī vecāku sapulcēs. Mēs varam iesaistīt arī viņus minētā jautājuma risināšanā.

RUNĀ Ivars ĶERVIS: - Kāda ir tendence? Kuros jautājumos konstatējat vairāk pārkāpumu, kuros mazāk?

RUNĀ Normunds DĪĶIS: - Vairāk pārkāpumu ir par metāla zādzībām un par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās, mazāk par sadzīves konfliktiem. Zog metāla restes, vākus u.c.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Pilsētā arvien biežāk tiek apķēpāti privātīpašumi. Vai nebūtu pienācis brīdis izveidot atsevišķu darba grupu, lai izdiskutētu šo jautājumu? Mums ir jāpanāk, lai īpašumu apzīmēšana nevērstos plašumā. Valsts policijas priekšnieks stāstīja, ka Dānijā pašvaldība samaksā privātīpašniekam par nodarīto kaitējumu, ja viņa īpašums tiek apzīmēts. Somijā mežā ierīko speciālu vietu, kur ar krāsu baloniņiem var veidot zīmējumus.
Lai risinātu šo jautājumu, ierosinu izveidot darba grupu. Problēma ir aktuāla, ķēpājumi uz māju sienām un uz žogiem degradē arī kultūru.

RUNĀ Elita KOSAKA: - Priekšlikums par darba grupu nav slikts.
Šobrīd, kad pusaudzis tiek pieķerts, viņš tiek brīdināts. Tas arī ir viss. Uzskatu, ka Pašvaldības policijai, lai mazinātu īpašumu apzīmēšanu, ir jāuzņemas nakts patrulēšana pilsētas centrā, jo apzīmēti īpašumi pamatā ir pilsētas centrā. Nodrošinot patrulēšanu, ir iespējams apzināt ķēpātājus, pievēršot pirmām kārtām uzmanību tiem, kas jau ir noķerti. Īpašumu apzīmētajiem būtu jāliek atlīdzināt īpašniekam nodarīto kaitējumu vai jānosaka piespiedu darbs.

Londonā kopš nesenajiem grautiņiem ir laba pieredze.Tika atrasts likums, kas nosaka, ka policijai ir pienākums nodrošināt  privātīpašuma aizsardzību pret vandālismu.

RUNĀ Normunds DĪĶIS: - Pašvaldības policijas primārais uzdevums nav nakts patruļu organizēšana. Mūsu primārais uzdevums ir kontrolēt saistošo noteikumu "LIEPĀJAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI" izpildi. Mums ir Administratīvā nodaļa un Dežūrnodaļa. Nakts stundās patrulēšanai šobrīd varam nodrošināt divas ekipāžas. Pašlaik nespējam izveidot vairāk grupu, kas varētu patrulēt nakts stundās, jo tad jāsamazina personāls citās nodaļās. Ja samazināsim personālu kādā nodaļā, nebūs šīs nodaļas atdeves savā jomā. Visefektīvāk būtu izdarīt grozījumus tiesiskajos aktus. Tas ir valsts līmenī.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Tāpēc jau es ieteicu veidot darba grupu. Tajā varētu strādāt, piemēram, mūsu kolēģe Elita Kosakas kundze. Viņa zina pārkāpējus.

RUNĀ Elita KOSAKA: - Pārkāpējus es uzzinu tikai Administratīvās komisijas sēdēs.

RUNĀ Ivars ĶERVIS: - Kāda jums ir sadarbība ar Valsts policiju?

RUNĀ Normunds DĪĶIS: - Mums ir laba sadarbība ar Valsts policiju.

RUNĀ Valdis SKUJIŅŠ: - Par īpašumu apzīmēšanu. Pirms kāda laika pie manis vērsās kāda jaunieša, kurš nodarbojas ar grafiti labā nozīmē, māte jautājumā par vietu, kur varētu nodarboties ar grafiti. Es sazinājos ar pilsētas galveno mākslinieci Agitu Ansuli. Viņa sazinājās ar bijušo Cukurfabrikas direktori un vienojās, ka var apzīmēt bijušās fabrikas žogu Cukura ielas pusē. Jaunieša māte tika par to informēta, bet nekas nenotika. Līdz šim tur neviens tā arī nav zīmējis.

RUNĀ Ivars ĶERVIS: - Tas, kas atļauts, tas jauniešiem vairs nav interesanti.

RUNĀ Elita KOSAKA: - Par saistošo noteikumu kontroli. Administratīvās komisijas sēdēs izskatām ļoti daudz protokolu par valsts karoga pacelšanu. Manuprāt, tā nav tik liela problēma, lai tai pievērstu tik lielu uzmanību, tas nerada arī draudus sabiedrībai.
Ierosinu ieteikt Liepājas pilsētas Domes Jaunatnes lietu komisijai izstrādāt priekšlikumus, piemēram, – nolikumu par konkursu, kā jauniešiem izpausties savā radošajā darbībā. Tas varētu ierobežot arī šo īpašumu apzīmēšanas kustību.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Nevaru piekrist Elitai Kosakas kundzei. Manuprāt, ir vajadzīga politiķu vai amatpersonu diskusija.

RUNĀ Helvijs VALCIS: - Varbūt Administratīvā komisija var sniegt priekšlikumus, kā novērst īpašumu apzīmēšanu?

RUNĀ Elita KOSAKA: - No Liepājas vairāki deputāti ir ievēlēti Saeimā. Ir iespēja vērsties pie šiem deputātiem ar likumdošanas iniciatīvu, ierosinot noteikt, ka jauniešiem par īpašumu apzīmēšanu jāstrādā piespiedu darbs, bez atlīdzības veicot sabiedriski derīgu darbu, – lai viņi pierastu pie domas, ka pašiem ir jāatbild par saviem pārkāpumiem un jānovērš pārkāpumā nodarītais.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Varbūt jāizvērš kampaņa, jāpievērš jauniešu uzmanība tam, ka īpašuma apzīmēšana ir īpašuma bojājums. Varbūt tas varētu būt instruments, lai novērstu šo apzīmēšanu. Pašvaldības policijas priekšnieks Normunds Dīķis varētu identificēt speciālistu loku, kam šis jautājums ir aktuāls, un organizēt diskusiju.

RUNĀ Valdis SKUJIŅŠ: - Kāds ir sods tiem, kas nopērk nepilngadīgām personām alkoholu?

RUNĀ Normunds DĪĶIS: - Šīm personām atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.panta trešajai daļai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 100.

RUNĀ Valdis SKUJIŅŠ: - Vai palielinās iedzīvotāju uzticība Pašvaldības policijai? Vai iedzīvotāji jums zvana un raksta par konstatētajiem pārkāpumiem?

RUNĀ Normunds DĪĶIS: - Iedzīvotāji mums uzticas. Zvana un raksta. Lielas problēmas ir par klaiņojošajiem un arī par sabrauktajiem dzīvniekiem. Mēs par to neatbildam. Par to atbild sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eko Kurzeme" (turpmāk - SIA "Eko Kurzeme"). Mēs viņiem zvanām, zvana arī iedzīvotāji, bet sazināties ar viņiem praktiski nav iespējams, tāpēc pēc tam iedzīvotāji zvana mums. Iespēju robežās cenšamies palīdzēt.

RUNĀ Elita KOSAKA: - Vai jūs par šo jautājumu esat SIA "Eko Kurzeme" informējuši arī rakstiski?

RUNĀ Normunds DĪĶIS: - Esam arī rakstiski informējuši. SIA "Eko Kurzeme" ir vienīgā komercsabiedrība, kas nodarbojas ar klaiņojošo dzīvnieku ķeršanu.

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ierosinu uzdot Pašvaldības policijas priekšniekam Normundam Dīķim, identificējot speciālistu loku, kam aktuāls ir jautājums par īpašumu apzīmēšanu ar marķieriem un krāsu baloniņiem, organizēt diskusiju, kā samazināt šādu īpašuma bojāšanu.

RUNĀ Helvijs VALCIS: - Izskatīšanai Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts lēmuma projekts "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS darbu 2011.gada trešajā ceturksnī", kurā, pamatojoties uz Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas 2011.gada 7.aprīļa lēmuma Nr.7 "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS konstatētajiem pārkāpumiem alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirgošanā nepilngadīgām personām" 2.punktu un izskatot Pašvaldības policijas 2011.gada 14.oktobra vēstuli Nr.1-26/246 "LPPP atskaite par 2011.gada 3.ceturksni", paredzēts pieņemt zināšanai Pašvaldības policijas pārskatu par darbu 2011.gada trešajā ceturksnī.

Ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, ierosinu papildināt lēmuma projektu ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA" priekšniekam Normundam Dīķim, identificējot speciālistu loku, kam aktuāls ir jautājums par īpašumu apzīmēšanu ar marķieriem un krāsu baloniņiem, organizēt diskusiju, kā samazināt šādu īpašuma bojāšanu."

Ja nav citu priekšlikumu, lūdzu balsot par koriģēto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.12 "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS darbu 2011.gada trešajā ceturksnī".

2.#
Par LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS informāciju par nelegālā alkohola aprites ierobežošanu 2011.gada trešajā ceturksnī

ZIŅO Helvijs VALCIS: - Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks ir ierosinājis Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdē noklausīties Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA" (turpmāk - Pašvaldības policija) informāciju par nelegālā alkohola aprites ierobežošanu 2011.gada trešajā ceturksnī. Lūdzu Pašvaldības policijas priekšnieku Normundu Dīķi informēt par nelegālā alkohola aprites ierobežošanu minētajā laika posmā.

RUNĀ Normunds DĪĶIS: - Pašvaldības policija 2011.gada trešajā ceturksnī uzsāka 8 administratīvās lietvedības par nelegālā alkohola glabāšanu, pārvietošanu un ražošanu, 19 administratīvās lietvedības par nelegālā alkohola iegādāšanos un 2 administratīvās lietvedības par tabakas izstrādājumu glabāšanu bez Latvijas Republikas akcīzes markas.
Par nelegālā alkohola iegādāšanos tika sastādīti 16 administratīvo pārkāpumu protokoli, par nelegālā alkohola glabāšanu, pārvietošanu un ražošanu – 10 protokoli, par tabakas izstrādājumu glabāšanu bez Latvijas Republikas akcīzes markas – 5 protokoli. Valsts policijai kriminālprocesa uzsākšanai par nelegālā alkohola iegādāšanos atkārtoti gada laikā tika nosūtīta viena lieta.

Pašvaldības policija 2011.gada trešajā ceturksnī izņēma 50 litrus kandžas, 49 litrus šķaidīta spirta, kā arī 4040 cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markas.

RUNĀ Elita KOSAKA: - Vai ir noskaidrots, no kurienes Liepājā tiek ievests spirts, kas pēc tam tiek atšķaidīts un šeit tirgots?

RUNĀ Normunds DĪĶIS: - Apmēram 80% no šeit tirgotā spirta ieved no Rīgas. Mēs sadarbojamies ar Rīgas Pašvaldības policiju informācijas apmaiņas līmenī.

RUNĀ Helvijs VALCIS: - Izskatīšanai Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts lēmuma projekts "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS informāciju par nelegālā alkohola aprites ierobežošanu 2011.gada trešajā ceturksnī", kurā, izskatot Pašvaldības policijas 2011.gada 6.oktobra vēstuli Nr.1-8/76 "Par nelegālā alkohola aprites ierobežošanu 2011.gada 3.ceturksnī", paredzēts pieņemt zināšanai Pašvaldības policijas informāciju par nelegālā alkohola aprites ierobežošanu 2011.gada trešajā ceturksnī.

Ja nav vairāk jautājumu un citu priekšlikumu, lūdzu balsot par izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.13 "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS informāciju par nelegālā alkohola aprites ierobežošanu 2011.gada trešajā ceturksnī".

3.#
Par dotācijas mērķa maiņu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"

ZIŅO Aija ZARIŅA: - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" (turpmāk – JPVAC) Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2011.gadam dežurārsta pakalpojumu nodrošināšanai (telpu uzturēšanai) plānota dotācija Ls 2000 apmērā, taču dežūrārsta pakalpojumu nodrošināšanu JPVAC 2011.gadā neveic.

JPVAC 2011.gada 19.septembra vēstulē Nr.11-11/98 "Par izmaiņām piešķirto dotāciju dežūrārsta telpu nomai" lūdz rast iespēju dotāciju Ls 2000 apmērā novirzīt jaunu ķirurģisko instrumentu un doplerogrāfa iegādei. JPVAC plāno piedāvāt jaunus veselības aprūpes pakalpojumus – paplašināt ķirurģisko manipulāciju klāstu un nodrošināt mazo ķirurģisko operāciju veikšanu, ka arī, iegādājoties doplerogrāfijas iekārtu, modernizēt un uzlabot grūtniecēm sniegto pakalpojumu kvalitāti. Veikt šādas procedūras ambulatori ir lētāk un izdevīgāk, pacientiem nebūs nepieciešams vērsties slimnīcā. Iegādājoties jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, JPVAC būs iespēja pretendēt uz plašāku valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, slēdzot par to līgumus ar Veselības norēķinu centru.
Izskatīšanai Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts lēmuma projekts "Par dotācijas mērķa maiņu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"", kurā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 6.punktu, Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2011.GADAM" un izskatot JPVAC 2011.gada 19.septembra vēstuli Nr.11-11/98 "Par izmaiņām piešķirto dotāciju dežūrārsta telpu nomai", paredzēts atbalstīt Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2011.gadam plānotās dotācijas Ls 2000 JPVAC mērķa – dežūrārstu telpu noma – maiņu, akceptējot dotācijas mērķi – ķirurģisko instrumentu un doplerogrāfa iegāde.

Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

RUNĀ Silva GOLDE: - Kāpēc JPVAC tika plānota dotācija Ls 2000 apmērā, ja JPVAC 2011.gadā nesniedz dežūrārsta pakalpojumus?

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Pirms tam JPVAC sniedza dežūrārsta pakalpojumus. Sastādot budžetu 2011.gadam, tika plānots, ka JPVAC arī 2011.gadā sniegs dežūrārsta pakalpojumus. Pēc budžeta pieņemšanas uzzinājām, ka Veselības norēķinu centrs valsts finansējumu dežūrārsta pakalpojumu nodrošināšanai Liepājā piešķīris sabiedrībai ir ierobežotu atbildību "Hiltests", sabiedrībai ir ierobežotu atbildību "L.Atiķes doktorāts" un sabiedrībai ir ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS".

Tā kā JPVAC strādā atbilstoši speciālisti, ierosinu JPVAC budžetā plānoto finansējumu novirzīt nepieciešamo instrumentu iegādei.

RUNĀ Helvijs VALCIS: - Ja nav vairāk jautājumu un citu priekšlikumu, lūdzu balsot par lēmuma projektu "Par dotācijas mērķa maiņu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"".

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.14 "Par dotācijas mērķa maiņu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"".

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Helvijs VALCIS

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS Gunārs ANSIŅŠ

KOMITEJAS LOCEKĻI: Elita KOSAKA, Silva GOLDE, Ivars ĶERVIS, Romans MILOSLAVSKIS, Valdis SKUJIŅŠ

Protokolēja  Aina KLESTROVA

Pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komiteja

SĒDES PROTOKOLS

LIEPĀJĀ, 2011.gada 20.oktobrī    Nr. 12

Darba kārtība:

1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2011.gadā

2. Par saistošo noteikumu "PAR IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" apstiprināšanu

3. (PAPILDJAUTĀJUMS) PAR PAŠVALDĪBAS DOTĀCIJAS SADALES KĀRTĪBU SPORTA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU REALIZĒŠANAI
4. Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā

1.#
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2011.gadā

ZIŅO Ludmila MOLČANOVA: - 2006.gada 2.novembrī ar Liepājas pilsētas Domes lēmumu Nr.540 tika apstiprināti noteikumi Nr.1 „Par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Liepājas pilsētā”.

Noteikumu 2.punkts paredz, ka Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde pēc Liepājas pilsētas pašvaldības gadskārtējā budžeta apstiprināšanas veic aprēķinus par viena izglītojamā izmaksām budžeta gadā Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs. Lēmums nepieciešams, jo ar Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 8.jūnija lēmumu Nr.192 „Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2011.GADAM" un ar Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.306 „Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2011.GADAM"” izglītības nozarei tika piešķirts papildus finansējums Ls 136966 apmērā. Pamatojoties uz šiem lēmumiem, tika veikti jauni aprēķini.

RUNĀ Silva GOLDE: - Aicinu komitejas deputātus izteikt viedokli par sagatavoto lēmuma projektu, balsojot.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu „Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2011.gadā” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 20.oktobra sēdē.

2.#
Par saistošo noteikumu "PAR IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" apstiprināšanu

ZIŅO Ludmila MOLČANOVA: - Izskatīšanai pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejā iesniegts lēmuma projekts "Par saistošo noteikumu "PAR IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" apstiprināšanu".

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka, ka pašvaldības kompetencē ir noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Līdz šim šāda kārtība ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta.

Saistošie noteikumi nosaka izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt atvieglojumus par ēdināšanu Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī atvieglojumu pieprasīšanas kārtību un to piešķiršanas kārtību.

Salīdzinot ar spēkā esošajiem Domes lēmumiem, ir izslēgts punkts, kurš nosaka atvieglojuma piešķiršanu bērnam, ja viens no viņa vecākiem ir pensionārs. Jāņem vērā, ka ir daudz izdienas pensionāru, tomēr uzskatām, ka šai iedzīvotāju kategorijai var piemērot punktu, kurš nosaka atvieglojumus ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
      
Runājot par nepieciešamo finansējumu saistošo noteikumu izpildei, budžetā tiks plānoti līdzekļi provizoriski 2010.gada līmenī.

RUNĀ Silva GOLDE: - Ierosinu koriģēt saistošo noteikumu projekta 7.2.punktu, kurš paredz piešķirt atvieglojumu ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus līdz 16 gadiem, jo 6.4.punkts jau paredz atvieglojumu 100% apmērā ģimenēm, kuras audzina četrus bērnus.
      
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu koriģēt saistošo noteikumu projekta 7.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: „7.2. no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā;”.
      Aicinu komitejas deputātus izteikt viedokli par sagatavoto lēmuma projektu un ieteikto priekšlikumu labojumiem, balsojot.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu „Par saistošo noteikumu "PAR IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" apstiprināšanu” ar ieteiktajiem labojumiem un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 20.oktobra sēdē.

3.#
(PAPILDJAUTĀJUMS) PAR PAŠVALDĪBAS DOTĀCIJAS SADALES KĀRTĪBU SPORTA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU REALIZĒŠANAI
ZIŅO Artis LAGZDIŅŠ: - Izskatīšanai pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejā iesniegts lēmuma un nolikuma projekti par pašvaldības dotācijas sadales kārtību sporta izglītības programmu realizēšanai.  
      
Lēmums nepieciešams, lai noteiktu kārtību, kādā tiek piešķirta un aprēķināta pašvaldības dotācija biedrībām un komersantiem sporta izglītības programmu realizēšanai Liepājas pilsētā. Pamatojoties uz šo nolikumu, Liepājas pilsētas Dome (turpmāk – Dome), realizējot pašvaldības funkcijas izglītībā, sniegs finansiālu atbalstu privātajām biedrībām un komersantiem uz savstarpēja līguma pamata, ja to administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi īsteno licencētas sporta izglītības programmas Liepājas pilsētā deklarētajiem izglītojamiem.
     
Pašvaldības dotācijas apmērs uz vienu izglītojamo mēnesī tiks noteikts, pamatojoties uz pašvaldības budžeta iespējām katru gadu un nolikuma projektā 4.2.punktā noteiktajiem kritērijiem. Līdz šim izglītojamo atbalstam sporta klubos esam operējuši ar Ls 2 mēnesī. Jāatzīmē, ka sporta klubi ir informēti par jauno kārtību. Jautājums vairākkārt diskutēts Sporta komisijā.

RUNĀ Irēna OPŠTEINE: - Kura komisija lems par dotāciju piešķiršanu sporta klubiem?

RUNĀ Ivars ĶERVIS: - Priekšlikums par pašvaldības dotācijas piešķiršanu sporta klubiem lemt Domes izveidotajā valsts budžeta mērķdotācijas Liepājas pilsētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības sportā sadales komisijā.

RUNĀ Silva GOLDE: - Ņemot vērā komitejas deputāta I.Ķervja priekšlikumu, lūdzu A.Lagzdiņu koriģēt lēmuma projekta 2.punktu un nolikuma projekta 3.6. un 3.7.punktus  
Aicinu komitejas deputātus izteikt viedokli par iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu, kā arī par ieteiktajiem papildinājumiem, balsojot.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, pret-nav, atturas - 2, nebalso-nav,     

NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu „PAR PAŠVALDĪBAS DOTĀCIJAS SADALES KĀRTĪBU SPORTA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU REALIZĒŠABAI” ar ieteiktajiem labojumiem un papildinājumiem un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 17.novembra sēdē.
     
2. Uzdot Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītājam A.Lagzdiņam iesniegt informāciju komitejā par Liepājas sporta klubu darbību un sasniegumiem.

4.#
Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā
ZIŅO Gints LŪSIS: - Izskatīšanai pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejā iesniegts lēmuma projekts „Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā”.

Ar 2010.gada 25. novembra Liepājas pilsētas Domes lēmumu Nr.470 ir apstiprināta “Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta pārvaldes modeļa pilnveides koncepcija no 2012.gada”. Saskaņā ar šo koncepciju ir izveidota Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports” (turpmāk – aģentūra), kura no 2012.gada 1.janvāra nodarbosies ar sabiedriskā transporta organizēšanu, kā arī biļešu un mēnešbiļešu izplatīšanu Liepājas pilsētā. Ar pasažieru pārvadātājiem aģentūra slēgs līgumus par pasažieru pārvadājumiem, kuros būs noteikta samaksa par vienu maršrutā veikto kilometru.
      Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā no 2012.gada 1.janvāra tiks ieviesta vienota braukšanas biļete un papildināts mēnešbiļešu piedāvājums. Pasažieriem tiek saglabātas līdzšinējās atlaides braukšanas biļetēm.
       Saistībā ar izmaiņām sabiedriskā transporta sistēmā nepieciešams veikt izmaiņas arī saistošajos noteikumos.    
       Lēmuma projekts paredz arī braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā izglītojamiem, kuri  pastāvīgi deklarēti Liepājas pilsētā.
        Lūdzu komitejas deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas - 1, nebalso-nav,     
NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu „Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 20.oktobra sēdē.

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA Silva GOLDE
KOMITEJAS LOCEKĻI: Ivars ĶERVIS, Irēna OPŠTEINE, Valdis SKUJIŅŠ, Helvijs VALCIS, Naums VOROBEIČIKS

Protokolēja Iveta FOMINA