Piedāvajam portāla lasītājiem iepazīties ar deputātu pieņemtajiem lēmumiem un balsojumiem Finanšu un Attīstības komitejas sēdēs17.novembrī.

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
PASTĀVĪGĀ PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS KOMITEJA
Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404774, fakss 63423391
 
SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
17.11.2011.    Nr. 13
 
Sēde sasaukta 2011.gada 17.novembrī pulksten 09.30.
Sēde atklāta 2011.gada 17.novembrī pulksten 09.32.
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Guntars KRIEVIŅŠ
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi:
Gunārs ANSIŅŠ
Sergejs DIKTERJOVS
Ivars KESENFELDS
Irēna OPŠTEINE
Uldis SESKS
Jānis VILNĪTIS
 
Klātesošie:
"TV Kurzeme"
Iveta ANSONE, Pilsētas galvenā arhitekte
Nora DRIĶE, Žurnāliste
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Ieva HMIEĻEVSKA, Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja
Andris KOKINS, Arhitekts
Dace LIEPNIECE, Pašvaldības Vides un veselības daļas Vides aizsardzības vecākā speciāliste
Edgars RĀTS, Pašvaldības izpilddirektors
Aigars ŠTĀLS, Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas Sabiedrisko attiecību speciālists
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks
 
Sēdi protokolē Gita LUKATE
 
DARBA KĀRTĪBA
1. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"".
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
4. Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 82/86 daļas nodošanu lietošanā.
5. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
6. Par SIA "Rapsoil" vēja elektrostaciju parka ierīkošanu.
7. Par detālplānojuma redakcijas pilnveidošanu.
8. Par Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja ziņojumu.
 
1.#
Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE""
ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts „Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”” paredz papildināt lēmuma 3.pielikumu „Pašvaldības iestādei „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE” apsaimniekošanā nodotie īpašumi” ar ierakstiem:
- Pulkveža Brieža iela 14,
- ēka Atmodas bulvārī 8F.
Nekustamais īpašums Pulkveža Brieža ielā 14 sastāv no zemesgabala ar platību 2358 kv.m un veikala ēkas ar kopējo platību 473.9 kv.m.
Būve Atmodas bulvārī 8F ir vienstāva veikala ēka (kopējā platība 97,8 kv.m), kura atrodas uz zemesgabala Atmodas bulvārī 8A.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2011.gada 17.novembra sēdē.
 
2.#
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapdzīvojamās telpas 4N Rīgas ielā 3, Liepājā, ar kopējo platību 123,8 kv.m, atsavināšanu - pārdošanu izsolē.
Dzīvojamā mājā ir 13 dzīvokļu īpašumi (9 dzīvokļi, 3 neapdzīvojamās telpas un 1 mākslinieku darbnīca), 12 dzīvokļu īpašumi privatizēti.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2011.gada 17.novembra sēdē.
 
3.#
Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts „Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.65 Kārklu ielā 6, Liepājā - atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2011.gada 17.novembra sēdē.
 
4.#
Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 82/86 daļas nodošanu lietošanā
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lēmuma projekts „Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 82/86, daļas nodošanu lietošanā” nepieciešams, lai pašvaldība lemtu jautājumu par nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “LIEPĀJAS PEINTBOLA KLUBS” nekustamo īpašumu – zemesgabala 14.Novembra bulvārī 82/86, daļu 36430 kv.m platībā, sporta atbalstīšanai (peintbola organizēšanai, vadīšanai, attīstībai) uz 3 gadiem.
Nomnieks maskās pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli, bet, kā sabiedriskā labuma organizācija, nemaksās zemes nomas maksu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 82/86, daļas nodošanu lietošanā” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 24.novembra sēdē.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputātu Ivaru Kesenfeldu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.
 
5.#
Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: - Liepājas pilsētas pašvaldība ar Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.445 „Par pilnvarojumu” ir pilnvarojusi Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku (nekustamā īpašuma jautājumos) Mārtiņu Tīdenu Liepājas pilsētas pašvaldības vārdā parakstīt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai.
Saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), izpilddirektora vietniekam M.Tīdenam jāsniedz informācija par izskatītajiem pirkuma – pārdevuma līgumiem attiecībā uz pirmpirkuma tiesība neizmantošanu.
Liepājas pilsētas pašvaldībā, laika posmā no 2011.gada 16.oktobra līdz 2011.gada 11.novembrim reģistrēti šādi nekustamā īpašumu pirkuma –pārdevuma līgumi:
- Ventas iela 22, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 745 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkām, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 100000;
- Usmas iela 12, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 596 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkām, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 30000.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.23 „Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”.
 
6.#
Par SIA "Rapsoil" vēja elektrostaciju parka ierīkošanu
ZIŅO Guntars KRIEVIŅŠ: - Jautājums par vēja elektrostaciju parka ierīkošanu ir plaši diskutēts. Šodien sagatavotais lēmuma projekts ir par vēja elektrostaciju parka ierīkošanas apstiprināšanu, par korekcijām iecerē, par elektrostaciju skaitu un to izvietojumu, par nosacījumiem, kurus jāievēro uzņēmējam.
Ir veikti vairāki pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai. Aicinu Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu un Vides un sabiedrības veselības daļu informēt deputātus.
RUNĀ Aigars ŠTĀLS: - Īsumā par telefonaptauju – oktobrī, pēc pašvaldības pasūtījuma, notika aptauja. Aptaujas mērķis bija noskaidrot sabiedrības informētību un attieksmi par šo būvniecības ieceri.
Izlases kārtībā tika aptaujāti 325 respondenti. 65%, tas ir 2/3, aptaujāto bija dzirdējuši par būvniecības ieceri, no tiem 66% atbalstīja būvniecību, 2% neatbalstīja un 7% nevar pateikt.
Pieaugot vecumam, iedzīvotāju informētības līmenis pieauga. Mikrorajonos kopumā ir vienāds informēt līmenis. Respondentiem jautājām par ieguvumiem un zaudējumiem.
Iedzīvotāji uzskata, ka atbalstot ieceri tiks iegūta papildus elektrojauda, būs regulāri ieņēmumi un tiks nostiprināts jūras krasts. Tie, kuri neatbalsta ieceri, uzskata, ka šādu ieguvumu nebūs. Negatīvi ietekmēs putnu migrāciju, trokšņu līmeni un piejūras ainavu. Tādas ir iedzīvotāju sajūtas.
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - Vai iedzīvotāji tika informēti kādi būs regulārie ieņēmumi?
RUNĀ Aigars ŠTĀLS: - Aptaujas formāts nedod iespēju skaidrot detalizētāki, katrai aptaujai ir sava metodika.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ:     - Aptaujas laikā respondenti netika informēti par iespējamajiem finanšu ieņēmumiem?
RUNĀ Aigars ŠTĀLS: - Nē, netika, jo to nepieļauj konkrētas aptaujas metodika.
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - Ja sabiedrība tiktu informēta kāds finansiāls ieguvums būtu pašvaldībai, tad cilvēki būtu daudz informētāki. Aptaujā šāda informācija netika sniegta.
RUNĀ Sergejs DIKTERJOVS:     - Esmu skeptisks par veikto aptauju, jo tā bija anonīma un aptaujāti tika tikai 325 cilvēku. Jūnija sākumā savācām 6000 iedzīvotāju parakstus, turklāt ar vārdiem, uzvārdiem un adresēm, pret izmaiņām sabiedriskā transporta sistēmā, bet tas netika ņemts vērā.
RUNĀ Aigars ŠTĀLS: - Katrai aptaujai ir pozitīvās un negatīvās lietas. Telefonaptauja ļauj ātri iegūt vispārīgu viedokli.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Aicinu Vides un veselības daļu informēt deputātus.
RUNĀ Dace LIEPNIECE: - Sagatavots lēmuma projekts „Par SIA „Rapsoil” vēja elektrostaciju parka ierīkošanu” ir par vēja elektrostaciju parka ierīkošanas apstiprināšanu, par korekcijām iecerē, par elektrostaciju skaitu un to izvietojumu, par nosacījumiem, kurus jāievēro uzņēmējam.
Būvniecības ieceres izskatīšanas process ir bijis garš. Visa procesa laikā sabiedrība arī ir piedalījusies. Izvērtējot Ietekmes uz vidi noslēguma ziņojumu, atzinumu, iedzīvotāju un citu interesentu priekšlikumus, pašvaldība secināja, ka nav tādu apstākļu, kas pilnībā izslēgtu vēja elektrostaciju parka darbības iespējamību.
Uzņēmējs pašvaldībai piedāvāja 2 ieceres variantus. Viens no variantiem paredzēja vēja elektrostaciju pārāk tuvu Šķēdes dārziņu kooperatīva teritorijai, kurš netiek akceptēts. Otrs variants tiek atbalstīt, bet uzņēmējam jāņem vērā visi nosacījumi, kas iekļauti Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā, kā arī pašvaldības norādītie pasākumi.
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - Teicāt, ka tomēr pastāv arī kaut kādi riski. Kā Jūs, kā speciāliste, uzskatiet kādi varētu būt riski?
RUNĀ Dace LIEPNIECE: - Tie ir norādīti lēmuma projektā – putnu migrācija, sikspārņu dzīvotnes, uzdots veikt monitoringu. Varētu būt kādi trokšņu traucējumi, kuri faktiski ietekmē tikai SIA „Liepājas ūdens” attīrīšanas iekārtu darbiniekus. Ja tiks konstatēta trokšņu līmeņa pārsniegšana, tad tā uzņēmējam būs jānovērš.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Teritorijas nomas maksai arī tika pievērsta pastiprināta uzmanība. Nekustamā īpašuma pārvalde ir veikusi aprēķinus.
RUNĀ Māris EGMANIS: - Ja tiktu iznomāta visa teritorija kopumā, tad tās nomas maksa būtu 1,5% no kadastrālās vērtības, kas būtu ļoti zema. Tā kā šie ir punktveida objekti un Liepājas pilsētas pašvaldībai ir saistošie noteikumi par punktveida objektu nomu, sertificētu vērtētājs veica novērtējumu. Par vienu zemesgabalu nomas maksa vārētu būt Ls 62400 gadā, par otru zemesgabalu – Ls 17570 gadā. Papildus jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - Es sevi mazliet uzskatu par zinātāju nekustamo īpašumu novērtēšanas jomā un, manuprāt, līdz šim pašvaldības piekoptā zemesgabalu iznomāšanas prakse nav bijusi īpaši veiksmīga.
Šodien balsojumā atturēšos, jo gribu iedziļināties šajā lēmuma projektā.
Manuprāt, pašvaldība jau sākotnēji nepareizi piegājusi vēja elektrostaciju parka projektam. Liepājā un rietumu Kurzemē vēja koridori ir ļoti spēcīgi un tie faktiski ir mūsu puses vienīgie resursi – „mūsu nafta”. Domāju, ka pašvaldībai vajadzēja izsludināt starptautisku konkursu un tad piedāvāt tiem, kuri sola visvairāk.
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Kāpēc tiek iznomāti punktveida objekti?
RUNĀ Māris EGMANIS: - Vienai vēja elektrostacijai apbūves laukums ir 900 kv.m. Šī teritorija ir pašvaldības meži, kas ir pašvaldības funkcija. Ja tiek iznomāta visa teritorija, tad saskaņā ar likumdošanu būves īpašniekam ir tiesības ierosināt uzsākt atsavināšanas procedūru.
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - Paskaidroju J.Vilnīša kungam – nav būtiski vai tas ir punktveida objekts vai iznomāts tiek viss, Jums būtu jāuztraucas cik pašvaldība saņems. Tur kur būs aizsargjosla, tur tāpat neko nevarēs darīt.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Šīs teritorijas tuvumā atrodas attīrīšanas iekārtas, notiek arī krasta erozijas process. Izbūvējot attīrīšanas iekārtas krasta stiprināšanas darbi tika veikti par pašvaldības līdzekļiem. Ja šo ieceri neatbalstīsim, tad arī turpmākie stiprināšanas darbi būs jāveic par pašvaldības līdzekļiem.
Līdz šim neviens nav izrādījis interesi par šo vietu izmantošanu, šis piedāvātais risinājums būtu atbalsts pašvaldībai.
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - Es piekrītu Seska kungam, ka nepieciešama krasta stiprināšana, jo erozija draud appludināt attīrīšanas iekārtas, bet, ja iznomājam šo zemi vēja elektrostaciju attīstītājiem, pašvaldībai būtu jāizstrādā projekts, kādu krasta nostiprināšanu vēlamies. Šādam projektam jābūt līguma neatņemamai sastāvdaļai.
Es tomēr aicinu koalīcijas deputātus, no kuriem atkarīga šīs nomas līguma noslēgšana, vispirms definēt pašvaldības viedokli, kāda karsta nostiprināšana nepieciešama, lai ši notirināšana darbotos ilgstošu periodu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Aicinu izteikt viedokli balsojot.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret - nav, atturas - 2, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par SIA „Rapsoil” vēja elektrostaciju parka ierīkošanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 24.novembra sēdē.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas Domes sēdē ziņošu es.
 
7.#
Par detālplānojuma redakcijas pilnveidošanu
ZIŅO Iveta ANSONE: - Detālplānojums Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā tiek izstrādāts atbilstoši Teritorijas plānošanas likumā un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteiktajai kārtībai.
Detālplānojumu izskatīja un savus atzinumus sniedza 17 valsts un pašvaldības institūcijas:
- 7 pozitīvas atsauksmes, viena no tām ar rekomendācijām plānojuma uzlabošanai;
- 9 atsauksmes ar nosacījumiem, kas plānojumā jālabo, lai saņemtu pozitīvu atzinumu;
- 1 negatīvs atzinums no Latvijas Ornitoloģijas biedrības, kas nepieļauj šī projekta realizāciju konkrētajā teritorijā.
Valsts un pašvaldības institūciju atzinumi par detālplānojuma projekta 1.redakciju apkopoti pielikumā Nr.1. Valsts un pašvaldības institūciju atzinumos sniegtās norādes iestrādājamas detālplānojumā.
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemtas 6 iedzīvotāju rakstiskas atsauksmes, kā arī viena iedzīvotāju vēstule ar 50 parakstiem. Iedzīvotāju atsauksmes par detālplānojuma projekta 1.redakciju apkopotas pielikumā Nr.2. Tās izvērtējamas un iestrādājamas detālplānojumā.
Saņemts Vides pārraudzības valsts biroja Atzinums Nr.4 par vēja elektrostaciju parka ierīkošanas Liepājas pilsētas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums.
Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumā izvirzītie obligātie nosacījumi iestrādājami detālplānojumā.
Tādēļ Detālplānojuma Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā pirmo redakcija nododama pilnveidošanai atbilstoši institūciju atzinumiem, sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un Vides pārraudzības valsts biroja obligātajiem nosacījumiem.
Sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2010.gada 5.marta līdz 26.martam (sanāksme- 2010.gada 22.martā plkst.16.00, Liepājas pilsētas Domes ēkā –2.stāva sēžu zālē). Šajā laikā visiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar detālplānojumu.
Sagatavotais lēmuma projekts ir saistīts ar iepriekš izskatīto jautājumu par „Par SIA „Rapsoil” vēja elektrostaciju parka ierīkošanu”.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par detālplānojuma redakcijas pilnveidošanu”.
RUNĀ Iveta ANSONE: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret - nav, atturas - 2, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par detālplānojuma redakcijas pilnveidošanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.gada 24.novembra sēdē.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas Domes sēdē ziņošu es.
 
8.#
Par Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja ziņojumu
ZIŅO Guntars KRIEVIŅŠ: - Šis informatīvais jautājums iekļauts komitejas darba kārtībā tādēļ, lai mēs būtu vairāk informēti par to, ar ko nodarbojas un nodarbosies Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs (turpmāk – Tūrisma birojs).
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Tūrisma biroja vadītāja Ieva Hmieļevska darbu šajā birojā ir uzsākusi nesen. Šodien uzklausīsim informāciju par nākamā gada Tūrisma biroja attīstības plāniem.
RUNĀ Ieva HMIEĻEVSKA: - Tūrisma birojā strādāju no septembra vidus.
Iepazīstina ar lēmuma projektam pievienoto prezentāciju par priekšlikumiem Tūrisma biroja attīstībai 2012.gadā.
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - Sakiet kāds ir Jūsu nopelns, ka Liepājā ir tik daudz tūristu? Ja šāds birojs nebūtu, vai tūristi nebrauktu uz Liepāju?
Mani izbrīnīja tas, kad gribējām saņemt informāciju par visu Liepājas tūrisma objektu apmeklētību, tajā skaitā par Karostas cietumu, Tūrisma biroja darbinieki atbildēja, ka šāda informācija viņiem nav pieejam, lai interesējoties Karostas cietumā. Manuprāt, Tūrisma biroja darbība ir vairāk vērsta uz „atrādīšanos” nevis uz tūristu piesaisti. Tuvākajā laikā iesniegšu rakstisku pieprasījumu.
RUNĀ Ieva HMIEĻEVSKA: - Esmu priecīga par jebkuru iesniegto priekšlikumu Tūrisma biroja darba uzlabošanai.
Tūrisma birojs vēlētos sniegt plašāku un intensīvāku informāciju par iespējām Liepājā.
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Interesanti dzirdēt plānotās ieceres, ceru, ka būs arī rezultāti. Domāju, jo vairāk „rozīnīšu”, jo labāk.
Viena mana ideja – par velo tūrismu, tas šobrīd ļoti strauji attīstās. Liepājā ir forti, ko pat liepājnieki nezina, manuprāt, būtu nepieciešams izveidot velo maršrutu pa pilsētā esošajiem fortiem.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Mēs varam palikt tajā pašā līmenī, bet tas būs kritiens Tūrisma biroja attīstībā. I.Kesenfelds saka, ka tas ir mārketings, bet, kas tad tas ir ja ne mārketings? Es atbalstītu tūrisma birojam budžeta pieaugumu, jo nav vērts uzturēt biroju, kuram nav atdeves.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu vairāk nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.24 „Par Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja ziņojumu”.
 
Sēde slēgta 2011.gada 17.novembrī pulksten 10.37.
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Guntars KRIEVIŅŠ
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS Gunārs ANSIŅŠ
KOMITEJAS LOCEKLIS Sergejs DIKTERJOVS
KOMITEJAS LOCEKLIS Ivars KESENFELDS
KOMITEJAS LOCEKLE Irēna OPŠTEINE
KOMITEJAS LOCEKLIS Uldis SESKS
KOMITEJAS LOCEKLIS Jānis VILNĪTIS
 
Protokolēja Gita LUKATE

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
PASTĀVĪGĀ FINANŠU KOMITEJA
Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404732, fakss 63423391
 
SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
17.11.2011.    Nr. 12
 
Sēde sasaukta 2011.gada 17.novembrī pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2011.gada 17.novembrī pulksten 13.01.
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS
Sēdē piedalās 7 komitejas locekļi:
Gunārs ANSIŅŠ
Sergejs DIKTERJOVS
Silva GOLDE
Ivars KESENFELDS
Valdis SKUJIŅŠ
Helvijs VALCIS
Jānis VILNĪTIS
 
Klātesošie:
Agita ANSULE, Būvvaldes pilsētas galvenā māksliniece
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Juris JIRGENS, Kultūras pārvaldes vadītājas vietnieks
Aivars KAŅKA, Nekustamā īpašuma pārvaldes eksperts
Baiba KĻAVA, Tautas mākslas un kultūras centra vadītāja
Artis LAGZDIŅŠ, Sporta pārvaldes vadītājs
Edgars RĀTS, Pašvaldības izpilddirektors
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks
 
Sēdi protokolē Indra JOTIKA
 
DARBA KĀRTĪBA
1. Par projektu "Liepājas daudzfunkcionālā centra "LIELAIS DZINTARS" izveide".
2. Par pašvaldības dotācijas sadales kārtību sporta izglītības programmu realizēšanai.
3. Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES TAUTAS MĀKSLAS UN KULTŪRAS CENTRA maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu.
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
7. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
8. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"".
9. Par neapdzīvojamo telpu Jūrmalas ielā 23 nodošanu lietošanā.
10. Par neapdzīvojamo telpu Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā.
11. Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā.
12. Par dzīvojamās mājas Matīsa Gūtmaņa ielā 17/19 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
13. Par dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 9 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
14. Par dzīvojamās mājas Spīdolas ielā 31 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
15. Par dzīvojamās mājas Virsaiša ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
16. Par dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
17. Par asignējumiem pabalstu izmaksai Liepājas Sociālajam dienestam.
18. Par DEPOZĪTIEM.
19. Par grozījumiem 2011.gada budžetā.
20. Par finansējuma piešķiršanu Eiropas čempionāta basketbolā rīkošanai.
21. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu.
22. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu.
23. Par finansējumu pašvaldības teritoriju sakopšanai.
24. Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.321 "Par nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 nodošanu lietošanā".
 
1.#
Par projektu "Liepājas daudzfunkcionālā centra "LIELAIS DZINTARS" izveide"
ZIŅO Silva GOLDE:  - Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Liepājas daudzfunkcionālā centra "LIELAIS DZINTARS" izveide". Lēmuma projektā paredzēts akceptēt vienošanās Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/03/003 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu parakstīšanu, kā arī uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "KULTŪRAS PĀRVALDE" vienoties, noslēdzot attiecīga satura vienošanos (līgumu) ar Kultūras ministriju par Liepājas Simfoniskā orķestra un Emīļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas izvietošanu daudzfunkcionālās centra "LIELAIS DZINTARS" telpās. Daudzfunkcionālais centrs "LIELAIS DZINTARS" dos būtisku ieguldījumu pilsētas kultūras un ekonomiskās dzīves attīstībā. Projekta īstenošana veicinās arī vairāku ekonomikas nozaru attīstību pilsētā – tūrisma, viesnīcu biznesa, transporta, tirdzniecības, būvniecības un būvmateriālu ražošanu. Tiks sakārtota Liepājas infrastruktūra un vide pilsētas centrālajā daļā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Sergejs DIKTERJOVS: - Nevaru atbalstīt šo projekti. Līdz šim ir iztērēti lieli naudas līdzekļi, nav saprotams, par ko.
RUNĀ Uldis SESKS:  - Šajā gadījumā nav runa, ka pašvaldībai jāiegulda līdzekļi, tieši otrādi - ir iespēja naudu saņemt projekta realizācijai.
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - Šis ir izšķirīgs brīdis, būtu muļķīgi nebalsot par sagatavoto lēmuma projektu. Iesaku visiem balsot par. Pretējā gadījumā, ja neatbalstām, tad koncertzāles mums nebūs nekad.
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Varu tikai pievienoties viedoklim, ka jāatbalsta, lai arī vēl gaidām ekspertīzes atzinumu par tehnisko projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot S.Goldi.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - 1, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē.
 
2.#
Par pašvaldības dotācijas sadales kārtību sporta izglītības programmu realizēšanai
ZIŅO Silva GOLDE:  - Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības dotācijas sadales kārtību sporta izglītības programmu realizēšanai" un nolikuma projekts "PAŠVALDĪBAS DOTĀCIJAS SADALES KĀRTĪBA SPORTA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU REALIZĒŠANAI". Lēmuma projektā paredzēts apstiprināt nolikumu "PAŠVALDĪBAS DOTĀCIJAS SADALES KĀRTĪBA SPORTA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU REALIZĒŠANAI" un noteikt, ka tas stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri. Nolikuma projektā paredzēts noteikt kārtību, kādā tiks aprēķināta un sadalīta pašvaldības budžeta dotācija biedrībām un komersantiem sporta izglītības programmu realizēšanai Liepājas pilsētā.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:  - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot S.Goldi.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - 1, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes sēdē 2011.gada 24.novembra sēdē.
 
3.#
Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES TAUTAS MĀKSLAS UN KULTŪRAS CENTRA maksas pakalpojumu apstiprināšanu
ZIŅO Baiba KĻAVA:     - Lai nodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES TAUTAS MĀKSLAS UN KULTŪRAS CENTRS" (turpmāk – Kultūras centrs) saimniecisko darbību un finanšu līdzekļu piesaisti, kas sekmētu radošo un saimniecisko iniciatīvu, materiāli tehniskās bāzes kvalitāti un apmierinātu sabiedrības kultūras vajadzības, izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES TAUTAS MĀKSLAS UN KULTŪRAS CENTRA maksas pakalpojumu apstiprināšanu", kurā paredzēts:
- apstiprināt Kultūras centra sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus un pakalpojumu samaksas kārtību;
- noteikt, ka maksājumi par pakalpojumiem tiek ieskaitīti Kultūras centra maksas pakalpojumu budžeta kontā un izmantoti Kultūras centra rīkoto pasākumu nodrošināšanai, ar pakalpojumu nodrošināšanu saistīto izdevumu apmaksai, darbinieku atalgojumam un nodokļu nomaksai, kā arī citu ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu samaksai saskaņā ar apstiprināto budžetu un darbības plānu;
- noteikt, kādos gadījumos var tikt piemērota dalības maksas atlaide 50% apmērā bērnu kolektīvu dalībniekiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumu;
- noteikt, kādos gadījumos bērnu kolektīva dalībnieks var tikt atbrīvots no dalības maksas;
- noteikta dalības maksas iemaksāšanas kārtība. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:  - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot S.Goldi.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē.
 
4.#
Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu
ZIŅO Ronalds FRICBERGS:- Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu". Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka nodokļu parādu dzēš nodokļu maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā - ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru. Šā likuma 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas dzēš attiecīgā pašvaldība. Veicot likuma "Par nodokļiem un nodevām" tiesību normu teleoloģisko interpretāciju, kas paredzēta Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktā, Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija secina, ka likumdevēja mērķis ir bijis noteikt nodokļu administrācijai tiesības dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus tām privāto tiesību juridiskajām personām, kuras legālā veidā ir beigušas savu darbību un šo privāto tiesību juridisko personu nodokļu parādi ir objektīvi neatgūstami. Ir saņemti Uzņēmumu reģistra lēmumi par lēmuma projektā minēto uzņēmumu izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot G.Ansiņu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
5.#
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.prim panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pārmaksātās nodokļa summas dzēš pēc tam, kad nodokļu maksātājs likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāja reģistra, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš attiecīgās pašvaldības. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu", kurā paredzēts:
- dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DAINAVA" nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm pārmaksu Ls 11,76;
- dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību Firma "TAVOTS" nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm pārmaksu Ls 0,61;
- dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību "OGULĀJS 1" nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm pārmaksu Ls 0,01;
- dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPAJA PELLETS" nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm pārmaksu Ls 0,09;
- dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS STABURADZE" nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pārmaksu Ls 1,81;
- dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMSERVISS" nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām pārmaksu Ls 36,06. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:  - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot G.Ansiņu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - 1, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
6.#
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izpildot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumus, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Rīgas ielā 3-4N, Liepājā, nav iznomāts un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai minētās telpas nav nepieciešamas, nekustamais īpašums tiks nodots izsolei. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapdzīvojamās telpas 4N Rīgas ielā 3, Liepājā, ar kopējo platību 123,8 kv.m, kadastra numurs 1700 902 3017 - atsavināšanu - pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot G.Ansiņu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
7.#
Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā paredzētajām īrnieka tiesībām iesniegt atsavināšanas ierosinājumu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, minētā likuma 45.panta noteiktajā kārtībā, domei jāpieņem lēmums par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.65 Kārklu ielā 6, Liepājā, atsavināšanu. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.65 Kārklu ielā 6, Liepājā - atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot I.Kesenfeldu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
8.#
Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE""
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"", kurā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmo daļu, Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra nolikuma Nr.16 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" NOLIKUMS" 2.1.2.apakšpunktu, paredzēts izdarīt Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"" grozījumu un papildināt lēmuma 3.pielikumu "Pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" apsaimniekošanā nodotie īpašumi" ar ierakstiem:
"100. Pulkveža Brieža iela 14
101. ēka Atmodas bulvārī 8F". Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot I.Kesenfeldu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
9.#
Par neapdzīvojamo telpu Jūrmalas ielā 23 nodošanu lietošanā
ZIŅO Māris EGMANIS: - Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 5.panta otrās daļas 3.punktu un ceturto daļu, Liepājas pilsētas Domes 2007.gada 15.marta nolikuma Nr.16 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" NOLIKUMS" 2.6.3.2.apakšpunktu, domei jālemj par pašvaldības īpašuma nodošanu lietošanā pašvaldības aģentūrai. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Jūrmalas ielā 23 nodošanu lietošanā", kurā paredzēts, pirmkārt, nodot Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrai "Liepājas sabiedriskais transports" bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem neapdzīvojamās telpas dzīvojamajā mājā Jūrmalas ielā 23, Liepājā, ar kopējo platību 128,8 kv.m biroja vajadzībām, otrkārt, pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" vadītāju Māri Egmani parakstīt līgumu par minēto telpu nodošanu lietošanā Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrai "Liepājas sabiedriskais transports". Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot I.Kesenfeldu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
10.#
Par neapdzīvojamo telpu Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā
ZIŅO Māris EGMANIS: - Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 5.panta otrās daļas 3.punktu un ceturto daļu, Liepājas pilsētas Domes 2007.gada 15.marta nolikuma Nr.16 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" NOLIKUMS" 2.6.3.2.apakšpunktu, dome jālemj par pašvaldības īpašuma nodošanu lietošanā pašvaldības iestādei. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā", kurā paredzēts, pirmkārt, nodot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES TAUTAS MĀKSLAS UN KULTŪRAS CENTRS" bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem neapdzīvojamās telpas darbnīcu ēkā Dārza ielā 4/8, Liepājā, ar kopējo platību 302,2 kv.m tautas lietišķās mākslas studiju vajadzībām, otrkārt, pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" vadītāju Māri Egmani parakstīt līgumu par minēto telpu nodošanu lietošanā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES TAUTAS MĀKSLAS UN KULTŪRAS CENTRS". Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot S.Goldi.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
11.#
Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā
ZIŅO Māris EGMANIS: - Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 5.panta otrās daļas 4.prim punktu un šī panta piekto un sesto daļu, pašvaldības mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, pieņemot attiecīgu domes lēmumu. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā", kurā paredzēts, pirmkārt, nodot sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai "Latvijas Poļu Savienība" lietošanā uz 5 gadiem neapdzīvojamās telpas Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajā īpašumā Klaipēdas ielā 96A, Liepājā, 35,0 kv.m platībā labdarības darbības veikšanai (izglītības un kultūras atbalstīšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība), otrkārt, uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" noslēgt līgumu ar biedrību "Latvijas Poļu Savienība". Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot H.Valcis.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
12.#
Par dzīvojamās mājas Matīsa Gūtmaņa ielā 17/19 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Aivars KAŅKA: - Pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 51.panta trešo, piekto un sesto daļu, dzīvokļu īpašnieki var pārņemt māju savā pārvaldīšanā, noslēdzot dzīvojamās mājas pilnvarojuma līgumu ar juridisku personu par mājas turpmāku pārvaldīšanu. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Matīsa Gūtmaņa ielā 17/19 pārvaldīšanas tiesību nodošanu", kurā paredzēts nodot dzīvojamās mājas Matīsa Gūtmaņa ielā 17/19, Liepājā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS". Nekustamais īpašums Matīsa Gūtmaņa ielā 17/19 sastāv no dzīvojamās mājas ar 11 īpašumiem un piesaistītā gruntsgabala 1396 kv.m platībā. Privatizēti visi īpašumi. Līdzekļu atlikums uz 2011.gada 30.jūniju ir Ls 780,19. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot V.Skujiņu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
13.#
Par dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 9 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Aivars KAŅKA: - Pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 51.panta trešo, piekto sesto, septīto un astoto daļu, dzīvokļu īpašnieki var pārņemt māju savā pārvaldīšanā, noslēdzot dzīvojamās mājas pilnvarojuma līgumu ar juridisku personu par mājas turpmāku pārvaldīšanu. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 9 pārvaldīšanas tiesību nodošanu", kurā paredzēts nodot dzīvojamās mājas Pulkveža Brieža ielā 9, Liepājā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS". Nekustamais īpašums Pulkveža Brieža ielā 9 sastāv no dzīvojamās mājas ar 21 īpašumu un gruntsgabala 2982 kv.m platībā. Privatizēti 17 īpašumi. Līdzekļu atlikums uz 2011.gada 31.augustu ir Ls -9557,75. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot V.Skujiņu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
14.#
Par dzīvojamās mājas Spīdolas ielā 31 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Aivars KAŅKA: - Pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 51.panta trešo, piekto sesto, septīto un astoto daļu, dzīvokļa īpašnieki var pārņemt māju savā pārvaldīšanā, noslēdzot savstarpēju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Spīdolas ielā 31 pārvaldīšanas tiesību nodošanu", kurā paredzēts nodot dzīvojamās mājas Spīdolas ielā 31, Liepājā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Nadeždai Škredai. Nekustamais īpašums Spīdolas ielā 31 sastāv no dzīvojamās mājas ar 4 dzīvokļu īpašumiem un gruntsgabala 827 kv.m platībā. Privatizēti 2 īpašumi. Līdzekļu atlikums uz 2011.gada 31.augustu ir Ls 810,93. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot V.Skujiņu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
15.#
Par dzīvojamās mājas Virsaiša ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Aivars KAŅKA: - Pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 51.panta piekto prim, sesto, astoto daļu, dzīvokļa īpašnieks var pārņemt māju savā pārvaldīšanā. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Virsaiša ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu", kurā paredzēts nodot dzīvojamās mājas Virsaiša ielā 1, Liepājā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļa īpašniecei Arminei Zaharjanai. Nekustamais īpašums Virsaiša ielā 1 sastāv no dzīvojamās mājas ar 3 dzīvokļu īpašumiem un gruntsgabala 899 kv.m platībā. Privatizēts 1 īpašums. Līdzekļu atlikums uz 2011.gada 31.augustu ir Ls 105,58. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot V.Skujiņu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
16.#
Par dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Aivars KAŅKA: - Pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 51.panta trešo, piekto, sesto, astoto daļu, dzīvokļu īpašnieki var pārņemt māju savā pārvaldīšanā, noslēdzot dzīvojamās mājas pilnvarojuma līgumu ar juridisku personu par mājas turpmāku pārvaldīšanu. Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 6 pārvaldīšanas tiesību nodošanu", kurā paredzēts nodot dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 6, Liepājā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS". Nekustamais īpašums Ausekļa ielā 6 sastāv no dzīvojamās mājas ar 10 īpašumiem un gruntsgabala 694 kv.m platībā. Privatizēti 9 īpašumi. Dzīvokļu īpašnieki nodibināja biedrību "Ausekļa 6". Dzīvokļu īpašnieki 2011.gada 20.septembra kopsapulcē pieņēma lēmumu noslēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS". Līdzekļu atlikums uz 2011.gada 31.augustu ir Ls 1426,51. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot V.Skujiņu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
17.#
Par asignējumiem pabalstu izmaksai Liepājas Sociālajam dienestam
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Saskaņā ar 2011.gada 31.oktobra līgumu starp Liepājas pilsētas pašvaldību, LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO DIENESTU un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" Liepājas pilsētas Domes pastāvīgajai Finanšu komitejai nepieciešams akceptēt Ls 50 000 pārskaitīšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" no LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO DIENESTA 2011.gada budžetā plānotajiem pabalstu līdzekļiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.14 "Par asignējumiem pabalstu izmaksai Liepājas Sociālajam dienestam".
 
18.#
Par DEPOZĪTIEM
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2000.gada 14.decembra lēmumu Nr.559 "Par depozītiem", izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par DEPOZĪTIEM", kurā paredzēts pieņemt zināšanai, ka Liepājas pilsētas pašvaldības Finanšu pārvaldes Norēķinu kase, laika posmā no 2011.gada 1.marta līdz 31.oktobrim, ir noguldījusi šādus depozītus:
- SEB Unibankā - LVL 1841398,65;
- VALSTS KASĒ – EUR 600 000,00;
- VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka – LVL 1 500 000,00. Lūdzu akceptēt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - 1, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.15 "Par DEPOZĪTIEM".
 
19.#
Par grozījumiem 2011.gada budžetā
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2011.gadam" 6.punktu un izskatot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" 2011.gada 14.novembra vēstuli Nr.251674/1.-5./251674 "Par 2011.gada budžeta grozījumiem", izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem 2011.gada budžetā", kurā paredzēts atbalstīt papildu finansējuma Ls 20000 piešķiršanu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" pilsētas noformēšanai Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, samazinot izdevumus budžeta sadaļā 06.200. "Teritorijas plānojumu grozījumu un detālo plānojumu izstrāde" un lūgt Liepājas pilsētas pašvaldības Finanšu pārvaldei sagatavot atbilstošu grozījumu projektu Liepājas pilsētas pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2011.gadam". Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:     - Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Agita ANSULE: - prezentācija
Esošo līdzekļu ietvaros varam izvietot -zsvētku egli, eņģeļi...., tramvaja tilts, eņģēlu gaismas kokos. daudz kas ir nolietojies, būtu jāatjauno.
Ja tiek piešķirti papildus līdzekī, tad mēs varam piedāvāt- piparkūku pilsētiņa, adventes vainags, gaismas pilsētas kanālā-eņģeļi un ku;gis, izgaismotais tramvajs, gliemezis izgaismotais, ķekatnieki, retro kartīšu motīvi, pulvera-Brīvības ielu krustojum';a eņģeļi, zvani.
neko nepārspilējot, Ls ....ir nepieciešami.
RUNĀ Ronalds FRICBERGS:     - ja tiks akceptēts, tad Fin.pārvalde sagatavos iekšējos grozījumus un "izgrozīsim", mēģināsim atrast no līdzekļiem, kas nav izfinansēti
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - Liepāja ir starp tām pilsētām, kas izceļās ar ļoti gaumīgu rotājumu, māksliniece to veic ļoit profesionāli, man nav žēl tie 20 tūkst. uz kopējā fona. Mēs varam būt pārliecināti, ka būs vēl labāk
RUNĀ Silva GOLDE: - vai par šo naudu nevajadz;etu radīt jaunus produktus, jau ļoti pierasti...
RUNĀ Uldis SESKS:     - tad būs vajadzīgi papildus līdzekļi, jo atjaunot tomēr izmaksā lētāk
RUNĀ Agita ANSULE: - ie iecere papildināt ar jaunu objektu-lai radītu sniegputēna efektu laukumā pie Universitātes
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - vajadzētu atjaunot un papildināt lampiņas kokos pie baznīcām, ļoti skaisti izskatās
RUNĀ Uldis SESKS:     - ierosinājums pielikt vēl ls 2000, lai sakārtotu lapiņas pie baznīcām
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.16 "Par grozījumiem 2011.gada budžetā".
+ Ls 22000
 
20.#
Par finansējuma piešķiršanu Eiropas čempionāta basketbolā rīkošanai
ZIŅO Uldis SESKS:     - Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Eiropas čempionāta basketbolā rīkošanai", kurā, pamatojoties uz Latvijas Basketbola Savienības 2011.gada 14.novembra vēstuli Nr.03/130 "Par EČ sarīkošanu Liepājā", paredzēts atbalstīt finansējuma piešķiršanu Ls 50000 apmērā U-18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem rīkošanai Liepājā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:    - Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Domes sēdē lūdzu balsot S.Goldi.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
21.#
Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 20.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2011.gadam" 8.punktu un Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 2011.gada 10.novembra vēstuli Nr.1-3/55 "Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu", izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu", kurā paredzēts no budžeta rezerves fonda līdzekļiem piešķirt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "KULTŪRAS PĀRVALDE" Ls 1480,56 Zaļās Birzs bibliotēkas datortelpas griestu remontam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Mārtiņš TĪDENS: - bibliotēka uzskata, ka vainojams būvnieks, bet es nepiekrītu...
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - pagaidām atturēšos, gribu personīgi apskatīties
RUNĀ Uldis SESKS:     - Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - 1, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.17 "Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu".
 
22.#
Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu
ZIŅO Uldis SESKS:    - Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2011.gada saistošo noteikumu Nr.1 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2011.gadam" 8.punktu, izskatot biedrības "Klubs V10" 2011.gada 11.novembra iesniegumu par finansiālu atbalstu grāmatai, izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu", kurā paredzēts no budžeta rezerves fonda līdzekļiem piešķirt LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMEI Ls 3983 vai Ls 3356 laikmetīgās arhitektūras un pilsētvides grāmatas "Liepājiņa" līdzfinansējumam 1000 vai 600 eksemplāros. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS:    - Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, aicinu vispirms atbalstīt lielāko summu un 1000 eks.
RUNĀ Silva GOLDE: - par nosaukumu-mums bija diskusija ar I.Ķempi, viņas uztverē tas ir mīļvārdiņš
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - ja dodam tādu finansējumu, uzskatu,ka varam kaut ko arī prasīt. piem., nav tulkojums angļu val.
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - līdz šim mēs devām 15% no projekta kopējām izmaksām
RUNĀ Ronalds FRICBERGS:     - cik prasām sev eks. -Domei?
RUNĀ Uldis SESKS:   - tad domei 100 eks.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.18 "Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu".
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - vai t.i.30% no koptāmes?
RUNĀ Uldis SESKS:     - mēs varētu prasīt pretim kaut kādu skaitu grāmatas, ko izdalīt bibl., skolām, tad paliek kaut kas arī prezentācijas materiāliem
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - vai nevajadzētu atbalstīt vietējos izdevējus-piem.Kurzemes vārda tipogr.?
RUNĀ Uldis SESKS:     - es sliecos atbalstīt lielāko summu, lai būtu 1000 eks.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - vienīgi man kaut kā nepatīk grāmatas nosaukums...
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - skatoties uz cenu, tur jābūt ļoit labai grāmatai, labs papīrs, labs iesējums, uz 1000 eks.plānota ļoit augsta pašizmaksa
 
23.#
Par finansējumu pašvaldības teritoriju sakopšanai
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Izskatot Liepājas pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2011.gada 16.novembra vēstuli Nr.148 "Par papildus finansējumu", sakarā ar to, ka šā gada 30.novembrī beidzas finansējums Eiropas Sociālā fonda aktīvās nodarbinātības pasākumam "Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība", izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par finansējumu pašvaldības teritoriju sakopšanai", kurā paredzēts atbalstīt papildu finansējuma Ls 3722,70 piešķiršanu pašvaldības aģentūrai "Nodarbinātības projekti" no budžeta rezerves fonda līdzekļiem 15 labiekārtošanas darba strādnieku atlīdzībai (minimālās darba algas apmērā) decembra mēnesim, lai nodrošinātu aģentūras apsaimniekojamo pilsētas teritoriju, t.sk. maģistrālo ielu ietvju tīrīšanu ziemas sezonā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - kā tas bija līdz šim? vai nedublējas kaut kas
RUNĀ Ronalds FRICBERGS: - skaidro
RUNĀ Uldis SESKS:  - Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.19 "Par finansējumu pašvaldības teritoriju sakopšanai".
 
24.#
Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.321 "Par nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 nodošanu lietošanā"
ZIŅO Māris EGMANIS:    - Izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.321 "Par nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 nodošanu lietošanā"". Liepājas pilsētas Dome (turpāk - Dome) 2011.gada 29.septembrī pieņēma lēmumu Nr.321 "Par nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 nodošanu lietošanā" ar kuru sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai "Liepājas Krievu Kopiena" nodeva bezatlīdzības lietošanā Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kūrmājas prospektā 20, kurš sastāv no zemes gabala ar platību 943 kv.m, nedzīvojamās ēkas ar platību 560,8 kv.m, garāžas – 15,6 kv.m un šķūņa – 26,9 kv.m. Minētā lēmuma 3.punkts noteica, ka lēmums zaudē spēku, ja sabiedriskās labuma organizācijas, biedrības "Liepājas Krievu Kopiena" vainas dēļ netiek noslēgts nekustamā īpašuma lietošanas līgums viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ievērojot, ka šobrīd Domes 2011.gada 29.septembra lēmums Nr.321 "Par nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20" ir zaudējis spēku, jo lietošanas līgums līdz šim nav noslēgts un sabiedriskās labuma organizācijas, biedrības "Liepājas Krievu Kopiena" valdes priekšsēdētājs Domē 2011.gada 16.novembrī ir iesniedza vēstuli "Par nekustamo īpašumu Kūrmājas prospektā 20", kurā lūgts pagarināt līguma par nekustamā īpašuma lietošanu Kūrmājas prospektā 20 parakstīšanas termiņu, Domei nepieciešams izdarīt grozījumu minētā lēmuma 3.punktā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Sergejs DIKTERJOVS: - veicām ekspertīzi, lai sakārtotu visu ēku, mums vajag Ls 3000
RUNĀ Uldis SESKS:     - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.novembra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot S.Dikterjovs.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 24.janvāra sēdē.
 
Sēde slēgta 2011.gada 17.novembrī pulksten 14.05.
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Uldis SESKS
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS Gunārs ANSIŅŠ
KOMITEJAS LOCEKLIS Sergejs DIKTERJOVS
KOMITEJAS LOCEKLE Silva GOLDE
KOMITEJAS LOCEKLIS Ivars KESENFELDS
KOMITEJAS LOCEKLIS Valdis SKUJIŅŠ
KOMITEJAS LOCEKLIS Helvijs VALCIS
KOMITEJAS LOCEKLIS  Jānis VILNĪTIS
 
Protokolēja Indra JOTIKA

P.S.

Sēžu protokolus publicējam nelabotus un nepārveidotus.