LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SĒDE 19.12.2019. plkst. 11.00 Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā DARBA KĀRTĪBA

(Jautājums, Ziņo)
1. Par 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumu un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumu 2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" (2020.gada plāns). G.ANSIŅŠ
2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. G.ANSIŅŠ
3. Par projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana". A.DEKSNIS
4. Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta" (Ezermalas iela). G.ANSIŅŠ
5. Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta" (Kārļa Zāles laukums). G.ANSIŅŠ
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā Nr.207 "Par projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā"". G.ANSIŅŠ
7. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.139 "Par projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"". G.ANSIŅŠ
8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.239 "Par projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs"". G.ANSIŅŠ
9. Par aizņēmumu projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta" īstenošanai. U.SESKS
10. Par aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā" īstenošanai. U.SESKS
11. Par aizņēmumu projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" īstenošanai. U.SESKS
12. Par pamatkapitāla palielināšanu. U.SESKS
13. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. U.SESKS
14. Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu. A.DEKSNIS
15. Par grozījumiem Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un sastāvā. A.DEKSNIS
16. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.372 "Par pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem". A.DEKSNIS
17. Par Liepājas pilsētas apstādījumu koncepciju 2020.-2024.gadam. G.ANSIŅŠ
18. Par saistošo noteikumu "Par veselības aprūpes pabalstu" apstiprināšanu. G.ANSIŅŠ
19. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 "PAR GARANTĒTO MINIMĀLO IENĀKUMU LĪMENI BĒRNAM LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ". G.ANSIŅŠ
20. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM". G.ANSIŅŠ
21. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "KĀRTĪBA, KĀDĀ BĒRNU REĢISTRĒ UN UZŅEM LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DIBINĀTO VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 1.KLASĒS". E.STRIKS
22. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 15.jūnija nolikumā Nr.17 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 2.MŪZIKAS SKOLAS NOLIKUMS". E.STRIKS
23. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS". A.DEKSNIS
24. Par noteikumu "Pašvaldības dotācijas sadales kārtība sporta izglītības programmu īstenošanai" apstiprināšanu. A.DEKSNIS
25. Par pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību pārvaldību. A.DEKSNIS
26. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam". J.VILNĪTIS
27. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam. J.VILNĪTIS
28. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Ugāles ielā 1/3-71, Liepājā. G.ROČĀNS
29. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Dārza ielā 3-58, Liepājā. G.ROČĀNS
30. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Jūrmalas ielā 11-4, Liepājā. G.ROČĀNS
31. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Sakņu ielā 6/8-38, Liepājā. G.ROČĀNS
32. Par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu. E.STRIKS
33. Par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 31 nodošanu lietošanā. E.STRIKS
34. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.132 "Par neapdzīvojamo telpu Lazaretes ielā 7 nodošanu lietošanā". E.STRIKS
35. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.133 "Par telpu Lazaretes ielā 7 nodošanu lietošanā". E.STRIKS
36. Par zemesgabala Toma ielā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. E.STRIKS
37. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. M.ŠVEIDUKS
38. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. M.ŠVEIDUKS
39. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atsavināšanu. M.ŠVEIDUKS
40. Par nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 atsavināšanu. M.ŠVEIDUKS
41. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-62 atsavināšanu. M.ŠVEIDUKS
42. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-10 atsavināšanu. M.ŠVEIDUKS
43. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. M.ŠVEIDUKS
44. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 97-30 nosacīto cenu. G.SKOROBOGATOVA
45. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24 nosacīto cenu. G.SKOROBOGATOVA
46. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 13-35 nosacīto cenu. G.SKOROBOGATOVA
47. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 20-26 nosacīto cenu. G.SKOROBOGATOVA
48. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 nosacīto cenu. G.SKOROBOGATOVA
49. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.SKOROBOGATOVA
50. Par nekustamā īpašuma Atmodas bulvārī 6A izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.SKOROBOGATOVA
51. Par nekustamā īpašuma Cēsu rotas ielā 2 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.SKOROBOGATOVA
52. Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23 izsoles rezultātu apstiprināšanu. A.DEKSNIS
53. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu. A.DEKSNIS
54. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. A.DEKSNIS
55. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. A.DEKSNIS
56. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu. E.STRIKS
57. Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 10-20 izsoles rezultātu apstiprināšanu. E.STRIKS
58. Par nekustamo īpašumu Talsu ielā 51 izsolēm. E.STRIKS
59. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 izsoli. E.STRIKS
60. Par zemesgabala Talsu ielā 2 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.RJAZANOVA
61. Par zemesgabalu Latgales ielā 6, Spīdolas ielā 49 un Nākotnes ielas daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu. L.RJAZANOVA
62. Par zemesgabala Tērauda ielā 12 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.RJAZANOVA
63. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 41 nomas līguma termiņa pagarināšanu. L.RJAZANOVA
64. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.164 "Par zemesgabala, Ziemupes ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ziemupes ielā 6, daļas, iznomāšanu". L.RJAZANOVA
65. Par zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 102B, daļas iznomāšanu. M.ŠVEIDUKS
66. Par zemesgabala Turaidas ielā 18A daļas iznomāšanu. M.ŠVEIDUKS
67. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 20/22 daļai. M.ŠVEIDUKS
68. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Peldu ielā 72 daļai. M.ŠVEIDUKS
69. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. G.ANSIŅŠ
70. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. G.ANSIŅŠ
71. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. G.ANSIŅŠ
72. Par apstrīdēšanas iesniegumu. G.ANSIŅŠ
73. Par zaudējumu atlīdzināšanu. J.VILNĪTIS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS J.VILNĪTIS