Decembra domes sēdē ceturtdien, 10.decembrī, deputāti apstiprināja gan nākamā gada budžetu, gan grozījumus šā gada budžetā.

Ar grozījumiem budžetā 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi tika palielināti par 4 270 939 eiro.

Kā sēdē skaidroja Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, "šie lielā mērā ir tādi kosmētiskie grozījumi". Finanšu pārvalde, sagatavojot grozījumus, vadījusie pēc diviem principiem – "maksimāli centusies izpildi tuvināt plānam" un iekļaut "dažas lietas, ko vajadzētu finansēt šajā gadā".

Lielāko daļu no šiem papildu 4,27 miljoniem eiro veido valsts mērķdotācijas (3,76 milj.), kas pēc Fricberga teiktā saistītas ar dažādu aizdevumu atmaksu un projektu finansēšanu – vai nu līdzekļi tiks novirzīti kredītu dzēšanai vai projektu finansēšanai. Otrs svarīgākais ieņēmumu avots ir pērn palielinātais nekustamā īpašuma nodoklis. Savukārt izdevumu daļā viena no lielākajām pozīcijām ir sabiedriskais transports (šajā gadā – 338 tūkst. eiro), kur ar grozījumu palīdzību pašvaldība centusies aizlāpīt caurumu, kas radies pēc jauno autobusu iepirkšanas un novēlotas jauno tarifu apstiprināšanas. Tāpat pēc Fricberga sacītā, tiek atdots parāds sporta nozarei – Olimpiskajam centram, Sporta spēļu skolai un Kompleksajai sporta skolai. Papildu līdzekļi – 23 tūkst. eiro – piešķirti arī „Lielajam dzintaram" ēkas ekspluatācijai. Līdzekļi paredzēti arī, lai nodrošinātu Finanšu komitejā pieņemtā lēmuma par autostāvvietu ierīkošanai nepieciešamā zemesgabala Baznīcas ielā 9 iegādi. Tāda, pēc Fricberga teiktā, ir grozījumu būtība.

Deputāts Jānis Vilnītis norādīja uz to, ka pēdējos gados budžeta cipari ir dilstoši – no 92 miljoniem līdz 55, kā arī uz nesakritībām ciparos, uz ko mērs Uldis Sesks atbildēja, ka „tur iekšā ir Eiropas fondu projekti", kam savukārt nepiekrita Vilnītis, jo "Eiropas fondi neveido pamatbudžetu", to, pēc Vilnīša sacītā, veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, transfēri, valsts dotācijas un "mēs, kā paši zināt kas, saņemam dotāciju arī no pašvaldību izlīdzināšanas fonda".

Galu galā tika nolemts, ka visus paskaidrojumus attiecībā uz pilsētas budžetu sagatavos Finanšu pārvaldes vadītājs.

Vilnīti arī neapmierināja fakts, ka no 57 lēmuma projekta pielikumiem viņam ir tikai 20, kas deputātiem liedz iespēju izpētīt budžeta izdevumu daļu sīkāk, piemēram, Komunālās pārvaldes budžetu. Fricbergs skaidroja, ka šoreiz esot tikai tie pielikumi, kur grozījumu rezultā kaut kas mainās, bet, kuri nemainās, neesot pievienoti.

Par pieņemto Liepājas domes 2016.gada budžetu lasiet šeit.

Kopumā domes sēdē izskatīja un lēmumus pieņēma 65 darba kārtības jautājumos.

Uzziņa
Ar grozījumiem budžetā 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 4 270 939 eiro, t.sk.:
valsts mērķdotācijas palielinās par 3 762 889 eiro;
pamatbudžeta daļa palielinās par 504 131 eiro;
maksas pakalpojumu izdevumi palielinās par 3 919 eiro.

1.Valsts finansējums 3 760 028 eiro apmērā tiek sadalīts:
40 000 eiro – Labklājības ministrijas mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai – Sociālajam dienestam  attiecīgā pakalpojuma apmaksai;
59 733 eiro – projektam "Pievilcīgas investīciju vides veidošana Liepājas un Klaipēdas izaugsmei "Invest to Grow"" atgrieztais finansējums novirzīts projekta tālākai realizācijai;
874 621 eiro – projektam "Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars" izveide" atgrieztais finansējums tiek plānots kredīta dzēšanai;
82 704 eiro – projektam "Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais Dzintars" infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības attīstībai" atgrieztais finansējums tiek plānots kredīta dzēšanai;
222 237 eiro – projektam "Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija" atgrieztais finansējums tiek plānots kredīta dzēšanai;
1 780 733 – projektam "Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" atgrieztais finansējums tiek plānots kredīta dzēšanai;
2 861 – projektam "Jaunieši ir sabiedrības attīstības un izaugsmes garants"

2.Papildus ieņēmumi pašvaldības pamatbudžeta sadaļā 504 131 eiro:
431 860 eiro – nekustamā īpašuma nodokļa papildus ieņēmumi;
2 550 – papildus soda naudas ieņēmumi par transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem – novirzīta CSDD pakalpojumu apmaksai;
69 721 eiro – ieskaitījumi no SIA "Lielais Dzintars" par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu.

3.Plānoti papildus ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
3 919 eiro Tenisa sporta skolai un Kompleksajai sporta skolai

4.Plānoti arī grozījumi apstiprinātā budžeta robežās:
sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai pilsētā (338 000 eiro);
Sporta nozares budžetā (147 680 eiro) – izdevumu segšanai par telpu nomu, transporta nomai braucieniem uz sacensībām un sporta pasākumiem;
SIA "Lielais Dzintars" uzturēšanas izdevumiem (93 550 eiro);
10% nodrošinājuma iemaksai īpašuma Atmodas bulvārī 21 iegādei izsolē;
nekustamā īpašuma iegādei Bāriņu ielā 9 (40 000 eiro);
samazinot izdevumus pašvaldības kredīta % maksājumiem, ņemot vērā faktisko nepieciešamību, daļa finansējuma tiek novirzīta kredīta pamatsummu dzēšanai.

(Avots: Liepājas dome)