Pilsētas domes sēdē 13. oktobrī deputāti skatīja jautājumu par pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijas (AUK) lēmumu. Jautājums saistīts ar kāda Liepājas uzņēmuma (nosaukums netiek minēts, bet pēc portāla rīcībā esošās informācijas tā ir SIA "Kurzemes zemes fonds" ) patvaļu, nocērtot vairāk nekā 340 kokus Liepājas reģionālās slimnīcas apkaimē (Slimnīcas ielā 42).


Šis uzņēmums ne tikai izcirtis trīs kļavas, divas egles, vienu osi, trīs ievas, divus ozolus, vienu tūju, sešdesmit četrus vītolus, četrdesmit sešus bērzus, piecdesmit sešus blīgznas, septiņdesmit astoņus baltalkšņus, piecdesmit deviņus melnalkšņus un divdesmit sešas apses, bet arī uzdrošinājies protestēt pret Apstādījumu uzraudzības komisijas aprēķināto zaudējumu atlīdzību 17 042,59 eiro apmērā, iesniedzot pašvaldībā apstrīdēšanas iesniegumu.


Izskatot apstrīdēšanas iesniegumu, dome, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" minētajiem koeficientiem,


konstatējusi, ka Apstādījumu uzraudzības komisijas 7.jūnija lēmums "Par koku nozāģēšanu Slimnīcas ielā 42, Liepājā" tik tiešām ir grozāms, jo patiesais zaudējumu apmērs ir nevis 17 042,59 eiro, bet gan 25 563,88 eiro,

un tieši šāda summa pārkāpējam jāiemaksā pašvaldības Vides aizsardzības fondā.


Kā domes sēdē skaidroja domes Juridiskās daļas vadītāja Dace Arāja, tad, lai izvairītos no tiesiska strīda ar lēmuma apstrīdētāju, domes izpilddirekcija ir sagatavojusi arī alternatīvu lēmumprojektu un administratīvo līgumu, piedāvājot pārkāpējam labvēlīgākus nosacījumus.

Deputātiem bija iespēja izvēlēties, vai nu balsot par iepriekš sagatavoto lēmumprojektu ar grozījumiem AUK lēmumā par zaudējumu apmēra summas palielināšanu, vai piekrist administratīvajam līgumam. Deputāti izvēlējās bargāko sodu, jo kā uzsvēra Jānis Vilnītis,


patvaļīgi ir izcirsti vairāki simti koku, un nedrīkst radīt precedentu citiem potenciāliem pārkāpējiem, ka, nelikumīgi izcērtot kokus, vēl var saņemt kaut kādas atlaides.

Tādā veidā nelikumības var kļūt par ikdienišķu praksi, nevis atsevišķu gadījumu, uzsvēra Vilnītis.


Deputāte Dace Bluķe izteica izbrīnu, ka neviens nav pievērsis uzmanību tam, ka kopš aprīļa tiek izcirsts tik liels daudzums koku – kā noskaidrojās, par šo pārkāpumu sūdzējusies bija cita amatpersona, nevis to atklājis kāds pašvaldības vai valsts dienests.

Deputātu pieņemto lēmumu pārkāpējam ir iespēja pārsūdzēt Administratīvās tiesas Liepājas tiesu namā.